Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 16 april 2014 - Strasbourg

5. Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet, särskilt destabiliseringen av östra Ukraina (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet, särskilt destabiliseringen av östra Ukraina (2014/2699(RSP))

Štefan Füle gjorde ett uttalande för Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Libor Rouček för S&D-gruppen, Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Adrian Severin, grupplös, Elmar Brok, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paweł Robert Kowal; Knut Fleckenstein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł Robert Kowal, Nikola Vuljanić, Rolandas Paksas, Andrew Henry William Brons, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Posselt; Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, Gerben-Jan Gerbrandy, Roberts Zīle, Willy Meyer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Charles Tannock; Hans-Gert Pöttering, Tonino Picula, Alexander Graf Lambsdorff, Adam Bielan, Arnaud Danjean, Ioan Mircea Paşcu, Adina-Ioana Vălean, Marian-Jean Marinescu, Marusya Lyubcheva, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Gahler; Andrzej Grzyb, Iliana Malinova Iotova, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Francisco José Millán Mon, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Zbigniew Zaleski; Monica Luisa Macovei, Boris Zala, Cristian Dan Preda, Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Jacek Protasiewicz, Vytautas Landsbergis, Paweł Zalewski, Elisabeth Jeggle och Zbigniew Ziobro.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrey Kovatchev, Victor Boştinaru, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker och Krisztina Morvai.

Talare: Štefan Füle.

Resolutionsförslagen (artikel 110.2 i arbetsordningen) skulle tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.13 i protokollet av den 17.4.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy