Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 301kWORD 218k
Teisipäev, 15. aprill 2014 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Kodukorra tõlgendamine
 3.Parlamendi koosseis
 4.Esitatud dokumendid
 5.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 6.Krediidiasutuste ja investeerimisühingute maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistik ***I - Hoiuste tagamise skeemid ***II (arutelu)
 7.Tarbijatele mõeldud toodete ohutus ***I - Toodete turujärelevalve ***I - Tarbijakaitse kommunaalteenuste puhul (arutelu)
 8.Hääletused
  
8.1.Krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute solveerimine ühtse solveerimismehhanismi ja ühtse pankade solveerimisfondi raames ***I (lõpphääletus)
  
8.2.Tarbijakaitse kommunaalteenuste puhul (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.3.Siseveelaevade tehnilised nõuded ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.4.Tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutav kohaldamine ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.5.Tehnilistest standarditest ja infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.6.Horvaatia ühinemine topeltmaksustamise kõrvaldamist käsitleva 1990. aasta konventsiooniga * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.7.Ühisettevõte Shift2Rail * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.8.Parlamendiliikme Alexander Mirsky puutumatuse kaitsmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.9.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2012/007 IT/VDC Technologies (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.10.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2012/004 ES/ Grupo Santana, Hispaania) (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.11.Hoiuste tagamise skeemid ***II (hääletus)
  
8.12.Alternatiivkütuste infrastruktuur ***I (hääletus)
  
8.13.Ühenduses liikuvate maanteesõidukite mõõtmed ja täismass ***I (hääletus)
  
8.14.Krediidiasutuste ja investeerimisühingute maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistik ***I (hääletus)
  
8.15.Vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad (eurofondide viies direktiiv) ***I (lõpphääletus)
  
8.16.Maksekontod ***I (lõpphääletus)
  
8.17.Investeerimistoodete põhiteabe dokumendid ***I (lõpphääletus)
  
8.18.Euroopa Liidu Kohus: Üldkohtu kohtunike arv ***I (lõpphääletus)
  
8.19.Koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-süsteemi kasutuselevõtt ***I (hääletus)
  
8.20.Kiire elektroonilise side võrkude kasutuselevõtukulude vähendamise meetmed ***I (hääletus)
  
8.21.Siseveetransport ***I (hääletus)
  
8.22.Põllumajandussaadused ja -tooted siseturul ja kolmandates riikides ***I (hääletus)
  
8.23.Aktiivse ja intelligentse elukeskkonna teadus- ja arengukava ***I (hääletus)
  
8.24.Teadus- ja arendustegevuse programmi teadusuuringuid ellu viivatele VKEdele ***I (hääletus)
  
8.25.Euroopa metroloogia teadus- ja innovatsiooniprogramm ***I (hääletus)
  
8.26.Euroopa ja arengumaade kliiniliste uuringute partnerluse programm ***I (hääletus)
  
8.27.Euroopa pangakonto arestimise määrus ***I (hääletus)
  
8.28.Mittefinantsteabe ja mitmekesisust käsitleva teabe avalikustamine suurte äriühingute ja kontsernide poolt ***I (hääletus)
  
8.29.Kolmandate riikide kodanike liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimused ettevõtjasisese üleviimise korral ***I (hääletus)
  
8.30.Ühisettevõte Clean Sky 2 * (hääletus)
  
8.31.Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte * (hääletus)
  
8.32.Ühisettevõte SESAR * (hääletus)
  
8.33.Innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte * (hääletus)
  
8.34.Ühisettevõte ECSEL * (hääletus)
  
8.35.Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teine ühisettevõte * (hääletus)
  
8.36.Läbipaistvusregistrit käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe (hääletus)
  
8.37.Majanduskasvu ja tööhõivet käsitlev kolmepoolne tööturu osapoolte tippkohtumine (hääletus)
  
8.38.Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) läbirääkimised: saadud kogemused ja edasised sammud (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 13.Töötajate liikuvuse suurendamiseks täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise parandamine ***II (arutelu)
 14.Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega ***I (arutelu)
 15.Riiklike tööturuasutuste koostöö tõhustamine ***I (arutelu)
 16.Parandused (kodukorra artikkel 216)
 17.Hääletused
  
17.1.Töötajate liikuvuse suurendamiseks täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise parandamine ***II (hääletus)
  
17.2.Toidu- ja söödaalased õigusnormid ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise, taimse paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendite eeskirjad ***I (hääletus)
  
17.3.Loomatervis ***I (hääletus)
  
17.4.Taimekahjustajate vastased kaitsemeetmed ***I (hääletus)
  
17.5.Tarbijatele mõeldud toodete ohutus ***I (hääletus)
  
17.6.Toodete turujärelevalve ***I (hääletus)
  
17.7.Finantsinstrumentide turud ning Euroopa turu infrastruktuuri määruse muutmine börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate osas ***I (lõpphääletus)
  
17.8.Finantsinstrumentide turud ja direktiivi 2004/39/EÜ kehtetuks tunnistamine ***I (lõpphääletus)
  
17.9.Kaubavahetusstatistika ***I (lõpphääletus)
  
17.10.Väärtpaberiarveldus ja väärtpaberite keskdepositooriumid ***I (hääletus)
  
17.11.Laevavarustus ***I (hääletus)
  
17.12.Surveseadmed ***I (hääletus)
  
17.13.Tsiviil- ja kaubandusvaldkonna kohtuotsused ***I (hääletus)
  
17.14.Tööjõu valikvaatlus ***I (hääletus)
  
17.15.Euroopa Meresõiduohutuse Amet ja merereostuse tõrje ***I (hääletus)
  
17.16.Ettevõtjatele, ettevõtetele ja idufirmadele uute töökohtade loomiseks soodne keskkond (hääletus)
  
17.17.Uued tehnoloogiad ja avatud õppematerjalid (hääletus)
 18.Selgitused hääletuse kohta
 19.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 20.Liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamine ***I (arutelu)
 21.Õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamine ***I (arutelu)
 22.Patrull- ja vaatlustegevus välistel merepiiridel ***I (arutelu)
 23.Mootorsõidukite teise liikmesriiki viimine ***I (arutelu)
 24.Assigneeringute ümberpaigutamine
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 08.30.


2. Kodukorra tõlgendamine

Põhiseaduskomisjoni tõlgendus kodukorra artikli 166, artikli 167 lõike 1 ja artikli 195 lõike 3 kohta tehti teatavaks eile toimunud täiskogu istungil (14.4.2014protokoll punkt 7).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt 40 parlamendiliiget tõlgendust kodukorra artikli 211 lõike 4 kohaselt ei vaidlustanud, loetakse see vastuvõetuks (P7_TA(2014)0396).


3. Parlamendi koosseis

Prantsuse pädevad ametiasutused on teatanud, et alates 9. aprillist 2014 saab Harlem Désiri asemel parlamendiliikmeks Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Kooskõlas Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 7 lõikega 1 ja kodukorra artikli 4 lõigetega 1 ja 4 võttis parlament teadmiseks Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy' asumise parlamendiliikme ametikohale alates 9. aprillist 2014.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


4. Esitatud dokumendid

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120):

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek makseviivituste ja Itaalia suhtes algatatud rikkumismenetluse kohta (B7-0281/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ITRE, JURI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek halva toitumise ja ohtude kohta Euroopa kodanike tervisele (B7-0282/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek pagaritöönduse kaitse kohta (B7-0283/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek toiduainete võltsimise ja itaaliapäraselt kõlava nimega toodete („Italian Sounding”) vastu võitlemise kohta (B7-0284/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Itaalia VKEde probleemide kohta krediidile juurdepääsul (B7-0285/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek naiste õiguste austamise kohta araabia maades (B7-0286/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Internetis Itaalia juustusortide järeletegemiseks müüdavate komplektide kohta (B7-0287/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek ELi kinnipidamisasutustes leviva islamiäärmusluse kohta (B7-0288/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek islamiäärmusluse leviku kohta Euroopa kodanike seas (B7-0289/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek jumalateotust käsitleva seaduse alusel Pakistani kristlaste karistamise kohta (B7-0290/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek terroriaktide tõttu kannatanud Euroopa kodanike ja terrorismiohvrite pereliikmete toetamise ja kahju hüvitamise kohta (B7-0291/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek kastanitootmise kaitse kohta Veneto maakonnas (B7-0292/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek väärtuslike söögiseente päritolu märkimise kohta (B7-0293/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek trühvlit sisaldavate toodete märgistamise kohta (B7-0294/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek kristianofoobia vaatluskeskuse loomise kohta Euroopas (B7-0295/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek määruse (EÜ) nr 1760/2000 muutmise kohta veiste elektroonilise identifitseerimise ja loomaliha vabatahtlikku märgistamist käsitlevate sätete väljajätmise osas (B7-0296/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek kaitstud päritolunimetusega Asiago juustu ning selle kaitse puudumise kohta Ameerika ja Kanada turul (B7-0297/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Euroopa mitmekeelsuse kaitset käsitlevate suuniste kohta (B7-0298/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT


5. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 122 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Pakistan: hiljutised tagakiusamise juhtumid (2014/2694(RSP))

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel: Pakistan: hiljutised tagakiusamise juhtumid (B7-0399/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari ja Antigoni Papadopoulou fraktsiooni S&D nimel: Pakistan: hiljutised tagakiusamise juhtumid (B7-0401/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Salvador Sedó i Alabart ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel: Pakistan: hiljutised tagakiusamise juhtumid (B7-0403/2014);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen ja Marielle de Sarnez fraktsiooni ALDE nimel: Hiljutised tagakiusamise juhtumid Pakistanis (B7-0405/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric ja Nikola Vuljanić fraktsiooni GUE/NGL nimel: Pakistan: hiljutised tagakiusamise juhtumid (B7-0408/2014);

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel: Pakistan: hiljutised tagakiusamise juhtumid (B7-0410/2014).

II.   Süüria: teatavate kaitsetute elanikerühmade olukord (2014/2695(RSP))

- Charles Tannock, Ruža Tomašić ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel: Teatavate kaitsetute elanikerühmade olukord Süürias (B7-0387/2014);

- Bastiaan Belder, Mara Bizzotto, Rolandas Paksas ja Juozas Imbrasas fraktsiooni EFD nimel: Teatavate kaitsetute elanikerühmade olukord Süürias (B7-0392/2014);

- Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel: Süüria: teatavate kaitsetute elanikerühmade olukord (B7-0400/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Liisa Jaakonsaari ja Antigoni Papadopoulou fraktsiooni S&D nimel:Süüria: teatavate kaitsetute elanikerühmade olukord (B7-0402/2014);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Louis Michel, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort ja Marielle de Sarnez fraktsiooni ALDE nimel: Teatavate kaitsetute elanikerühmade olukord Süürias (B7-0404/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Willy Meyer ja Nikola Vuljanić fraktsiooni GUE/NGL nimel: Teatavate kaitsetute elanikerühmade olukord Süürias (B7-0406/2014);

- Monika Flašíková Beňová, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel: Teatavate kaitsetute elanikerühmade olukord Süürias (B7-0407/2014).

III.   Olukord Põhja-Koreas (2014/2696(RSP))

- Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel: Olukord Põhja-Koreas (B7-0388/2014);

- Cristian Dan Preda, Herbert Reul, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel: Olukord Põhja-Koreas (B7-0409/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Tonino Picula, George Sabin Cutaş, David Martin, Liisa Jaakonsaari ja Antigoni Papadopoulou fraktsiooni S&D nimel: Olukord Põhja-Koreas (B7-0411/2014);

- Jelko Kacin, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Phil Bennion, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort ja Marielle de Sarnez fraktsiooni ALDE nimel: Põhja-Korea (B7-0412/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Nikola Vuljanić ja Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel: Olukord Põhja-Koreas (B7-0413/2014);

- Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel: Põhja-Korea (Korea Demokraatlik Rahvavabariik) (B7-0414/2014).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 149.


6. Krediidiasutuste ja investeerimisühingute maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistik ***I - Hoiuste tagamise skeemid ***II (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistik ning muudetakse nõukogu direktiive 77/91/EMÜ ja 82/891/EÜ, direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ ja 2011/35/EÜ ning määrust (EL) nr 1093/2010 [COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Gunnar Hökmark (A7-0196/2013)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv hoiuste tagamise skeemide kohta (uuesti sõnastatud) [05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Peter Simon (A7-0216/2014)

Gunnar Hökmark tutvustas raportit.

Peter Simon tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võtsid Evangelos Venizelos (nõukogu eesistuja) ja Michel Barnier (komisjoni liige).

Sõna võtsid Burkhard Balz fraktsiooni PPE nimel, Elisa Ferreira fraktsiooni S&D nimel, Wolf Klinz fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Vicky Ford fraktsiooni ECR nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Corien Wortmann-Kool, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Sven Giegold, Ivo Strejček, Nikolaos Chountis, Roger Helmer, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Vicky Ford, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès, Jürgen Klute, Markus Ferber, Leonardo Domenici, Anni Podimata, Marianne Thyssen, Othmar Karas, Theodor Dumitru Stolojan, Diogo Feio, Danuta Maria Hübner ja Werner Langen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Seán Kelly, Andrej Plenković, Phil Prendergast, Vladimír Maňka, Antigoni Papadopoulou, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić, Nikolaos Salavrakos ja Claudio Morganti.

Sõna võtsid Michel Barnier, Evangelos Venizelos ja Gunnar Hökmark.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Sõna võttis Peter Simon.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.4.2014protokoll punkt 8.14 ja 15.4.2014protokoll punkt 8.11.


7. Tarbijatele mõeldud toodete ohutus ***I - Toodete turujärelevalve ***I - Tarbijakaitse kommunaalteenuste puhul (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse tarbijatele mõeldud toodete ohutust ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/357/EMÜ ja direktiiv 2001/95/EÜ [COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Christel Schaldemose (A7-0355/2013)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse toodete turujärelevalvet ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 1999/5/EÜ, 2000/9/EÜ, 2000/14/EÜ, 2001/95/EÜ, 2004/108/EÜ, 2006/42/EÜ, 2006/95/EÜ, 2007/23/EÜ, 2008/57/EÜ, 2009/48/EÜ, 2009/105/EÜ, 2009/142/EÜ ja 2011/65/EL ning määrust (EL) nr 305/2011, määrust (EÜ) nr 764/2008 ja määrust (EÜ) nr 765/2008 [COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Sirpa Pietikäinen (A7-0346/2013)

Raport tarbijakaitse kohta kommunaalteenuste puhul [2013/2153(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Josef Weidenholzer (A7-0163/2014)

Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen ja Josef Weidenholzer tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Antonio Tajani (komisjoni asepresident) ja Neven Mimica (komisjoni liige).

Sõna võtsid George Sabin Cutaş (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Cristiana Muscardini (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Patrizia Toia (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Jiří Maštálka (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Ildikó Gáll-Pelcz fraktsiooni PPE nimel, Evelyne Gebhardt fraktsiooni S&D nimel, Michael Theurer fraktsiooni ALDE nimel, Heide Rühle fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ashley Fox fraktsiooni ECR nimel, Matteo Salvini fraktsiooni EFD nimel, Andrew Henry William Brons (fraktsioonilise kuuluvuseta), Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Eduard-Raul Hellvig, Isabelle Durant, Malcolm Harbour, Claudio Morganti, Franz Obermayr, Catherine Stihler, Olle Schmidt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sergio Paolo Francesco Silvestris, Edvard Kožušník, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Zofija Mazej Kukovič, Sylvana Rapti, Niccolò Rinaldi, Pablo Arias Echeverría, María Irigoyen Pérez ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lara Comi, Phil Prendergast, Salvatore Iacolino, Ruža Tomašić, Sergio Paolo Francesco Silvestris ja Zofija Mazej Kukovič.

Sõna võtsid Neven Mimica, Antonio Tajani, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen ja Josef Weidenholzer.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.4.2014protokoll punkt 17.5,15.4.2014protokoll punkt 17.6 ja 15.4.2014protokoll punkt 8.2.

°
° ° °

Sõna võttis Nicole Sinclaire Inglismaal Hillsborough' jalgpallistaadioni tragöödia 25. aastapäeva teemal.

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

Sõna võttis Michael Cashman, kes teatas, et lahkub delegatsioonide esimeeste konverentsi esimehe ametikohalt pärast esimeeste konverentsi tehtud otsust (president avaldas kahetsust ametist lahkumise pärast ja võttis selle teadmiseks, kuid rõhutas, et otsus oli ühehäälne).


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. Krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute solveerimine ühtse solveerimismehhanismi ja ühtse pankade solveerimisfondi raames ***I (lõpphääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute solveerimiseks ühtse solveerimismehhanismi ja ühtse pankade solveerimisfondi raames ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1093/2010 [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

Arutelu toimus 6. veebruaril 2014 (6.2.2014 protokolli punkt 7).

Hääletus lükati edasi 6. veebruari 2014. aasta istungile (6.2.2014 protokolli punkt 9.1).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0341)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0341)

Sõnavõtud

Enne Elisa Ferreira raporti hääletusele panekut pidas president vajalikuks rõhutada Euroopa Parlamendi ajaloolist panust Pangandusliidu loomise projekti ja avaldas erilist tänu järgmisele viiele raportöörile: Elisa Ferreira, Corien Wortmann-Kool, Sylvie Goulard, Vicky Ford ja Sven Giegold.

Hääletuse järel võttis sõna Evangelos Venizelos (nõukogu eesistuja), et teha Elisa Ferreira raportit käsitlev avaldus, ja Michel Barnier (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident


8.2. Tarbijakaitse kommunaalteenuste puhul (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport tarbijakaitse kohta kommunaalteenuste puhul [2013/2153(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Josef Weidenholzer (A7-0163/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0342)


8.3. Siseveelaevade tehnilised nõuded ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/87/EÜ [COM(2013)0622 - C7-0266/2013- 2013/0302(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Corien Wortmann-Kool (A7-0145/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0343)


8.4. Tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutav kohaldamine ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 13. märtsi 1997. aasta määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks [COM(2013)0796 - C7-0421/2013- 2013/0410(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: António Fernando Correia de Campos (A7-0241/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0344)


8.5. Tehnilistest standarditest ja infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega nähakse ette eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (kodifitseeritud tekst) [COM(2013)0932 - C7-0006/2014- 2010/0095(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Francesco Enrico Speroni (A7-0247/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0345)


8.6. Horvaatia ühinemine topeltmaksustamise kõrvaldamist käsitleva 1990. aasta konventsiooniga * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse Horvaatia ühinemist seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise 23. juuli 1990. aasta konventsiooniga [COM(2013)0586 - C7-0381/2013- 2013/0308(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sławomir Nitras (A7-0214/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0346)


8.7. Ühisettevõte Shift2Rail * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühisettevõte Shift2Rail [COM(2013)0922 - 2013/0445(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Josefa Andrés Barea (A7-0259/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0347)


8.8. Parlamendiliikme Alexander Mirsky puutumatuse kaitsmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Alexander Mirsky puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta [2014/2026(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Marielle Gallo (A7-0273/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0348)


8.9. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2012/007 IT/VDC Technologies (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2012/007, IT/VDC Technologies, Itaalia) [COM(2014)0119 - C7-0089/2014- 2014/2025(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Frédéric Daerden (A7-0261/2014)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0349)


8.10. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2012/004 ES/ Grupo Santana, Hispaania) (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2012/004, ES/Grupo Santana, Hispaania) [COM(2014)0116 - C7-0101/2014- 2014/2027(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Frédéric Daerden (A7-0260/2014)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0350)


8.11. Hoiuste tagamise skeemid ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv hoiuste tagamise skeemide kohta (uuesti sõnastatud) [05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Peter Simon (A7-0216/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P7_TA(2014)0351)


8.12. Alternatiivkütuste infrastruktuur ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv alternatiivkütuste infrastruktuuri kasutuselevõtu kohta [COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0352)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0352)


8.13. Ühenduses liikuvate maanteesõidukite mõõtmed ja täismass ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse 25. juuli 1996. aasta direktiivi 96/53/EÜ, millega kehtestatakse teatavatele ühenduses liikuvatele maanteesõidukitele siseriiklikus ja rahvusvahelises liikluses lubatud maksimaalmõõtmed ning rahvusvahelises liikluses lubatud täismass [COM(2013)0195 - C7-0102/2013- 2013/0105(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0353)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0353)


8.14. Krediidiasutuste ja investeerimisühingute maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistik ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistik ning muudetakse nõukogu direktiive 77/91/EMÜ ja 82/891/EÜ, direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ ja 2011/35/EL ning määrust (EL) nr 1093/2010 [COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Gunnar Hökmark (A7-0196/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0354)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0354)


8.15. Vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad (eurofondide viies direktiiv) ***I (lõpphääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta seoses depositooriumi funktsioonide, tasustamispoliitika ja sanktsioonidega [COM(2012)0350 - C7-0178/2012- 2012/0168(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sven Giegold (A7-0125/2013)

Arutelu toimus 2. juulil 2013 (2.7.2013 protokolli punkt 19).

Hääletus lükati edasi 3. juuli 2013 istungile (3.7.2013protokoll punkt 8.2).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0355)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0355)


8.16. Maksekontod ***I (lõpphääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv maksekontoga seotud tasude võrreldavuse, maksekonto üleviimise ja põhimaksekontole juurdepääsu kohta [COM(2013)0266 - C7-0125/2013- 2013/0139(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Jürgen Klute (A7-0398/2013)

Arutelu toimus 11. detsembril 2013 (11.12.2013 protokolli punkt 12).

Hääletus lükati edasi 12. detsembri 2013 istungile (12.12.2013 protokolli punkt 12.7).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0356)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0356)

Sõnavõtud

Neven Mimica (komisjoni liige) komisjoni avalduste tegemiseks seoses järgmiste raportitega: Jürgen Klute (A7-0398/2013), Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014), Markus Ferber (A7-0303/2012), Dominique Riquet (A7-0255/2013) ja Zuzana Roithová (A7-0008/2014).


8.17. Investeerimistoodete põhiteabe dokumendid ***I (lõpphääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus investeerimistoodete põhiteabe dokumentide kohta [COM(2012)0352 - C7-0179/2012- 2012/0169(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Pervenche Berès (A7-0368/2013)

Arutelu toimus 19. novembril 2013 (19.11.2013 protokolli punkt 18).

Hääletus lükati edasi 20. novembri 2013 istungile (20.11.2013 protokolli punkt 8.18).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0357)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0357)


8.18. Euroopa Liidu Kohus: Üldkohtu kohtunike arv ***I (lõpphääletus)

Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega muudetakse protokolli Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta seoses kohtunike arvu suurendamisega Üldkohtus [02074/2011 - C7-0126/2012- 2011/0901B(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Alexandra Thein (A7-0252/2013)

Hääletus lükati edasi 12. detsembri 2013 istungile (12.12.2013 protokolli punkt 12.1).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0358)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0358)


8.19. Koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-süsteemi kasutuselevõtt ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-süsteemi kasutuselevõtu kohta [COM(2013)0315 - C7-0173/2013 - 2013/0166(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Philippe De Backer (A7-0482/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 19)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0359)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0359)


8.20. Kiire elektroonilise side võrkude kasutuselevõtukulude vähendamise meetmed ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kiire elektroonilise side võrkude kasutuselevõtukulude vähendamise meetmete kohta [COM(2013)0147 - C7-0082/2013- 2013/0080(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Edit Herczog (A7-0455/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 20)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0360)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0360)


8.21. Siseveetransport ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 718/1999, mis käsitleb ühenduse laevastiku mahutavuse poliitikat siseveetranspordi edendamiseks [COM(2013)0621 - C7-0265/2013- 2013/0303(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Corien Wortmann-Kool (A7-0142/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 21)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0361)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0361)


8.22. Põllumajandussaadused ja -tooted siseturul ja kolmandates riikides ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus põllumajandussaaduste ja -toodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta siseturul ja kolmandates riikides [COM(2013)0812 - C7-0416/2013- 2013/0398(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Esther Herranz García (A7-0217/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 22)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0362)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0362)


8.23. Aktiivse ja intelligentse elukeskkonna teadus- ja arengukava ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liidu osalemise kohta mitme liikmesriigi ühiselt algatatud aktiivse ja intelligentse elukeskkonna teadus- ja arengukavas [COM(2013)0500 - C7-0219/2013- 2013/0233(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Claude Turmes (A7-0076/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 23)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0363)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0363)


8.24. Teadus- ja arendustegevuse programmi teadusuuringuid ellu viivatele VKEdele ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liidu osalemise kohta mitme liikmesriigi ühises teadus- ja arendustegevuse programmis, mille eesmärk on toetada teadusuuringuid ellu viivaid väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid [COM(2013)0493 - C7-0220/2013- 2013/0232(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Miloslav Ransdorf (A7-0077/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 24)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0364)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0364)


8.25. Euroopa metroloogia teadus- ja innovatsiooniprogramm ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liidu osalemise kohta mitme liikmesriigi ühiselt algatatud Euroopa metroloogia teadus- ja innovatsiooniprogrammis [COM(2013)0497 - C7-0221/2013- 2013/0242(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Niki Tzavela (A7-0063/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 25)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0365)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0365)


8.26. Euroopa ja arengumaade kliiniliste uuringute partnerluse programm ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ELi osalemise kohta mitmete liikmesriikide poolt ühiselt elluviidavas Euroopa ja arengumaade kliiniliste uuringute partnerluse programmi 2. etapis [COM(2013)0498 - C7-0222/2013- 2013/0243(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Vicky Ford (A7-0064/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 26)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0366)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0366)


8.27. Euroopa pangakonto arestimise määrus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa pangakonto arestimise määrus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades [COM(2011)0445 - C7-0211/2011- 2011/0204(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Raffaele Baldassarre (A7-0227/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 27)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0367)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0367)


8.28. Mittefinantsteabe ja mitmekesisust käsitleva teabe avalikustamine suurte äriühingute ja kontsernide poolt ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses mittefinantsteabe ja mitmekesisust käsitleva teabe avalikustamisega suurte äriühingute ja kontsernide poolt [COM(2013)0207 - C7-0103/2013- 2013/0110(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 28)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0368)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0368)


8.29. Kolmandate riikide kodanike liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimused ettevõtjasisese üleviimise korral ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta ettevõtjasisese üleviimise korral [COM(2010)0378 - C7-0179/2010- 2010/0209(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Salvatore Iacolino (A7-0170/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 29)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0369)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0369)


8.30. Ühisettevõte Clean Sky 2 * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus ühisettevõtte Clean Sky 2 kohta [COM(2013)0505 - C7-0255/2013- 2013/0244(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Christian Ehler (A7-0083/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 30)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0370)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0370)


8.31. Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte kohta [COM(2013)0496 - C7-0257/2013- 2013/0241(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Lambert van Nistelrooij (A7-0092/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 31)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0371)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0371)

Sõnavõtud

Christian Ehler (raportöör) enne hääletust.


8.32. Ühisettevõte SESAR * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 219/2007 ühisettevõtte loomise kohta Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks seoses ühisettevõtte tegevusaja pikendamisega aastani 2024 [COM(2013)0503 - C7-0254/2013- 2013/0237(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Britta Thomsen (A7-0062/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 32)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0372)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0372)


8.33. Innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte kohta [COM(2013)0495 - C7-0259/2013- 2013/0240(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Teresa Riera Madurell (A7-0105/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 33)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0373)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0373)


8.34. Ühisettevõte ECSEL * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus ühisettevõtte ECSEL kohta [COM(2013)0501 - C7-0258/2013- 2013/0234(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Paul Rübig (A7-0074/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 34)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0374)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0374)


8.35. Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teine ühisettevõte * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte kohta [COM(2013)0506 - C7-0256/2013- 2013/0245(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Vladko Todorov Panayotov (A7-0094/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 35)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0375)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0375)


8.36. Läbipaistvusregistrit käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe (hääletus)

Raport läbipaistvusregistrit käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmise kohta [2014/2010(ACI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 36)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0376)

Sõnavõtud

Roberto Gualtieri (raportöör) esitas suulise muudatusettepaneku lõike 22 kohta, mis võeti vastu.


8.37. Majanduskasvu ja tööhõivet käsitlev kolmepoolne tööturu osapoolte tippkohtumine (hääletus)

Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus majanduskasvu ja tööhõivet käsitleva kolmepoolse tööturu osapoolte tippkohtumise kohta [COM(2013)0740 - 2013/0361(APP)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Csaba Őry (A7-0136/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 37)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0377)


8.38. Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) läbirääkimised: saadud kogemused ja edasised sammud (hääletus)

Raport mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) läbirääkimiste kohta: saadud kogemused ja edasised sammud [2014/2005(INI)] - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Jean-Luc Dehaene ja Ivailo Kalfin (A7-0254/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 38)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0378)


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Elisa Ferreira - A7-0478/2013
Herbert Dorfmann, Mario Borghezio, Dubravka Šuica, Emer Costello ja Marino Baldini

Raport: Josef Weidenholzer - A7-0163/2014
Adam Bielan ja Dubravka Šuica

Raport: Peter Simon - A7-0216/2014
Dubravka Šuica ja Seán Kelly

Raport: Carlo Fidanza - A7-0444/2013
Ismail Ertug, Carlo Fidanza ja Dubravka Šuica

Raport: Jörg Leichtfried - A7-0256/2014
Claudette Abela Baldacchino, Ismail Ertug, Petri Sarvamaa, Gesine Meissner, Herbert Dorfmann ja Dubravka Šuica

Raport: Gunnar Hökmark - A7-0196/2013
Dubravka Šuica, Oleg Valjalo ja Seán Kelly

Raport: Sven Giegold - A7-0125/2013
Dubravka Šuica

Raport: Jürgen Klute - A7-0398/2013
Dubravka Šuica, Mitro Repo ja Ivana Maletić

Raport: Pervenche Berès - A7-0368/2013
Josef Weidenholzer, Dubravka Šuica ja Andrej Plenković

Raport: Alexandra Thein - A7-0252/2013
Dubravka Šuica ja Andrej Plenković

Raport: Philippe De Backer - A7-0482/2013
Adam Bielan ja Dubravka Šuica

Raport: Edit Herczog - A7-0455/2013
Dubravka Šuica

Raport: Roberto Gualtieri - A7-0258/2014
Paul Murphy, Dubravka Šuica ja Andrej Plenković

Raport: Jean-Luc Dehaene ja Ivailo Kalfin - A7-0254/2014
Dubravka Šuica.


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.40 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


12. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Parlamendi President on saanud fraktsioonilt S&D järgmised ametissenimetamise taotlused:

INTA komisjon: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


13. Töötajate liikuvuse suurendamiseks täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise parandamine ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb miinimumnõudeid liikmesriikide vahel töötajate liikuvuse suurendamiseks täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise parandamise teel [17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Ria Oomen-Ruijten (A7-0188/2014)

Ria Oomen-Ruijten tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis László Andor (komisjoni liige).

Sõna võtsid Sari Essayah fraktsiooni PPE nimel, Frédéric Daerden fraktsiooni S&D nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Milan Cabrnoch fraktsiooni ECR nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Slavi Binev fraktsiooni EFD nimel, Nicole Sinclaire (fraktsioonilise kuuluvuseta), Edit Bauer, Jutta Steinruck, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Josef Weidenholzer, Regina Bastos, Ivana Maletić, Theodor Dumitru Stolojan ja Danuta Jazłowiecka.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Heinz K. Becker, Phil Bennion ja Tadeusz Ross.

Sõna võtsid László Andor ja Ria Oomen-Ruijten.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.4.2014protokoll punkt 17.1.


14. Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamise kohta [COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Danuta Jazłowiecka (A7-0249/2013)

Danuta Jazłowiecka tutvustas raportit.

Sõna võtsid Dimitrios Kourkoulas (nõukogu eesistuja) ja László Andor (komisjoni liige).

Sõna võtsid Malcolm Harbour (IMCO komisjoni arvamuse koostaja asendaja), Evelyn Regner (JURI komisjoni arvamuse koostaja), kes keeldus vastamast küsimusele, milles sinist kaarti tõstes esitas Krisztina Morvai, Philippe Boulland fraktsiooni PPE nimel, Stephen Hughes fraktsiooni S&D nimel, Phil Bennion fraktsiooni ALDE nimel, Elisabeth Schroedter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Milan Cabrnoch fraktsiooni ECR nimel, Thomas Händel fraktsiooni GUE/NGL nimel, Derek Roland Clark fraktsiooni EFD nimel, Marine Le Pen (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Henryk Migalski, Verónica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Claude Turmes, Cecilia Wikström, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jean-Luc Mélenchon, ja Karima Delli.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Anthea McIntyre, Patrick Le Hyaric, Bastiaan Belder, Patricia van der Kammen, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Frédérique Ries, Marek Henryk Migalski, Cornelis de Jong, Martin Kastler, Olle Ludvigsson, Olle Schmidt, Regina Bastos, Wojciech Michał Olejniczak, Ole Christensen, Frédéric Daerden ja Sergio Gaetano Cofferati.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sari Essayah, Marc Tarabella, Tarja Cronberg, Krisztina Morvai ja Marije Cornelissen.

Sõna võtsid László Andor, Dimitrios Kourkoulas ja Danuta Jazłowiecka.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.4.2014protokoll punkt 7.19.


15. Riiklike tööturuasutuste koostöö tõhustamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus riiklike tööturuasutuste koostöö tõhustamise kohta [COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

Frédéric Daerden tutvustas raportit.

Sõna võttis László Andor (komisjoni liige).

Sõna võtsid Heinz K. Becker fraktsiooni PPE nimel, Emer Costello fraktsiooni S&D nimel, Phil Bennion fraktsiooni ALDE nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Inês Cristina Zuber fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sari Essayah, Evelyn Regner, Danuta Jazłowiecka ja Sergio Gaetano Cofferati.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Brian Crowley.

Sõna võtsid László Andor ja Frédéric Daerden.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.4.2014protokoll punkt 14.5.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

16. Parandused (kodukorra artikkel 216)

Parandused P7_TA-PROV(2013)0492(COR02), P7_TA-PROV(2014)0168(COR01), P7_TA-PROV(2014)0169(COR01) ja P7_TA-PROV(2014)0024(COR01) tehti teatavaks eelmise päeva täiskogu istungil (14.4.2014protokoll punkt 6).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt 40 parlamendiliiget ei ole esitanud taotlust nende paranduste hääletusele panemiseks (kodukorra artikli 216 lõige 4), loetakse need heakskiidetuks.


17. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


17.1. Töötajate liikuvuse suurendamiseks täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise parandamine ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb miinimumnõudeid liikmesriikide vahel töötajate liikuvuse suurendamiseks täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise parandamise teel [17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Ria Oomen-Ruijten (A7-0188/2014)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 39)

Heaks kiidetud (P7_TA(2014)0379)


17.2. Toidu- ja söödaalased õigusnormid ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise, taimse paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendite eeskirjad ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise, taimse paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendite eeskirjade kohaldamine ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009 ja määruseid (EL) nr 1151/2012, [….]/2013 ning direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ, 2008/120/EÜ ja 2009/128/EÜ (ametliku kontrolli määrus) [COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 40)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0380)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0380)

Sõnavõtud

Bart Staes esitas suulise muudatusettepaneku muudatusettepanekute 314 ja 316 kohta, mis lükati tagasi, sest üle 40 parlamendiliikme oli selle arvesse võtmise vastu.


17.3. Loomatervis ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus loomatervise kohta [COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 41)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0381)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0381)


17.4. Taimekahjustajate vastased kaitsemeetmed ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus taimekahjustajate vastaste kaitsemeetmete kohta [COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 42)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0382)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0382)


17.5. Tarbijatele mõeldud toodete ohutus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse tarbijatele mõeldud toodete ohutust ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/357/EMÜ ja direktiiv 2001/95/EÜ [COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Christel Schaldemose (A7-0355/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 43)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0383)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0383)


17.6. Toodete turujärelevalve ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse toodete turujärelevalvet ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 1999/5/EÜ, 2000/9/EÜ, 2000/14/EÜ, 2001/95/EÜ, 2004/108/EÜ, 2006/42/EÜ, 2006/95/EÜ, 2007/23/EÜ, 2008/57/EÜ, 2009/48/EÜ, 2009/105/EÜ, 2009/142/EÜ ja 2011/65/EL ning määrust (EL) nr 305/2011, määrust (EÜ) nr 764/2008 ja määrust (EÜ) nr 765/2008 [COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Sirpa Pietikäinen (A7-0346/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 44)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0384)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0384)


17.7. Finantsinstrumentide turud ning Euroopa turu infrastruktuuri määruse muutmine börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate osas ***I (lõpphääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust [Euroopa turu infrastruktuuri määrus] börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta [COM(2011)0652 - C7-0359/2011 - 2011/0296(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Markus Ferber (A7-0303/2012)

Arutelu toimus 25. oktoobril 2012 (25.10.2012 protokolli punkt 17).

Hääletus lükati edasi 26. oktoobri 2012 istungile (26.10.2012 protokolli punkt 6.8).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 45)

KOMISJONI ETTEPANEK JA MUUDATUSETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0385)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0385)


17.8. Finantsinstrumentide turud ja direktiivi 2004/39/EÜ kehtetuks tunnistamine ***I (lõpphääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv finantsinstrumentide turgude kohta, millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/39/EÜ (uuesti sõnastatud) [COM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Markus Ferber (A7-0306/2012)

Arutelu toimus 25. oktoober 2012 (25.10.2012protokoll punkt 17).

Hääletus lükati edasi 26. oktoober 2012 istungile (26.10.2012protokoll punkt 6.7).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 46)

KOMISJONI ETTEPANEK JA MUUDATUSETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0386)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0386)


17.9. Kaubavahetusstatistika ***I (lõpphääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ühenduse statistika kohta seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks, samuti seoses teabe edastamisega tolliasutuste poolt, konfidentsiaalsete andmete vahetamisega liikmesriikide vahel ja statistilise väärtuse määratlemisega [COM(2013)0578 - C7-0242/2013 - 2013/0278(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

Arutelu toimus 14. jaanuari 2014 (14.1.2014 protokolli punkt 14).

Hääletus lükati edasi 15. jaanuari 2014 istungile (15.1.2014 protokolli punkt 10.14).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 47)

KOMISJONI ETTEPANEK JA MUUDATUSETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0387)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0387)


17.10. Väärtpaberiarveldus ja väärtpaberite keskdepositooriumid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidus väärtpaberiarvelduse parandamise ja väärtpaberite keskdepositooriumide (CSDd) kohta ning millega muudetakse direktiivi 98/26/EÜ [COM(2012)0073 - C7-0071/2012 - 2012/0029(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Kay Swinburne (A7-0039/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 48)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0388)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0388)


17.11. Laevavarustus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse laevavarustust ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 96/98/EÜ [COM(2012)0772 - C7-0414/2012 - 2012/0358(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Dominique Riquet (A7-0255/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 49)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0389)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0389)


17.12. Surveseadmed ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv surveseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2013)0471 - C7-0203/2013 - 2013/0221(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Zuzana Roithová (A7-0008/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 50)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0390)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0390)

Sõnavõtud

Zuzana Roithová (raportöör) enne hääletust.


17.13. Tsiviil- ja kaubandusvaldkonna kohtuotsused ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades [COM(2013)0554 - C7-0239/2013 - 2013/0268(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A7-0052/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 51)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0391)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0391)


17.14. Tööjõu valikvaatlus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses [COM(2013)0155 - C7-0086/2013 - 2013/0084(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Tatjana Ždanoka (A7-0344/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 52)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0392)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0392)


17.15. Euroopa Meresõiduohutuse Amet ja merereostuse tõrje ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus laevade ning nafta- ja gaasirajatiste põhjustatud merereostuse tõrjega seotud Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tegevuse mitmeaastase rahastamise kohta [COM(2013)0174 - C7-0089/2013 - 2013/0092(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Keith Taylor (A7-0300/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 53)

KOMISJONI ETTEPANEK JA MUUDATUSETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0393)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0393)


17.16. Ettevõtjatele, ettevõtetele ja idufirmadele uute töökohtade loomiseks soodne keskkond (hääletus)

Raport Euroopa Liidu võimaluste kohta aidata kaasa ettevõtjatele, ettevõtetele ja idufirmadele uute töökohtade loomiseks soodsa keskkonna kujundamisele [2013/2176(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Anthea McIntyre (A7-0101/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 54)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0394)


17.17. Uued tehnoloogiad ja avatud õppematerjalid (hääletus)

Raport uute tehnoloogiate ja avatud õppematerjalide kohta [2013/2182(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Cătălin Sorin Ivan (A7-0249/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 55)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0395)

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident


18. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Selgitusi hääletuse kohta antakse kolmapäeval, 16. aprillil 2014.


19. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


20. Liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Marie-Christine Vergiat (A7-0058/2014)

Marie-Christine Vergiat tutvustas raportit.

Sõna võttis Evangelos Venizelos (nõukogu eesistuja) ja Antonio Tajani (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Piotr Borys fraktsiooni PPE nimel, Tonino Picula fraktsiooni S&D nimel, Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Henryk Migalski, Marek Henryk Migalski fraktsiooni ECR nimel, Nikola Vuljanić fraktsiooni GUE/NGL nimel, Csaba Sógor, Mitro Repo ja Ruža Tomašić.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Dubravka Šuica, Silvia Costa, Jorgo Chatzimarkakis, Antigoni Papadopoulou ja Marino Baldini.

Sõna võttis Antonio Tajani.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Sõna võtsid Evangelos Venizelos ja Marie-Christine Vergiat.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.4.2014protokoll punkt 7.20.


21. Õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ (pakendite ja pakendijäätmete kohta), et vähendada õhukeste plastkandekottide tarbimist [COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Margrete Auken (A7-0174/2014)

Margrete Auken tutvustas raportit.

Sõna võttis Janez Potočnik (komisjoni liige).

Sõna võtsid Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė fraktsiooni PPE nimel, Judith A. Merkies fraktsiooni S&D nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Jacky Hénin fraktsiooni GUE/NGL nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFD nimel, Christa Klaß, Vittorio Prodi, Claude Turmes, Edvard Kožušník, Françoise Grossetête, Åsa Westlund, Satu Hassi, Elisabetta Gardini, Andrés Perelló Rodríguez, Jolanta Emilia Hibner, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Marusya Lyubcheva, Fabrizio Bertot ja Jo Leinen.

Sõna võtsid Janez Potočnik ja Margrete Auken.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.4.2014protokoll punkt 7.21.


22. Patrull- ja vaatlustegevus välistel merepiiridel ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri kooskõlastatava operatiivkoostöö raames toimuva patrull- ja vaatlustegevuse jaoks välistel merepiiridel [COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A7-0461/2013)

Carlos Coelho tutvustas raportit.

Sõna võtsid Evangelos Venizelos (nõukogu eesistuja) ja Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Graham Watson (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Nathalie Griesbeck (TRAN komisjoni arvamuse koostaja), Wim van de Camp fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Franziska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Roberta Angelilli, Birgit Sippel, Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Tonino Picula ja Ulrike Lunacek.

Sõna võtsid Cecilia Malmström, Evangelos Venizelos ja Carlos Coelho.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.4.2014protokoll punkt 7.22.


23. Mootorsõidukite teise liikmesriiki viimine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega lihtsustatakse ühes liikmesriigis registreeritud mootorsõidukite teise liikmesriiki viimist ühtsel turul [COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Toine Manders (A7-0278/2013)

Toine Manders tutvustas raportit.

Sõna võttis Antonio Tajani (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Othmar Karas fraktsiooni PPE nimel, Catherine Stihler fraktsiooni S&D nimel, Phil Bennion fraktsiooni ALDE nimel, Malcolm Harbour fraktsiooni ECR nimel, Ildikó Gáll-Pelcz, Josef Weidenholzer ja Marian Harkin.

Sõna võtsid Antonio Tajani ja Toine Manders.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.4.2014protokoll punkt 7.23.


24. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artiklile 25 teavitas kontrollikoda eelarvepädevaid institutsioone assigneeringute ümberpaigutamisest V/AB-03/C/14.

Vastavalt finantsmääruse artikli 25 lõikele 1 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid kontrollikoja esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepanekule CoA V/AB-02/T/2014.

Vastavalt finantsmääruse artikli 25 lõikele 1 vaatas eelarvekomisjon läbi kontrollikoja teate assigneeringute ümberpaigutamise CoA V/AB-03/C/2014 kohta ja palus kontrollikojal esitada assigneeringute ümberpaigutamise vastavalt artiklile 27.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 3 kiitis eelarvekomisjon heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepanekud

DEC 03/2014 (N7-0056/2014 - C7-0088/2014 - 2014/2024(GBD)),

DEC 04/2014 (N7-0054/2014 - C7-0076/2014 - 2014/2022(GBD)),

DEC 05/2014 (N7-0055/2014 - C7-0077/2014 - 2014/2023(GBD)),

DEC 06/2014 (N7-0058/2014 - C7-0126/2014 - 2014/2030(GBD)),

DEC 07/2014 (N7-0057/2014 - C7-0130/2014 - 2014/2029(GBD)),

DEC 08/2014 (N7-0061/2014 - C7-0131/2014 - 2014/2033(GBD)),

DEC 09/2014 (N7-0060/2014 - C7-0128/2014 - 2014/2032(GBD)),

DEC 10/2014 (N7-0059/2014 - C7-0127/2014 - 2014/2031(GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 50 lõikele 1 vaatas eelarvekomisjon läbi Euroopa välisteenistuse teate ametikohtade loetelu muutmise ettepaneku kohta ja otsustas mitte esitada vastuväiteid.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 203 vaatas eelarvekomisjon läbi kontrollikoja teate, millega taotletakse luba kasutada K3 hoone ehituseks ettenähtud eelarve ülejäänud osa hoone K2 tehnilise moderniseerimise rahastamiseks, ning otsustas mitte esitada arvamust.


25. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 531.857/OJME).


26. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.30.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Barbagallo, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Õigusteave - Privaatsuspoliitika