Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0193(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0251/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0251/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2014 - 7.32
CRE 16/04/2014 - 7.32
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0427

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

7.32. Καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης [COM(2012)0363 - C7-0192/2012 - 2012/0193(COD)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Ingeborg Gräßle και Juan Fernando López Aguilar (A7-0251/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 31)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0427)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0427)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου