Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0163(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0124/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0124/2013

Συζήτηση :

PV 22/05/2013 - 19
CRE 22/05/2013 - 19

Ψηφοφορία :

PV 23/05/2013 - 13.3
CRE 23/05/2013 - 13.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 16/04/2014 - 7.24
CRE 16/04/2014 - 7.24
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0219
P7_TA(2014)0419

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

7.24. Οικονομική ευθύνη σε σχέση με διαιτητικά δικαστήρια επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών που προβλέπονται από διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος ***I (τελική ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου διαχείρισης της οικονομικής ευθύνης σε σχέση με διαιτητικά δικαστήρια επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών που προβλέπονται από διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος [COM(2012)0335 - C7-0155/2012 - 2012/0163(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 22 Μαΐου 2013 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.5.2013).

Η ψηφοφορία αναβλήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 23ης Μαΐου 2013 (σημείο 13.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.5.2013).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0419)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0419)

Παρεμβάσεις

Πριν την ψηφοφορία, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, για να ζητήσει, σύμφωνα με το άρθρο 175 παράγραφος 2 του Κανονισμού, την αναπομπή της έκθεσης στην επιτροπή, Paweł Zalewski (εισηγητής), για να εκφράσει την αντίθεσή του σε αυτή τη πρόταση και Franziska Keller, για να εκφραστεί υπέρ της αναπομπής.

Το Σώμα απορρίπτει την αίτηση.

Paweł Zalewski, μετά την ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου