Zoznam 
Zápisnica
PDF 314kWORD 284k
Utorok, 15. apríla 2014 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Výklad rokovacieho poriadku
 3.Zloženie Parlamentu
 4.Predloženie dokumentov
 5.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 6.Rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností ***I - Systémy ochrany vkladov ***II (rozprava)
 7.Bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov ***I - Dohľad nad trhom s výrobkami ***I - Ochrana spotrebiteľov pri poskytovaní dodávateľských služieb (rozprava)
 8.Hlasovanie
  
8.1.Riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií bánk ***I (záverečné hlasovanie)
  
8.2.Ochrana spotrebiteľov pri poskytovaní dodávateľských služieb (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.3.Technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.4.Riadne uplatňovanie predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.5.Informácie v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.6.Pristúpenie Chorvátska k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia z roku 1990 * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.7.Spoločný podnik Shift2Rail * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.8.Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity Alexandra Mirského (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.9.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2012/007 IT/VDC Technologies (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.10.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2012/004 ES/Grupo Santana (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.11.Systémy ochrany vkladov ***II (hlasovanie)
  
8.12.Infraštruktúra pre alternatívne palivá ***I (hlasovanie)
  
8.13.Rozmery a hmotnosť vozidiel prevádzkovaných v Spoločenstve ***I (hlasovanie)
  
8.14.Rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností ***I (hlasovanie)
  
8.15.Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP V) ***I (záverečné hlasovanie)
  
8.16.Platobné účty ***I (záverečné hlasovanie)
  
8.17.Dokumenty s kľúčovými informáciami pre investičné produkty ***I (záverečné hlasovanie)
  
8.18.Súdny dvor Európskej únie: počet sudcov Všeobecného súdu ***I (záverečné hlasovanie)
  
8.19.Zavedenie celoúniového interoperabilného systému eCall ***I (hlasovanie)
  
8.20.Opatrenia týkajúce sa zníženia nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí ***I (hlasovanie)
  
8.21.Vnútrozemská vodná doprava ***I (hlasovanie)
  
8.22.Poľnohospodárske výrobky na vnútornom trhu a v tretích krajinách ***I (hlasovanie)
  
8.23.Program výskumu a vývoja Aktívny a asistovaný život ***I (hlasovanie)
  
8.24.Program výskumu a vývoja pre malé a stredné podniky vykonávajúce výskum ***I (hlasovanie)
  
8.25.Európsky metrologický program pre inovácie a výskum ***I (hlasovanie)
  
8.26.Program Partnerstva európskych a rozvojových krajín v oblasti klinického skúšania ***I (hlasovanie)
  
8.27.Európsky príkaz na zablokovanie účtov ***I (hlasovanie)
  
8.28.Zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými spoločnosťami a skupinami ***I (hlasovanie)
  
8.29.Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu ***I (hlasovanie)
  
8.30.Spoločný podnik Čistá obloha 2 * (hlasovanie)
  
8.31.Spoločný podnik v odvetviach biopriemyslu * (hlasovanie)
  
8.32.Spoločný podnik SESAR * (hlasovanie)
  
8.33.Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 * (hlasovanie)
  
8.34.Spoločný podnik ECSEL * (hlasovanie)
  
8.35.Spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 * (hlasovanie)
  
8.36.Medziinštitucionálna dohoda o registri transparentnosti (hlasovanie)
  
8.37.Vrcholná tripartitná sociálna schôdzka pre rast a zamestnanosť (hlasovanie)
  
8.38.Rokovania o VFR na roky 2014 – 2020: získavanie skúseností a ďalší postup (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Zloženie výborov a delegácií
 13.Posilnenie mobility pracovníkov zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv ***II (rozprava)
 14.Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb ***I (rozprava)
 15.Rozšírenie spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti ***I (rozprava)
 16.Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku)
 17.Hlasovanie
  
17.1.Posilnenie mobility pracovníkov zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv ***II (hlasovanie)
  
17.2.Potravinové a krmivové právo, pravidlá pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a rastlinný rozmnožovací materiál a pre prípravky na ochranu rastlín ***I (hlasovanie)
  
17.3.Zdravie zvierat ***I (hlasovanie)
  
17.4.Ochranné opatrenia proti škodcom rastlín ***I (hlasovanie)
  
17.5.Bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov ***I (hlasovanie)
  
17.6.Dohľad nad trhom s výrobkami ***I (hlasovanie)
  
17.7.Trhy s finančnými nástrojmi a zmena a doplnenie nariadenia [EMIR] o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov ***I (záverečné hlasovanie)
  
17.8.Trhy s finančnými nástrojmi a zrušenie smernice 2004/39/ES ***I (záverečné hlasovanie)
  
17.9.Štatistika o obchodovaní ***I (záverečné hlasovanie)
  
17.10.Zúčtovanie cenných papierov a centrálne depozitáre cenných papierov ***I (hlasovanie)
  
17.11.Vybavenie námorných lodí ***I (hlasovanie)
  
17.12.Tlakové zariadenia ***I (hlasovanie)
  
17.13.Rozsudky v občianskych a obchodných veciach ***I (hlasovanie)
  
17.14.Výberové zisťovanie pracovných síl ***I (hlasovanie)
  
17.15.Európska námorná bezpečnostná agentúra a boj proti znečisťovaniu životného prostredia ***I (hlasovanie)
  
17.16.Priaznivé prostredie pre podniky, podnikateľské subjekty a začínajúce podniky na tvorbu nových pracovných miest (hlasovanie)
  
17.17.Nové technológie a otvorené vzdelávacie zdroje (hlasovanie)
 18.Vysvetlenia hlasovania
 19.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 20.Navrátenie predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu ***I (rozprava)
 21.Zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek ***I (rozprava)
 22.Dozor nad vonkajšími morskými hranicami ***I (rozprava)
 23.Prevoz motorových vozidiel ***I (rozprava)
 24.Presun rozpočtových prostriedkov
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 08.30 h.


2. Výklad rokovacieho poriadku

Výklad článkov 166, 167 ods. 1 a 195 ods. 3 rokovacieho poriadku, ktorý poskytol Výbor pre ústavné veci, bol oznámený na včerajšej plenárnej schôdzi (bod 7 zápisnice zo dňa 14.4.2014).

Keďže žiadna politická skupina ani skupina najmenej štyridsiatich poslancov nevzniesla námietku v súlade s článkom 211 ods. 4 rokovacieho poriadku, tento výklad sa považuje za prijatý (P7_TA(2014)0396).


3. Zloženie Parlamentu

Príslušné francúzske úrady oznámili zvolenie Christine Revault d'Allonnes Bonnefoyovej, ktorou je nahradený Harlem Désir s účinnosťou od 9. apríla 2014.

V súlade s článkom 7 ods. 1 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu a v súlade s článkom 4 ods. 1 rokovacieho poriadku Parlament vzal na vedomie zvolenie Christine Revault d'Allonnes Bonnefoyovej s účinnosťou od 9. apríla 2014.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslankyňu alebo do rozhodnutia prípadného sporu Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložila vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslankyne Európskeho parlamentu.


4. Predloženie dokumentov

Poslanci predložili tieto návrhy uznesení (článok 20 rokovacieho poriadku):

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o oneskorených platbách a začatí konania o porušení povinnosti proti Taliansku (B7-0281/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE, JURI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o nesprávnej výžive a o rizikách pre zdravie európskych občanov (B7-0282/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ochrane tradičných pekárstiev (B7-0283/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

IMCO

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o boji proti javom falšovania potravín a tzv. Italian Sounding (B7-0284/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

IMCO

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o problémoch talianskych malých a stredných podnikov získať úver (B7-0285/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o dodržiavaní práv žien v arabskom svete (B7-0286/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

stanovisko :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o súpravách na výrobu falšovaných talianskych syrov predávaných cez internet (B7-0287/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o nábore islamských radikalistov v európskych väzenských zariadeniach (B7-0288/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o posilnení islamského radikalizmu medzi európskymi občanmi (B7-0289/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o využívaní zákona o rúhaní na prenasledovanie kresťanov v Pakistane (B7-0290/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o odškodnení ako podpore európskych občanov zasiahnutých teroristickými činmi a rodinných príslušníkov obetí terorizmu (B7-0291/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ochrane produkcie gaštanov v provincii Benátska (B7-0292/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o označovaní pôvodu ušľachtilých húb (B7-0293/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o označovaní výrobkov na báze hľuzovky (B7-0294/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o vytvorení strediska na monitorovanie kresťanofóbie v Európe (B7-0295/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o zmene nariadenia (ES) č. 1760/2000 o elektronickej identifikácii hovädzieho dobytka, ktorým sa vypúšťajú ustanovenia týkajúce sa dobrovoľného označovania hovädzieho mäsa (B7-0296/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o syre Asiago CHOP a nedostatočnej ochrane na americkom a kanadskom trhu (B7-0297/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o usmerneniach o politikách ochrany mnohojazyčnosti v Európe (B7-0298/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT


5. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Podľa čl. 122 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Pakistan: nedávne prípady prenasledovania (2014/2694(RSP))

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen a Adam Bielan v mene skupiny ECR, o Pakistane: nedávne prípady prenasledovania (B7-0399/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari a Antigoni Papadopoulou v mene skupiny S&D, o Pakistane: nedávne prípady prenasledovania (B7-0401/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Salvador Sedó i Alabart a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE, o Pakistane: nedávne prípady prenasledovania (B7-0403/2014);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen a Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE, o Pakistane: nedávne prípady prenasledovania (B7-0405/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric a Nikola Vuljanić v mene skupiny GUE/NGL, o Pakistane: nedávne prípady prenasledovania (B7-0408/2014);

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, o Pakistane: nedávne prípady prenasledovania (B7-0410/2014).

II.   Sýria: situácia niektorých zraniteľných spoločenstiev (2014/2695(RSP))

- Charles Tannock, Ruža Tomašić a Adam Bielan v mene skupiny ECR, o situácii niektorých zraniteľných spoločenstiev v Sýrii (B7-0387/2014);

- Bastiaan Belder, Mara Bizzotto, Rolandas Paksas a Juozas Imbrasas v mene skupiny EFD, o situácii niektorých zraniteľných spoločenstiev v Sýrii (B7-0392/2014);

- Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE, o Sýrii: situácia niektorých zraniteľných spoločenstiev (B7-0400/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Liisa Jaakonsaari a Antigoni Papadopoulou v mene skupiny S&D, o Sýrii: situácia niektorých zraniteľných spoločenstiev (B7-0402/2014);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Louis Michel, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort a Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE, o situácii niektorých zraniteľných spoločenstiev v Sýrii (B7-0404/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Willy Meyer a Nikola Vuljanić v mene skupiny GUE/NGL, o situácii niektorých zraniteľných spoločenstiev v Sýrii (B7-0406/2014);

- Monika Flašíková Beňová, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, o situácii niektorých zraniteľných spoločenstiev v Sýrii (B7-0407/2014).

III.   Situácia v Severnej Kórei (2014/2696(RSP))

- Charles Tannock v mene skupiny ECR, o situácii v Severnej Kórei (B7-0388/2014);

- Cristian Dan Preda, Herbert Reul, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE, o situácii v Severnej Kórei (B7-0409/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Tonino Picula, George Sabin Cutaş, David Martin, Liisa Jaakonsaari a Antigoni Papadopoulou v mene skupiny S&D, o situácii v Severnej Kórei (B7-0411/2014);

- Jelko Kacin, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Phil Bennion, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort a Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE, o Severnej Kórei (B7-0412/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Nikola Vuljanić a Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v Severnej Kórei (B7-0413/2014);

- Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, o Severnej Kórei (Kórejskej ľudovodemokratickej republike) (B7-0414/2014).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 149 rokovacieho poriadku.


6. Rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností ***I - Systémy ochrany vkladov ***II (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa menia smernice Rady 77/91/EHS a 82/891/ES, smernice 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES a 2011/35/ES a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 [COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Gunnar Hökmark (A7-0196/2013)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o systémoch ochrany vkladov (prepracované znenie) [05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Peter Simon (A7-0216/2014)

Gunnar Hökmark uviedol správu.

Peter Simon uviedol odporúčanie do druhého čítania.

Vystúpili títo poslanci: Evangelos Venizelos (úradujúci predseda Rady) a Michel Barnier (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Burkhard Balz v mene skupiny PPE, Elisa Ferreira v mene skupiny S&D, Wolf Klinz v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Vicky Ford v mene skupiny ECR, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Corien Wortmann-Kool, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Sven Giegold, Ivo Strejček, Nikolaos Chountis, Roger Helmer, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Vicky Ford, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès, Jürgen Klute, Markus Ferber, Leonardo Domenici, Anni Podimata, Marianne Thyssen, Othmar Karas, Theodor Dumitru Stolojan, Diogo Feio, Danuta Maria Hübner a Werner Langen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Seán Kelly, Andrej Plenković, Phil Prendergast, Vladimír Maňka, Antigoni Papadopoulou, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić, Nikolaos Salavrakos a Claudio Morganti.

Vystúpili: Michel Barnier, Evangelos Venizelos a Gunnar Hökmark.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

V rozprave vystúpil Peter Simon.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.14 zápisnice zo dňa 15.4.2014 a bod 8.11 zápisnice zo dňa 15.4.2014.


7. Bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov ***I - Dohľad nad trhom s výrobkami ***I - Ochrana spotrebiteľov pri poskytovaní dodávateľských služieb (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti spotrebných výrobkov a o zrušení smernice Rady 87/357/EHS a smernice 2001/95/ES [COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Christel Schaldemose (A7-0355/2013)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dohľade nad trhom s výrobkami, ktorým sa menia smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 2009/105/ES, 2009/142/ES, 2011/65/EÚ, nariadenie (EÚ) č. 305/2011, nariadenie (ES) č. 764/2008 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 [COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Sirpa Pietikäinen (A7-0346/2013)

Správa o ochrane spotrebiteľa - ochrana spotrebiteľov pri poskytovaní dodávateľských služieb [2013/2153(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Josef Weidenholzer (A7-0163/2014)

Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen a Josef Weidenholzer uviedli svoje správy.

Vystúpili: Antonio Tajani (podpredseda Komisie) a Neven Mimica (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: George Sabin Cutaş ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Cristiana Muscardini ( spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko), Patrizia Toia (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Jiří Maštálka (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Ildikó Gáll-Pelcz v mene skupiny PPE, Evelyne Gebhardt v mene skupiny S&D, Michael Theurer v mene skupiny ALDE, Heide Rühle v mene skupiny Verts/ALE, Ashley Fox v mene skupiny ECR, Matteo Salvini v mene skupiny EFD, Andrew Henry William Brons – nezaradený poslanec, Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Eduard-Raul Hellvig, Isabelle Durant, Malcolm Harbour, Claudio Morganti, Franz Obermayr, Catherine Stihler, Olle Schmidt, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sergio Paolo Francesco Silvestris, Edvard Kožušník, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Zofija Mazej Kukovič, Sylvana Rapti, Niccolò Rinaldi, Pablo Arias Echeverría, María Irigoyen Pérez a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lara Comi, Phil Prendergast, Salvatore Iacolino, Ruža Tomašić, Sergio Paolo Francesco Silvestris a Zofija Mazej Kukovič.

Vystúpili: Neven Mimica, Antonio Tajani, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen a Josef Weidenholzer.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 17.5, zápisnice zo dňa 15.4.2014, bod 17.6 zápisnice zo dňa 15.4.2014 a bod 8.2 zápisnice zo dňa 15.4.2014.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Nicole Sinclaire k 25. výročiu tragédie na futbalovom štadióne v Hillsborough v Anglicku.

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

V rozprave vystúpil Michael Cashman, aby oznámil, že odstupuje z funkcie Konferencie predsedov delegácií v nadväznosti na rozhodnutie prijaté Konferenciou predsedov (predseda vzal túto skutočnosť na vedomie, pričom vyjadril poľutovanie nad týmto odstúpením, no zdôraznil, že rozhodnutie bolo prijaté jednomyseľne).


8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií bánk ***I (záverečné hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií bánk a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

Rozprava sa konala 6. februára 2014 (bod 7 zápisnice zo dňa 6.2.2014).

Hlasovanie bolo odložené na zasadnutí zo dňa 6. februára 2014 (bod 9.1 zápisnice zo dňa 6.2.2014).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0341)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0341)

Vystúpenia:

Predseda zdôraznil významný prínos Parlamentu k historickému projektu vytvorenia bankovej únie a predovšetkým chcel poďakovať piatim spravodajcom, ktorými sú: Elisa Ferreira, Corien Wortmann-Kool, Sylvie Goulard, Vicky Ford a Sven Giegold.

Po hlasovaní vystúpili Evangelos Venizelos (úradujúci predseda Rady) a predniesol vyhlásenie k správe, ktorú predkladá Elisa Ferreira, a Michel Barnier (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka


8.2. Ochrana spotrebiteľov pri poskytovaní dodávateľských služieb (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o ochrane spotrebiteľa - ochrana spotrebiteľov pri poskytovaní dodávateľských služieb [2013/2153(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Josef Weidenholzer (A7-0163/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0342)


8.3. Technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby a ktorou sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES [COM(2013)0622 - C7-0266/2013- 2013/0302(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Corien Wortmann-Kool (A7-0145/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0343)


8.4. Riadne uplatňovanie predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach [COM(2013)0796 - C7-0421/2013- 2013/0410(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: António Fernando Correia de Campos (A7-0241/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0344)


8.5. Informácie v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o zmenenom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) [COM(2013)0932 - C7-0006/2014- 2010/0095(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Francesco Enrico Speroni (A7-0247/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0345)


8.6. Pristúpenie Chorvátska k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia z roku 1990 * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o odporúčaní pre rozhodnutie Rady o pristúpení Chorvátska k Dohovoru z 23. júla 1990 o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov [COM(2013)0586 - C7-0381/2013- 2013/0308(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Sławomir Nitras (A7-0214/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0346)


8.7. Spoločný podnik Shift2Rail * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik Shift2Rail [COM(2013)0922 - 2013/0445(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Josefa Andrés Barea (A7-0259/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0347)


8.8. Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity Alexandra Mirského (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o ochranu imunity a výsad Alexandra Mirského [2014/2026(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Marielle Gallo (A7-0273/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0348)


8.9. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2012/007 IT/VDC Technologies (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, o spolupráci v rozpočtových otázkach a o riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2012/007 IT/VDC Technologies z Talianska) [COM(2014)0119 - C7-0089/2014- 2014/2025(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Frédéric Daerden (A7-0261/2014)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0349)


8.10. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2012/004 ES/Grupo Santana (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2012/004 ES/Grupo Santana – Španielsko) [COM(2014)0116 - C7-0101/2014- 2014/2027(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Frédéric Daerden (A7-0260/2014)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0350)


8.11. Systémy ochrany vkladov ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o systémoch ochrany vkladov (prepracované znenie) [05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Peter Simon (A7-0216/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P7_TA(2014)0351)


8.12. Infraštruktúra pre alternatívne palivá ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá [COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0352)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0352)


8.13. Rozmery a hmotnosť vozidiel prevádzkovaných v Spoločenstve ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave [COM(2013)0195 - C7-0102/2013- 2013/0105(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0353)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0353)


8.14. Rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa menia smernice Rady 77/91/EHS a 82/891/ES, smernice 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES a 2011/35/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 [COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Gunnar Hökmark (A7-0196/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0354)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0354)


8.15. Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP V) ***I (záverečné hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o funkcie depozitára, politiky odmeňovania a sankcie [COM(2012)0350 - C7-0178/2012- 2012/0168(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Sven Giegold (A7-0125/2013)

Rozprava sa konala 2. júla 2013 (bod 19 zápisnice zo dňa 2.7.2013).

Hlasovanie bolo odložené na zasadnutí zo dňa 3. júla 2013 (bod 8.2 zápisnice zo dňa 3.7.2013).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0355)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0355)


8.16. Platobné účty ***I (záverečné hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami [COM(2013)0266 - C7-0125/2013- 2013/0139(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Jürgen Klute (A7-0398/2013)

Rozprava sa konala 11. decembra 2013 (bod 12 zápisnice zo dňa 11.12.2013).

Hlasovanie bolo odložené na zasadnutí zo dňa 12. decembra 2013 (bod 12.7 zápisnice zo dňa 12.12.2013).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0356)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0356)

Vystúpenia:

Neven Mimica (člen Komisie) k vyhláseniam Komisia týkajúcim sa správ Jürgen Klute (A7-0398/2013), Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014), Markus Ferber (A7-0303/2012), Dominique Riquet (A7-0255/2013) a Zuzana Roithová (A7-0008/2014).


8.17. Dokumenty s kľúčovými informáciami pre investičné produkty ***I (záverečné hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre investičné produkty [COM(2012)0352 - C7-0179/2012- 2012/0169(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Pervenche Berès (A7-0368/2013)

Rozprava sa konala 19. novembra 2013 (bod 18 zápisnice zo dňa 19.11.2013).

Hlasovanie bolo odložené na zasadnutí zo dňa 20. novembra 2013 (bod 8.18 zápisnice zo dňa 20.11.2013).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0357)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0357)


8.18. Súdny dvor Európskej únie: počet sudcov Všeobecného súdu ***I (záverečné hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Protokol o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie na základe zvýšenia počtu sudcov Všeobecného súdu [02074/2011 - C7-0126/2012- 2011/0901B(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Alexandra Thein (A7-0252/2013)

Hlasovanie bolo odložené na zasadnutí zo dňa 12. decembra 2013 (bod 12.1 zápisnice zo dňa 12.12.2013).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0358)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0358)


8.19. Zavedenie celoúniového interoperabilného systému eCall ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení celoúniového interoperabilného systému eCall [COM(2013)0315 - C7-0173/2013 - 2013/0166(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Philippe De Backer (A7-0482/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0359)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0359)


8.20. Opatrenia týkajúce sa zníženia nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach týkajúcich sa zníženia nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí [COM(2013)0147 - C7-0082/2013- 2013/0080(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Edit Herczog (A7-0455/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0360)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0360)


8.21. Vnútrozemská vodná doprava ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 718/1999 o pláne kapacity flotily Spoločenstva na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy [COM(2013)0621 - C7-0265/2013- 2013/0303(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Corien Wortmann-Kool (A7-0142/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0361)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0361)


8.22. Poľnohospodárske výrobky na vnútornom trhu a v tretích krajinách ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách [COM(2013)0812 - C7-0416/2013- 2013/0398(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Esther Herranz García (A7-0217/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0362)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0362)


8.23. Program výskumu a vývoja Aktívny a asistovaný život ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie na programe výskumu a vývoja Aktívny a asistovaný život uskutočňovanom spoločne s niekoľkými členskými štátmi [COM(2013)0500 - C7-0219/2013- 2013/0233(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Claude Turmes (A7-0076/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0363)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0363)


8.24. Program výskumu a vývoja pre malé a stredné podniky vykonávajúce výskum ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie na programe výskumu a vývoja spoločne uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi, ktorý je zameraný na podporu malých a stredných podnikov vykonávajúcich výskum [COM(2013)0493 - C7-0220/2013- 2013/0232(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Miloslav Ransdorf (A7-0077/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0364)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0364)


8.25. Európsky metrologický program pre inovácie a výskum ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie na Európskom metrologickom programe pre inováciu a výskum, ktorý spoločne uskutočňujú niektoré členské štáty [COM(2013)0497 - C7-0221/2013- 2013/0242(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Niki Tzavela (A7-0063/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 25)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0365)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0365)


8.26. Program Partnerstva európskych a rozvojových krajín v oblasti klinického skúšania ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie v druhom programe Partnerstva európskych a rozvojových krajín v oblasti klinického skúšania, ktorý spoločne uskutočňujú niektoré členské štáty [COM(2013)0498 - C7-0222/2013- 2013/0243(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Vicky Ford (A7-0064/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 26)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0366)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0366)


8.27. Európsky príkaz na zablokovanie účtov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa v záujme uľahčenia cezhraničného vymáhania pohľadávok v občianskych a obchodných veciach vytvára európsky príkaz na zablokovanie účtov [COM(2011)0445 - C7-0211/2011- 2011/0204(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Raffaele Baldassarre (A7-0227/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 27)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0367)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0367)


8.28. Zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými spoločnosťami a skupinami ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými spoločnosťami a skupinami [COM(2013)0207 - C7-0103/2013- 2013/0110(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 28)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0368)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0368)


8.29. Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu [COM(2010)0378 - C7-0179/2010- 2010/0209(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Salvatore Iacolino (A7-0170/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 29)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0369)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0369)


8.30. Spoločný podnik Čistá obloha 2 * (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady o spoločnom podniku Čisté nebo 2 [COM(2013)0505 - C7-0255/2013- 2013/0244(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Christian Ehler (A7-0083/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 30)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0370)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0370)


8.31. Spoločný podnik v odvetviach biopriemyslu * (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady o spoločnom podniku v odvetviach biopriemyslu [COM(2013)0496 - C7-0257/2013- 2013/0241(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Lambert van Nistelrooij (A7-0092/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 31)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0371)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0371)

Vystúpenia:

Christian Ehler (spravodajca) pred hlasovaním.


8.32. Spoločný podnik SESAR * (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 219/2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR), pokiaľ ide o predĺženie trvania spoločného podniku do roku 2024 [COM(2013)0503 - C7-0254/2013- 2013/0237(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Britta Thomsen (A7-0062/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 32)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0372)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0372)


8.33. Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 * (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady o spoločnom podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 [COM(2013)0495 - C7-0259/2013- 2013/0240(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Teresa Riera Madurell (A7-0105/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 33)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0373)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0373)


8.34. Spoločný podnik ECSEL * (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady o spoločnom podniku ECSEL [COM(2013)0501 - C7-0258/2013- 2013/0234(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Paul Rübig (A7-0074/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 34)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0374)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0374)


8.35. Spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 * (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady o spoločnom podniku pre palivové články a vodík 2 [COM(2013)0506 - C7-0256/2013- 2013/0245(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Vladko Todorov Panayotov (A7-0094/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 35)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0375)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0375)


8.36. Medziinštitucionálna dohoda o registri transparentnosti (hlasovanie)

Správa o úprave medziinštitucionálnej dohody o registri transparentnosti [2014/2010(ACI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 36)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0376)

Vystúpenia:

Roberto Gualtieri (spravodajca) predložil ústny pozmeňujúci návrh k odseku 22, ktorý bol prijatý.


8.37. Vrcholná tripartitná sociálna schôdzka pre rast a zamestnanosť (hlasovanie)

Predbežná správa o návrhu rozhodnutia Rady o vrcholnej tripartitnej sociálnej schôdzke pre rast a zamestnanosť [COM(2013)0740 - 2013/0361(APP)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Csaba Őry (A7-0136/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 37)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0377)


8.38. Rokovania o VFR na roky 2014 – 2020: získavanie skúseností a ďalší postup (hlasovanie)

Správa o rokovaniach o VFR na roky 2014 – 2020: získavanie skúseností a ďalší postup [2014/2005(INI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Jean-Luc Dehaene a Ivailo Kalfin (A7-0254/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 38)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0378)


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Elisa Ferreira - A7-0478/2013
Herbert Dorfmann, Mario Borghezio, Dubravka Šuica, Emer Costello a Marino Baldini

Správa: Josef Weidenholzer - A7-0163/2014
Adam Bielan a Dubravka Šuica

Správa: Peter Simon - A7-0216/2014
Dubravka Šuica a Seán Kelly

Správa: Carlo Fidanza - A7-0444/2013
Ismail Ertug, Carlo Fidanza a Dubravka Šuica

Správa: Jörg Leichtfried - A7-0256/2014
Claudette Abela Baldacchino, Ismail Ertug, Petri Sarvamaa, Gesine Meissner, Herbert Dorfmann a Dubravka Šuica

Správa: Gunnar Hökmark - A7-0196/2013
Dubravka Šuica, Oleg Valjalo a Seán Kelly

Správa: Sven Giegold - A7-0125/2013
Dubravka Šuica

Správa: Jürgen Klute - A7-0398/2013
Dubravka Šuica, Mitro Repo a Ivana Maletić

Správa: Pervenche Berès - A7-0368/2013
Josef Weidenholzer, Dubravka Šuica a Andrej Plenković

Správa: Alexandra Thein - A7-0252/2013
Dubravka Šuica a Andrej Plenković

Správa: Philippe De Backer - A7-0482/2013
Adam Bielan a Dubravka Šuica

Správa: Edit Herczog - A7-0455/2013
Dubravka Šuica

Správa: Roberto Gualtieri - A7-0258/2014
Paul Murphy, Dubravka Šuica a Andrej Plenković

Správa: Jean-Luc Dehaene a Ivailo Kalfin - A7-0254/2014
Dubravka Šuica


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.40 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


12. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny S&D tieto žiadosti o menovanie:

výbor INTA: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Delegácia pre vzťahy s Indiou: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


13. Posilnenie mobility pracovníkov zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv [17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Ria Oomen-Ruijten (A7-0188/2014)

Ria Oomen-Ruijten uviedla odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil László Andor (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Sari Essayah v mene skupiny PPE, Frédéric Daerden v mene skupiny S&D, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Milan Cabrnoch v mene skupiny ECR, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Slavi Binev v mene skupiny EFD, Nicole Sinclaire – nezaradená poslankyňa, Edit Bauer, Jutta Steinruck, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Josef Weidenholzer, Regina Bastos, Ivana Maletić, Theodor Dumitru Stolojan a Danuta Jazłowiecka.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Heinz K. Becker, Phil Bennion a Tadeusz Ross.

Vystúpili: László Andor a Ria Oomen-Ruijten.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 17.1 zápisnice zo dňa 15.4.2014.


14. Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb [COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Danuta Jazłowiecka (A7-0249/2013)

Danuta Jazłowiecka uviedla správu.

Vystúpili: Dimitrios Kourkoulas (úradujúci predseda Rady) a László Andor (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Malcolm Harbour (zastupujúci spravodajcu výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Evelyn Regner (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), ktorá odmietla odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Krisztina Morvai, Philippe Boulland v mene skupiny PPE, Stephen Hughes v mene skupiny S&D, Phil Bennion v mene skupiny ALDE, Elisabeth Schroedter v mene skupiny Verts/ALE, Milan Cabrnoch v mene skupiny ECR, Thomas Händel v mene skupiny GUE/NGL, Derek Roland Clark v mene skupiny EFD, Marine Le Pen – nezaradená poslankyňa, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Henryk Migalski, Verónica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Claude Turmes, Cecilia Wikström, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jean-Luc Mélenchon, a Karima Delli.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Anthea McIntyre, Patrick Le Hyaric, Bastiaan Belder, Patricia van der Kammen, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Frédérique Ries, Marek Henryk Migalski, Cornelis de Jong, Martin Kastler, Olle Ludvigsson, Olle Schmidt, Regina Bastos, Wojciech Michał Olejniczak, Ole Christensen, Frédéric Daerden a Sergio Gaetano Cofferati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sari Essayah, Marc Tarabella, Tarja Cronberg, Krisztina Morvai a Marije Cornelissen.

Vystúpili: László Andor, Dimitrios Kourkoulas a Danuta Jazłowiecka.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.19 zápisnice zo dňa 16.4.2014.


15. Rozšírenie spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti ***I (rozprava)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o rozšírení spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ) [COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

Frédéric Daerden uviedol správu.

V rozprave vystúpil László Andor (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Heinz K. Becker v mene skupiny PPE, Emer Costello v mene skupiny S&D, Phil Bennion v mene skupiny ALDE, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Inês Cristina Zuber v mene skupiny GUE/NGL, Sari Essayah, Evelyn Regner, Danuta Jazłowiecka a Sergio Gaetano Cofferati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Brian Crowley.

Vystúpili: László Andor a Frédéric Daerden.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.5 zápisnice zo dňa 16.4.2014.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).


PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

16. Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku)

Na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 6 zápisnice zo dňa 14.4.2014) boli oznámené korigendá P7_TA-PROV(2013)0492(COR02), P7_TA-PROV(2014)0168(COR01), P7_TA-PROV(2014)0169(COR01) a P7_TA-PROV(2014)0024(COR01).

Keďže žiadna politická skupina ani skupina najmenej štyridsiatich poslancov nepožiadala v súlade s článkom 216 ods. 4 rokovacieho poriadku o hlasovanie, tieto korigendá sa považujú za schválené.


17. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


17.1. Posilnenie mobility pracovníkov zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv [17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Ria Oomen-Ruijten (A7-0188/2014)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 39)

Vyhlásený za schválený (P7_TA(2014)0379)


17.2. Potravinové a krmivové právo, pravidlá pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a rastlinný rozmnožovací materiál a pre prípravky na ochranu rastlín ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a rastlinný rozmnožovací materiál a pre prípravky na ochranu rastlín a o zmene nariadení (ES) č. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, nariadení (EÚ) č. 1151/2012, [….]/2013 a smerníc 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES, 2008/120/ES a 2009/128/ES (nariadenie o úradných kontrolách) [COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 40)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0380)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0380)

Vystúpenia:

Bart Staes predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcim návrhom 314 et 316, ktorý nebol prijatý, keďže viac než 40 poslancov vznieslo proti tomu námietku.


17.3. Zdravie zvierat ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zdraví zvierat [COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 41)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0381)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0381)


17.4. Ochranné opatrenia proti škodcom rastlín ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín [COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 42)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0382)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0382)


17.5. Bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti spotrebných výrobkov a o zrušení smernice Rady 87/357/EHS a smernice 2001/95/ES [COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Christel Schaldemose (A7-0355/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 43)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0383)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0383)


17.6. Dohľad nad trhom s výrobkami ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dohľade nad trhom s výrobkami, ktorým sa menia smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 2009/105/ES, 2009/142/ES, 2011/65/EÚ, nariadenie (EÚ) č. 305/2011, nariadenie (ES) č. 764/2008 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 [COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Sirpa Pietikäinen (A7-0346/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 44)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0384)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0384)


17.7. Trhy s finančnými nástrojmi a zmena a doplnenie nariadenia [EMIR] o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov ***I (záverečné hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie [EMIR] o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov [COM(2011)0652 - C7-0359/2011 - 2011/0296(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Markus Ferber (A7-0303/2012)

Rozprava sa konala 25. októbra 2012 (bod 17 zápisnice zo dňa 25.10.2012).

Hlasovanie bolo odložené na zasadnutí 26. októbra 2012 (bod 6.8 zápisnice zo dňa 26.10.2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 45)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCI NÁVRH

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0385)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0385)


17.8. Trhy s finančnými nástrojmi a zrušenie smernice 2004/39/ES ***I (záverečné hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES (prepracované znenie) [COM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Markus Ferber (A7-0306/2012)

Rozprava sa konala 25. októbra 2012 (bod 17 zápisnice zo dňa 25.10.2012).

Hlasovanie bolo odložené na zasadnutí 26. októbra 2012 (bod 6.7 zápisnice zo dňa 26.10.2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 46)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCI NÁVRH

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0386)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0386)


17.9. Štatistika o obchodovaní ***I (záverečné hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia, podávanie informácií zo strany colných orgánov, výmenu dôverných informácií medzi členskými štátmi a vymedzenie štatistickej hodnoty [COM(2013)0578 - C7-0242/2013 - 2013/0278(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

Rozprava sa konala 14. januára 2014 (bod 14 zápisnice zo dňa 14.1.2014).

Hlasovanie bolo odložené na zasadnutí 15. januára 2014 (bod 10.14 zápisnice zo dňa 15.1.2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 47)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCI NÁVRH

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0387)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0387)


17.10. Zúčtovanie cenných papierov a centrálne depozitáre cenných papierov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení zúčtovania cenných papierov v Európskej únii a o centrálnych depozitároch cenných papierov (CSD), ktorým sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES [COM(2012)0073 - C7-0071/2012 - 2012/0029(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Kay Swinburne (A7-0039/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 48)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0388)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0388)


17.11. Vybavenie námorných lodí ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o vybavení námorných lodí a o zrušení smernice 96/98/ES [COM(2012)0772 - C7-0414/2012 - 2012/0358(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Dominique Riquet (A7-0255/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 49)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0389)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0389)


17.12. Tlakové zariadenia ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania tlakových zariadení na trhu (prepracované znenie) [COM(2013)0471 - C7-0203/2013 - 2013/0221(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Zuzana Roithová (A7-0008/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 50)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0390)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0390)

Vystúpenia:

Zuzana Roithová (spravodajkyňa), pred hlasovaním.


17.13. Rozsudky v občianskych a obchodných veciach ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach [COM(2013)0554 - C7-0239/2013 - 2013/0268(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A7-0052/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 51)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0391)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0391)


17.14. Výberové zisťovanie pracovných síl ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve [COM(2013)0155 - C7-0086/2013 - 2013/0084(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Tatjana Ždanoka (A7-0344/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 52)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0392)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0392)


17.15. Európska námorná bezpečnostná agentúra a boj proti znečisťovaniu životného prostredia ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o viacročnom financovaní činnosti Európskej námornej bezpečnostnej agentúry v oblasti boja proti znečisťovaniu životného prostredia plavidlami a znečisťovaniu mora zariadeniami na ťažbu ropy a zemného plynu [COM(2013)0174 - C7-0089/2013 - 2013/0092(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Keith Taylor (A7-0300/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 53)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCI NÁVRH

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0393)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0393)


17.16. Priaznivé prostredie pre podniky, podnikateľské subjekty a začínajúce podniky na tvorbu nových pracovných miest (hlasovanie)

Správa o tom, ako môže Európska únia prispievať k vytváraniu priaznivého prostredia pre podniky, podnikateľské subjekty a začínajúce podniky na tvorbu nových pracovných miest [2013/2176(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Anthea McIntyre (A7-0101/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 54)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0394)


17.17. Nové technológie a otvorené vzdelávacie zdroje (hlasovanie)

Správa o nových technológiách a otvorených vzdelávacích zdrojoch [2013/2182(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Cătălin Sorin Ivan (A7-0249/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 55)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0395)

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka


18. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Vysvetlenia hlasovania sa uskutočnia v stredu 16. apríla 2014.


19. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


20. Navrátenie predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu (prepracované znenie) [COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Marie-Christine Vergiat (A7-0058/2014)

Marie-Christine Vergiat uviedla správu.

V rozprave vystúpil Evangelos Venizelos (úradujúci predseda Rady) a Antonio Tajani (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Piotr Borys v mene skupiny PPE, Tonino Picula v mene skupiny S&D, Charles Goerens v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Henryk Migalski, Marek Henryk Migalski v mene skupiny ECR, Nikola Vuljanić v mene skupiny GUE/NGL, Csaba Sógor, Mitro Repo a Ruža Tomašić.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Dubravka Šuica, Silvia Costa, Jorgo Chatzimarkakis, Antigoni Papadopoulou a Marino Baldini.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Vystúpili títo poslanci: Evangelos Venizelos a Marie-Christine Vergiat.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.20 zápisnice zo dňa 16.4.2014.


21. Zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov s cieľom znížiť spotrebu ľahkých plastových tašiek [COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Margrete Auken (A7-0174/2014)

Margrete Auken uviedla správu.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė v mene skupiny PPE, Judith A. Merkies v mene skupiny S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Julie Girling v mene skupiny ECR, Jacky Hénin v mene skupiny GUE/NGL, John Stuart Agnew v mene skupiny EFD, Christa Klaß, Vittorio Prodi, Claude Turmes, Edvard Kožušník, Françoise Grossetête, Åsa Westlund, Satu Hassi, Elisabetta Gardini, Andrés Perelló Rodríguez, Jolanta Emilia Hibner, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Marusya Lyubcheva, Fabrizio Bertot a Jo Leinen.

Vystúpili: Janez Potočnik a Margrete Auken.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.21 zápisnice zo dňa 16.4.2014.


22. Dozor nad vonkajšími morskými hranicami ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá dozoru nad vonkajšími morskými hranicami v kontexte operačnej spolupráce koordinovanej Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie [COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Carlos Coelho (A7-0461/2013)

Carlos Coelho uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Evangelos Venizelos (úradujúci predseda Rady) a Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Graham Watson (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Nathalie Griesbeck (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Wim van de Camp v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Franziska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Roberta Angelilli, Birgit Sippel, Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Tonino Picula a Ulrike Lunacek.

Vystúpili títo poslanci: Cecilia Malmström, Evangelos Venizelos a Carlos Coelho.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.22 zápisnice zo dňa 16.4.2014.


23. Prevoz motorových vozidiel ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zjednodušuje prevoz motorových vozidiel už zaevidovaných v inom členskom štáte v rámci jednotného trhu [COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Toine Manders (A7-0278/2013)

Toine Manders uviedol správu.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Othmar Karas v mene skupiny PPE, Catherine Stihler v mene skupiny S&D, Phil Bennion v mene skupiny ALDE, Malcolm Harbour v mene skupiny ECR, Ildikó Gáll-Pelcz, Josef Weidenholzer a Marian Harkin.

Vystúpili: Antonio Tajani a Toine Manders.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.23 zápisnice zo dňa 16.4.2014.


24. Presun rozpočtových prostriedkov

Európsky dvor audítorov informoval rozpočtový orgán v súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách o presune rozpočtových prostriedkov V/AB-03/C/14.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že voči návrhu Dvora audítorov CoA V/AB-02/T/2014 nevznesie námietky.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách preskúmal oznámenie Dvora audítorov týkajúce sa presunu rozpočtových prostriedkov CoA V/AB-03/C/2014 a požiadal Dvor audítorov, aby predložil svoj presun rozpočtových prostriedkov na účely článku 27.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách schválil návrhy Európskej komisie na presun rozpočtových prostriedkov

DEC 03/2014 (N7-0056/2014 - C7-0088/2014 - 2014/2024(GBD)),

DEC 04/2014 (N7-0054/2014 - C7-0076/2014 - 2014/2022(GBD)),

DEC 05/2014 (N7-0055/2014 - C7-0077/2014 - 2014/2023(GBD)),

DEC 06/2014 (N7-0058/2014 - C7-0126/2014 - 2014/2030(GBD)),

DEC 07/2014 (N7-0057/2014 - C7-0130/2014 - 2014/2029(GBD)),

DEC 08/2014 (N7-0061/2014 - C7-0131/2014 - 2014/2033(GBD)),

DEC 09/2014 (N7-0060/2014 - C7-0128/2014 - 2014/2032(GBD)),

DEC 10/2014 (N7-0059/2014 - C7-0127/2014 - 2014/2031(GBD)).

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 50 ods. 1 preskúmal oznámenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť týkajúce sa navrhovanej zmeny plánu pracovných miest a rozhodol, že nevznesie námietky.

Výbor pre rozpočet Conformément v súlade s článkom 203 nariadenia o rozpočtových pravidlách preskúmal oznámenie Dvora audítorov týkajúce sa povolenia využiť zostávajúce rozpočtové prostriedky, ktoré boli vyčlenené na výstavbu budovy K3, na financovanie technickej modernizácie budovy K2 a rozhodol, že nevznesie námietky.


25. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 531.857/OJME).


26. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.30 h.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Barbagallo, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia