Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 16 април 2014 г. - Страсбург

5. Натиск от страна на Русия върху държавите от Източното партньорство и по-специално дестабилизирането на източната част на Украйна (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Натиск от страна на Русия върху държавите от Източното партньорство и по-специално дестабилизирането на източната част на Украйна (2014/2699(RSP))

Štefan Füle направи изявление от името на Catherine Ashton (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László SURJÁN
Заместник-председател

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Libor Rouček, от името на групата S&D, Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Adrian Severin, независим член на ЕП, Elmar Brok, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paweł Robert Kowal, Knut Fleckenstein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł Robert Kowal, Nikola Vuljanić, Rolandas Paksas, Andrew Henry William Brons, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Posselt, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, Gerben-Jan Gerbrandy, Roberts Zīle, Willy Meyer, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Charles Tannock, Hans-Gert Pöttering, Tonino Picula, Alexander Graf Lambsdorff, Adam Bielan, Arnaud Danjean, Ioan Mircea Paşcu, Adina-Ioana Vălean, Marian-Jean Marinescu, Маруся Любчева, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Илияна Малинова Йотова, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Francisco José Millán Mon, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Zbigniew Zaleski, Monica Luisa Macovei, Boris Zala, Cristian Dan Preda, Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Jacek Protasiewicz, Vytautas Landsbergis, Paweł Zalewski, Elisabeth Jeggle и Zbigniew Ziobro.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Андрей Ковачев, Victor Boştinaru, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker и Krisztina Morvai.

Изказа се Štefan Füle.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.13 от протокола от 17.4.2014.

Правна информация - Политика за поверителност