Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 16. april 2014 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 4.100 år efter Første Verdenskrig: Den lære, der bør drages, og Europas fremtid (forhandling)
 5.Russisk pres på lande i det østlige partnerskab og navnlig destabiliseringen af det østlige Ukraine (forhandling)
 6.Ændring af dagsordenen
 7.Afstemningstid
  
7.1.Beskyttelse af vilde dyr og planter ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.2.Fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EF og Seychellerne *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.3.Fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.4.Fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Madagascar *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.5.Rammeaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side vedrørende tilbagetagelsesspørgsmål *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.6.Rammeaftale mellem EU og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.7.Stabiliserings- og associeringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.8.Rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Georgien om de generelle principper for Georgiens deltagelse i Unionens programmer *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.9.Bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats i den selvstyrende region Madeira samt i den selvstyrende region Azorerne på visse alkoholiske drikke * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.10.AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.11.Ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer med hensyn til dens anvendelsesperiode * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.12.Ændring af forretningsordenens bestemmelser om forespørgsler og spørgsmål fra parlamentsmedlemmer (afstemning)
  
7.13.Ændring af artikel 90 i Europa-Parlamentets forretningsorden om internationale aftaler (afstemning)
  
7.14.Ændring af Europa-Parlamentets forretningsorden for at muliggøre elektroniske signaturer (afstemning)
  
7.15.Forslag til ændringsbudget nr. 1 til det almindelige budget for 2014 - tekniske ændringer vedrørende Den Europæiske Investeringsfond, Horisont 2020 og fællesforetagendet Shift2Rail (afstemning)
  
7.16.Indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i Unionens lufthavne inden for en afbalanceret strategi ***II (afstemning)
  
7.17.EU-initiativ vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033 ***II (afstemning)
  
7.18.utilsigtede fangster af hvaler ***II (afstemning)
  
7.19.Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser ***I (afstemning)
  
7.20.Tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område ***I (afstemning)
  
7.21.Emballage og emballageaffald med henblik på at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer ***I (afstemning)
  
7.22.Overvågning af de ydre søgrænser ***I (afstemning)
  
7.23.Overførsel af motorkøretøjer ***I (afstemning)
  
7.24.Det økonomiske ansvar ved tvistbilæggelse mellem investorer og stater for voldgiftsretter, der er oprettet ved internationale aftaler, som Den Europæiske Union er part i ***I (endelig afstemning)
  
7.25.Beskyttelse mod dumpingimport og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af EU ***I (endelig afstemning)
  
7.26.Statut for og finansiering af politiske partier og fonde på europæisk plan ***I (afstemning)
  
7.27.Finansiering af europæiske politiske partier ***I (afstemning)
  
7.28.Finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget ***I (afstemning)
  
7.29.CO2-emissioner fra søtransport ***I (afstemning)
  
7.30.Invasive ikkehjemmehørende arter ***I (afstemning)
  
7.31.Teknisk gennemførelse af Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer ***I (afstemning)
  
7.32.Strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser ***I (afstemning)
  
7.33.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet (endelig afstemning)
  
7.34.Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse (endelig afstemning)
  
7.35.Forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter * - Gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter - Gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter *** - Metoder og procedure for overdragelse af de traditionelle egne indtægter fra BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav  (omarbejdning) * (forhandling)
 12.Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ***I (forhandling)
 13.Alarmerende mangel på bevillinger til finansiering af EU's bistand til tredjelande (forhandling)
 14.Afstemningstid
  
14.1.Gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
14.2.Ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter * (afstemning)
  
14.3.Metoder og procedure for overdragelse af de traditionelle egne indtægter fra BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav  (omarbejdning) * (afstemning)
  
14.4.Gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (afstemning)
  
14.5.Offentlige arbejdsformidlinger ***I (afstemning)
  
14.6.Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ***I (afstemning)
  
14.7.Kapitalforhøjelse i Den Europæiske Investeringsfond ***I (afstemning)
  
14.8.Det Europæiske Lægemiddelagentur for udførelse af lægemiddelovervågningsaktiviteter i forbindelse med humanmedicinske lægemidler ***I (afstemning)
  
14.9.Makrofinansiel bistand til Den Tunesiske Republik ***I (afstemning)
  
14.10.Genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet ***I (afstemning)
  
14.11.Strafferetlig beskyttelse af euroen og andre valutaer mod falskmøntneri og erstatning af Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA ***I (afstemning)
  
14.12.Honning ***I (endelig afstemning)
  
14.13.Den Europæiske Hav- og Fiskerifond ***I (endelig afstemning)
  
14.14.Det Europæiske Politiakademi ***I (afstemning)
 15.Stemmeforklaringer
 16.Stemmerettelser og -intentioner
 17.EU-Domstolens dom af 8. april om lagring af data (C 293/12 og C 594/12) (forhandling)
 18.Religiøse friheder og kulturelle forskelle (forhandling)
 19.Overtrædelser af konkurrenceregler ***I (forhandling)
 20.Europæiske langsigtede investeringsfonde ***I (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (257 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (5268 kb) 
 
Protokol (182 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (420 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2140 kb) 
 
Protokol (286 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (185 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1140 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik