Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Otrdiena, 2014. gada 15. aprīlis - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Reglamenta interpretācija
 3.Parlamenta sastāvs
 4.Dokumentu iesniegšana
 5.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 6.Kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību sanācijas un noregulējuma režīms ***I - Noguldījumu garantiju sistēmas ***II (debates)
 7.Patēriņa preču drošums ***I - Ražojumu tirgus uzraudzība ***I - Patērētāju aizsardzība komunālo pakalpojumu sfērā (debates)
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējums, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu banku noregulējuma fondu ***I (galīgais balsojums)
  
8.2.Patērētāju aizsardzība komunālo pakalpojumu sfērā (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.3.Tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.4.Muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareiza piemērošana ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.5.Informācija tehnisko standartu un noteikumu un informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu sfērā ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.6.Horvātijas pievienošanās 1990. gada Konvencijai par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.7.Kopuzņēmums “Shift2Rail” * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.8.Pieprasījums aizstāvēt Aleksandra Mirska [Alexander Mirsky] deputāta imunitāti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.9.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieprasījums EGF/2012/007 IT/VDC Technologies (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.10.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda līdzekļu izmantošana (pieprasījums EGF/2012/004 ES/ Grupo Santana) (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.11.Noguldījumu garantiju sistēmas ***II (balsošana)
  
8.12.Alternatīvo degvielu infrastruktūra ***I (balsošana)
  
8.13.Kopienā izmantotu transportlīdzekļu gabarīti un masa autopārvadājumos ***I (balsošana)
  
8.14.Kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību sanācijas un noregulējuma režīms ***I (balsošana)
  
8.15.Pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (PVKIU) ***I (galīgais balsojums)
  
8.16.Maksājumu konti ***I (galīgais balsojums)
  
8.17.Ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumenti ***I (galīgais balsojums)
  
8.18.Eiropas Savienības Tiesa: tiesnešu skaits Vispārējā tiesā ***I (galīgais balsojums)
  
8.19.Visā ES piemērojama sadarbspējīga eCall pakalpojuma ieviešana ***I (balsošana)
  
8.20.Pasākumi ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai ***I (balsošana)
  
8.21.Iekšējo ūdensceļu pārvadājumi ***I (balsošana)
  
8.22.Lauksaimniecības produkti iekšējā tirgū un trešās valstīs ***I (balsošana)
  
8.23.Pētniecības un izstrādes programma „Aktīva dzīve un interaktīva automatizēta dzīvesvide” ***I (balsošana)
  
8.24.Pētniecības un izstrādes programma pētniecībā iesaistītiem maziem un vidējiem uzņēmumiem ***I (balsošana)
  
8.25.Eiropas metroloģijas inovācijas un pētniecības programma ***I (balsošana)
  
8.26.Eiropas un jaunattīstības valstu klīnisko izmēģinājumu partnerības programma ***I (balsošana)
  
8.27.Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums ***I (balsošana)
  
8.28.Noteiktu lielu uzņēmumu un koncernu nefinansiālās un daudzveidības informācijas atklāšana ***I (balsošana)
  
8.29.Uzņēmuma ietvaros pārceltu trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumi ***I (balsošana)
  
8.30.Kopuzņēmums “Clean Sky 2” * (balsošana)
  
8.31.Biorūpniecības kopuzņēmums * (balsošana)
  
8.32.Kopuzņēmums SESAR * (balsošana)
  
8.33.Kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās 2. ierosmes īstenošanai * (balsošana)
  
8.34.Kopuzņēmums ECSEL * (balsošana)
  
8.35.Kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” * (balsošana)
  
8.36.Iestāžu nolīgums par Pārredzamības reģistru (balsošana)
  
8.37.Augstākā līmeņa trīspusējā sociālo lietu sanāksme par izaugsmi un nodarbinātību (balsošana)
  
8.38.Sarunas par DFS 2014.−2020. gadam — gūtā pieredze un turpmākie pasākumi (balsošana)
 9.Balsojuma skaidrojumi
 10.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Komiteju un delegāciju sastāvs
 13.Darba ņēmēju mobilitātes veicināšana, uzlabojot papildu pensijas tiesību iegūšanu un saglabāšanu ***II (debates)
 14.Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā ***I (debates)
 15.Ciešāka sadarbība starp valstu nodarbinātības dienestiem ***I (debates)
 16.Kļūdu labojumi (Reglamenta 216. pants)
 17.Balsošanas laiks
  
17.1.Darba ņēmēju mobilitātes veicināšana, uzlabojot papildu pensijas tiesību iegūšanu un saglabāšanu ***II (balsošana)
  
17.2.Dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību akti un noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības līdzekļiem ***I (balsošana)
  
17.3.Dzīvnieku veselība ***I (balsošana)
  
17.4.Aizsardzības pasākumi pret augiem kaitīgajiem organismiem ***I (balsošana)
  
17.5.Patēriņa preču drošums ***I (balsošana)
  
17.6.Ražojumu tirgus uzraudzība ***I (balsošana)
  
17.7.Finanšu instrumentu tirgi un grozījumi Regulā [ETIR] par ārpusbiržas atvasinātiem finanšu instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un tirdzniecības reģistriem ***I (galīgais balsojums)
  
17.8.Finanšu instrumentu tirgi un Direktīvas 2004/39/EK atcelšana ***I (galīgais balsojums)
  
17.9.Statistika tirdzniecības jomā ***I (galīgais balsojums)
  
17.10.Vērtspapīru norēķini un centrālie vērtspapīru depozitāriji ***I (balsošana)
  
17.11.Kuģu aprīkojums ***I (balsošana)
  
17.12.Spiediena iekārtas ***I (balsošana)
  
17.13.Spriedumi civillietās un komerclietās ***I (balsošana)
  
17.14.Darbaspēka izlases veida apsekojums ***I (balsošana)
  
17.15.Eiropas Jūras drošības aģentūra un reaģēšana uz piesārņojumu ***I (balsošana)
  
17.16.Labvēlīga vidi uzņēmumiem, uzņēmējdarbībai un jaunu uzņēmumu veidošanai, lai radītu darbvietas (balsošana)
  
17.17.Jaunās tehnoloģijas un brīvpieejas mācību resursi (balsošana)
 18.Balsojuma skaidrojumi
 19.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 20.No dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešana ***I (debates)
 21.Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšana ***I (debates)
 22.Ārējo jūras robežu uzraudzība ***I (debates)
 23.Mehānisko transportlīdzekļu pārvietošana ***I (debates)
 24.Apropriāciju pārvietojumi
 25.Nākamās sēdes darba kārtība
 26.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (329 kb) Apmeklējumu reģistrs (63 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (9648 kb) 
 
Protokols (283 kb) Apmeklējumu reģistrs (37 kb) Balsošanas rezultāti (767 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (3813 kb) 
 
Protokols (310 kb) Apmeklējumu reģistrs (66 kb) Balsošanas rezultāti (249 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1995 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika