Index 
Protokoll
PDF 308kWORD 223k
Tisdagen den 15 april 2014 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tolkning av arbetsordningen
 3.Parlamentets sammansättning
 4.Inkomna dokument
 5.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 6.Ram för återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag ***I - Insättningsgarantisystem ***II (debatt)
 7.Konsumentprodukters säkerhet ***I - Marknadskontroll av produkter ***I - Konsumentskydd i samband med försörjningstjänster (debatt)
 8.Omröstning
  8.1.Rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond ***I (slutomröstning)
  8.2.Konsumentskydd i samband med försörjningstjänster (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.3.Tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.4.Korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.5.Informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.6.Kroatiens anslutning till konventionen av den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.7.Det gemensamma företaget Shift2Rail * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.8.Begäran om fastställelse av Alexander Mirskys parlamentariska immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.9.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, Italien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.10.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/004 ES/ Grupo Santana, Spanien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.11.Insättningsgarantisystem ***II (omröstning)
  8.12.Infrastruktur för alternativa bränslen ***I (omröstning)
  8.13.Dimensioner och vikter för vägfordon som framförs inom gemenskapen ***I (omröstning)
  8.14.Ram för återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag ***I (omröstning)
  8.15.Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) ***I (slutomröstning)
  8.16.Betalkonton ***I (slutomröstning)
  8.17.Faktablad för investeringsprodukter ***I (slutomröstning)
  8.18.Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen ***I (slutomröstning)
  8.19.Införande av ett interoperabelt EU-omfattande e-call ***I (omröstning)
  8.20.Kostnadsbesparingsåtgärder för utbyggnaden av höghastighetsnätverk för elektronisk kommunikation ***I (omröstning)
  8.21.Transporter på inre vattenvägar ***I (omröstning)
  8.22.Jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland ***I (omröstning)
  8.23.Forsknings- och utvecklingsprogram för ett aktivt liv och it-stöd i boende ***I (omröstning)
  8.24.Forsknings- och utvecklingsprogram för stöd av små och medelstora företag som bedriver forskning ***I (omröstning)
  8.25.Europeiskt metrologiprogram för innovation och forskning ***I (omröstning)
  8.26.Program för partnerskap mellan Europa och utvecklingsländer inom området klinisk prövning ***I (omröstning)
  8.27.Europeiskt föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar ***I (omröstning)
  8.28.Redovisning av stora företags och koncerners icke-finansiella information och mångfaldspolitik ***I (omröstning)
  8.29.Villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern överföring av personal ***I (omröstning)
  8.30.Det gemensamma företaget Clean Sky 2 * (omröstning)
  8.31.Det gemensamma företaget för biobaserade industrier * (omröstning)
  8.32.Det gemensamma företaget Sesar * (omröstning)
  8.33.Det andra gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel * (omröstning)
  8.34.Det gemensamma företaget Ecsel * (omröstning)
  8.35.Det andra gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas * (omröstning)
  8.36.Interinstitutionella avtalet om öppenhetsregistret (omröstning)
  8.37.Socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning (omröstning)
  8.38.Förhandlingar om den fleråriga budgetramen 2014-2020: lärdomar och fortsatt utveckling (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Utskottens och delegationernas sammansättning
 13.Ökad rörlighet för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter ***II (debatt)
 14.Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster ***I (debatt)
 15.Utökat samarbete mellan offentliga arbetsförmedlingar ***I (debatt)
 16.Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen)
 17.Omröstning
  17.1.Ökad rörlighet för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter ***II (omröstning)
  17.2.Livsmedels- och foderlagstiftning, bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande, växters sundhet, växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel ***I (omröstning)
  17.3.Djurhälsa ***I (omröstning)
  17.4.Skyddsåtgärder mot skadegörare på växter ***I (omröstning)
  17.5.Konsumentprodukters säkerhet ***I (omröstning)
  17.6.Marknadskontroll av produkter ***I (omröstning)
  17.7.Marknader för finansiella instrument och ändring av EMIR-förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister ***I (slutomröstning)
  17.8.Marknader för finansiella instrument och upphävande av direktiv 2004/39/EG ***I (slutomröstning)
  17.9.Statistik över handel ***I (slutomröstning)
  17.10.Värdepappersavveckling och värdepapperscentraler ***I (omröstning)
  17.11.Marin utrustning ***I (omröstning)
  17.12.Tryckbärande anordningar ***I (omröstning)
  17.13.Domar på privaträttens område ***I (omröstning)
  17.14.Urvalsundersökningar av arbetskraften ***I (omröstning)
  17.15.Europeiska sjösäkerhetsbyrån och insatser vid förorening ***I (omröstning)
  17.16.Gynnsam miljö för företag och nystartade företag för att skapa arbetstillfällen (omröstning)
  17.17.Ny teknik och öppna utbildningsresurser (omröstning)
 18.Röstförklaringar
 19.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 20.Återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium ***I (debatt)
 21.Minskning av användningen av tunna plastbärkassar ***I (debatt)
 22.Övervakning av yttre sjögränser ***I (debatt)
 23.Överföring av motorfordon ***I (debatt)
 24.Anslagsöverföringar
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


2. Tolkning av arbetsordningen

AFCO-utskottet hade tillkännagett sin tolkning av artiklarna 166, 167.1 och 195.3 i arbetsordningen vid föregående dags plenarsammanträde (punkt 7 i protokollet av den 14.4.2014).

Eftersom det inte framförts några invändningar från någon politisk grupp eller minst 40 ledamöter (artikel 211.4 i arbetsordningen) mot utskottets tolkning, anses den vara antagen (P7_TA(2014)0396).


3. Parlamentets sammansättning

De behöriga franska myndigheterna hade meddelat att Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy hade utsetts till ledamot av Europaparlamentet i stället för Harlem Désir med verkan den 9 april 2014.

I enlighet med artikel 7.1 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet och artikel 4.1 och 4.4 i arbetsordningen noterade parlamentet att Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy hade utsetts till ledamot av parlamentet med verkan den 9 april 2014.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy fram till dess att en prövning har skett av bevisen för att hon utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid hon skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att hon undertecknat en skriftlig förklaring om att hon inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


4. Inkomna dokument

Följande resolutionsförslag hade lagts fram av ledamöterna (artikel 120 i arbetsordningen):

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om sena betalningar och överträdelseförfarande mot Italien (B7-0281/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ITRE, JURI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om dålig kosthållning och hälsoriskerna för de europeiska medborgarna (B7-0282/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skydd av småskaliga bagerier (B7-0283/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

IMCO

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om motverkandet av livsmedelsförfalskning och Italian sounding (B7-0284/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

IMCO

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om italienska små och medelstora företags problem att få tillgång till krediter (B7-0285/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

ITRE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om respekt för kvinnors rättigheter i arabvärlden (B7-0286/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

FEMM

rådgivande utskott :

AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om paket för tillverkning av falsk italiensk ost som finns tillgängliga online (B7-0287/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om radikala islamisters värvningsarbete inom europeiska fångvårdsanstalter (B7-0288/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om den radikala islamismens utbredning bland unionsmedborgarna (B7-0289/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om användningen av lagen mot hädelse för att angripa kristna i Pakistan (B7-0290/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om ekonomisk ersättning till stöd för europeiska medborgare som har drabbats av terrordåd och för anhöriga till terrorismens offer (B7-0291/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skydd för kastanjeproduktionen i Veneto (B7-0292/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om ursprungsbeteckning för delikatessvamp (B7-0293/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om märkning av produkter som är gjorda på tryffel (B7-0294/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om inrättande av ett centrum mot kristofobi i Europa (B7-0295/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om ändring av förordning (EG) nr 1760/2000 vad gäller elektronisk identifiering av nötkreatur och avskaffande av bestämmelserna om frivillig märkning av nötkött (B7-0296/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om Asiago SUB och avsaknaden av skydd på den amerikanska och kanadensiska marknaden (B7-0297/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om utformningen av politiken för skydd av den språkliga mångfalden i Europa (B7-0298/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT


5. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 122 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Pakistan: fall av förföljelse som nyligen inträffat (2014/2694(RSP))

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen och Adam Bielan för ECR-gruppen, om Pakistan: fall av förföljelse som nyligen inträffat (B7-0399/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari och Antigoni Papadopoulou för S&D-gruppen, om Pakistan: fall av förföljelse som nyligen inträffat (B7-0401/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Salvador Sedó i Alabart och Bogusław Sonik för PPE-gruppen, om Pakistan: fall av förföljelse som nyligen inträffat (B7-0403/2014);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen och Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen, om Pakistan: fall av förföljelse som nyligen inträffat (B7-0405/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric och Nikola Vuljanić för GUE/NGL-gruppen, om Pakistan: fall av förföljelse som nyligen inträffat (B7-0408/2014);

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om Pakistan: fall av förföljelse som nyligen inträffat (B7-0410/2014).

II.   Syrien: situationen för vissa utsatta samhällsgrupper (2014/2695(RSP))

- Charles Tannock, Ruža Tomašić och Adam Bielan för ECR-gruppen, om situationen för vissa utsatta samhällsgrupper i Syrien (B7-0387/2014);

- Bastiaan Belder, Mara Bizzotto, Rolandas Paksas och Juozas Imbrasas för EFD-gruppen, om situationen för vissa utsatta samhällsgrupper i Syrien (B7-0392/2014);

- Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa och Bogusław Sonik för PPE-gruppen, om Syrien: situationen för vissa utsatta samhällsgrupper (B7-0400/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Liisa Jaakonsaari och Antigoni Papadopoulou för S&D-gruppen, om Syrien: situationen för vissa utsatta samhällsgrupper (B7-0402/2014);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Louis Michel, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort och Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen, om situationen för vissa utsatta samhällsgrupper i Syrien (B7-0404/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Willy Meyer och Nikola Vuljanić för GUE/NGL-gruppen, om situationen för vissa utsatta samhällsgrupper i Syrien (B7-0406/2014);

- Monika Flašíková Beňová, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om situationen för vissa utsatta samhällsgrupper i Syrien (B7-0407/2014).

III.   Situationen i Nordkorea (2014/2696(RSP))

- Charles Tannock för ECR-gruppen, om situationen i Nordkorea (B7-0388/2014);

- Cristian Dan Preda, Herbert Reul, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa och Bogusław Sonik för PPE-gruppen, om situationen i Nordkorea (B7-0409/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Tonino Picula, George Sabin Cutaş, David Martin, Liisa Jaakonsaari och Antigoni Papadopoulou för S&D-gruppen, om situationen i Nordkorea (B7-0411/2014);

- Jelko Kacin, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Phil Bennion, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort och Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen, om Nordkorea (B7-0412/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Nikola Vuljanić och Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, sur la Situationen i Nordkorea (B7-0413/2014);

- Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om Nordkorea (Demokratiska folkrepubliken Korea) (B7-0414/2014).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 149 i arbetsordningen.


6. Ram för återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag ***I - Insättningsgarantisystem ***II (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av en ram för återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 77/91/EEG och 82/891/EG och direktiven 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG och 2011/35/EG samt förordning (EU) nr 1093/2010 [COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Gunnar Hökmark (A7-0196/2013)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om system för garanti av insättningar (omarbetning) [05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Peter Simon (A7-0216/2014)

Gunnar Hökmark redogjorde för sitt betänkande.

Peter Simon redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Evangelos Venizelos (rådets tjänstgörande ordförande) och Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talare: Burkhard Balz för PPE-gruppen, Elisa Ferreira för S&D-gruppen, Wolf Klinz för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Corien Wortmann-Kool, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Sven Giegold, Ivo Strejček, Nikolaos Chountis, Roger Helmer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Vicky Ford; Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès, Jürgen Klute, Markus Ferber, Leonardo Domenici, Anni Podimata, Marianne Thyssen, Othmar Karas, Theodor Dumitru Stolojan, Diogo Feio, Danuta Maria Hübner och Werner Langen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Seán Kelly, Andrej Plenković, Phil Prendergast, Vladimír Maňka, Antigoni Papadopoulou, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić, Nikolaos Salavrakos och Claudio Morganti.

Talare: Michel Barnier, Evangelos Venizelos och Gunnar Hökmark.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Peter Simon.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.14 i protokollet av den 15.4.2014 och punkt 8.11 i protokollet av den 15.4.2014.


7. Konsumentprodukters säkerhet ***I - Marknadskontroll av produkter ***I - Konsumentskydd i samband med försörjningstjänster (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om konsumentprodukters säkerhet och om upphävande av rådets direktiv 87/357/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG [COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Christel Schaldemose (A7-0355/2013)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om marknadskontroll av produkter och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 1999/5/EG, 2000/9/EG, 2000/14/EG, 2001/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2007/23/EG, 2008/57/EG, 2009/48/EG, 2009/105/EG, 2009/142/EG, 2011/65/EU och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 305/2011, (EG) nr 764/2008 och (EG) nr 765/2008 [COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Sirpa Pietikäinen (A7-0346/2013)

Betänkande om konsumentskydd i samband med försörjningstjänster [2013/2153(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Josef Weidenholzer (A7-0163/2014)

Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen och Josef Weidenholzer redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Antonio Tajani (vice ordförande för kommissionen) och Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talare: George Sabin Cutaş (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Cristiana Muscardini (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Patrizia Toia (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Jiří Maštálka (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Ildikó Gáll-Pelcz för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, Michael Theurer för ALDE-gruppen, Heide Rühle för Verts/ALE-gruppen, Ashley Fox för ECR-gruppen, Matteo Salvini för EFD-gruppen, Andrew Henry William Brons, grupplös, Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Eduard-Raul Hellvig, Isabelle Durant, Malcolm Harbour, Claudio Morganti, Franz Obermayr, Catherine Stihler, Olle Schmidt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sergio Paolo Francesco Silvestris; Edvard Kožušník, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Zofija Mazej Kukovič; Sylvana Rapti, Niccolò Rinaldi, Pablo Arias Echeverría, María Irigoyen Pérez och Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lara Comi, Phil Prendergast, Salvatore Iacolino, Ruža Tomašić, Sergio Paolo Francesco Silvestris och Zofija Mazej Kukovič.

Talare: Neven Mimica, Antonio Tajani, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen och Josef Weidenholzer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 17.5, i protokollet av den 15.4.2014, punkt 17.6 i protokollet av den 15.4.2014 och punkt 8.2 i protokollet av den 15.4.2014.

°
° ° °

Talare: Nicole Sinclaire yttrade sig om 25-årsdagen av tragedin på Hillsborough fotbollsstadion i Storbritannien.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Talare: Michael Cashman tillkännagav att han avgår som ordförande för delegationsordförandekonferensen till följd av ett beslut i talmanskonferensen (talmannen beklagade att Cashman lämnar detta uppdrag, men noterade detta samtidigt som han underströk att det hade varit ett enhälligt beslut).


8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


8.1. Rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond ***I (slutomröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

Debatten hölls den 6 februari 2014 (punkt 7 i protokollet av den 6.2.2014).

Omröstningen sköts upp vid sammanträdet den 6 februari 2014 (punkt 9.1 i protokollet av den 6.2.2014).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0341)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0341)

Inlägg:

Före omröstningen om betänkandet av Elisa Ferreira betonade talmannen vikten av att parlamentet bidrar till det historiska projektet att skapa en bankunion och tackade framför allt de fem föredragandena Elisa Ferreira, Corien Wortmann-Kool, Sylvie Goulard, Vicky Ford och Sven Giegold.

Efter omröstningen gjorde Evangelos Venizelos (rådets tjänstgörande ordförande) ett uttalande om betänkandet av Elisa Ferreira; Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman


8.2. Konsumentskydd i samband med försörjningstjänster (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om konsumentskydd i samband med försörjningstjänster [2013/2153(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Josef Weidenholzer (A7-0163/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0342)


8.3. Tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG [COM(2013)0622 - C7-0266/2013- 2013/0302(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Corien Wortmann-Kool (A7-0145/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0343)


8.4. Korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen [COM(2013)0796 - C7-0421/2013- 2013/0410(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: António Fernando Correia de Campos (A7-0241/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0344)


8.5. Informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (kodifiering) [COM(2013)0932 - C7-0006/2014- 2010/0095(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Francesco Enrico Speroni (A7-0247/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0345)


8.6. Kroatiens anslutning till konventionen av den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets rekommendation om Kroatiens anslutning till konventionen av den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap [COM(2013)0586 - C7-0381/2013- 2013/0308(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sławomir Nitras (A7-0214/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0346)


8.7. Det gemensamma företaget Shift2Rail * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget Shift2Rail [COM(2013)0922 - 2013/0445(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Josefa Andrés Barea (A7-0259/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0347)


8.8. Begäran om fastställelse av Alexander Mirskys parlamentariska immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om fastställelse av Alexander Mirskys immunitet och privilegier [2014/2026(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Marielle Gallo (A7-0273/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0348)


8.9. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, Italien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2012/007 IT/VDC Technologies från Italien) [COM(2014)0119 - C7-0089/2014- 2014/2025(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Frédéric Daerden (A7-0261/2014)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0349)


8.10. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/004 ES/ Grupo Santana, Spanien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2012/004 ES/Grupo Santana från Spanien) [COM(2014)0116 - C7-0101/2014- 2014/2027(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Frédéric Daerden (A7-0260/2014)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0350)


8.11. Insättningsgarantisystem ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om system för garanti av insättningar (omarbetning) [05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Peter Simon (A7-0216/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P7_TA(2014)0351)


8.12. Infrastruktur för alternativa bränslen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen [COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0352)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0352)


8.13. Dimensioner och vikter för vägfordon som framförs inom gemenskapen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen [COM(2013)0195 - C7-0102/2013- 2013/0105(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0353)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0353)


8.14. Ram för återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av en ram för återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 77/91/EEG och 82/891/EG och direktiven 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG och 2011/35/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 [COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Gunnar Hökmark (A7-0196/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0354)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0354)


8.15. Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) ***I (slutomröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicy och sanktioner [COM(2012)0350 - C7-0178/2012- 2012/0168(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sven Giegold (A7-0125/2013)

Debatten hölls den 2 juli 2013 (punkt 19 i protokollet av den 2.7.2013).

Omröstningen sköts upp vid sammanträdet den 3 juli 2013 (punkt 8.2 i protokollet av den 3.7.2013).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0355)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0355)


8.16. Betalkonton ***I (slutomröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner [COM(2013)0266 - C7-0125/2013- 2013/0139(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jürgen Klute (A7-0398/2013)

Debatten hölls den 11 december 2013 (punkt 12 i protokollet av den 11.12.2013).

Omröstningen sköts upp vid sammanträdet den 12 december 2013 (punkt 12.7 i protokollet av den 12.12.2013).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0356)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0356)

Inlägg:

Neven Mimica (ledamot av kommissionen) yttrade sig om kommissionens uttalanden om betänkandena av Jürgen Klute (A7-0398/2013), Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014), Markus Ferber (A7-0303/2012), Dominique Riquet (A7-0255/2013) och Zuzana Roithová (A7-0008/2014).


8.17. Faktablad för investeringsprodukter ***I (slutomröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om faktablad för investeringsprodukter [COM(2012)0352 - C7-0179/2012- 2012/0169(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pervenche Berès (A7-0368/2013)

Debatten hölls den 19 november 2013 (punkt 18 i protokollet av den 19.11.2013).

Omröstningen sköts upp vid sammanträdet den 20 november 2013 (punkt 8.18 i protokollet av den 20.11.2013).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0357)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0357)


8.18. Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen ***I (slutomröstning)

Betänkande om utkastet till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol genom att öka antalet domare i tribunalen [02074/2011 - C7-0126/2012- 2011/0901B(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Alexandra Thein (A7-0252/2013)

Omröstningen sköts upp vid sammanträdet den 12 december 2013 (punkt 12.1 i protokollet av den 12.12.2013).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0358)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0358)


8.19. Införande av ett interoperabelt EU-omfattande e-call ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om införande av ett interoperabelt EU-omfattande e-call [COM(2013)0315 - C7-0173/2013 - 2013/0166(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Philippe De Backer (A7-0482/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0359)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0359)


8.20. Kostnadsbesparingsåtgärder för utbyggnaden av höghastighetsnätverk för elektronisk kommunikation ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnätverk för elektronisk kommunikation [COM(2013)0147 - C7-0082/2013- 2013/0080(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Edit Herczog (A7-0455/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0360)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0360)


8.21. Transporter på inre vattenvägar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 718/1999 om en politik för gemenskapens flottkapacitet inom inlandssjöfarten för att främja transporter på de inre vattenvägarna [COM(2013)0621 - C7-0265/2013- 2013/0303(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Corien Wortmann-Kool (A7-0142/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0361)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0361)


8.22. Jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland [COM(2013)0812 - C7-0416/2013- 2013/0398(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Esther Herranz García (A7-0217/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0362)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0362)


8.23. Forsknings- och utvecklingsprogram för ett aktivt liv och it-stöd i boende ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om unionens deltagande i det gemensamma forsknings- och utvecklingsprogram för ett aktivt liv och it-stöd i boende som inletts av flera medlemsstater [COM(2013)0500 - C7-0219/2013- 2013/0233(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Claude Turmes (A7-0076/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0363)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0363)


8.24. Forsknings- och utvecklingsprogram för stöd av små och medelstora företag som bedriver forskning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om unionens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som genomförs gemensamt av flera medlemsstater och som syftar till att stödja små och medelstora företag som bedriver forskning [COM(2013)0493 - C7-0220/2013- 2013/0232(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Miloslav Ransdorf (A7-0077/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0364)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0364)


8.25. Europeiskt metrologiprogram för innovation och forskning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska unionens deltagande i ett europeiskt metrologiprogram för innovation och forskning som genomförs av flera medlemsstater [COM(2013)0497 - C7-0221/2013- 2013/0242(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Niki Tzavela (A7-0063/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0365)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0365)


8.26. Program för partnerskap mellan Europa och utvecklingsländer inom området klinisk prövning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om unionens deltagande i ett andra program för partnerskap mellan Europa och utvecklingsländerna inom området klinisk prövning som genomförs gemensamt av flera medlemsstater [COM(2013)0498 - C7-0222/2013- 2013/0243(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Vicky Ford (A7-0064/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0366)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0366)


8.27. Europeiskt föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av ett europeiskt föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [COM(2011)0445 - C7-0211/2011- 2011/0204(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Raffaele Baldassarre (A7-0227/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0367)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0367)


8.28. Redovisning av stora företags och koncerners icke-finansiella information och mångfaldspolitik ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG om redovisning av stora företags och koncerners icke-finansiella information och mångfaldspolitik [COM(2013)0207 - C7-0103/2013- 2013/0110(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0368)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0368)


8.29. Villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern överföring av personal ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern överföring av personal [COM(2010)0378 - C7-0179/2010- 2010/0209(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Salvatore Iacolino (A7-0170/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 29)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0369)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0369)


8.30. Det gemensamma företaget Clean Sky 2 * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om det gemensamma företaget Clean Sky 2 [COM(2013)0505 - C7-0255/2013- 2013/0244(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Christian Ehler (A7-0083/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 30)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0370)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0370)


8.31. Det gemensamma företaget för biobaserade industrier * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om det gemensamma företaget för biobaserade industrier [COM(2013)0496 - C7-0257/2013- 2013/0241(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Lambert van Nistelrooij (A7-0092/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 31)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0371)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0371)

Inlägg:

Christian Ehler (föredragande) yttrade sig före omröstningen.


8.32. Det gemensamma företaget Sesar * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 219/2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar) i fråga om förlängningen av det gemensamma företaget till 2024 [COM(2013)0503 - C7-0254/2013- 2013/0237(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Britta Thomsen (A7-0062/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 32)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0372)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0372)


8.33. Det andra gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om det andra gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel [COM(2013)0495 - C7-0259/2013- 2013/0240(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Teresa Riera Madurell (A7-0105/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 33)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0373)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0373)


8.34. Det gemensamma företaget Ecsel * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om det gemensamma företaget Ecsel [COM(2013)0501 - C7-0258/2013- 2013/0234(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Paul Rübig (A7-0074/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 34)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0374)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0374)


8.35. Det andra gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om det andra gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas [COM(2013)0506 - C7-0256/2013- 2013/0245(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Vladko Todorov Panayotov (A7-0094/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 35)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0375)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0375)


8.36. Interinstitutionella avtalet om öppenhetsregistret (omröstning)

Betänkande om ändring av det interinstitutionella avtalet om öppenhetsregistret [2014/2010(ACI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 36)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0376)

Inlägg:

Roberto Gualtieri (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 22, vilket beaktades.


8.37. Socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning (omröstning)

Interimsbetänkande om förslaget till rådets beslut om ett socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning [COM(2013)0740 - 2013/0361(APP)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Csaba Őry (A7-0136/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 37)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0377)


8.38. Förhandlingar om den fleråriga budgetramen 2014-2020: lärdomar och fortsatt utveckling (omröstning)

Betänkande om förhandlingar om den fleråriga budgetramen 2014-2020: lärdomar och fortsatt utveckling [2014/2005(INI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jean-Luc Dehaene och Ivailo Kalfin (A7-0254/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 38)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0378)


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Elisa Ferreira - A7-0478/2013
Herbert Dorfmann, Mario Borghezio, Dubravka Šuica, Emer Costello och Marino Baldini

Betänkande Josef Weidenholzer - A7-0163/2014
Adam Bielan och Dubravka Šuica

Betänkande Peter Simon - A7-0216/2014
Dubravka Šuica och Seán Kelly

Betänkande Carlo Fidanza - A7-0444/2013
Ismail Ertug, Carlo Fidanza och Dubravka Šuica

Betänkande Jörg Leichtfried - A7-0256/2014
Claudette Abela Baldacchino, Ismail Ertug, Petri Sarvamaa, Gesine Meissner, Herbert Dorfmann och Dubravka Šuica

Betänkande Gunnar Hökmark - A7-0196/2013
Dubravka Šuica, Oleg Valjalo och Seán Kelly

Betänkande Sven Giegold - A7-0125/2013
Dubravka Šuica

Betänkande Jürgen Klute - A7-0398/2013
Dubravka Šuica, Mitro Repo och Ivana Maletić

Betänkande Pervenche Berès - A7-0368/2013
Josef Weidenholzer, Dubravka Šuica och Andrej Plenković

Betänkande Alexandra Thein - A7-0252/2013
Dubravka Šuica och Andrej Plenković

Betänkande Philippe De Backer - A7-0482/2013
Adam Bielan och Dubravka Šuica

Betänkande Edit Herczog - A7-0455/2013
Dubravka Šuica

Betänkande Roberto Gualtieri - A7-0258/2014
Paul Murphy, Dubravka Šuica och Andrej Plenković

Betänkande Jean-Luc Dehaene och Ivailo Kalfin - A7-0254/2014
Dubravka Šuica.


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.40 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Utskottens och delegationernas sammansättning

S&D-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

INTA-utskottet: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

delegationen för förbindelserna med Indien: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


13. Ökad rörlighet för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav för ökad rörlighet mellan medlemsstaterna för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter [17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Ria Oomen-Ruijten (A7-0188/2014)

Ria Oomen-Ruijten redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen).

Talare: Sari Essayah för PPE-gruppen, Frédéric Daerden för S&D-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Milan Cabrnoch för ECR-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Slavi Binev för EFD-gruppen, Nicole Sinclaire, grupplös, Edit Bauer, Jutta Steinruck, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Josef Weidenholzer, Regina Bastos, Ivana Maletić, Theodor Dumitru Stolojan och Danuta Jazłowiecka.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Heinz K. Becker, Phil Bennion och Tadeusz Ross.

Talare: László Andor och Ria Oomen-Ruijten.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 17.1 i protokollet av den 15.4.2014.


14. Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster [COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Danuta Jazłowiecka (A7-0249/2013)

Danuta Jazłowiecka redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitrios Kourkoulas (rådets tjänstgörande ordförande) och László Andor (ledamot av kommissionen).

Talare: Malcolm Harbour (som ersatte föredraganden av yttrande från IMCO-utskottet), Evelyn Regner (föredragande av yttrande från utskottet JURI), som inte godtog att besvara en fråga (”blått kort”) från Krisztina Morvai; Philippe Boulland för PPE-gruppen, Stephen Hughes för S&D-gruppen, Phil Bennion för ALDE-gruppen, Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, Milan Cabrnoch för ECR-gruppen, Thomas Händel för GUE/NGL-gruppen, Derek Roland Clark för EFD-gruppen, Marine Le Pen, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Henryk Migalski; Verónica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Claude Turmes; Cecilia Wikström, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jean-Luc Mélenchon; Karima Delli.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Anthea McIntyre, Patrick Le Hyaric, Bastiaan Belder, Patricia van der Kammen, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Frédérique Ries, Marek Henryk Migalski, Cornelis de Jong, Martin Kastler, Olle Ludvigsson, Olle Schmidt, Regina Bastos, Wojciech Michał Olejniczak, Ole Christensen, Frédéric Daerden och Sergio Gaetano Cofferati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sari Essayah, Marc Tarabella, Tarja Cronberg, Krisztina Morvai och Marije Cornelissen.

Talare: László Andor, Dimitrios Kourkoulas och Danuta Jazłowiecka.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.19 i protokollet av den 16.4.2014.


15. Utökat samarbete mellan offentliga arbetsförmedlingar ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna [COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

Frédéric Daerden redogjorde för sitt betänkande.

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen).

Talare: Heinz K. Becker för PPE-gruppen, Emer Costello för S&D-gruppen, Phil Bennion för ALDE-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen, Sari Essayah, Evelyn Regner, Danuta Jazłowiecka och Sergio Gaetano Cofferati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Brian Crowley.

Talare: László Andor och Frédéric Daerden.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.5 i protokollet av den 16.4.2014.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)


ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

16. Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen)

Rättelserna P7_TA-PROV(2013)0492(COR02), P7_TA-PROV(2014)0168(COR01), P7_TA-PROV(2014)0169(COR01) och P7_TA-PROV(2014)0024(COR01) hade tillkännagivits i kammaren under föregående dags sammanträde (punkt 6 i protokollet av den 14.4.2014).

Eftersom det inte hade begärts någon omröstning om dessa rättelser av någon politisk grupp eller minst 40 ledamöter (artikel 216.4 i arbetsordningen), ansågs de ha godkänts.


17. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


17.1. Ökad rörlighet för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav för ökad rörlighet mellan medlemsstaterna för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter [17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Ria Oomen-Ruijten (A7-0188/2014)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 39)

Förklarades godkänt (P7_TA(2014)0379)


17.2. Livsmedels- och foderlagstiftning, bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande, växters sundhet, växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande, växters sundhet, växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel samt om ändring av förordningarna (EG) nr 999/2001, (EG) nr 1829/2003, (EG) nr 1831/2003, (EG) nr 1/2005, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 834/2007, (EG) nr 1099/2009, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012 och (EU) nr [….]/2013 och direktiven 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG, 2008/120/EG och 2009/128/EG (förordningen om offentlig kontroll) [COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 40)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0380)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0380)

Inlägg:

Bart Staes lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslagen 314 och 316; det muntliga ändringsförslaget beaktades inte, då fler än 40 ledamöter motsatt sig detta.


17.3. Djurhälsa ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om djurhälsa [COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 41)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0381)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0381)


17.4. Skyddsåtgärder mot skadegörare på växter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skyddsåtgärder mot växtskadegörare [COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 42)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0382)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0382)


17.5. Konsumentprodukters säkerhet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om konsumentprodukters säkerhet och om upphävande av rådets direktiv 87/357/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG [COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Christel Schaldemose (A7-0355/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 43)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0383)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0383)


17.6. Marknadskontroll av produkter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om marknadskontroll av produkter och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 1999/5/EG, 2000/9/EG, 2000/14/EG, 2001/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2007/23/EG, 2008/57/EG, 2009/48/EG, 2009/105/EG, 2009/142/EG, 2011/65/EU och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 305/2011, (EG) nr 764/2008 och (EG) nr 765/2008 [COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Sirpa Pietikäinen (A7-0346/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 44)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0384)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0384)


17.7. Marknader för finansiella instrument och ändring av EMIR-förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister ***I (slutomröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning [EMIR] om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister [COM(2011)0652 - C7-0359/2011 - 2011/0296(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Markus Ferber (A7-0303/2012)

Debatten hölls den 25 oktober 2012 (punkt 17 i protokollet av den 25.10.2012).

Omröstningen sköts upp vid sammanträdet den 26 oktober 2012 (punkt 6.8 i protokollet av den 26.10.2012).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 45)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0385)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0385)


17.8. Marknader för finansiella instrument och upphävande av direktiv 2004/39/EG ***I (slutomröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om marknader för finansiella instrument och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (omarbetning) [COM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Markus Ferber (A7-0306/2012)

Debatten hölls den 25 oktober 2012 (punkt 17 i protokollet av den 25.10.2012).

Omröstningen sköts upp vid sammanträdet den 26 oktober 2012 (punkt 6.7 i protokollet av den 26.10.2012).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 46)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0386)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0386)


17.9. Statistik över handel ***I (slutomröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 638/2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder, tullförvaltningens tillhandahållande av uppgifter, utbyte av konfidentiella uppgifter mellan medlemsstaterna samt definitionen av statistiskt värde [COM(2013)0578 - C7-0242/2013 - 2013/0278(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

Debatten hölls den 14 januari 2014 (punkt 14 i protokollet av den 14.1.2014).

Omröstningen sköts upp vid sammanträdet den 15 januari 2014 (punkt 10.14 i protokollet av den 15.1.2014).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 47)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0387)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0387)


17.10. Värdepappersavveckling och värdepapperscentraler ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG [COM(2012)0073 - C7-0071/2012 - 2012/0029(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Kay Swinburne (A7-0039/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 48)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0388)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0388)


17.11. Marin utrustning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om marin utrustning och om upphävande av direktiv 96/98/EG [COM(2012)0772 - C7-0414/2012 - 2012/0358(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Dominique Riquet (A7-0255/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 49)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0389)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0389)


17.12. Tryckbärande anordningar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande anordningar (omarbetning) [COM(2013)0471 - C7-0203/2013 - 2013/0221(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Zuzana Roithová (A7-0008/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 50)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0390)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0390)

Inlägg:

Zuzana Roithová (föredragande) yttrade sig före omröstningen.


17.13. Domar på privaträttens område ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område [COM(2013)0554 - C7-0239/2013 - 2013/0268(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A7-0052/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 51)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0391)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0391)


17.14. Urvalsundersökningar av arbetskraften ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 577/98 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen [COM(2013)0155 - C7-0086/2013 - 2013/0084(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Tatjana Ždanoka (A7-0344/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 52)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0392)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0392)


17.15. Europeiska sjösäkerhetsbyrån och insatser vid förorening ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om flerårig finansiering av Europeiska sjösäkerhetsbyråns åtgärder i fråga om insatser vid förorening från fartyg och vid havsföroreningar från olje- och gasanläggningar [COM(2013)0174 - C7-0089/2013 - 2013/0092(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Keith Taylor (A7-0300/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 53)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0393)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0393)


17.16. Gynnsam miljö för företag och nystartade företag för att skapa arbetstillfällen (omröstning)

Betänkande om hur Europeiska unionen kan bidra till att skapa en gynnsam miljö för företag och nystartade företag för att skapa arbetstillfällen [2013/2176(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Anthea McIntyre (A7-0101/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 54)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0394)


17.17. Ny teknik och öppna utbildningsresurser (omröstning)

Betänkande om ny teknik och öppna utbildningsresurser [2013/2182(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Cătălin Sorin Ivan (A7-0249/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 55)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0395)

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman


18. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

De muntliga röstförklaringarna kommer att behandlas onsdagen den 16 april 2014.


19. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


20. Återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium (omarbetning) [COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Marie-Christine Vergiat (A7-0058/2014)

Marie-Christine Vergiat redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Evangelos Venizelos (rådets tjänstgörande ordförande) och Antonio Tajani (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Piotr Borys för PPE-gruppen, Tonino Picula för S&D-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Henryk Migalski; Marek Henryk Migalski för ECR-gruppen, Nikola Vuljanić för GUE/NGL-gruppen, Csaba Sógor, Mitro Repo och Ruža Tomašić.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Dubravka Šuica, Silvia Costa, Jorgo Chatzimarkakis, Antigoni Papadopoulou och Marino Baldini.

Talare: Antonio Tajani.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Talare: Evangelos Venizelos och Marie-Christine Vergiat.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.20 i protokollet av den 16.4.2014.


21. Minskning av användningen av tunna plastbärkassar ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall för att minska användningen av tunna plastbärkassar [COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Margrete Auken (A7-0174/2014)

Margrete Auken redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Janez Potočnik (ledamot av kommissionen).

Talare: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė för PPE-gruppen, Judith A. Merkies för S&D-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Jacky Hénin för GUE/NGL-gruppen, John Stuart Agnew för EFD-gruppen, Christa Klaß, Vittorio Prodi, Claude Turmes, Edvard Kožušník, Françoise Grossetête, Åsa Westlund, Satu Hassi, Elisabetta Gardini, Andrés Perelló Rodríguez, Jolanta Emilia Hibner, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Marusya Lyubcheva, Fabrizio Bertot och Jo Leinen.

Talare: Janez Potočnik och Margrete Auken.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.21 i protokollet av den 16.4.2014.


22. Övervakning av yttre sjögränser ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser [COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Carlos Coelho (A7-0461/2013)

Carlos Coelho redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Evangelos Venizelos (rådets tjänstgörande ordförande) och Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Graham Watson (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Nathalie Griesbeck (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Wim van de Camp för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Franziska Keller för Verts/ALE-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Roberta Angelilli, Birgit Sippel, Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Tonino Picula och Ulrike Lunacek.

Talare: Cecilia Malmström, Evangelos Venizelos och Carlos Coelho.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.22 i protokollet av den 16.4.2014.


23. Överföring av motorfordon ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förenklad överföring av motorfordon registrerade i en annan medlemsstat på den inre marknaden [COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Toine Manders (A7-0278/2013)

Toine Manders redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Antonio Tajani (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Othmar Karas för PPE-gruppen, Catherine Stihler för S&D-gruppen, Phil Bennion för ALDE-gruppen, Malcolm Harbour för ECR-gruppen, Ildikó Gáll-Pelcz, Josef Weidenholzer och Marian Harkin.

Talare: Antonio Tajani och Toine Manders.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.23 i protokollet av den 16.4.2014.


24. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen hade revisionsrätten underrättat budgetmyndigheten om anslagsöverföring V/AB-03/C/14.

I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att inte göra invändningar mot revisionsrättens förslag till anslagsöverföring CoA V/AB-02/T/2014.

I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen hade budgetutskottet behandlat meddelandet från revisionsrättens om anslagsöverföring CoA V/AB-03/C/2014 och uppmanat revisionsrätten att lägga fram sin anslagsöverföring i enlighet med artikel 27.

I enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen hade budgetutskottet godkänt följande förslag till anslagsöverföringar från Europeiska kommissionens:

DEC 03/2014 (N7-0056/2014 - C7-0088/2014 - 2014/2024(GBD)),

DEC 04/2014 (N7-0054/2014 - C7-0076/2014 - 2014/2022(GBD)),

DEC 05/2014 (N7-0055/2014 - C7-0077/2014 - 2014/2023(GBD)),

DEC 06/2014 (N7-0058/2014 - C7-0126/2014 - 2014/2030(GBD)),

DEC 07/2014 (N7-0057/2014 - C7-0130/2014 - 2014/2029(GBD)),

DEC 08/2014 (N7-0061/2014 - C7-0131/2014 - 2014/2033(GBD)),

DEC 09/2014 (N7-0060/2014 - C7-0128/2014 - 2014/2032(GBD)),

DEC 10/2014 (N7-0059/2014 - C7-0127/2014 - 2014/2031(GBD)).

I enlighet med artikel 50.1 i budgetförordningen hade budgetutskottet behandlat meddelandet från Europeiska utrikestjänsten om den föreslagna ändringen av utrikestjänstens tjänsteförteckning och beslutat att inte göra några invändningar.

I enlighet med artikel 203 i budgetförordningen hade budgetutskottet behandlat meddelandet från revisionsrätten om tillståndet att använda det belopp som blivit över av de medel som avsatts för att bygga K3-byggnaden för att finansiera en teknisk modernisering av K2-byggnaden, och beslutat att inte lämna något yttrande.


25. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 531.857/OJME).


26. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.30.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Barbagallo, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy