Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0248(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0078/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0078/2014

Συζήτηση :

PV 16/04/2014 - 12
CRE 16/04/2014 - 12

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2014 - 14.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0436

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

14.6. Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης [COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 40)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0436)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0436)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου