Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 16 kwietnia 2014 r. - Strasburg

5. Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacja Wschodniej Ukrainy (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacja Wschodniej Ukrainy (2014/2699(RSP))

Štefan Füle wygłosił oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

PRZEWODNICTWO: László SURJÁN
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Libor Rouček w imieniu grupy S&D, Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Adrian Severin niezrzeszony, Elmar Brok, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Pawła Roberta Kowala, Knut Fleckenstein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł Robert Kowal, Nikola Vuljanić, Rolandas Paksas, Andrew Henry William Brons, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernda Posselta, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, Gerben-Jan Gerbrandy, Roberts Zīle, Willy Meyer, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Charlesa Tannocka, Hans-Gert Pöttering, Tonino Picula, Alexander Graf Lambsdorff, Adam Bielan, Arnaud Danjean, Ioan Mircea Paşcu, Adina-Ioana Vălean, Marian-Jean Marinescu, Marusya Lyubcheva, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Gahlera, Andrzej Grzyb, Iliana Malinova Iotova, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Francisco José Millán Mon, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Zbigniewa Zaleskiego, Monica Luisa Macovei, Boris Zala, Cristian Dan Preda, Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Jacek Protasiewicz, Vytautas Landsbergis, Paweł Zalewski, Elisabeth Jeggle i Zbigniew Ziobro.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andrey Kovatchev, Victor Boştinaru, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker i Krisztina Morvai.

Głos zabrał Štefan Füle.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.13 protokołu z dnia 17.4.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności