Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0307(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0088/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0088/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2014 - 7.30
CRE 16/04/2014 - 7.30
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0425

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

7.30. Εισαγωγή και εξάπλωση χωροκατακτητικών ξένων ειδών ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών [COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Pavel Poc (A7-0088/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 29)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0425)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0425)

Παρεμβάσεις

Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Ioan Mircea Paşcu.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου