Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 15 април 2014 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Тълкуване на Правилника за дейността
 3.Състав на Парламента
 4.Внесени документи
 5.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 6.Рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници ***I - Системи за гарантиране на депозитите ***II (разискване)
 7.Безопасността на потребителските продукти ***I - Надзора на пазара на продукти ***I - Защита на потребителите при услугите от общ интерес (разискване)
 8.Време за гласуване
  
8.1.Еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преобразуване на банки ***I (окончателно гласуване)
  
8.2.Защита на потребителите при услугите от общ интерес (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.3.Технически изисквания за плавателни съдове по вътрешните водни пътища (отмяна на Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.4.Правилно прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.5.Информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.6.Присъединяване на Хърватия към Конвенцията от 23 юли 1990 г. за премахване на двойното данъчно облагане * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.7.Съвместно предприятие Shift2Rail * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.8.Искане за защита на парламентарния имунитет на Александър Мирски (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.9.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – EGF/2012/007 IT/VDC Technologies (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.10.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2012/004 ES/Grupo Santana от Испания) (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.11.Системи за гарантиране на депозитите ***II (гласуване)
  
8.12.Разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива ***I (гласуване)
  
8.13.Максимално допустимите размери и маси на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността ***I (гласуване)
  
8.14.Рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници ***I (гласуване)
  
8.15.Предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) ***I (окончателно гласуване)
  
8.16.Разплащателни сметки ***I (окончателно гласуване)
  
8.17.Основни информационни документи за инвестиционни продукти ***I (окончателно гласуване)
  
8.18.Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд ***I (окончателно гласуване)
  
8.19.Въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС ***I (гласуване)
  
8.20.Мерки за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи ***I (гласуване)
  
8.21.Транспорт по вътрешните водни пътища ***I (гласуване)
  
8.22.Селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети държави ***I (гласуване)
  
8.23.Научноизследователска и развойна програма за активен живот и помощ в ежедневието ***I (гласуване)
  
8.24.Малки и средни предприятия, извършващи научноизследователска дейност ***I (гласуване)
  
8.25.Европейска програма за научни изследвания и иновации в областта на метрологията ***I (гласуване)
  
8.26.Програма „Партньорство за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни“ ***I (гласуване)
  
8.27.Европейска заповед за запор на банкови сметки ***I (гласуване)
  
8.28.Оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи ***I (гласуване)
  
8.29.Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер ***I (гласуване)
  
8.30.Съвместно предприятие „Чисто небе 2" * (гласуване)
  
8.31.Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ * (гласуване)
  
8.32.Съвместно предприятие SESAR * (гласуване)
  
8.33.Съвместно предприятие "Инициатива за иновативни лекарства 2" * (гласуване)
  
8.34.Съвместното предприятие ECSEL * (гласуване)
  
8.35.Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ * (гласуване)
  
8.36.Междуинституционалното споразумение относно регистъра за прозрачност (гласуване)
  
8.37.Тристранна социална среща на върха за растеж и заетост (гласуване)
  
8.38.Преговори относно многогодишната финансова рамка (МФР) за 2014—2020 г.: извличане на поуки и бъдещо развитие (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Състав на комисиите и делегациите
 13.Подобряване на мобилността на работниците чрез подобряване на преносимостта на правата на допълнителна пенсия ***II (разискване)
 14.Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги ***I (разискване)
 15.Укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта ***I (разискване)
 16.Поправки (член 216 от Правилника за дейността)
 17.Време за гласуване
  
17.1.Подобряване на мобилността на работниците чрез подобряване на преносимостта на правата на допълнителна пенсия ***II (гласуване)
  
17.2.Законодателство в обласста на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, продуктите за растителна защита ***I (гласуване)
  
17.3.Здравеопазване на животните ***I (гласуване)
  
17.4.Защитни мерки срещу вредителите по растенията ***I (гласуване)
  
17.5.Безопасността на потребителските продукти ***I (гласуване)
  
17.6.Надзора на пазара на продукти ***I (гласуване)
  
17.7.Пазари на финансови инструменти и изменение на регламента EMIR за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции ***I (окончателно гласуване)
  
17.8.Пазари на финансови инструменти и отмяна на Директива 2004/39/ЕО ***I (окончателно гласуване)
  
17.9.Статистика, свързана с търговията ***I (окончателно гласуване)
  
17.10.Сетълмент на ценни книжа и централни депозитари на ценни книжа ***I (гласуване)
  
17.11.Морско оборудване ***I (гласуване)
  
17.12.Съоръжения под налягане ***I (гласуване)
  
17.13.Съдебни решения по граждански и търговски дела ***I (гласуване)
  
17.14.Извадково изследване на работната сила ***I (гласуване)
  
17.15.Европейската агенция за морска безопасност в областта на реагирането на замърсяване ***I (гласуване)
  
17.16.Благоприятна среда за предприятията и дружествата, включително новосъздадените дружества с цел разкриването на работни места (гласуване)
  
17.17.Нови технологии и общодостъпни образователни ресурси (гласуване)
 18.Обяснениe на вот
 19.Поправки на вот и намерения за гласуване
 20.Връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка ***I (разискване)
 21.Намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки ***I (разискване)
 22.Наблюдение на морските външни граници ***I (разискване)
 23.Прехвърляне на МПС ***I (разискване)
 24.Трансфер на бюджетни кредити
 25.Дневен ред на следващото заседание
 26.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (383 kb) Присъствен списък (63 kb)    Резултати от поименно гласуване (9648 kb) 
 
Протокол (299 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от гласувания (749 kb) Резултати от поименно гласуване (3830 kb) 
 
Протокол (351 kb) Присъствен списък (72 kb) Резултати от гласувания (263 kb) Резултати от поименно гласуване (2007 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност