Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 15. huhtikuuta 2014 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Työjärjestyksen tulkinta
 3.Parlamentin kokoonpano
 4.Vastaanotetut asiakirjat
 5.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 6.Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehys ***I - Talletusten vakuusjärjestelmät ***II (keskustelu)
 7.Kulutustavaroiden turvallisuus ***I - Tuotteiden markkinavalvonta ***I - Kuluttajansuoja yleishyödyllisissä palveluissa (keskustelu)
 8.Äänestykset
  
8.1.Luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisu yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa ***I (lopullinen äänestys)
  
8.2.Kuluttajansuoja yleishyödyllisissä palveluissa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.3.Sisävesialusten tekniset vaatimukset ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.4.Tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteeton soveltaminen ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.5.Teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevat tiedot ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.6.Kroatian liittyminen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta vuonna 1990 tehtyyn yleissopimukseen  * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.7.Shift2Rail-yhteisyritys * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.8.Alexander Mirskyn erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.9.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2012/007 IT/VDC Technologies (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.10.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2012/004 ES/ Grupo Santana, Espanja) (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.11.Talletusten vakuusjärjestelmät ***II (äänestys)
  
8.12.Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri ***I (äänestys)
  
8.13.Yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen mitat ja painot ***I (äänestys)
  
8.14.Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehys ***I (äänestys)
  
8.15.Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset ***I (lopullinen äänestys)
  
8.16.Maksutilit ***I (lopullinen äänestys)
  
8.17.Sijoitustuotteita koskevat avaintietoasiakirjat ***I (lopullinen äänestys)
  
8.18.Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä ***I (lopullinen äänestys)
  
8.19.Yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-järjestelmän käyttöönotto ***I (äänestys)
  
8.20.Toimenpiteet nopeiden sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi ***I (äänestys)
  
8.21.Sisävesiliikenne ***I (äänestys)
  
8.22.Maataloustuotteet sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa ***I (äänestys)
  
8.23.Aktiivista ja avustettua asumista koskeva tutkimus- ja kehitysohjelma ***I (äänestys)
  
8.24.Tutkimustyötä tekevien pk-yritysten tutkimus- ja kehitysohjelma ***I (äänestys)
  
8.25.Eurooppalainen metrologian innovointi- ja tutkimusohjelma ***I (äänestys)
  
8.26.Euroopan maiden ja kehitysmaiden välinen kliinisten tutkimusten yhteistyökumppanuusohjelma ***I (äänestys)
  
8.27.Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys ***I (äänestys)
  
8.28.Tietyiltä suurilta yrityksiltä ja yritysryhmiltä edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistaminen ***I (äänestys)
  
8.29.Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset yrityksen sisäisen siirron yhteydessä ***I (äänestys)
  
8.30.Clean Sky 2 -yhteisyritys * (äänestys)
  
8.31.Biopohjaisia teollisuudenaloja koskeva yhteisyritys * (äänestys)
  
8.32.SESAR-yhteisyritys * (äänestys)
  
8.33.Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloitetta varten perustettava yhteisyritys * (äänestys)
  
8.34.ECSEL-yhteisyritys * (äänestys)
  
8.35.Polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimiva toinen yhteisyritys * (äänestys)
  
8.36.Avoimuusrekisteriä koskeva toimielinten sopimus (äänestys)
  
8.37.Kasvua ja työllisyyttä käsittelevä kolmikantainen sosiaalihuippukokous (äänestys)
  
8.38.Kauden 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevat neuvottelut: kokemukset ja tulevat vaiheet (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 13.Työntekijöiden liikkuvuuden edistäminen lisäeläkeoikeuksien hankkimista ja säilyttämistä parantamalla ***II (keskustelu)
 14.Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon ***I (keskustelu)
 15.Julkisten työvoimapalvelujen tehostettu yhteistyö ***I (keskustelu)
 16.Oikaisut (työjärjestyksen 216 artikla)
 17.Äänestykset
  
17.1.Työntekijöiden liikkuvuuden edistäminen lisäeläkeoikeuksien hankkimista ja säilyttämistä parantamalla ***II (äänestys)
  
17.2.Elintarvike- ja rehulainsäädäntö ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa ja kasvinsuojeluaineita koskevat säännöt ***I (äänestys)
  
17.3.Eläinten terveys ***I (äänestys)
  
17.4.Kasvintuhoojien vastaiset suojatoimenpiteet ***I (äänestys)
  
17.5.Kulutustavaroiden turvallisuus ***I (äänestys)
  
17.6.Tuotteiden markkinavalvonta ***I (äänestys)
  
17.7.Rahoitusvälineiden markkinat sekä OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun asetuksen (EMIR-asetus) muuttaminen ***I (lopullinen äänestys)
  
17.8.Rahoitusvälineiden markkinat ja direktiivin 2004/39/EY kumoaminen ***I (lopullinen äänestys)
  
17.9.Tavarakauppaa koskevat tilastot ***I (lopullinen äänestys)
  
17.10.Arvopaperitoimitus ja arvopaperikeskukset ***I (äänestys)
  
17.11.Laivavarusteet ***I (äänestys)
  
17.12.Painelaitteet ***I (äänestys)
  
17.13.Tuomiot siviili- ja kauppaoikeuden alalla ***I (äänestys)
  
17.14.Työvoimaa koskeva otantatutkimus ***I (äänestys)
  
17.15.Euroopan meriturvallisuusviraston toiminta pilaantumisen torjunnan alalla ***I (äänestys)
  
17.16.Yrityksille, liiketoiminnalle ja uusyrityksille otollinen ympäristö (äänestys)
  
17.17.Uudet teknologiat ja avoimet oppimateriaalit (äänestys)
 18.Äänestysselitykset
 19.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 20.Jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttaminen ***I (keskustelu)
 21.Kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentäminen ***I (keskustelu)
 22.Ulkoisten merirajojen vartiointi ***I (keskustelu)
 23.Moottoriajoneuvojen siirtäminen ***I (keskustelu)
 24.Määrärahojen siirrot
 25.Seuraavan istunnon esityslista
 26.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (334 kb) Läsnäololista (63 kb)    Nimenhuutoäänestykset (9648 kb) 
 
Pöytäkirja (221 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (784 kb) Nimenhuutoäänestykset (3776 kb) 
 
Pöytäkirja (308 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (229 kb) Nimenhuutoäänestykset (1986 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö