Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 348kWORD 301k
Τρίτη 15 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ερμηνεία του Κανονισμού
 3.Σύνθεση του Σώματος
 4.Κατάθεση εγγράφων
 5.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 6.Πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων ***I - Συστήματα εγγύησης των καταθέσεων ***II (συζήτηση)
 7.Ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων ***I - Εποπτεία της αγοράς προϊόντων ***I - Προστασία των καταναλωτών στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας (συζήτηση)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης τραπεζών ***I (τελική ψηφοφορία)
  8.2.Προστασία των καταναλωτών στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.3.Τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.4.Ορθή εφαρμογή των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.5.Πληροφόρηση στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.6.Προσχώρηση της Κροατίας στη Σύμβαση του 1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.7.Κοινή επιχείρηση Shift2Rail * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.8.Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Alexander Mirsky (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.9.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2012/007 IT/VDC - Technologies από την Ιταλία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.10.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2012/004 ES/Grupo Santana από την Ισπανία) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.11.Συστήματα εγγύησης των καταθέσεων ***II (ψηφοφορία)
  8.12.Yποδομές εναλλακτικών καυσίμων ***I (ψηφοφορία)
  8.13.Διαστάσεις και βάρη για οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα ***I (ψηφοφορία)
  8.14.Πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων ***I (ψηφοφορία)
  8.15.Διατάξεις σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ V) ***I (τελική ψηφοφορία)
  8.16.Λογαριασμοί πληρωμών ***I (τελική ψηφοφορία)
  8.17.Βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα ***I (τελική ψηφοφορία)
  8.18.Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αριθμός των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου ***I (τελική ψηφοφορία)
  8.19.Ανάπτυξη διαλειτουργικού συστήματος eCall σε όλη την ΕΕ ***I (ψηφοφορία)
  8.20.Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ***I (ψηφοφορία)
  8.21.Μεταφορές διά της πλωτής οδού ***I (ψηφοφορία)
  8.22.Γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες ***I (ψηφοφορία)
  8.23.Πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με την ενεργό και υποβοηθούμενη αυτόνομη διαβίωση ***I (ψηφοφορία)
  8.24.Πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης το οποίο στοχεύει στη στήριξη ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα ***I (ψηφοφορία)
  8.25.Ευρωπαϊκό πρόγραμμα μετρολογίας για την καινοτομία και την έρευνα ***I (ψηφοφορία)
  8.26.Πρόγραμμα σύμπραξης ευρωπαϊκών και αναπτυσσόμενων χωρών για τις κλινικές δοκιμές ***I (ψηφοφορία)
  8.27.Eυρωπαϊκή διαταγή διατήρησης λογαριασμού ***I (ψηφοφορία)
  8.28.Δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους ***I (ψηφοφορία)
  8.29.Όροι εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακής μετάθεσης ***I (ψηφοφορία)
  8.30.Κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 * (ψηφοφορία)
  8.31.Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων * (ψηφοφορία)
  8.32.Κοινή επιχείρηση SESAR * (ψηφοφορία)
  8.33.Κοινή επιχείρηση για την Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα 2 * (ψηφοφορία)
  8.34.Κοινή επιχείρηση ECSEL * (ψηφοφορία)
  8.35.Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» * (ψηφοφορία)
  8.36.Διοργανική συμφωνία σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας (ψηφοφορία)
  8.37.Τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση (ψηφοφορία)
  8.38.Διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2014-2020: διδάγματα που πρέπει να αντληθούν και μελλοντικές προοπτικές (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 13.Προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ***II (συζήτηση)
 14.Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ***I (συζήτηση)
 15.Eνισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης ***I (συζήτηση)
 16.Διορθωτικά (άρθρο 216 του Κανονισμού)
 17.Ώρα των ψηφοφοριών
  17.1.Προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ***II (ψηφοφορία)
  17.2.Νομοθεσία για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, κανόνες για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών, το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ***I (ψηφοφορία)
  17.3.Υγεία των ζώων ***I (ψηφοφορία)
  17.4.Προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών ***I (ψηφοφορία)
  17.5.Ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων ***I (ψηφοφορία)
  17.6.Εποπτεία της αγοράς προϊόντων ***I (ψηφοφορία)
  17.7.Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και τροποποίηση του κανονισμού EMIR σχετικά με τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών ***I (τελική ψηφοφορία)
  17.8.Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, και κατάργηση της οδηγίας 2004/39/ΕΚ ***I (τελική ψηφοφορία)
  17.9.Στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ των κρατών μελών ***I (τελική ψηφοφορία)
  17.10.Διακανονισμός αξιογράφων και κεντρικά αποθετήρια τίτλων ***I (ψηφοφορία)
  17.11.Εξοπλισμός πλοίων ***I (ψηφοφορία)
  17.12.Διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά ***I (ψηφοφορία)
  17.13.Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ***I (ψηφοφορία)
  17.14.Δειγματοληπτική έρευνα εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα ***I (ψηφοφορία)
  17.15.Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και αντιμετώπιση της ρύπανσης ***I (ψηφοφορία)
  17.16.Διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις (ψηφοφορία)
  17.17.Νέες τεχνολογίες και ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (ψηφοφορία)
 18.Αιτιολογήσεις ψήφου
 19.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 20.Επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους ***I (συζήτηση)
 21.Μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς ***I (συζήτηση)
 22.Επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων ***I (συζήτηση)
 23.Μεταφορά μηχανοκίνητων οχημάτων ***I (συζήτηση)
 24.Μεταφορές πιστώσεων
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.30.


2. Ερμηνεία του Κανονισμού

Η ερμηνεία των άρθρων 166, 167 παράγραφος 1 και 195, παράγραφος 3, του Κανονισμού, στην οποία προέβη η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, ανακοινώθηκε χθες στην Ολομέλεια (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.4.2014).

Επειδή καμία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές δεν αντιτάχθηκαν στην ερμηνεία της επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 211, παράγραφος 4, του Κανονισμού, η ερμηνεία αυτή λογίζεται εγκριθείσα (P7_TA(2014)0396).


3. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές γνωστοποίησαν την εκλογή της Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy προς αντικατάσταση του Harlem Désir, με ισχύ από 9ης Απριλίου 2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφο 1 της Πράξεως της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία και σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού, το Κοινοβούλιο λαμβάνει γνώση της εκλογής της Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy με ισχύ από 9ης Απριλίου 2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή της ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, η Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy καταλαμβάνει την έδρα της στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως υπογράψει δήλωση ότι δεν κατέχει οιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


4. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν οι εξής προτάσεις ψηφίσματος από τους βουλευτές (άρθρο 120 του Κανονισμού)

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καθυστέρηση πληρωμών και τη διαδικασία επί παραβάσει για την Ιταλία (B7-0281/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ITRE, JURI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κακή διατροφή και τους κινδύνους για την υγεία των ευρωπαίων πολιτών (B7-0282/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των βιοτεχνών αρτοποιών (B7-0283/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

IMCO

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αντιμετώπιση των φαινομένων παραποίησης στα τρόφιμα και το "Ηχεί σαν Ιταλικό" (Italian Sounding) (B7-0284/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

IMCO

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα προβλήματα πρόσβασης των ιταλικών ΜΜΕ στις πιστώσεις (B7-0285/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

ITRE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών στον αραβικό κόσμο (B7-0286/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

γνωμοδότηση :

AFET

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα κιτ παρασκευής δήθεν ιταλικών τυριών που πωλούνται στο διαδίκτυο (B7-0287/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το ριζοσπαστικό ισλαμικό προσηλυτισμό στα ευρωπαϊκά σωφρονιστικά ιδρύματα (B7-0288/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενίσχυση του ισλαμικού ριζοσπαστισμού μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών (B7-0289/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη χρήση του νόμου περί βλασφημίας προκειμένου να πληγούν οι χριστιανοί στο Πακιστάν (B7-0290/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αποζημίωση των πολιτών που έπεσαν θύματα τρομοκρατικών ενεργειών και των οικογενειών τους (B7-0291/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παραγωγή καστάνων στο Βένετο (B7-0292/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ένδειξη προέλευσης των ιδιαίτερης αξίας μανιταριών (B7-0293/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων με βάση τον ταρτούφο (B7-0294/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρότση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου για τη χριστιανοφοβία στην Ευρώπη (B7-0295/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση των βοοειδών που καταργεί τις διατάξεις σχετικά με την προαιρετική επισήμανση του βοείου κρέατος (B7-0296/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το τυρί Asiago ΠΟΠ και την απουσία προστασίας στις αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά (B7-0297/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους προσανατολισμούς για τις πολιτικές προστασίας της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη (B7-0298/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT


5. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Πακιστάν: πρόσφατες περιπτώσεις διώξεων (2014/2694(RSP))

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, με θέμα “Πακιστάν: πρόσφατες περιπτώσεις διώξεων” (B7-0399/2014

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari και Αντιγόνη Παπαδοπούλου, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, με θέμα “Πακιστάν: πρόσφατες περιπτώσεις διώξεων”(B7-0401/2014

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Salvador Sedó i Alabart και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, με θέμα “Πακιστάν: πρόσφατες περιπτώσεις διώξεων” (B7-0403/2014

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen και Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, με θέμα “Πακιστάν: πρόσφατες περιπτώσεις διώξεων” (B7-0405/2014

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric και Nikola Vuljanić, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, με θέμα “Πακιστάν: πρόσφατες περιπτώσεις διώξεων” (B7-0408/2014

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, με θέμα “Πακιστάν: πρόσφατες περιπτώσεις διώξεων” (B7-0410/2014).

II.   Συρία: η κατάσταση στην οποία βρίσκονται ορισμένες ευάλωτες κοινότητες (2014/2695(RSP))

- Charles Tannock, Ruža Tomašić και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται ορισμένες ευάλωτες κοινότητες στη Συρία (B7-0387/2014

- Bastiaan Belder, Mara Bizzotto, Rolandas Paksas και Juozas Imbrasas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται ορισμένες ευάλωτες κοινότητες στη Συρία (B7-0392/2014

- Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, με θέμα “Συρία: η κατάσταση στην οποία βρίσκονται ορισμένες ευάλωτες κοινότητες” (B7-0400/2014

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Liisa Jaakonsaari και Αντιγόνη Παπαδοπούλου, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, με θέμα “Συρία: η κατάσταση στην οποία βρίσκονται ορισμένες ευάλωτες κοινότητες” (B7-0402/2014

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Louis Michel, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort και Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται ορισμένες ευάλωτες κοινότητες στη Συρία (B7-0404/2014

- Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Willy Meyer και Nikola Vuljanić, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται ορισμένες ευάλωτες κοινότητες στη Συρία (B7-0406/2014

- Monika Flašíková Beňová, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται ορισμένες ευάλωτες κοινότητες στη Συρία (B7-0407/2014).

III.   Η κατάσταση στη Βόρεια Κορέα (2014/2696(RSP))

- Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, με θέμα Η κατάσταση στη Βόρεια Κορέα (B7-0388/2014

- Cristian Dan Preda, Herbert Reul, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, με θέμα “Η κατάσταση στη Βόρεια Κορέα” (B7-0409/2014

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Tonino Picula, George Sabin Cutaş, David Martin, Liisa Jaakonsaari και Αντιγόνη Παπαδοπούλου, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, με θέμα “Η κατάσταση στη Βόρεια Κορέα”(B7-0411/2014

- Jelko Kacin, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Phil Bennion, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort και Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Βόρεια Κορέα (B7-0412/2014

- Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Nikola Vuljanić και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, με θέμα “Η κατάσταση στη Βόρεια Κορέα” (B7-0413/2014

- Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Βόρεια Κορέα (Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας) (B7-0414/2014).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κανονισμού.


6. Πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων ***I - Συστήματα εγγύησης των καταθέσεων ***II (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 77/91/ΕΟΚ και 82/891/ΕΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ και 2011/35/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 [COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Gunnar Hökmark (A7-0196/2013)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (αναδιατύπωση) [05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Peter Simon (A7-0216/2014)

Ο Gunnar Hökmark παρουσιάζει την έκθεσή του.

Ο Peter Simon παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνουν οι Ευάγγελος Βενιζέλος (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Burkhard Balz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Wolf Klinz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Corien Wortmann-Kool, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Sven Giegold, Ivo Strejček, Νικόλαος Χουντής, Roger Helmer, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Vicky Ford, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès, Jürgen Klute, Markus Ferber, Leonardo Domenici, Άννυ Ποδηματά, Marianne Thyssen, Othmar Karas, Theodor Dumitru Stolojan, Diogo Feio, Danuta Maria Hübner και Werner Langen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Seán Kelly, Andrej Plenković, Phil Prendergast, Vladimír Maňka, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić, Νικόλαος Σαλαβράκος και Claudio Morganti.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier, Ευάγγελος Βενιζέλος και Gunnar Hökmark.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Peter Simon.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.4.2014 και σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.4.2014.


7. Ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων ***I - Εποπτεία της αγοράς προϊόντων ***I - Προστασία των καταναλωτών στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 87/357/EΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2001/95/EΚ [COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Christel Schaldemose (A7-0355/2013)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εποπτεία της αγοράς προϊόντων και για την τροποποίηση των οδηγιών 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 1999/5/ΕΚ, 2000/9/ΕΚ, 2000/14/ΕΚ, 2001/95/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ, 2006/42/ΕΚ, 2006/95/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2008/57/ΕΚ, 2009/48/ΕΚ, 2009/105/ΕΚ, 2009/142/ΕΚ, 2011/65/EΕ, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Sirpa Pietikäinen (A7-0346/2013)

Έκθεση σχετικά με την προστασία των καταναλωτών – προστασία των καταναλωτών ως προς τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας [2013/2153(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Josef Weidenholzer (A7-0163/2014)

Οι Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen και Josef Weidenholzer παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι George Sabin Cutaş (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Cristiana Muscardini (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Patrizia Toia (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Jiří Maštálka (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Ildikó Gáll-Pelcz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heide Rühle, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Matteo Salvini, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andrew Henry William Brons, μη εγγεγραμμένος, Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Eduard-Raul Hellvig, Isabelle Durant, Malcolm Harbour, Claudio Morganti, Franz Obermayr, Catherine Stihler, Olle Schmidt, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sergio Paolo Francesco Silvestris, Edvard Kožušník, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Zofija Mazej Kukovič, Συλβάνα Ράπτη, Niccolò Rinaldi, Pablo Arias Echeverría, María Irigoyen Pérez και Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Lara Comi, Phil Prendergast, Salvatore Iacolino, Ruža Tomašić, Sergio Paolo Francesco Silvestris και Zofija Mazej Kukovič.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica, Antonio Tajani, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen και Josef Weidenholzer.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 17.5, των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.4.2014, σημείο 17.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.4.2014 και σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.4.2014.

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Nicole Sinclaire σχετικά με την 25η επέτειο της τραγωδίας του Hillsborough στην Αγγλία.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Michael Cashman για να αναγγείλει την παραίτησή του από το αξίωμα του Προέδρου της Διάσκεψης των Προέδρων των Αντιπροσωπειών εν συνεχεία απόφασης που έλαβε η Διάσκεψη των Προέδρων (ο Πρόεδρος, αν και εκφράζει τη λύπη του, λαμβάνει γνώση της παραίτησης αλλά υπογραμμίζει ότι η απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων ελήφθη ομοφώνως).


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


8.1. Εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης τραπεζών ***I (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενιαίων κανόνων και ενιαίας διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης τραπεζών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 6 Φεβρουαρίου 2014 (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2014).

Η ψηφοφορία αναβάλλεται για τη συνεδρίαση της 6ης Φεβρουαρίου 2014 (σημείο 9.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2014).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0341)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0341)

Παρεμβάσεις

Πριν την ψηφοφορία, ο Πρόεδρος υπογραμμίζει πόσο σημαντική υπήρξε η συμμετοχή του Κοινοβουλίου στο ιστορικών διαστάσεων έργο της δημιουργίας μιας τραπεζικής ένωσης και ευχαριστεί ιδίως τους πέντε εισηγητές Elisa Ferreira, Corien Wortmann-Kool, Sylvie Goulard, Vicky Ford και Sven Giegold.

Μετά την ψηφοφορία, Ευάγγελος Βενιζέλος (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), για να προβεί σε δήλωση σχετικά με την έκθεση της Elisa Ferreira, και Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος


8.2. Προστασία των καταναλωτών στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την προστασία των καταναλωτών – προστασία των καταναλωτών ως προς τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας [2013/2153(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Josef Weidenholzer (A7-0163/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0342)


8.3. Τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και την κατάργηση της οδηγίας 2006/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [COM(2013)0622 - C7-0266/2013- 2013/0302(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Corien Wortmann-Kool (A7-0145/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0343)


8.4. Ορθή εφαρμογή των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97, της 13ης Μαρτίου 1997, περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων [COM(2013)0796 - C7-0421/2013- 2013/0410(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: António Fernando Correia de Campos (A7-0241/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0344)


8.5. Πληροφόρηση στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο) [COM(2013)0932 - C7-0006/2014- 2010/0095(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Francesco Enrico Speroni (A7-0247/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0345)


8.6. Προσχώρηση της Κροατίας στη Σύμβαση του 1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας στη σύμβαση της 23ης Ιουλίου 1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων [COM(2013)0586 - C7-0381/2013- 2013/0308(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Sławomir Nitras (A7-0214/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0346)


8.7. Κοινή επιχείρηση Shift2Rail * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης Shift2Rail [COM(2013)0922 - 2013/0445(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Josefa Andrés Barea (A7-0259/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0347)


8.8. Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Alexander Mirsky (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης των προνομίων και ασυλιών που υπέβαλε ο Alexander Mirsky [2014/2026(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Marielle Gallo (A7-0273/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0348)


8.9. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2012/007 IT/VDC - Technologies από την Ιταλία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2012/007 IT/VDC Technologies από την Ιταλία) [COM(2014)0119 - C7-0089/2014- 2014/2025(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Frédéric Daerden (A7-0261/2014)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0349)


8.10. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2012/004 ES/Grupo Santana από την Ισπανία) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2012/004 ES/Grupo Santana από την Ισπανία) [COM(2014)0116 - C7-0101/2014- 2014/2027(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Frédéric Daerden (A7-0260/2014)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0350)


8.11. Συστήματα εγγύησης των καταθέσεων ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (αναδιατύπωση) [05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Peter Simon (A7-0216/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P7_TA(2014)0351)


8.12. Yποδομές εναλλακτικών καυσίμων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων [COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0352)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0352)


8.13. Διαστάσεις και βάρη για οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ της 25ης Ιουλίου 1996 με θέμα τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές [COM(2013)0195 - C7-0102/2013- 2013/0105(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0353)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0353)


8.14. Πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 77/91/ΕΟΚ και 82/891/ΕΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ και 2011/35/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 [COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Gunnar Hökmark (A7-0196/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0354)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0354)


8.15. Διατάξεις σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ V) ***I (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις [COM(2012)0350 - C7-0178/2012- 2012/0168(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Sven Giegold (A7-0125/2013)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 2 Ιουλίου 2013 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.7.2013).

Η ψηφοφορία αναβλήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 3ης Ιουλίου 2013 (σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2013).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0355)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0355)


8.16. Λογαριασμοί πληρωμών ***I (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά [COM(2013)0266 - C7-0125/2013- 2013/0139(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Jürgen Klute (A7-0398/2013)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 11 Δεκεμβρίου 2013 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2013).

Η ψηφοφορία αναβλήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 12ης Δεκεμβρίου 2013 (σημείο 12.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2013).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0356)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0356)

Παρεμβάσεις

Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής), σχετικά με τις δηλώσεις της Επιτροπής όσον αφορά τις εκθέσεις Jürgen Klute (A7-0398/2013), Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014), Markus Ferber (A7-0303/2012) , Dominique Riquet (A7-0255/2013) et Zuzana Roithová (A7-0008/2014).


8.17. Βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα ***I (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα [COM(2012)0352 - C7-0179/2012- 2012/0169(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A7-0368/2013)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 19 Νοεμβρίου 2013 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.11.2013).

Η ψηφοφορία αναβλήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 20ής Νοεμβρίου 2013 (σημείο 8.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.11.2013).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0357)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0357)


8.18. Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αριθμός των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου ***I (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αύξηση του αριθμού των δικαστών στο Γενικό Δικαστήριο [02074/2011 - C7-0126/2012- 2011/0901B(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Alexandra Thein (A7-0252/2013)

Η ψηφοφορία αναβλήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 12ης Δεκεμβρίου 2013 (σημείο 12.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2013).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0358)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0358)


8.19. Ανάπτυξη διαλειτουργικού συστήματος eCall σε όλη την ΕΕ ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ανάπτυξη διαλειτουργικού συστήματος eCall σε όλη την ΕΕ [COM(2013)0315 - C7-0173/2013 - 2013/0166(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Philippe De Backer (A7-0482/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0359)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0359)


8.20. Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών [COM(2013)0147 - C7-0082/2013- 2013/0080(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A7-0455/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0360)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0360)


8.21. Μεταφορές διά της πλωτής οδού ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 718/1999 του Συμβουλίου σχετικά με μια πολιτική ρύθμισης της μεταφορικής ικανότητας των κοινοτικών στόλων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα για την προώθηση των μεταφορών διά της πλωτής οδού [COM(2013)0621 - C7-0265/2013- 2013/0303(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Corien Wortmann-Kool (A7-0142/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0361)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0361)


8.22. Γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ενέργειες ενημέρωσης σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα και προώθησής τους στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες [COM(2013)0812 - C7-0416/2013- 2013/0398(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Esther Herranz García (A7-0217/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 22)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0362)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0362)


8.23. Πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με την ενεργό και υποβοηθούμενη αυτόνομη διαβίωση ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη συμμετοχή της Ένωσης στο πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με την ενεργό και υποβοηθούμενη αυτόνομη διαβίωση που έχει αναληφθεί από κοινού από διάφορα κράτη μέλη [COM(2013)0500 - C7-0219/2013- 2013/0233(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Claude Turmes (A7-0076/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0363)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0363)


8.24. Πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης το οποίο στοχεύει στη στήριξη ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη συμμετοχή της Ένωσης σε πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης το οποίο στοχεύει στη στήριξη ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα και το οποίο έχουν αναλάβει από κοινού διάφορα κράτη μέλη [COM(2013)0493 - C7-0220/2013- 2013/0232(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Miloslav Ransdorf (A7-0077/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 24)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0364)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0364)


8.25. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα μετρολογίας για την καινοτομία και την έρευνα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη συμμετοχή της Ένωσης σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα μετρολογίας για την καινοτομία και την έρευνα που έχουν αναλάβει από κοινού διάφορα κράτη μέλη [COM(2013)0497 - C7-0221/2013- 2013/0242(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Νίκη Τζαβέλα (A7-0063/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 25)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0365)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0365)


8.26. Πρόγραμμα σύμπραξης ευρωπαϊκών και αναπτυσσόμενων χωρών για τις κλινικές δοκιμές ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη συμμετοχή της Ένωσης στο πρόγραμμα με τίτλο «Δεύτερη σύμπραξη ευρωπαϊκών και αναπτυσσόμενων χωρών για τις κλινικές δοκιμές» που αναλαμβάνουν από κοινού πλείονα κράτη μέλη [COM(2013)0498 - C7-0222/2013- 2013/0243(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Vicky Ford (A7-0064/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 26)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0366)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0366)


8.27. Eυρωπαϊκή διαταγή διατήρησης λογαριασμού ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαταγής διατήρησης λογαριασμού με σκοπό τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανάκτησης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις [COM(2011)0445 - C7-0211/2011- 2011/0204(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Raffaele Baldassarre (A7-0227/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 27)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0367)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0367)


8.28. Δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους [COM(2013)0207 - C7-0103/2013- 2013/0110(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 28)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0368)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0368)


8.29. Όροι εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακής μετάθεσης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους όρους εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακής μετάθεσης [COM(2010)0378 - C7-0179/2010- 2010/0209(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Salvatore Iacolino (A7-0170/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 29)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0369)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0369)


8.30. Κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 [COM(2013)0505 - C7-0255/2013- 2013/0244(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Christian Ehler (A7-0083/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 30)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0370)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0370)


8.31. Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων [COM(2013)0496 - C7-0257/2013- 2013/0241(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Lambert van Nistelrooij (A7-0092/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 31)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0371)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0371)

Παρεμβάσεις

Christian Ehler (εισηγητής) πριν από την ψηφοφορία.


8.32. Κοινή επιχείρηση SESAR * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR) νέας γενιάς, όσον αφορά την παράταση της θητείας της κοινής επιχείρησης έως το 2014 [COM(2013)0503 - C7-0254/2013- 2013/0237(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Britta Thomsen (A7-0062/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 32)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0372)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0372)


8.33. Κοινή επιχείρηση για την Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα 2 * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την κοινή επιχείρηση για την Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα 2 [COM(2013)0495 - C7-0259/2013- 2013/0240(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Teresa Riera Madurell (A7-0105/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 33)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0373)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0373)


8.34. Κοινή επιχείρηση ECSEL * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την κοινή επιχείρηση ECSEL [COM(2013)0501 - C7-0258/2013- 2013/0234(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Paul Rübig (A7-0074/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 34)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0374)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0374)


8.35. Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά την κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» [COM(2013)0506 - C7-0256/2013- 2013/0245(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Vladko Todorov Panayotov (A7-0094/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 35)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0375)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0375)


8.36. Διοργανική συμφωνία σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας για το Μητρώο Διαφάνειας [2014/2010(ACI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 36)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0376)

Παρεμβάσεις

Ο Roberto Gualtieri (εισηγητής) προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 22, η οποία κρατείται.


8.37. Τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση (ψηφοφορία)

Προσωρινή έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση [COM(2013)0740 - 2013/0361(APP)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Csaba Őry (A7-0136/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 37)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0377)


8.38. Διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2014-2020: διδάγματα που πρέπει να αντληθούν και μελλοντικές προοπτικές (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2014-2020: διδάγματα που πρέπει να αντληθούν και μελλοντικές προοπτικές [2014/2005(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Jean-Luc Dehaene και Ivailo Kalfin (A7-0254/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 38)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0378)


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Elisa Ferreira - A7-0478/2013
Herbert Dorfmann, Mario Borghezio, Dubravka Šuica, Emer Costello και Marino Baldini

Έκθεση Josef Weidenholzer - A7-0163/2014
Adam Bielan και Dubravka Šuica

Έκθεση Peter Simon - A7-0216/2014
Dubravka Šuica και Seán Kelly

Έκθεση Carlo Fidanza - A7-0444/2013
Ismail Ertug, Carlo Fidanza και Dubravka Šuica

Έκθεση Jörg Leichtfried - A7-0256/2014
Claudette Abela Baldacchino, Ismail Ertug, Petri Sarvamaa, Gesine Meissner, Herbert Dorfmann και Dubravka Šuica

Έκθεση Gunnar Hökmark - A7-0196/2013
Dubravka Šuica, Oleg Valjalo και Seán Kelly

Έκθεση Sven Giegold - A7-0125/2013
Dubravka Šuica

Έκθεση Jürgen Klute - A7-0398/2013
Dubravka Šuica, Mitro Repo και Ivana Maletić

Έκθεση Pervenche Berès - A7-0368/2013
Josef Weidenholzer, Dubravka Šuica και Andrej Plenković

Έκθεση Alexandra Thein - A7-0252/2013
Dubravka Šuica και Andrej Plenković

Έκθεση Philippe De Backer - A7-0482/2013
Adam Bielan και Dubravka Šuica

Έκθεση Edit Herczog - A7-0455/2013
Dubravka Šuica

Έκθεση Roberto Gualtieri - A7-0258/2014
Paul Murphy, Dubravka Šuica και Andrej Plenković

Έκθεση Jean-Luc Dehaene και Ivailo Kalfin - A7-0254/2014
Dubravka Šuica.


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.40 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


12. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα S&D τις εξής αιτήσεις ορισμού:

επιτροπή INTA: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


13. Προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών μελών με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης [17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ria Oomen-Ruijten (A7-0188/2014)

Η Ria Oomen-Ruijten παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sari Essayah, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Frédéric Daerden, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Milan Cabrnoch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Slavi Binev, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Nicole Sinclaire, μη εγγεγραμμένη, Edit Bauer, Jutta Steinruck, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Josef Weidenholzer, Regina Bastos, Ivana Maletić, Theodor Dumitru Stolojan και Danuta Jazłowiecka.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Heinz K. Becker, Phil Bennion και Tadeusz Ross.

Παρεμβαίνουν οι László Andor και Ria Oomen-Ruijten.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 17.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.4.2014.


14. Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιβολή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών [COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Danuta Jazłowiecka (A7-0249/2013)

Η Danuta Jazłowiecka παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτριος Κούρκουλας (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και László Andor (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Malcolm Harbour (αναπληρωτής του συντάκτη γνωμοδότησης της IMCO ), Evelyn Regner (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), η οποία αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Krisztina Morvai, Philippe Boulland, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Stephen Hughes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Phil Bennion, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Milan Cabrnoch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Thomas Händel, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Marine Le Pen, μη εγγεγραμμένη, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Henryk Migalski, Verónica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Claude Turmes, Cecilia Wikström, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jean-Luc Mélenchon, και Karima Delli.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Anthea McIntyre, Patrick Le Hyaric, Bastiaan Belder, Patricia van der Kammen, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Frédérique Ries, Marek Henryk Migalski, Cornelis de Jong, Martin Kastler, Olle Ludvigsson, Olle Schmidt, Regina Bastos, Wojciech Michał Olejniczak, Ole Christensen, Frédéric Daerden και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sari Essayah, Marc Tarabella, Tarja Cronberg, Krisztina Morvai και Marije Cornelissen.

Παρεμβαίνουν οι László Andor, Δημήτριος Κούρκουλας και Danuta Jazłowiecka.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2014.


15. Eνισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) [COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

Ο Frédéric Daerden παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Heinz K. Becker, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Emer Costello, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Phil Bennion, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Inês Cristina Zuber, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sari Essayah, Evelyn Regner, Danuta Jazłowiecka και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Brian Crowley.

Παρεμβαίνουν οι László Andor και Frédéric Daerden.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2014.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

16. Διορθωτικά (άρθρο 216 του Κανονισμού)

Τα διορθωτικά (P7_TA-PROV(2013)0492(COR02), P7_TA-PROV(2014)0168(COR01), P7_TA-PROV(2014)0169(COR01) και P7_TA-PROV(2014)0024(COR01)) ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια εχθές (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.4.2014).

Επειδή καμία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές δεν υπέβαλαν αίτηση να τεθούν σε ψηφοφορία τα διορθωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 4 του Κανονισμού, τα διορθωτικά αυτά λογίζονται εγκριθέντα.


17. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


17.1. Προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών μελών με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης [17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ria Oomen-Ruijten (A7-0188/2014)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 39)

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P7_TA(2014)0379)


17.2. Νομοθεσία για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, κανόνες για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών, το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών, το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, [….]/2013 και των οδηγιών 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ, 2008/120/ΕΚ και 2009/128/ΕΚ (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) [COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 40)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0380)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0380)

Παρεμβάσεις

Bart Staes, για να παρουσιάσει προφορική τροπολογία στις τροπολογίες 314 και 316 η οποία δεν κρατείται, καθώς αντιτίθενται περισσότεροι από 40 βουλευτές στην εξέτασή της.


17.3. Υγεία των ζώων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την υγεία των ζώων [COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 41)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0381)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0381)


17.4. Προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί προστατευτικών μέτρων κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών [COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 42)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0382)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0382)


17.5. Ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 87/357/EΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2001/95/EΚ [COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Christel Schaldemose (A7-0355/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 43)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0383)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0383)


17.6. Εποπτεία της αγοράς προϊόντων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εποπτεία της αγοράς προϊόντων και για την τροποποίηση των οδηγιών 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 1999/5/ΕΚ, 2000/9/ΕΚ, 2000/14/ΕΚ, 2001/95/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ, 2006/42/ΕΚ, 2006/95/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2008/57/ΕΚ, 2009/48/ΕΚ, 2009/105/ΕΚ, 2009/142/ΕΚ, 2011/65/EΕ, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Sirpa Pietikäinen (A7-0346/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 44)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0384)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0384)


17.7. Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και τροποποίηση του κανονισμού EMIR σχετικά με τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών ***I (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού [EMIR] για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών [COM(2011)0652 - C7-0359/2011 - 2011/0296(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Markus Ferber (A7-0303/2012)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 25 Οκτωβρίου 2012 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2012).

Η ψηφοφορία αναβλήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 26 Οκτωβρίου 2012 (σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2012).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 45)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0385)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0385)


17.8. Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, και κατάργηση της οδηγίας 2004/39/ΕΚ ***I (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την κατάργηση της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (αναδιατύπωση) [COM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Markus Ferber (A7-0306/2012)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 25 Οκτωβρίου 2012 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2012).

Η ψηφοφορία αναβλήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 26 Οκτωβρίου 2012 (σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2012).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 46)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0386)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0386)


17.9. Στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ των κρατών μελών ***I (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2004 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών, όσον αφορά την ανάθεση στην Επιτροπή κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων, την κοινοποίηση πληροφοριών από την τελωνειακή διοίκηση, την ανταλλαγή εμπιστευτικών δεδομένων μεταξύ κρατών μελών και τον ορισμό της στατιστικής αξίας [COM(2013)0578 - C7-0242/2013 - 2013/0278(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 14 Ιανουαρίου 2014 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.1.2014).

Η ψηφοφορία αναβλήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 15 Ιανουαρίου 2014 (σημείο 10.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2014).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 47)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0387)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0387)


17.10. Διακανονισμός αξιογράφων και κεντρικά αποθετήρια τίτλων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΚΑΤ) και για την τροποποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ [COM(2012)0073 - C7-0071/2012 - 2012/0029(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Kay Swinburne (A7-0039/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 48)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0388)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0388)


17.11. Εξοπλισμός πλοίων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον εξοπλισμό πλοίων και την κατάργηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ [COM(2012)0772 - C7-0414/2012 - 2012/0358(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Dominique Riquet (A7-0255/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 49)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0389)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0389)


17.12. Διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά (αναδιατύπωση) [COM(2013)0471 - C7-0203/2013 - 2013/0221(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Zuzana Roithová (A7-0008/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 50)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0390)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0390)

Παρεμβάσεις

Zuzana Roithová (εισηγήτρια), πριν την ψηφοφορία.


17.13. Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις [COM(2013)0554 - C7-0239/2013 - 2013/0268(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A7-0052/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 51)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0391)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0391)


17.14. Δειγματοληπτική έρευνα εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα [COM(2013)0155 - C7-0086/2013 - 2013/0084(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Tatjana Ždanoka (A7-0344/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 52)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0392)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0392)


17.15. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και αντιμετώπιση της ρύπανσης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την πολυετή χρηματοδότηση της δράσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από πλοία και από εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου [COM(2013)0174 - C7-0089/2013 - 2013/0092(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Keith Taylor (A7-0300/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 53)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0393)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0393)


17.16. Διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τρόπους με τους οποίους μπορεί να συμβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις [2013/2176(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Anthea McIntyre (A7-0101/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 54)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0394)


17.17. Νέες τεχνολογίες και ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους [2013/2182(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Cătălin Sorin Ivan (A7-0249/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 55)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0395)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος


18. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου θα αναπτυχθούν τη Τετάρτη 16 Απριλίου 2014.


19. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


20. Επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους (αναδιατύπωση) [COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Marie-Christine Vergiat (A7-0058/2014)

Η Marie-Christine Vergiat παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Ευάγγελος Βενιζέλος (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Piotr Borys, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Henryk Migalski, Marek Henryk Migalski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nikola Vuljanić, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Csaba Sógor, Mitro Repo και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Dubravka Šuica, Silvia Costa, Jorgo Chatzimarkakis, Αντιγόνη Παπαδοπούλου και Marino Baldini.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"η Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Παρεμβαίνουν οι Ευάγγελος Βενιζέλος και Marie-Christine Vergiat.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2014.


21. Μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς [COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Margrete Auken (A7-0174/2014)

Η Margrete Auken παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Judith A. Merkies, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Christa Klaß, Vittorio Prodi, Claude Turmes, Edvard Kožušník, Françoise Grossetête, Åsa Westlund, Satu Hassi, Elisabetta Gardini, Andrés Perelló Rodríguez, Jolanta Emilia Hibner, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Marusya Lyubcheva, Fabrizio Bertot και Jo Leinen.

Παρεμβαίνουν οι Janez Potočnik και Margrete Auken.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2014.


22. Επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση κανόνων για την επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlos Coelho (A7-0461/2013)

Ο Carlos Coelho παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Ευάγγελος Βενιζέλος (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Graham Watson (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Nathalie Griesbeck (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Wim van de Camp, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Franziska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Roberta Angelilli, Birgit Sippel, Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Tonino Picula και Ulrike Lunacek.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström, Ευάγγελος Βενιζέλος και Carlos Coelho.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2014.


23. Μεταφορά μηχανοκίνητων οχημάτων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απλούστευση της μεταφοράς, στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς, μηχανοκίνητων οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος [COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Toine Manders (A7-0278/2013)

Ο Toine Manders παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Catherine Stihler, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Phil Bennion, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Malcolm Harbour, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ildikó Gáll-Pelcz, Josef Weidenholzer και Marian Harkin.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani και Toine Manders.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2014.


24. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Ελεγκτικό Συνέδριο ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την μεταφορά πιστώσεων V/AB-03/C/14.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην εκφέρει αντιρρήσεις ως προς το πρόγραμμα που παρουσίασε το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με την μεταφορά πιστώσεων CoA V/AB-02/T/2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την κοινοποίηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την μεταφορά πιστώσεων CoA V/AB-03/C/2014 και ζήτησε από το Ελεγκτικό Συνέδριο να υπαχθεί η μεταφορά πιστώσεών του στους σκοπούς του άρθρου 27.

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 3, του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε τις προτάσεις μεταφοράς πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

DEC 03/2014 (N7-0056/2014 - C7-0088/2014 - 2014/2024(GBD)),

DEC 04/2014 (N7-0054/2014 - C7-0076/2014 - 2014/2022(GBD)),

DEC 05/2014 (N7-0055/2014 - C7-0077/2014 - 2014/2023(GBD)),

DEC 06/2014 (N7-0058/2014 - C7-0126/2014 - 2014/2030(GBD)),

DEC 07/2014 (N7-0057/2014 - C7-0130/2014 - 2014/2029(GBD)),

DEC 08/2014 (N7-0061/2014 - C7-0131/2014 - 2014/2033(GBD)),

DEC 09/2014 (N7-0060/2014 - C7-0128/2014 - 2014/2032(GBD)),

DEC 10/2014 (N7-0059/2014 - C7-0127/2014 - 2014/2031(GBD)).

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1, η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την κοινοποίηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης σχετικά με την τροποποίηση του οργανογράμματος της δεύτερης και αποφάσισε να μην εκφέρει αντιρρήσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 203 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την κοινοποίηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την έγκριση της χρησιμοποίησης του υπολοίπου του προϋπολογισμού του προοριζόμενου για την ανοικοδόμηση του Κτηρίου K3 ώστε να χρηματοδοτηθεί ο τεχνικός εκσυγχρονισμός του κτηρίου K2 και αποφάσισε να μην εκδώσει γνωμοδότηση.


25. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 531.857/OJME).


26. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.30.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Barbagallo, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Παπαδοπούλου, Pargneaux, Paşcu, Paška, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Πιτσιλλίδης, Pittella, Plenković, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Σοφοκλέους, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Παπαστάμκος, Scurria

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου