Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0371(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0174/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0174/2014

Συζήτηση :

PV 15/04/2014 - 21
CRE 15/04/2014 - 21

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2014 - 7.21
CRE 16/04/2014 - 7.21
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0417

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

21. Μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς [COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Margrete Auken (A7-0174/2014)

Η Margrete Auken παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Judith A. Merkies, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Christa Klaß, Vittorio Prodi, Claude Turmes, Edvard Kožušník, Françoise Grossetête, Åsa Westlund, Satu Hassi, Elisabetta Gardini, Andrés Perelló Rodríguez, Jolanta Emilia Hibner, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Marusya Lyubcheva, Fabrizio Bertot και Jo Leinen.

Παρεμβαίνουν οι Janez Potočnik και Margrete Auken.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου