Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0248(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0078/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0078/2014

Συζήτηση :

PV 16/04/2014 - 12
CRE 16/04/2014 - 12

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2014 - 14.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0436

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

12. Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης [COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

H Rosa Estaràs Ferragut παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Γεώργιος Σταυρακάκης (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Nuno Teixeira, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kerstin Westphal, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Joachim Zeller, María Irigoyen Pérez, Ruža Tomašić και Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Nikola Vuljanić.

Παρεμβαίνουν οι Janusz Lewandowski και Rosa Estaràs Ferragut.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου