Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0106(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0461/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0461/2013

Συζήτηση :

PV 15/04/2014 - 22
CRE 15/04/2014 - 22

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2014 - 7.22
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0418

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

22. Επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση κανόνων για την επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlos Coelho (A7-0461/2013)

Ο Carlos Coelho παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Ευάγγελος Βενιζέλος (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Graham Watson (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Nathalie Griesbeck (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Wim van de Camp, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Franziska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Roberta Angelilli, Birgit Sippel, Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Tonino Picula και Ulrike Lunacek.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström, Ευάγγελος Βενιζέλος και Carlos Coelho.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου