Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 16 april 2014 - Strasbourg

3. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller polyvinylalkohol-polyetylenglykol-ymp-sampolymer i kosttillskott i fast form (D031929/02 - 2014/2691(RPS) - tidsfrist: 5/6/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för 2-fenylfenol, klormekvat, cyflufenamid, cyflutrin, dikamba, fluopikolid, flutriafol, fosetyl, indoxakarb, isoprotiolan, mandipropamid, metaldehyd, metkonazol, fosmet, pikloram, propyzamid, pyriproxifen, saflufenacil, spinosad och trifloxystrobin i eller på vissa produkter (D032091/02 - 2014/2693(RPS) - tidsfrist: 10/6/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för acibenzolar-S-metyl, etoxikin, flusilazol, isoxaflutol, molinat, propoxikarbazon, pyraflufenetyl, kvinoklamin och warfarin i eller på vissa produkter (D032093/02 - 2014/2692(RPS) - tidsfrist: 5/6/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy