Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0185(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0268/2014

Συζήτηση :

PV 16/04/2014 - 11
CRE 16/04/2014 - 11

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2014 - 14.3
CRE 16/04/2014 - 14.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0433

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

11. Σύστημα ιδίων πόρων * - Μέτρα εφαρμογής για το σύστημα ιδίων πόρων - Μέτρα εφαρμογής για το σύστημα ιδίων πόρων *** - Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι και ίδιοι πόροι που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών * (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Anne E. Jensen και Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

Έκθεση σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2014/2020(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Anne E. Jensen και Jean-Luc Dehaene (A7-0270/2014)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων για το σύστημα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Anne E. Jensen και Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τις μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και των ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και για τα μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών (αναδιατύπωση) [05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Anne E. Jensen και Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

Alain Lamassoure (αναπληρωτής εισηγητής) και Anne E. Jensen παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτριος Κούρκουλας (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Salvador Garriga Polledo, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jutta Haug, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Isabelle Durant, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Richard Ashworth, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jürgen Klute, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Claudio Morganti, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Lucas Hartong, μη εγγεγραμμένος, Ingeborg Gräßle, Ivailo Kalfin, Gerben-Jan Gerbrandy, François Alfonsi, Peter van Dalen, Věra Flasarová, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, William (The Earl of) Dartmouth, Andrew Henry William Brons και Andrej Plenković.

Παρεμβαίνουν οι Janusz Lewandowski, Δημήτριος Κούρκουλας, Alain Lamassoure και Anne E. Jensen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.2, των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2014, σημείο 14.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2014 και σημείο 14.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου