Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0185(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0089/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0089/2014

Συζήτηση :

PV 16/04/2014 - 19
CRE 16/04/2014 - 19

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2014 - 9.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0451

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

19. Παραβιάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβιάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης [COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Andreas Schwab (A7-0089/2014)

Ο Andreas Schwab παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ildikó Gáll-Pelcz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Antolín Sánchez Presedo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly και Theodor Dumitru Stolojan.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Andreas Schwab.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου