Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2011(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0175/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0175/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2014 - 7.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0410

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

7.14. Τροποποίηση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση τροποποίησης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών [2014/2011(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: György Schöpflin (A7-0175/2014)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση των τροπολογιών)

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Εγκριθείσες τροπολογίες: Βλέπε Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0410)

Οι νέες διατάξεις τίθενται σε ισχύ την πρώτη μέρα της προσεχούς περιόδου συνόδου

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου