Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Antradienis, 2014 m. balandžio 15 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas
 3.Parlamento sudėtis
 4.Gauti dokumentai
 5.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 6.Kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ***I - Indėlių garantijų sistemos ***II (diskusijos)
 7.Vartojimo gaminių sauga ***I - Gaminių rinkos priežiūra ***I - Vartotojų apsauga komunalinių paslaugų srityje (diskusijos)
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymas, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru bankų pertvarkymo fondu ***I (galutinis balsavimas)
  
8.2.Vartotojų apsauga komunalinių paslaugų srityje (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.3.Techniniai reikalavimai vidaus vandenų laivams ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.4.Teisingas muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.5.Informacija apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.6.Kroatijos prisijungimas prie 1990 m. Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.7.Bendroji įmonė „Shift2Rail“ * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.8.Prašymas ginti Aleksandro Mirskio parlamentinį imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.9.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Paraiška „EGF/2012/007 IT/VDC Technologies“ (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.10.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Paraiška „EGF/2012/004 ES/Grupo Santana“ (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.11.Indėlių garantijų sistemos ***II (balsavimas)
  
8.12.Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimas ***I (balsavimas)
  
8.13.Bendrijoje vežimui naudojamų kelių transporto priemonių matmenys ir masė ***I (balsavimas)
  
8.14.Kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ***I (balsavimas)
  
8.15.Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS) ***I (galutinis balsavimas)
  
8.16.Mokėjimo sąskaitos ***I (galutinis balsavimas)
  
8.17.Investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentai ***I (galutinis balsavimas)
  
8.18.Europos Sąjungos Teisingumo Teismas: Bendrojo Teismo teisėjų skaičius ***I (galutinis balsavimas)
  
8.19.Sąveikios europinės pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimas ***I (balsavimas)
  
8.20.Priemonės sparčiojo elektroninio ryšio tinklų diegimo sąnaudoms mažinti ***I (balsavimas)
  
8.21.Vidaus vandenų transportas ***I (balsavimas)
  
8.22.Žemės ūkio produktai vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse ***I (balsavimas)
  
8.23.Aktyvaus ir lengvesnio gyvenimo mokslinių tyrimų ir plėtros programa ***I (balsavimas)
  
8.24.Mokslinius tyrimus vykdančios mažosios ir vidutinės įmonės ***I (balsavimas)
  
8.25.Europos metrologijos inovacijų ir mokslinių tyrimų programa ***I (balsavimas)
  
8.26.Europos ir besivystančių šalių partnerystės klinikinių tyrimų srityje programa ***I (balsavimas)
  
8.27.Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas ***I (balsavimas)
  
8.28.Tam tikrų didelių bendrovių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimas ***I (balsavimas)
  
8.29.Bendrovių viduje perkeliamų trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygos ***I (balsavimas)
  
8.30.Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ * (balsavimas)
  
8.31.Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė * (balsavimas)
  
8.32.Bendra įmonė SESAR * (balsavimas)
  
8.33.II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė * (balsavimas)
  
8.34.Bendroji įmonė ECSEL * (balsavimas)
  
8.35.II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė * (balsavimas)
  
8.36.Tarpinstitucinis susitarimas dėl Skaidrumo registro (balsavimas)
  
8.37.Trišalis socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimas ekonomikos augimo ir užimtumo klausimais (balsavimas)
  
8.38.Derybos dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP): įgyta patirtis ir tolesni veiksmai (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 13.Darbuotojų judumo didinimas gerinant teisių į papildomą pensiją įgijimą ir išsaugojimą ***II (diskusijos)
 14.Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje ***I (diskusijos)
 15.Valstybinių užimtumo tarnybų bendradarbiavimo stiprinimas ***I (diskusijos)
 16.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)
 17.Balsuoti skirtas laikas
  
17.1.Darbuotojų judumo didinimas gerinant teisių į papildomą pensiją įgijimą ir išsaugojimą ***II (balsavimas)
  
17.2.Maisto ir pašarų srities teisės aktai ir gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų taisyklės ***I (balsavimas)
  
17.3.Gyvūnų sveikata ***I (balsavimas)
  
17.4.Apsaugos nuo augalų kenksmingųjų organizmų priemonės ***I (balsavimas)
  
17.5.Vartojimo gaminių sauga ***I (balsavimas)
  
17.6.Gaminių rinkos priežiūra ***I (balsavimas)
  
17.7.Finansinių priemonių rinkos ir Europos rinkos infrastruktūros reglamento dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir duomenų saugyklų dalinis keitimas ***I (galutinis balsavimas)
  
17.8.Finansinių priemonių rinkos ir Direktyvos 2004/39/EB panaikinimas ***I (galutinis balsavimas)
  
17.9.Prekybos statistiniai duomenys ***I (galutinis balsavimas)
  
17.10.Vertybinių popierių atsiskaitymas ir vertybinių popierių depozitoriumai ***I (balsavimas)
  
17.11.Laivų įrenginiai ***I (balsavimas)
  
17.12.Slėginė įranga ***I (balsavimas)
  
17.13.Teismo sprendimai civilinėse ir komercinėse bylose ***I (balsavimas)
  
17.14.Darbo jėgos atrankinis tyrimas ***I (balsavimas)
  
17.15.Europos jūrų saugumo agentūra ir reagavimas į taršą ***I (balsavimas)
  
17.16.Palankios sąlygos darbo vietų kūrimui įmonėse, bendrovėse ir naujai įsteigtose įmonėse (balsavimas)
  
17.17.Naujos technologijos ir atvirieji švietimo ištekliai (balsavimas)
 18.Paaiškinimai dėl balsavimo
 19.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 20.Neteisėtai iš valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų grąžinimas ***I (diskusijos)
 21.Lengvųjų plastikinių maišelių naudojimo mažinimas ***I (diskusijos)
 22.Išorės jūrų sienų stebėjimas ***I (diskusijos)
 23.Variklinių transporto priemonių perkėlimas ***I (diskusijos)
 24.Asignavimų perkėlimas
 25.Kito posėdžio darbotvarkė
 26.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (331 kb) Dalyvių sąrašas (63 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (9648 kb) 
 
Protokolas (287 kb) Dalyvių sąrašas (37 kb) Balsavimo rezultatai (740 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (3836 kb) 
 
Protokolas (311 kb) Dalyvių sąrašas (65 kb) Balsavimo rezultatai (240 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (2033 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika