Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 16. aprill 2014 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 4.100 aastat I maailmasõjast - õppetunnid ja Euroopa tulevik (arutelu)
 5.Venemaa surve idapartnerluse riikidele ja eeskätt olukorra destabiliseerimine Ukraina idaosas (arutelu)
 6.Päevakorra muudatus
 7.Hääletused
  
7.1.Looduslike looma- ja taimeliikide kaitse ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.2.ELi ja Seišellide vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.3.ELi ja Komooride vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.4.ELi ja Madagaskari vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.5.ELi ja Korea Vabariigi vaheline raamleping tagasivõtmisega seotud küsimustes *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.6.ELi ja Korea vaheline raamleping, milles ei käsitleta tagasivõtmist *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.7.ELi ja Montenegro vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (protokoll, et võtta arvesse Horvaatia ühinemist ELiga) *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.8.ELi ja Gruusia vaheline raamleping Gruusia liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.9.Loa andmine Portugalile kohaldada Madeira ja Assooride autonoomsetes piirkondades teatavatele alkohoolsetele jookidele madalamat aktsiisimäära * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.10.Kanaari saartel kehtiv AIEM-maks * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.11.Otsuse 2004/162/EÜ (dokimaksude kohta Prantsusmaa ülemeredepartemangudes) kohaldamisaja muutmine * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.12.Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine parlamendis küsimuste esitamist käsitlevate sätete osas (hääletus)
  
7.13.Euroopa Parlamendi kodukorra rahvusvahelisi lepinguid käsitleva artikli 90 muutmine (hääletus)
  
7.14.Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine elektroonilise allkirjastamise võimaldamiseks (hääletus)
  
7.15.Paranduseelarve projekt nr 1/2014: tehnilised muudatused seoses Euroopa Investeerimisfondiga, programmiga „Horisont 2020” ja ühisettevõttega Shift2Rail (hääletus)
  
7.16.Müraga seotud käitamispiirangute kehtestamine liidu lennuväljadel ***II (hääletus)
  
7.17.Liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad” aastateks 2020−2033 ***II (hääletus)
  
7.18.Vaalaliste juhuslik püük ***II (hääletus)
  
7.19.Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega ***I (hääletus)
  
7.20.Liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamine ***I (hääletus)
  
7.21.Õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamine ***I (hääletus)
  
7.22.Patrull- ja vaatlustegevus välistel merepiiridel ***I (hääletus)
  
7.23.Mootorsõidukite teise liikmesriiki viimine ***I (hääletus)
  
7.24.Finantsvastutus, mis on seotud nende rahvusvaheliste lepingutega loodud investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise vahekohtutega, mille osaline on EL ***I (lõpphääletus)
  
7.25.Kaitse dumpinguhinnaga impordi ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed ***I (lõpphääletus)
  
7.26.Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirjad ja rahastamine ***I (hääletus)
  
7.27.Euroopa tasandi erakondade rahastamine ***I (hääletus)
  
7.28.Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I (hääletus)
  
7.29.Meretranspordist pärit süsinikdioksiidiheide ***I (hääletus)
  
7.30.Invasiivsed võõrliigid ***I (hääletus)
  
7.31.ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli tehniline rakendamine ***I (hääletus)
  
7.32.Liidu finantshuve kahjustava pettuse vastane võitlus kriminaalõiguse abil ***I (hääletus)
  
7.33.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament (lõpphääletus)
  
7.34.Euroopa Parlamendi uurimisõigus (lõpphääletus)
  
7.35.Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vahelised suhted (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Omavahendite süsteem * - Omavahendite süsteemi rakendusmeetmed - Omavahendite süsteemi rakendusmeetmed *** - Traditsioonilised, käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid ning muud sularahanõudluse rahuldamiseks vajalikud meetmed * (arutelu)
 12.Euroopa Liidu Solidaarsusfond ***I (arutelu)
 13.Murettekitav maksete puudujääk ELi-poolse välisabi rahastamise osas (arutelu)
 14.Hääletused
  
14.1.Omavahendite süsteemi rakendusmeetmed *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
14.2.Omavahendite süsteem * (hääletus)
  
14.3.Traditsioonilised, käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid ning muud sularahanõudluse rahuldamiseks vajalikud meetmed * (hääletus)
  
14.4.Omavahendite süsteemi rakendusmeetmed (hääletus)
  
14.5.Avalikud tööturuasutused ***I (hääletus)
  
14.6.Euroopa Liidu Solidaarsusfond ***I (hääletus)
  
14.7.Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamine ***I (hääletus)
  
14.8.Euroopa Ravimiamet (inimtervishoius kasutatavate ravimite ravimiohutuse järelevalve toimingud) ***I (hääletus)
  
14.9.Makromajanduslik finantsabi Tuneesia Vabariigile ***I (hääletus)
  
14.10.Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastane kava ***I (hääletus)
  
14.11.Euro ja muude vääringute kriminaalõiguslik kaitse võltsimise vastu ***I (hääletus)
  
14.12.Mesi ***I (lõpphääletus)
  
14.13.Euroopa Merendus- ja Kalandusfond ***I (lõpphääletus)
  
14.14.Euroopa Politseikolledž ***I (hääletus)
 15.Selgitused hääletuse kohta
 16.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 17.Euroopa Kohtu 8. aprilli otsus andmete säilitamist käsitlevas kohtuasjas (C 293/12 ja C 594/12) (arutelu)
 18.Usuvabadus ja kultuuriline mitmekesisus (arutelu)
 19.Konkurentsiõiguse rikkumised ***I (arutelu)
 20.Euroopa pikaajalised investeerimisfondid ***I (arutelu)
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (258 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (5268 kb) 
 
Protokoll (181 kb) Kohalolijate nimekiri (37 kb) Hääletuste tulemused (431 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2118 kb) 
 
Protokoll (274 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletuste tulemused (181 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1139 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika