Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0023(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0018/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0018/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2014 - 14.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0441

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

14.11. Προστασία του ευρώ και των άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη μέσω του ποινικού δικαίου ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου, και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου [COM(2013)0042 - C7-0033/2013 - 2013/0023(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Anthea McIntyre (A7-0018/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 45)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0441)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0441)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου