Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

15. Αιτιολογήσεις ψήφου
Πλήρη Πρακτικά

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση David Martin - A7-0352/2011
Andrej Plenković

Έκθεση Anne E. Jensen και Jean-Luc Dehaene - A7-0271/2014
Peter Jahr και Seán Kelly

Έκθεση Rosa Estaràs Ferragut - A7-0078/2014
Zdravka Bušić, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr, Seán Kelly και Andrej Plenković

Έκθεση Julie Girling - A7-0440/2013
Peter Jahr, Seán Kelly και Hiltrud Breyer

Έκθεση Alain Cadec - A7-0282/2013
Dolores García-Hierro Caraballo και Andrej Plenković.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 18.45 και επαναλαμβάνεται στις 19.00.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου