Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 15. aprill 2014 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Kodukorra tõlgendamine
 3.Parlamendi koosseis
 4.Esitatud dokumendid
 5.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 6.Krediidiasutuste ja investeerimisühingute maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistik ***I - Hoiuste tagamise skeemid ***II (arutelu)
 7.Tarbijatele mõeldud toodete ohutus ***I - Toodete turujärelevalve ***I - Tarbijakaitse kommunaalteenuste puhul (arutelu)
 8.Hääletused
  
8.1.Krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute solveerimine ühtse solveerimismehhanismi ja ühtse pankade solveerimisfondi raames ***I (lõpphääletus)
  
8.2.Tarbijakaitse kommunaalteenuste puhul (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.3.Siseveelaevade tehnilised nõuded ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.4.Tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutav kohaldamine ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.5.Tehnilistest standarditest ja infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.6.Horvaatia ühinemine topeltmaksustamise kõrvaldamist käsitleva 1990. aasta konventsiooniga * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.7.Ühisettevõte Shift2Rail * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.8.Parlamendiliikme Alexander Mirsky puutumatuse kaitsmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.9.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2012/007 IT/VDC Technologies (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.10.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2012/004 ES/ Grupo Santana, Hispaania) (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.11.Hoiuste tagamise skeemid ***II (hääletus)
  
8.12.Alternatiivkütuste infrastruktuur ***I (hääletus)
  
8.13.Ühenduses liikuvate maanteesõidukite mõõtmed ja täismass ***I (hääletus)
  
8.14.Krediidiasutuste ja investeerimisühingute maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistik ***I (hääletus)
  
8.15.Vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad (eurofondide viies direktiiv) ***I (lõpphääletus)
  
8.16.Maksekontod ***I (lõpphääletus)
  
8.17.Investeerimistoodete põhiteabe dokumendid ***I (lõpphääletus)
  
8.18.Euroopa Liidu Kohus: Üldkohtu kohtunike arv ***I (lõpphääletus)
  
8.19.Koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-süsteemi kasutuselevõtt ***I (hääletus)
  
8.20.Kiire elektroonilise side võrkude kasutuselevõtukulude vähendamise meetmed ***I (hääletus)
  
8.21.Siseveetransport ***I (hääletus)
  
8.22.Põllumajandussaadused ja -tooted siseturul ja kolmandates riikides ***I (hääletus)
  
8.23.Aktiivse ja intelligentse elukeskkonna teadus- ja arengukava ***I (hääletus)
  
8.24.Teadus- ja arendustegevuse programmi teadusuuringuid ellu viivatele VKEdele ***I (hääletus)
  
8.25.Euroopa metroloogia teadus- ja innovatsiooniprogramm ***I (hääletus)
  
8.26.Euroopa ja arengumaade kliiniliste uuringute partnerluse programm ***I (hääletus)
  
8.27.Euroopa pangakonto arestimise määrus ***I (hääletus)
  
8.28.Mittefinantsteabe ja mitmekesisust käsitleva teabe avalikustamine suurte äriühingute ja kontsernide poolt ***I (hääletus)
  
8.29.Kolmandate riikide kodanike liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimused ettevõtjasisese üleviimise korral ***I (hääletus)
  
8.30.Ühisettevõte Clean Sky 2 * (hääletus)
  
8.31.Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte * (hääletus)
  
8.32.Ühisettevõte SESAR * (hääletus)
  
8.33.Innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte * (hääletus)
  
8.34.Ühisettevõte ECSEL * (hääletus)
  
8.35.Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teine ühisettevõte * (hääletus)
  
8.36.Läbipaistvusregistrit käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe (hääletus)
  
8.37.Majanduskasvu ja tööhõivet käsitlev kolmepoolne tööturu osapoolte tippkohtumine (hääletus)
  
8.38.Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) läbirääkimised: saadud kogemused ja edasised sammud (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 13.Töötajate liikuvuse suurendamiseks täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise parandamine ***II (arutelu)
 14.Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega ***I (arutelu)
 15.Riiklike tööturuasutuste koostöö tõhustamine ***I (arutelu)
 16.Parandused (kodukorra artikkel 216)
 17.Hääletused
  
17.1.Töötajate liikuvuse suurendamiseks täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise parandamine ***II (hääletus)
  
17.2.Toidu- ja söödaalased õigusnormid ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise, taimse paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendite eeskirjad ***I (hääletus)
  
17.3.Loomatervis ***I (hääletus)
  
17.4.Taimekahjustajate vastased kaitsemeetmed ***I (hääletus)
  
17.5.Tarbijatele mõeldud toodete ohutus ***I (hääletus)
  
17.6.Toodete turujärelevalve ***I (hääletus)
  
17.7.Finantsinstrumentide turud ning Euroopa turu infrastruktuuri määruse muutmine börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate osas ***I (lõpphääletus)
  
17.8.Finantsinstrumentide turud ja direktiivi 2004/39/EÜ kehtetuks tunnistamine ***I (lõpphääletus)
  
17.9.Kaubavahetusstatistika ***I (lõpphääletus)
  
17.10.Väärtpaberiarveldus ja väärtpaberite keskdepositooriumid ***I (hääletus)
  
17.11.Laevavarustus ***I (hääletus)
  
17.12.Surveseadmed ***I (hääletus)
  
17.13.Tsiviil- ja kaubandusvaldkonna kohtuotsused ***I (hääletus)
  
17.14.Tööjõu valikvaatlus ***I (hääletus)
  
17.15.Euroopa Meresõiduohutuse Amet ja merereostuse tõrje ***I (hääletus)
  
17.16.Ettevõtjatele, ettevõtetele ja idufirmadele uute töökohtade loomiseks soodne keskkond (hääletus)
  
17.17.Uued tehnoloogiad ja avatud õppematerjalid (hääletus)
 18.Selgitused hääletuse kohta
 19.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 20.Liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamine ***I (arutelu)
 21.Õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamine ***I (arutelu)
 22.Patrull- ja vaatlustegevus välistel merepiiridel ***I (arutelu)
 23.Mootorsõidukite teise liikmesriiki viimine ***I (arutelu)
 24.Assigneeringute ümberpaigutamine
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (327 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (9648 kb) 
 
Protokoll (218 kb) Kohalolijate nimekiri (37 kb) Hääletuste tulemused (737 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (3775 kb) 
 
Protokoll (301 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletuste tulemused (228 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1988 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika