Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 16 kwietnia 2014 r. - Strasburg

7. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Ochrona gatunków dzikiej fauny i flory ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

7.2. Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Seszelami *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

7.3. Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Komorami *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

7.4. Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w umowie o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Republiką Madagaskaru *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

7.5. Umowa ramowa między UE a Republiką Korei w zakresie kwestii dotyczących readmisji *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

7.6. Umowa ramowa między UE a Republiką Korei z wyjątkiem kwestii dotyczących readmisji *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

7.7. Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotą Europejską a Czarnogórą (protokół uwzględniający przystąpienie Chorwacji) *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

7.8. Umowa ramowa między Unią Europejską a Gruzją dotycząca ogólnych zasad uczestnictwa Gruzji w programach unijnych *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

7.9. Zezwolenie dla Portugalii na stosowanie obniżonej stawki akcyzy w autonomicznych regionach Madery i Azorów na niektóre napoje alkoholowe * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

7.10. Podatek AIEM stosowany na Wyspach Kanaryjskich * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

7.11. Zmiana okresu stosowania decyzji Rady 2004/162/WE dotyczącej systemu opłat za dokowanie we francuskich departamentach zamorskich * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

7.12. Zmiana przepisów Regulaminu dotyczących tury pytań (głosowanie)

7.13. Zmiana art. 90 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, dotyczącego umów międzynarodowych (głosowanie)

7.14. Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w celu umożliwienia stosowania podpisów elektronicznych (głosowanie)

7.15. Projekt budżetu korygującego nr 1/2014 - korekty techniczne dotyczące Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Horyzontu 2020 oraz wspólnego przedsięwzięcia Shift2Rail (głosowanie)

7.16. Wprowadzenie ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii ***II (głosowanie)

7.17. Działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 ***II (głosowanie)

7.18. Przypadkowe odłowy waleni ***II (głosowanie)

7.19. Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług ***I (głosowanie)

7.20. Zwrot dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego ***I (głosowanie)

7.21. Ograniczenie korzystania z lekkich plastikowych toreb na zakupy ***I (głosowanie)

7.22. Ochrona zewnętrznych granic morskich ***I (głosowanie)

7.23. Przenoszenie pojazdów silnikowych ***I (głosowanie)

7.24. Odpowiedzialność finansowa związana z trybunałami do spraw rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem, utworzonymi na mocy umów międzynarodowych, których Unia Europejska jest stroną ***I (głosowanie końcowe)

7.25. Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami UE ***I (głosowanie końcowe)

7.26. Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych ***I (głosowanie)

7.27. Finansowanie europejskich partii politycznych ***I (głosowanie)

7.28. Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii ***I (głosowanie)

7.29. Emisja dwutlenku węgla z transportu morskiego ***I (głosowanie)

7.30. Inwazyjne gatunki obce ***I (głosowanie)

7.31. Techniczne wykonanie Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu ***I (głosowanie)

7.32. Zwalczanie nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego ***I (głosowanie)

7.33. Absolutorium za rok 2012: Parlament Europejski (głosowanie końcowe)

7.34. Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego (głosowanie końcowe)

7.35. Stosunki między Parlamentem Europejskim a parlamentami państw członkowskich (głosowanie)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności