Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ερμηνεία του Κανονισμού
 3.Σύνθεση του Σώματος
 4.Κατάθεση εγγράφων
 5.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 6.Πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων ***I - Συστήματα εγγύησης των καταθέσεων ***II (συζήτηση)
 7.Ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων ***I - Εποπτεία της αγοράς προϊόντων ***I - Προστασία των καταναλωτών στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας (συζήτηση)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης τραπεζών ***I (τελική ψηφοφορία)
  8.2.Προστασία των καταναλωτών στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.3.Τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.4.Ορθή εφαρμογή των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.5.Πληροφόρηση στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.6.Προσχώρηση της Κροατίας στη Σύμβαση του 1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.7.Κοινή επιχείρηση Shift2Rail * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.8.Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Alexander Mirsky (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.9.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2012/007 IT/VDC - Technologies από την Ιταλία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.10.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2012/004 ES/Grupo Santana από την Ισπανία) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.11.Συστήματα εγγύησης των καταθέσεων ***II (ψηφοφορία)
  8.12.Yποδομές εναλλακτικών καυσίμων ***I (ψηφοφορία)
  8.13.Διαστάσεις και βάρη για οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα ***I (ψηφοφορία)
  8.14.Πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων ***I (ψηφοφορία)
  8.15.Διατάξεις σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ V) ***I (τελική ψηφοφορία)
  8.16.Λογαριασμοί πληρωμών ***I (τελική ψηφοφορία)
  8.17.Βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα ***I (τελική ψηφοφορία)
  8.18.Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αριθμός των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου ***I (τελική ψηφοφορία)
  8.19.Ανάπτυξη διαλειτουργικού συστήματος eCall σε όλη την ΕΕ ***I (ψηφοφορία)
  8.20.Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ***I (ψηφοφορία)
  8.21.Μεταφορές διά της πλωτής οδού ***I (ψηφοφορία)
  8.22.Γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες ***I (ψηφοφορία)
  8.23.Πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με την ενεργό και υποβοηθούμενη αυτόνομη διαβίωση ***I (ψηφοφορία)
  8.24.Πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης το οποίο στοχεύει στη στήριξη ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα ***I (ψηφοφορία)
  8.25.Ευρωπαϊκό πρόγραμμα μετρολογίας για την καινοτομία και την έρευνα ***I (ψηφοφορία)
  8.26.Πρόγραμμα σύμπραξης ευρωπαϊκών και αναπτυσσόμενων χωρών για τις κλινικές δοκιμές ***I (ψηφοφορία)
  8.27.Eυρωπαϊκή διαταγή διατήρησης λογαριασμού ***I (ψηφοφορία)
  8.28.Δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους ***I (ψηφοφορία)
  8.29.Όροι εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακής μετάθεσης ***I (ψηφοφορία)
  8.30.Κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 * (ψηφοφορία)
  8.31.Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων * (ψηφοφορία)
  8.32.Κοινή επιχείρηση SESAR * (ψηφοφορία)
  8.33.Κοινή επιχείρηση για την Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα 2 * (ψηφοφορία)
  8.34.Κοινή επιχείρηση ECSEL * (ψηφοφορία)
  8.35.Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» * (ψηφοφορία)
  8.36.Διοργανική συμφωνία σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας (ψηφοφορία)
  8.37.Τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση (ψηφοφορία)
  8.38.Διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2014-2020: διδάγματα που πρέπει να αντληθούν και μελλοντικές προοπτικές (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 13.Προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ***II (συζήτηση)
 14.Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ***I (συζήτηση)
 15.Eνισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης ***I (συζήτηση)
 16.Διορθωτικά (άρθρο 216 του Κανονισμού)
 17.Ώρα των ψηφοφοριών
  17.1.Προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ***II (ψηφοφορία)
  17.2.Νομοθεσία για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, κανόνες για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών, το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ***I (ψηφοφορία)
  17.3.Υγεία των ζώων ***I (ψηφοφορία)
  17.4.Προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών ***I (ψηφοφορία)
  17.5.Ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων ***I (ψηφοφορία)
  17.6.Εποπτεία της αγοράς προϊόντων ***I (ψηφοφορία)
  17.7.Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και τροποποίηση του κανονισμού EMIR σχετικά με τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών ***I (τελική ψηφοφορία)
  17.8.Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, και κατάργηση της οδηγίας 2004/39/ΕΚ ***I (τελική ψηφοφορία)
  17.9.Στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ των κρατών μελών ***I (τελική ψηφοφορία)
  17.10.Διακανονισμός αξιογράφων και κεντρικά αποθετήρια τίτλων ***I (ψηφοφορία)
  17.11.Εξοπλισμός πλοίων ***I (ψηφοφορία)
  17.12.Διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά ***I (ψηφοφορία)
  17.13.Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ***I (ψηφοφορία)
  17.14.Δειγματοληπτική έρευνα εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα ***I (ψηφοφορία)
  17.15.Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και αντιμετώπιση της ρύπανσης ***I (ψηφοφορία)
  17.16.Διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις (ψηφοφορία)
  17.17.Νέες τεχνολογίες και ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (ψηφοφορία)
 18.Αιτιολογήσεις ψήφου
 19.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 20.Επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους ***I (συζήτηση)
 21.Μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς ***I (συζήτηση)
 22.Επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων ***I (συζήτηση)
 23.Μεταφορά μηχανοκίνητων οχημάτων ***I (συζήτηση)
 24.Μεταφορές πιστώσεων
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (377 kb) Κατάσταση παρόντων (63 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (9648 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (301 kb) Κατάσταση παρόντων (37 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (792 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (3837 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (348 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (277 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (2014 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου