Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0380(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0282/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0282/2013

Συζήτηση :

PV 22/10/2013 - 18
CRE 22/10/2013 - 18

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2013 - 11.6
CRE 23/10/2013 - 11.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 12/12/2013 - 12.10
CRE 12/12/2013 - 12.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 16/04/2014 - 14.13
CRE 16/04/2014 - 14.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0441
P7_TA(2014)0443

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

14.13. Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ***I (τελική ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου και του κανονισμού αριθ. XXX/2011 του Συμβουλίου για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική [COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Alain Cadec (A7-0282/2013)

Η συζήτηση διεξάχθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2013 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2013).

Η ψηφοφορία αναβλήθηκε για τη συνεδρίαση της 23ης Οκτωβρίου 2013 (σημείο 11.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2013).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 47)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0443)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0443)

Παρεμβάσεις

Πριν την ψηφοφορία, οι Guido Milana και Alain Cadec (εισηγητής).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου