Показалец 
Протокол
PDF 351kWORD 299k
Вторник, 15 април 2014 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Тълкуване на Правилника за дейността
 3.Състав на Парламента
 4.Внесени документи
 5.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 6.Рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници ***I - Системи за гарантиране на депозитите ***II (разискване)
 7.Безопасността на потребителските продукти ***I - Надзора на пазара на продукти ***I - Защита на потребителите при услугите от общ интерес (разискване)
 8.Време за гласуване
  
8.1.Еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преобразуване на банки ***I (окончателно гласуване)
  
8.2.Защита на потребителите при услугите от общ интерес (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.3.Технически изисквания за плавателни съдове по вътрешните водни пътища (отмяна на Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.4.Правилно прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.5.Информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.6.Присъединяване на Хърватия към Конвенцията от 23 юли 1990 г. за премахване на двойното данъчно облагане * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.7.Съвместно предприятие Shift2Rail * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.8.Искане за защита на парламентарния имунитет на Александър Мирски (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.9.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – EGF/2012/007 IT/VDC Technologies (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.10.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2012/004 ES/Grupo Santana от Испания) (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.11.Системи за гарантиране на депозитите ***II (гласуване)
  
8.12.Разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива ***I (гласуване)
  
8.13.Максимално допустимите размери и маси на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността ***I (гласуване)
  
8.14.Рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници ***I (гласуване)
  
8.15.Предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) ***I (окончателно гласуване)
  
8.16.Разплащателни сметки ***I (окончателно гласуване)
  
8.17.Основни информационни документи за инвестиционни продукти ***I (окончателно гласуване)
  
8.18.Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд ***I (окончателно гласуване)
  
8.19.Въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС ***I (гласуване)
  
8.20.Мерки за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи ***I (гласуване)
  
8.21.Транспорт по вътрешните водни пътища ***I (гласуване)
  
8.22.Селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети държави ***I (гласуване)
  
8.23.Научноизследователска и развойна програма за активен живот и помощ в ежедневието ***I (гласуване)
  
8.24.Малки и средни предприятия, извършващи научноизследователска дейност ***I (гласуване)
  
8.25.Европейска програма за научни изследвания и иновации в областта на метрологията ***I (гласуване)
  
8.26.Програма „Партньорство за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни“ ***I (гласуване)
  
8.27.Европейска заповед за запор на банкови сметки ***I (гласуване)
  
8.28.Оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи ***I (гласуване)
  
8.29.Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер ***I (гласуване)
  
8.30.Съвместно предприятие „Чисто небе 2" * (гласуване)
  
8.31.Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ * (гласуване)
  
8.32.Съвместно предприятие SESAR * (гласуване)
  
8.33.Съвместно предприятие "Инициатива за иновативни лекарства 2" * (гласуване)
  
8.34.Съвместното предприятие ECSEL * (гласуване)
  
8.35.Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ * (гласуване)
  
8.36.Междуинституционалното споразумение относно регистъра за прозрачност (гласуване)
  
8.37.Тристранна социална среща на върха за растеж и заетост (гласуване)
  
8.38.Преговори относно многогодишната финансова рамка (МФР) за 2014—2020 г.: извличане на поуки и бъдещо развитие (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Състав на комисиите и делегациите
 13.Подобряване на мобилността на работниците чрез подобряване на преносимостта на правата на допълнителна пенсия ***II (разискване)
 14.Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги ***I (разискване)
 15.Укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта ***I (разискване)
 16.Поправки (член 216 от Правилника за дейността)
 17.Време за гласуване
  
17.1.Подобряване на мобилността на работниците чрез подобряване на преносимостта на правата на допълнителна пенсия ***II (гласуване)
  
17.2.Законодателство в обласста на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, продуктите за растителна защита ***I (гласуване)
  
17.3.Здравеопазване на животните ***I (гласуване)
  
17.4.Защитни мерки срещу вредителите по растенията ***I (гласуване)
  
17.5.Безопасността на потребителските продукти ***I (гласуване)
  
17.6.Надзора на пазара на продукти ***I (гласуване)
  
17.7.Пазари на финансови инструменти и изменение на регламента EMIR за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции ***I (окончателно гласуване)
  
17.8.Пазари на финансови инструменти и отмяна на Директива 2004/39/ЕО ***I (окончателно гласуване)
  
17.9.Статистика, свързана с търговията ***I (окончателно гласуване)
  
17.10.Сетълмент на ценни книжа и централни депозитари на ценни книжа ***I (гласуване)
  
17.11.Морско оборудване ***I (гласуване)
  
17.12.Съоръжения под налягане ***I (гласуване)
  
17.13.Съдебни решения по граждански и търговски дела ***I (гласуване)
  
17.14.Извадково изследване на работната сила ***I (гласуване)
  
17.15.Европейската агенция за морска безопасност в областта на реагирането на замърсяване ***I (гласуване)
  
17.16.Благоприятна среда за предприятията и дружествата, включително новосъздадените дружества с цел разкриването на работни места (гласуване)
  
17.17.Нови технологии и общодостъпни образователни ресурси (гласуване)
 18.Обяснениe на вот
 19.Поправки на вот и намерения за гласуване
 20.Връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка ***I (разискване)
 21.Намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки ***I (разискване)
 22.Наблюдение на морските външни граници ***I (разискване)
 23.Прехвърляне на МПС ***I (разискване)
 24.Трансфер на бюджетни кредити
 25.Дневен ред на следващото заседание
 26.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.30 ч.


2. Тълкуване на Правилника за дейността

Тълкуването на членове 166, 167, параграф 1, и 195, параграф 3 от Правилника за дейността, дадено от комисията по конституционни въпроси, бе оповестено на пленарното заседание вчера (точка 7 от протокола от 14.4.2014).

Тъй като тълкуването не е предмет на възражения от страна на политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП в съответствие с член 211, параграф 4 от Правилника за дейността, то се счита за прието (P7_TA(2014)0396).


3. Състав на Парламента

Компетентните френски органи са съобщили за избирането на Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy да замести Harlem Désir, считано от 9 април 2014 г.

Съгласно член 7, параграф 1 от Акта от 20 септември 1976 г. за избиране на представители в Европейския парламент чрез всеобщи преки избори и съгласно член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността, Парламентът приема за сведение избирането на Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, считано от 9 април 2014 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на нейните пълномощия или до произнасянето на решение по евентуален спор, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy участва в заседанията на Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е направила декларация, че не упражнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


4. Внесени документи

Внесени са следните предложения за резолюция (член 120 от Правилника за дейността):

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно забавени плащания и производство за установяване на неизпълнение на задължения от страна на Италия (B7-0281/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ITRE, JURI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно лошото хранене и свързаните с него рискове за здравето на гражданите на ЕС (B7-0282/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитата на традиционните хлебопекари (B7-0283/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

IMCO

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно борбата срещу явленията фалшифициране на храни и „Italian Sounding” (B7-0284/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

IMCO

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно проблемния достъп до кредитиране от страна на италианските малки и средни предприятия (B7-0285/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

ITRE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно зачитането на правата на жените в арабския свят (B7-0286/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

подпомагаща :

AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно комплекти за производство на фалшиви италиански сирена, които се продават в интернет (B7-0287/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно радикалния ислямски проселитизъм в европейските затвори (B7-0288/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно засилването на ислямския радикализъм сред европейските граждани (B7-0289/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно използването на закона за богохулството срещу християните в Пакистан (B7-0290/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно изплащането на обезщетения за подкрепа на европейските граждани, засегнати от терористични актове, както и на семействата на жертви на тероризма (B7-0291/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитата на добива на кестени в област Венето (B7-0292/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно въвеждането на обозначение за произход за висококачествените гъби (B7-0293/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно етикетирането на съдържащи трюфел продукти (B7-0294/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно създаването на обсерватория за християнофобията в Европа (B7-0295/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно изменението на Регламент (ЕО) № 1760/2000 по отношение на електронната идентификация на едър рогат добитък и за заличаване на разпоредбите относно доброволното етикетиране на говеждо месо (B7-0296/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно сиренето азиаго (ЗНП) и липсата на защита на американския и канадския пазар (B7-0297/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно насоки за политиките за защита на езиковото многообразие в Европа (B7-0298/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT


5. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания на основание член 122 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Неотдавнашни случаи на преследване в Пакистан (2014/2694(RSP))

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen и Adam Bielan, от името на групата ECR, относно Неотдавнашни случаи на преследване в Пакистан (B7-0399/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari и Antigoni Papadopoulou, от името на групата S&D, относно Неотдавнашни случаи на преследване в Пакистан (B7-0401/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Salvador Sedó i Alabart и Bogusław Sonik, от името на групата PPE, относно Неотдавнашни случаи на преследване в Пакистан (B7-0403/2014);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen и Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE, относно Неотдавнашни случаи на преследване в Пакистан (B7-0405/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric и Nikola Vuljanić, от името на групата GUE/NGL, относно Неотдавнашни случаи на преследване в Пакистан (B7-0408/2014);

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно Неотдавнашни случаи на преследване в Пакистан (B7-0410/2014).

II.   Положението на някои уязвими общности в Сирия (2014/2695(RSP))

- Charles Tannock, Ruža Tomašić и Adam Bielan, от името на групата ECR, относно Положението на някои уязвими общности в Сирия (B7-0387/2014);

- Bastiaan Belder, Mara Bizzotto, Rolandas Paksas и Juozas Imbrasas, от името на групата EFD, относно Положението на някои уязвими общности в Сирия (B7-0392/2014);

- Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Мария Габриел, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa и Bogusław Sonik, от името на групата PPE, относно Положението на някои уязвими общности в Сирия (B7-0400/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Liisa Jaakonsaari и Antigoni Papadopoulou, от името на групата S&D, относно Положението на някои уязвими общности в Сирия (B7-0402/2014);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Louis Michel, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort и Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE, относно Положението на някои уязвими общности в Сирия (B7-0404/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Willy Meyer и Nikola Vuljanić, от името на групата GUE/NGL, sотносно Положението на някои уязвими общности в Сирия (B7-0406/2014);

- Monika Flašíková Beňová, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно Положението на някои уязвими общности в Сирия (B7-0407/2014).

III.   Положението в Северна Корея (2014/2696(RSP))

- Charles Tannock, от името на групата ECR, относно Положението в Северна Корея (B7-0388/2014);

- Cristian Dan Preda, Herbert Reul, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa и Bogusław Sonik, от името на групата PPE, относно Положението в Северна Корея (B7-0409/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Tonino Picula, George Sabin Cutaş, David Martin, Liisa Jaakonsaari и Antigoni Papadopoulou, от името на групата S&D, относно Положението в Северна Корея (B7-0411/2014);

- Jelko Kacin, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Phil Bennion, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort и Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE, относно Северна Корея (B7-0412/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Nikola Vuljanić и Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, относно Положението в Северна Корея (B7-0413/2014);

- Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно Северна Корея (Корейска народно-демократична република) (B7-0414/2014).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 149 от Правилника за дейността.


6. Рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници ***I - Системи за гарантиране на депозитите ***II (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на директиви 77/91/ЕИО и 82/891/ЕО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/EО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО и 2011/35/ЕО и на Регламент (EС) № 1093/2010 [COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Gunnar Hökmark (A7-0196/2013)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за гарантиране на депозити (преработен текст) [05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Peter Simon (A7-0216/2014)

Gunnar Hökmark представи доклада.

Peter Simon представи препоръката за второ четене.

Изказаха се: Evangelos Venizelos (действащ председател на Съвета) и Michel Barnier (член на Комисията).

Изказаха се: Burkhard Balz, от името на групата PPE, Elisa Ferreira, от името на групата S&D, Wolf Klinz, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Vicky Ford, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Corien Wortmann-Kool, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Sven Giegold, Ivo Strejček, Nikolaos Chountis, Roger Helmer, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Vicky Ford, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès, Jürgen Klute, Markus Ferber, Leonardo Domenici, Anni Podimata, Marianne Thyssen, Othmar Karas, Theodor Dumitru Stolojan, Diogo Feio, Danuta Maria Hübner и Werner Langen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Seán Kelly, Andrej Plenković, Phil Prendergast, Vladimír Maňka, Antigoni Papadopoulou, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić, Nikolaos Salavrakos и Claudio Morganti.

Изказаха се: Michel Barnier, Evangelos Venizelos и Gunnar Hökmark.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказа се Peter Simon.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.14 от протокола от 15.4.2014 и точка 8.11 от протокола от 15.4.2014.


7. Безопасността на потребителските продукти ***I - Надзора на пазара на продукти ***I - Защита на потребителите при услугите от общ интерес (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на потребителските продукти и за отмяна на Директива 87/357/ЕИО на Съвета и Директива 2001/95/ЕО [COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Christel Schaldemose (A7-0355/2013)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно надзора на пазара на продукти и за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 1999/5/ЕО, 2000/9/ЕО, 2000/14/ЕО, 2001/95/ЕО, 2004/108/ЕО, 2006/42/ЕО, 2006/95/EО, 2007/23/ЕО, 2008/57/ЕО, 2009/48/ЕО, 2009/105/ЕО, 2009/142/ЕО, 2011/65/ЕС, Регламент (ЕС) № 305/2011, Регламент (ЕО) № 764/2008 и Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета [COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Sirpa Pietikäinen (A7-0346/2013)

Доклад относно защитата на потребителите - Защита на потребителите при услугите от общ интерес [2013/2153(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Josef Weidenholzer (A7-0163/2014)

Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen и Josef Weidenholzer представиха своите доклади.

Изказаха се: Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ) и Neven Mimica (член на Комисията).

Изказаха се: George Sabin Cutaş (докладчик по становището на комисията INTA), Cristiana Muscardini (докладчик по становището на комисията INTA), Patrizia Toia (докладчик по становището на комисията ITRE), Jiří Maštálka (докладчик по становището на комисията JURI), Ildikó Gáll-Pelcz, от името на групата PPE, Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, Michael Theurer, от името на групата ALDE, Heide Rühle, от името на групата Verts/ALE, Ashley Fox, от името на групата ECR, Matteo Salvini, от името на групата EFD, Andrew Henry William Brons, независим член на ЕП, Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Eduard-Raul Hellvig, Isabelle Durant, Malcolm Harbour, Claudio Morganti, Franz Obermayr, Catherine Stihler, Olle Schmidt, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sergio Paolo Francesco Silvestris, Edvard Kožušník, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Zofija Mazej Kukovič, Sylvana Rapti, Niccolò Rinaldi, Pablo Arias Echeverría, María Irigoyen Pérez и Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lara Comi, Phil Prendergast, Salvatore Iacolino, Ruža Tomašić, Sergio Paolo Francesco Silvestris и Zofija Mazej Kukovič.

Изказаха се: Neven Mimica, Antonio Tajani, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen и Josef Weidenholzer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 17.5, от протокола от 15.4.2014, точка 17.6 от протокола от 15.4.2014 и точка 8.2 от протокола от 15.4.2014.

°
° ° °

Изказа се Nicole Sinclaire, 25-тата годишнина от трагедията на футболния стадион Хилзбъро в Англия.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

Изказа се Michael Cashman, за да оповести оттеглянето си от длъжността на председател на Съвета на председателите на делегации, вследствие на решение на Председателския съвет. Председателят прие това за сведение, като изрази съжалението си, но подчерта, че решението е било взето с единодушие).


8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преобразуване на банки ***I (окончателно гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране на банки, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

Разискването се състоя на 6 февруари 2014 (точка 7 от протокола от 6.2.2014).

Гласуването беше отложено по време на заседанието от 6 февруари 2014 (точка 9.1 от протокола от 6.2.2014).

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0341)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0341)

Изказвания

Преди гласуването, председателят подчерта значението на приноса на Парламента към историческия проект за създаването на Банков съюз и по-специално пожела да благодари на петимата докладчици Elisa Ferreira, Corien Wortmann-Kool, Sylvie Goulard, Vicky Ford и Sven Giegold.

След гласуването, Evangelos Venizelos (действащ председател на Съвета), който прави изявление относно доклада на Elisa Ferreira и Michel Barnier (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател


8.2. Защита на потребителите при услугите от общ интерес (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно защитата на потребителите - Защита на потребителите при услугите от общ интерес [2013/2153(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Josef Weidenholzer (A7-0163/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0342)


8.3. Технически изисквания за плавателни съдове по вътрешните водни пътища (отмяна на Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на технически изисквания за плавателни съдове по вътрешните водни пътища и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета [COM(2013)0622 - C7-0266/2013- 2013/0302(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Corien Wortmann-Kool (A7-0145/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0343)


8.4. Правилно прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси [COM(2013)0796 - C7-0421/2013- 2013/0410(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: António Fernando Correia de Campos (A7-0241/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0344)


8.5. Информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета, установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (кодифициран текст) [COM(2013)0932 - C7-0006/2014- 2010/0095(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Francesco Enrico Speroni (A7-0247/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0345)


8.6. Присъединяване на Хърватия към Конвенцията от 23 юли 1990 г. за премахване на двойното данъчно облагане * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно препоръката за решение на Съвета относно присъединяването на Хърватия към Конвенцията от 23 юли 1990 г. за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия [COM(2013)0586 - C7-0381/2013- 2013/0308(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sławomir Nitras (A7-0214/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0346)


8.7. Съвместно предприятие Shift2Rail * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложение за регламент на Съвета за създаването на съвместно предприятие Shift2Rail [COM(2013)0922 - 2013/0445(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Josefa Andrés Barea (A7-0259/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0347)


8.8. Искане за защита на парламентарния имунитет на Александър Мирски (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искането за защита на парламентарния имунитет на Александър Мирски [2014/2026(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Marielle Gallo (A7-0273/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0348)


8.9. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – EGF/2012/007 IT/VDC Technologies (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, внесено от Италия) [COM(2014)0119 - C7-0089/2014- 2014/2025(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Frédéric Daerden (A7-0261/2014)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0349)


8.10. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2012/004 ES/Grupo Santana от Испания) (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/004 ES/Grupo Santana от Испания) [COM(2014)0116 - C7-0101/2014- 2014/2027(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Frédéric Daerden (A7-0260/2014)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0350)


8.11. Системи за гарантиране на депозитите ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за гарантиране на депозити (преработен текст) [05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Peter Simon (A7-0216/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено (P7_TA(2014)0351)


8.12. Разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива [COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0352)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0352)


8.13. Максимално допустимите размери и маси на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/53/ЕО от 25 юли 1996 година относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик [COM(2013)0195 - C7-0102/2013- 2013/0105(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0353)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0353)


8.14. Рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на директиви 77/91/ЕИО и 82/891/ЕО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/EО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО и 2011/35/ЕС и на Регламент (EС) № 1093/2010 [COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Gunnar Hökmark (A7-0196/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0354)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0354)


8.15. Предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) ***I (окончателно гласуване)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по отношение на депозитарните функции, политиката за възнагражденията и санкциите [COM(2012)0350 - C7-0178/2012- 2012/0168(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sven Giegold (A7-0125/2013)

Разискването се състоя на 2 юли 2013 (точка 19 от протокола от 2.7.2013).

Гласуването беше отложено по време на заседанието от 3 юли 2013 (точка 8.2 от протокола от 3.7.2013).

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0355)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0355)


8.16. Разплащателни сметки ***I (окончателно гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции [COM(2013)0266 - C7-0125/2013- 2013/0139(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Jürgen Klute (A7-0398/2013)

Разискването се състоя на 11 декември 2013 (точка 12 от протокола от 11.12.2013).

Гласуването беше отложено по време на заседанието от 12 декември 2013 (точка 12.7 от протокола от 12.12.2013).

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0356)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0356)

Изказвания

Neven Mimica (член на Комисията) относно изявленията на Комисията във връзка с докладите Jürgen Klute (A7-0398/2013), Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014), Markus Ferber (A7-0303/2012) , Dominique Riquet (A7-0255/2013) и Zuzana Roithová (A7-0008/2014).


8.17. Основни информационни документи за инвестиционни продукти ***I (окончателно гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за инвестиционни продукти [COM(2012)0352 - C7-0179/2012- 2012/0169(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Pervenche Berès (A7-0368/2013)

Разискването се състоя на 19 ноември 2013 (точка 18 от протокола от 19.11.2013).

Гласуването беше отложено по време на заседанието от 20 ноември 2013 (точка 8.18 от протокола от 20.11.2013).

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0357)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0357)


8.18. Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд ***I (окончателно гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз чрез увеличаване на броя на съдиите в Общия съд [02074/2011 - C7-0126/2012- 2011/0901B(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Alexandra Thein (A7-0252/2013)

Гласуването беше отложено по време на заседанието от 12 декември 2013 (точка 12.1 от протокола от 12.12.2013).

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0358)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0358)


8.19. Въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС [COM(2013)0315 - C7-0173/2013 - 2013/0166(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Philippe De Backer (A7-0482/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0359)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0359)


8.20. Мерки за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи [COM(2013)0147 - C7-0082/2013- 2013/0080(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Edit Herczog (A7-0455/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0360)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0360)


8.21. Транспорт по вътрешните водни пътища ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент за изменение на Регламент (EO) № 718/1999 на Съвета от 29 март 1999 година относно политиката за капацитета на флотите на Общността с оглед насърчаване на транспорта по вътрешните водни пътища [COM(2013)0621 - C7-0265/2013- 2013/0303(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Corien Wortmann-Kool (A7-0142/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0361)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0361)


8.22. Селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети държави ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, на вътрешния пазар и в трети държави [COM(2013)0812 - C7-0416/2013- 2013/0398(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Esther Herranz García (A7-0217/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0362)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0362)


8.23. Научноизследователска и развойна програма за активен живот и помощ в ежедневието ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Съюза в научноизследователската и развойна програма за активен живот и помощ в ежедневието, съвместно предприета от няколко държави членки [COM(2013)0500 - C7-0219/2013- 2013/0233(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Claude Turmes (A7-0076/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0363)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0363)


8.24. Малки и средни предприятия, извършващи научноизследователска дейност ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Съюза в програма за научноизследователска и развойна дейност, осъществявана съвместно от няколко държави членки и насочена към подпомагане на малки и средни предприятия, извършващи научноизследователска дейност [COM(2013)0493 - C7-0220/2013- 2013/0232(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Miloslav Ransdorf (A7-0077/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0364)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0364)


8.25. Европейска програма за научни изследвания и иновации в областта на метрологията ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Европейския съюз в Европейската програма за научни изследвания и иновации в областта на метрологията, осъществявана съвместно от няколко държави членки [COM(2013)0497 - C7-0221/2013- 2013/0242(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Niki Tzavela (A7-0063/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 25)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0365)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0365)


8.26. Програма „Партньорство за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни“ ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Европейския съюз във втората програма „Партньорство за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни“, осъществявана съвместно от няколко държави членки [COM(2013)0498 - C7-0222/2013- 2013/0243(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Vicky Ford (A7-0064/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 26)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0366)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0366)


8.27. Европейска заповед за запор на банкови сметки ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела [COM(2011)0445 - C7-0211/2011- 2011/0204(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Raffaele Baldassarre (A7-0227/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 27)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0367)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0367)


8.28. Оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО по отношение на оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи [COM(2013)0207 - C7-0103/2013- 2013/0110(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 28)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0368)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0368)


8.29. Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер [COM(2010)0378 - C7-0179/2010- 2010/0209(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Salvatore Iacolino (A7-0170/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 29)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0369)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0369)


8.30. Съвместно предприятие „Чисто небе 2" * (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно съвместното предприятие „Чисто небе 2“ [COM(2013)0505 - C7-0255/2013- 2013/0244(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Christian Ehler (A7-0083/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 30)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0370)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0370)


8.31. Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ * (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ [COM(2013)0496 - C7-0257/2013- 2013/0241(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Lambert van Nistelrooij (A7-0092/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 31)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0371)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0371)

Изказвания

Christian Ehler (докладчик) преди гласуването.


8.32. Съвместно предприятие SESAR * (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 219/2007 за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR) относно удължаването на срока на съществуване на Съвместното предприятие до 2024 г. [COM(2013)0503 - C7-0254/2013- 2013/0237(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Britta Thomsen (A7-0062/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 32)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0372)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0372)


8.33. Съвместно предприятие "Инициатива за иновативни лекарства 2" * (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно съвместното предприятие "Инициатива за иновативни лекарства 2" [COM(2013)0495 - C7-0259/2013- 2013/0240(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Teresa Riera Madurell (A7-0105/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 33)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0373)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0373)


8.34. Съвместното предприятие ECSEL * (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно съвместното предприятие ECSEL [COM(2013)0501 - C7-0258/2013- 2013/0234(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Paul Rübig (A7-0074/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 34)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0374)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0374)


8.35. Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ * (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ [COM(2013)0506 - C7-0256/2013- 2013/0245(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Владко Тодоров Панайотов (A7-0094/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 35)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0375)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0375)


8.36. Междуинституционалното споразумение относно регистъра за прозрачност (гласуване)

Доклад относно изменението на междуинституционалното споразумение относно регистъра за прозрачност [2014/2010(ACI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 36)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0376)

Изказвания

Roberto Gualtieri (докладчик) представи устно изменение на параграф 22, което бе прието.


8.37. Тристранна социална среща на върха за растеж и заетост (гласуване)

Междинен доклад относно предложението за решение на Съвета относно тристранната социална среща на върха за растеж и заетост [COM(2013)0740 - 2013/0361(APP)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Csaba Őry (A7-0136/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 37)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0377)


8.38. Преговори относно многогодишната финансова рамка (МФР) за 2014—2020 г.: извличане на поуки и бъдещо развитие (гласуване)

Доклад относно преговори относно МФР за периода 2014–2020 г.: извличане на поуки и бъдещо развитие [2014/2005(INI)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Jean-Luc Dehaene и Ивайло Калфин (A7-0254/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 38)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0378)


9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Elisa Ferreira - A7-0478/2013
Herbert Dorfmann, Mario Borghezio, Dubravka Šuica, Emer Costello и Marino Baldini

Доклад Josef Weidenholzer - A7-0163/2014
Adam Bielan и Dubravka Šuica

Доклад Peter Simon - A7-0216/2014
Dubravka Šuica и Seán Kelly

Доклад Carlo Fidanza - A7-0444/2013
Ismail Ertug, Carlo Fidanza и Dubravka Šuica

Доклад Jörg Leichtfried - A7-0256/2014
Claudette Abela Baldacchino, Ismail Ertug, Petri Sarvamaa, Gesine Meissner, Herbert Dorfmann и Dubravka Šuica

Доклад Gunnar Hökmark - A7-0196/2013
Dubravka Šuica, Oleg Valjalo и Seán Kelly

Доклад Sven Giegold - A7-0125/2013
Dubravka Šuica

Доклад Jürgen Klute - A7-0398/2013
Dubravka Šuica, Mitro Repo и Ivana Maletić

Доклад Pervenche Berès - A7-0368/2013
Josef Weidenholzer, Dubravka Šuica и Andrej Plenković

Доклад Alexandra Thein - A7-0252/2013
Dubravka Šuica и Andrej Plenković

Доклад Philippe De Backer - A7-0482/2013
Adam Bielan и Dubravka Šuica

Доклад Edit Herczog - A7-0455/2013
Dubravka Šuica

Доклад Roberto Gualtieri - A7-0258/2014
Paul Murphy, Dubravka Šuica и Andrej Plenković

Доклад Jean-Luc Dehaene и Ивайло Калфин - A7-0254/2014
Dubravka Šuica.


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“, както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.40 ч, бе възобновено в 15.00 ч)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


12. Състав на комисиите и делегациите

Le Président a reçu du groupe S&D les demandes de nominations suivantes:

комисия INTA: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Делегация за връзки с Индия: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


13. Подобряване на мобилността на работниците чрез подобряване на преносимостта на правата на допълнителна пенсия ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и Съвета относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права [17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Ria Oomen-Ruijten (A7-0188/2014)

Ria Oomen-Ruijten представи препоръката за второ четене.

Изказа се László Andor (член на Комисията).

Изказаха се: Sari Essayah, от името на групата PPE, Frédéric Daerden, от името на групата S&D, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Milan Cabrnoch, от името на групата ECR, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Слави Бинев, от името на групата EFD, Nicole Sinclaire, независим член на ЕП, Edit Bauer, Jutta Steinruck, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Josef Weidenholzer, Regina Bastos, Ivana Maletić, Theodor Dumitru Stolojan и Danuta Jazłowiecka.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Heinz K. Becker, Phil Bennion и Tadeusz Ross.

Изказаха се: László Andor и Ria Oomen-Ruijten.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 17.1 от протокола от 15.4.2014.


14. Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги [COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Danuta Jazłowiecka (A7-0249/2013)

Danuta Jazłowiecka представи доклада.

Изказаха се: Dimitrios Kourkoulas (действащ председател на Съвета) и László Andor (член на Комисията).

Изказаха се: Malcolm Harbour (в качеството на заместник на докладчика по становище на комисията IMCO ), Evelyn Regner (докладчик по становището на комисията JURI), която отказа да отговори на въпрос, зададен с вдигане на „синя карта“ от Krisztina Morvai, Philippe Boulland, от името на групата PPE, Stephen Hughes, от името на групата S&D, Phil Bennion, от името на групата ALDE, Elisabeth Schroedter, от името на групата Verts/ALE, Milan Cabrnoch, от името на групата ECR, Thomas Händel, от името на групата GUE/NGL, Derek Roland Clark, от името на групата EFD, Marine Le Pen, независим член на ЕП, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Henryk Migalski, Verónica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Claude Turmes, Cecilia Wikström, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jean-Luc Mélenchon, и Karima Delli.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Anthea McIntyre, Patrick Le Hyaric, Bastiaan Belder, Patricia van der Kammen, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Frédérique Ries, Marek Henryk Migalski, Cornelis de Jong, Martin Kastler, Olle Ludvigsson, Olle Schmidt, Regina Bastos, Wojciech Michał Olejniczak, Ole Christensen, Frédéric Daerden и Sergio Gaetano Cofferati.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sari Essayah, Marc Tarabella, Tarja Cronberg, Krisztina Morvai и Marije Cornelissen.

Изказаха се: László Andor, Dimitrios Kourkoulas и Danuta Jazłowiecka.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.19 от протокола от 16.4.2014.


15. Укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта ***I (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ) [COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

Frédéric Daerden представи доклада.

Изказа се László Andor (член на Комисията).

Изказаха се: Heinz K. Becker, от името на групата PPE, Emer Costello, от името на групата S&D, Phil Bennion, от името на групата ALDE, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Inês Cristina Zuber, от името на групата GUE/NGL, Sari Essayah, Evelyn Regner, Danuta Jazłowiecka и Sergio Gaetano Cofferati.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Brian Crowley.

Изказаха се: László Andor и Frédéric Daerden.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.5 от протокола от 16.4.2014.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

16. Поправки (член 216 от Правилника за дейността)

Поправките (P7_TA-PROV(2013)0492(COR02), P7_TA-PROV(2014)0168(COR01), P7_TA-PROV(2014)0169(COR01) и P7_TA-PROV(2014)0024(COR01)) бяха обявени на пленарното заседание вчера (точка 6 от протокола от 14.4.2014).

Тъй като поправките не са предмет на възражения от страна на политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП (член 211, параграф 4 от Правилника на дейността), те се считат за приети.


17. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


17.1. Подобряване на мобилността на работниците чрез подобряване на преносимостта на правата на допълнителна пенсия ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и Съвета относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права [17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Ria Oomen-Ruijten (A7-0188/2014)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 39)

обявено за одобрено (P7_TA(2014)0379)


17.2. Законодателство в обласста на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, продуктите за растителна защита ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с оглед гарантиране прилагането на законодателството в областта на фуражите и храните, правилата относно здравето на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния размножителен материал, продуктите за растителна защита и за изменение на регламенти (EО) № 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, регламенти (ЕС) № 1151/2012, [….]/2013 и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО, 2008/120/EО и 2009/128/EО (регламент относно официалния контрол) (1762/1/2013 – C7-0059/2014 – 2005/0214(COD)) - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 40)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0380)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0380)

Изказвания

Bart Staes, направи устно предложение за изменение на изменения 314 и 316, което не бе одобрено, тъй като повече от 40 членове на ЕП са възразили срещу неговото вземане предвид.


17.3. Здравеопазване на животните ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Eвропейския парламент и на Sъвета относно здравеопазването на животните [COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 41)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0381)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0381)


17.4. Защитни мерки срещу вредителите по растенията ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитните мерки срещу вредителите по растенията [COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 42)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0382)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0382)


17.5. Безопасността на потребителските продукти ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на потребителските продукти и за отмяна на Директива 87/357/ЕИО на Съвета и Директива 2001/95/ЕО [COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Christel Schaldemose (A7-0355/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 43)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0383)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0383)


17.6. Надзора на пазара на продукти ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно надзора на пазара на продукти и за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 1999/5/ЕО, 2000/9/ЕО, 2000/14/ЕО, 2001/95/ЕО, 2004/108/ЕО, 2006/42/ЕО, 2006/95/EО, 2007/23/ЕО, 2008/57/ЕО, 2009/48/ЕО, 2009/105/ЕО, 2009/142/ЕО, 2011/65/ЕС, Регламент (ЕС) № 305/2011, Регламент (ЕО) № 764/2008 и Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета [COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Sirpa Pietikäinen (A7-0346/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 44)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0384)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0384)


17.7. Пазари на финансови инструменти и изменение на регламента EMIR за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции ***I (окончателно гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на регламента [EMIR] за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции [COM(2011)0652 - C7-0359/2011 - 2011/0296(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Markus Ferber (A7-0303/2012)

Разискването се състоя на 25 октомври 2012 (точка 17 от протокола от 25.10.2012).

Гласуването беше отложено по време на заседанието от 26 октомври 2012 (точка 6.8 от протокола от 26.10.2012).

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 45)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЕ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0385)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0385)


17.8. Пазари на финансови инструменти и отмяна на Директива 2004/39/ЕО ***I (окончателно гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и за отмяна на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (преработка) [COM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Markus Ferber (A7-0306/2012)

Разискването се състоя на 25 октомври 2012 (точка 17 от протокола от 25.10.2012).

Гласуването беше отложено по време на заседанието от 26 октомври 2012 (точка 6.7 от протокола от 26.10.2012).

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 46)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЕ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0386)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0386)


17.9. Статистика, свързана с търговията ***I (окончателно гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 638/2004 за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки по отношение на възлагане на делегирани и на изпълнителни правомощия на Комисията за приемане на определени мерки, изпращане на информация от митническата администрация, обмен на поверителни данни между държавите членки, както и за определяне на статистическата стойност [COM(2013)0578 - C7-0242/2013 - 2013/0278(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

Разискването се състоя на 14 януари 2014 (точка 14 от протокола от 14.1.2014).

Гласуването беше отложено по време на заседанието от 15 януари 2014 (точка 10.14 от протокола от 15.1.2014).

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 47)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЕ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0387)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0387)


17.10. Сетълмент на ценни книжа и централни депозитари на ценни книжа ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно подобряването на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз, относно централните депозитари на ценни книжа (ЦДЦК) и за изменение на Директива 98/26/ЕО [COM(2012)0073 - C7-0071/2012 - 2012/0029(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Kay Swinburne (A7-0039/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 48)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0388)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0388)


17.11. Морско оборудване ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО [COM(2012)0772 - C7-0414/2012 - 2012/0358(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Dominique Riquet (A7-0255/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 49)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0389)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0389)


17.12. Съоръжения под налягане ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане (преработен текст) [COM(2013)0471 - C7-0203/2013 - 2013/0221(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Zuzana Roithová (A7-0008/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 50)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0390)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0390)

Изказвания

Zuzana Roithová (докладчик), преди гласуването.


17.13. Съдебни решения по граждански и търговски дела ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1215/2012 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела [COM(2013)0554 - C7-0239/2013 - 2013/0268(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A7-0052/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 51)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0391)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0391)


17.14. Извадково изследване на работната сила ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 577/98 относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността [COM(2013)0155 - C7-0086/2013 - 2013/0084(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Tatjana Ždanoka (A7-0344/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 52)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0392)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0392)


17.15. Европейската агенция за морска безопасност в областта на реагирането на замърсяване ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишното финансиране на дейността на Европейската агенция за морска безопасност в областта на реагирането на замърсяване, причинено от кораби, и на замърсяване на морето, причинено от нефтени и газови инсталации [COM(2013)0174 - C7-0089/2013 - 2013/0092(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Keith Taylor (A7-0300/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 53)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЕ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0393)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0393)


17.16. Благоприятна среда за предприятията и дружествата, включително новосъздадените дружества с цел разкриването на работни места (гласуване)

Доклад относно „Как Европейският съюз може да допринесе за създаването на благоприятна среда за предприятията и дружествата, включително новосъздадените дружества, която да спомага за разкриването на работни места?“ [2013/2176(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Anthea McIntyre (A7-0101/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 54)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0394)


17.17. Нови технологии и общодостъпни образователни ресурси (гласуване)

Доклад относно новите технологии и отворените образователни ресурси [2013/2182(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Cătălin Sorin Ivan (A7-0249/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 55)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0395)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател


18. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Обясненията на вот ще се проведат в сряда, 16 април 2014 г.


19. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“, както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


20. Връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка (преработен текст) [COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Marie-Christine Vergiat (A7-0058/2014)

Marie-Christine Vergiat представи доклада.

Изказа се Evangelos Venizelos (действащ председател на Съвета) и Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Piotr Borys, от името на групата PPE, Tonino Picula, от името на групата S&D, Charles Goerens, от името на групата ALDE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Henryk Migalski, Marek Henryk Migalski, от името на групата ECR, Nikola Vuljanić, от името на групата GUE/NGL, Csaba Sógor, Mitro Repo и Ruža Tomašić.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Dubravka Šuica, Silvia Costa, Jorgo Chatzimarkakis, Antigoni Papadopoulou и Marino Baldini.

Изказа се Antonio Tajani.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Изказаха се: Evangelos Venizelos и Marie-Christine Vergiat.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.20 от протокола от 16.4.2014.


21. Намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки с цел намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки [COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Margrete Auken (A7-0174/2014)

Margrete Auken представи доклада.

Изказа се Janez Potočnik (член на Комисията).

Изказаха се: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, от името на групата PPE, Judith A. Merkies, от името на групата S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Julie Girling, от името на групата ECR, Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL, John Stuart Agnew, от името на групата EFD, Christa Klaß, Vittorio Prodi, Claude Turmes, Edvard Kožušník, Françoise Grossetête, Åsa Westlund, Satu Hassi, Elisabetta Gardini, Andrés Perelló Rodríguez, Jolanta Emilia Hibner, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Маруся Любчева, Fabrizio Bertot и Jo Leinen.

Изказаха се: Janez Potočnik и Margrete Auken.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.21 от протокола от 16.4.2014.


22. Наблюдение на морските външни граници ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за наблюдението на морските външни граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз [COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Carlos Coelho (A7-0461/2013)

Carlos Coelho представи доклада.

Изказаха се: Evangelos Venizelos (действащ председател на Съвета) и Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Graham Watson (докладчик по становището на комисията AFET), Nathalie Griesbeck (докладчик по становището на комисията TRAN), Wim van de Camp, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Franziska Keller, от името на групата Verts/ALE, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Roberta Angelilli, Birgit Sippel, Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Tonino Picula и Ulrike Lunacek.

Изказаха се: Cecilia Malmström, Evangelos Venizelos и Carlos Coelho.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.22 от протокола от 16.4.2014.


23. Прехвърляне на МПС ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за опростяване на прехвърлянето на моторни превозни средства в друга държава членка в рамките на единния пазар [COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Toine Manders (A7-0278/2013)

Toine Manders представи доклада.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Othmar Karas, от името на групата PPE, Catherine Stihler, от името на групата S&D, Phil Bennion, от името на групата ALDE, Malcolm Harbour, от името на групата ECR, Ildikó Gáll-Pelcz, Josef Weidenholzer и Marian Harkin.

Изказаха се: Antonio Tajani и Toine Manders.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.23 от протокола от 16.4.2014.


24. Трансфер на бюджетни кредити

Съгласно член 25, параграф 1 от Финансовия регламент Сметната палата уведоми бюджетния орган за трансфер на бюджетни кредити V/AB-03/C/14.

В съответствие с член 25, параграф 1 от Финансовия регламент комисията по бюджети взе решение да не повдига възражения по представения от Сметната палата проект относно трансфера на бюджетни кредити CoA V/AB-02/T/2014.

В съответствие с член 25, параграф 1 от Финансовия регламент комисията по бюджети разгледа уведомлението на Сметната палата във връзка с трансфера на бюджетни кредити CoA V/AB-03/C/2014 и поиска от Сметната палата да предложи трансфера на бюджетни кредити в съответствие с разпоредбите на член 27.

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети одобри предложенията за трансфер на бюджетни кредити на Европейската комисия

DEC 03/2014 (N7-0056/2014 - C7-0088/2014 - 2014/2024(GBD)),

DEC 04/2014 (N7-0054/2014 - C7-0076/2014 - 2014/2022(GBD)),

DEC 05/2014 (N7-0055/2014 - C7-0077/2014 - 2014/2023(GBD)),

DEC 06/2014 (N7-0058/2014 - C7-0126/2014 - 2014/2030(GBD)),

DEC 07/2014 (N7-0057/2014 - C7-0130/2014 - 2014/2029(GBD)),

DEC 08/2014 (N7-0061/2014 - C7-0131/2014 - 2014/2033(GBD)),

DEC 09/2014 (N7-0060/2014 - C7-0128/2014 - 2014/2032(GBD)),

DEC 10/2014 (N7-0059/2014 - C7-0127/2014 - 2014/2031(GBD)).

В съответствие с член 50, параграф 1 от Финансовия регламент комисията по бюджети разгледа уведомлението на Европейската служба за външна дейност във връзка с предложеното изменение на нейната организационна структура и взе решение да не повдига възражения.

В съответствие с член 203 от Финансовия регламент комисията по бюджети разгледа уведомлението на Сметната палата във връзка с разрешение за използване на остатъка от предвидения за строежа на сграда К3 бюджет за финансиране на техническата модернизация на сграда К2 и взе решение да не предоставя становище.


25. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 531.857/OJME).


26. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.30 ч.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Barbagallo, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Борисов, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Габриел, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Любчева, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Малинов, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Pallone, Панайотов, Панайотова, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Уручев, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Правна информация - Политика за поверителност