Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 16 април 2014 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 4.100 години от Първата световна война: Поуки за бъдещето на Европа (разискване)
 5.Натиск от страна на Русия върху държавите от Източното партньорство и по-специално дестабилизирането на източната част на Украйна (разискване)
 6.Промяна на дневния ред
 7.Време за гласуване
  
7.1.Защита на видовете от дивата флора и фауна ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.2.Възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Сейшели *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.3.Възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Съюза на Коморските острови *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.4.Възможности за риболов и финансово участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Република Мадагаскар *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.5.Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Корея по отношение на въпросите, свързани с обратното приемане *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.6.Рамковото споразумение между Европейския съюз и Република Корея, с изключение на въпросите, свързани с обратното приемане *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.7.Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и Република Черна гора (Протокол, отчитащ присъединяването на Република Хърватия) *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.8.Рамково споразумение между Европейския съюз и Грузия за общите принципи на участие на Грузия в програми на Съюза *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.9.Разрешаване на Португалия да прилага намалени акцизни ставки за местно произвеждани и консумирани ром и ликьори в автономния регион Мадейра и за местно произвеждани и консумирани ликьори и спиртни напитки (eaux-de-vie) в автономния регион Азорски острови * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.10.Режим на данъка AIEM, прилаган на Канарските острови * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.11.Изменение на Решение 2004/162/ЕО относно режима на „octroi de mer“ във френските отвъдморски департаменти по отношение на срока му на прилагане * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.12.Изменение на разпоредбите от Правилника за дейността относно времето за въпроси (гласуване)
  
7.13.Изменение на член 90 от Правилника за дейността на ЕП относно международните споразумения (гласуване)
  
7.14.Изменение на Правилника за дейността на ЕП с цел да се предвиди възможността за използване на електронни подписи (гласуване)
  
7.15.Проект на коригиращ бюджет №1 към общия бюджет за 2014 г. - технически корекции, засягащи Европейския инвестиционен фонд, Хоризонт 2020 и съвместното предприятие Shift2Rail (гласуване)
  
7.16.Въвеждане на свързани с шума експлоатационни ограничения на летищата в Съюза в рамките на балансирания подход ***II (гласуване)
  
7.17.Действие на Съюза в подкрепа на инициативата „Европейски столици на културата“ за периода 2020—2033 г. ***II (гласуване)
  
7.18.Приуловите на представители на разред китообразни ***II (гласуване)
  
7.19.Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги ***I (гласуване)
  
7.20.Връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка ***I (гласуване)
  
7.21.Намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки ***I (гласуване)
  
7.22.Наблюдение на морските външни граници ***I (гласуване)
  
7.23.Прехвърляне на МПС ***I (гласуване)
  
7.24.Финансовата отговорност, свързана с арбитражните съдилища за уреждане на спорове между инвеститор и държава, учредени по силата на международни споразумения, по които Европейският съюз е страна ***I (окончателно гласуване)
  
7.25.Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на ЕС ***I (окончателно гласуване)
  
7.26.Статут и финансиране на европейските политически партии и на европейските политически фондации ***I (гласуване)
  
7.27.Финансирането на европейските политически партии ***I (гласуване)
  
7.28.Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза ***I (гласуване)
  
7.29.Емисии на въглероден диоксид от морския транспорт ***I (гласуване)
  
7.30.Инвазивни чужди видове ***I (гласуване)
  
7.31.Техническо изпълнение на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата ***I (гласуване)
  
7.32.Борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред ***I (гласуване)
  
7.33.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета: Европейски парламент (окончателно гласуване)
  
7.34.Правото на разследване на Европейския парламент (окончателно гласуване)
  
7.35.Отношенията между Европейския парламент и националните парламенти (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Система на собствените ресурси * - Мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз - Мерки за прилагане на системата на собствените ресурси *** - Методи и процедура за предоставяне на традиционните собствени ресурси и собствения ресурс на база БНД и мерки за удовлетворяване на потребностите от парични средства * (разискване)
 12.Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз ***I (разискване)
 13.Тревожен недостиг на бюджетни кредити за плащания за финансирането на външната помощ на ЕС (разискване)
 14.Време за гласуване
  
14.1.Мерки за прилагане на системата на собствените ресурси *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
14.2.Система на собствените ресурси * (гласуване)
  
14.3.Методи и процедура за предоставяне на традиционните собствени ресурси и собствения ресурс на база БНД и мерки за удовлетворяване на потребностите от парични средства * (гласуване)
  
14.4.Мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (гласуване)
  
14.5.Укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта ***I (гласуване)
  
14.6.Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз ***I (гласуване)
  
14.7.Увеличаване на капитала на Европейския инвестиционен фонд ***I (гласуване)
  
14.8.Европейска агенция по лекарствата (извършване на дейности по фармакологична бдителност по отношение на лекарствените продукти за хуманна употреба) ***I (гласуване)
  
14.9.Макрофинансова помощ за Република Тунис ***I (гласуване)
  
14.10.Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море ***I (гласуване)
  
14.11.Защита на еврото и други валути от фалшифициране чрез средствата на наказателното право ***I (гласуване)
  
14.12.Мед ***I (окончателно гласуване)
  
14.13.Европейски фонд за морско дело и рибарство ***I (окончателно гласуване)
  
14.14.Европейски полицейски колеж ***I (гласуване)
 15.Обяснениe на вот
 16.Поправки на вот и намерения за гласуване
 17.Решение на Съда на Европейския съюз от 8 април относно запазването на данни (C 293/12 и C 594/12) (разискване)
 18.Културни и религиозни различия по света (разискване)
 19.Нарушения на разпоредбите на правото в областта на конкуренцията ***I (разискване)
 20.Европейски фондове за дългосрочни инвестиции ***I (разискване)
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (305 kb) Присъствен списък (62 kb)    Резултати от поименно гласуване (5268 kb) 
 
Протокол (248 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от гласувания (457 kb) Резултати от поименно гласуване (2151 kb) 
 
Протокол (319 kb) Присъствен списък (72 kb) Резултати от гласувания (207 kb) Резултати от поименно гласуване (1153 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност