Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 16. apríla 2014 - Štrasburg

5. Ruský tlak na krajiny Východného partnerstva a najmä destabilizácia východnej Ukrajiny (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Ruský tlak na krajiny Východného partnerstva a najmä destabilizácia východnej Ukrajiny (2014/2699(RSP))

Štefan Füle vystúpil s vyhlásením v mene Catherine Ashtonovej (podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, Libor Rouček v mene skupiny S&D, Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Adrian Severin – nezaradený poslanec, Elmar Brok, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paweł Robert Kowal, Knut Fleckenstein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł Robert Kowal, Nikola Vuljanić, Rolandas Paksas, Andrew Henry William Brons, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Posselt, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, Gerben-Jan Gerbrandy, Roberts Zīle, Willy Meyer, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Charles Tannock, Hans-Gert Pöttering, Tonino Picula, Alexander Graf Lambsdorff, Adam Bielan, Arnaud Danjean, Ioan Mircea Paşcu, Adina-Ioana Vălean, Marian-Jean Marinescu, Marusya Lyubcheva, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Iliana Malinova Iotova, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Francisco José Millán Mon, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Zbigniew Zaleski, Monica Luisa Macovei, Boris Zala, Cristian Dan Preda, Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Jacek Protasiewicz, Vytautas Landsbergis, Paweł Zalewski, Elisabeth Jeggle a Zbigniew Ziobro.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrey Kovatchev, Victor Boştinaru, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker a Krisztina Morvai.

V rozprave vystúpil Štefan Füle.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia podľa článku 110 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.13 zápisnice zo dňa 17.4.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia