Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 16 april 2014 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 4.100 jaar na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog: te trekken lering en toekomst van Europa (debat)
 5.Russische druk op landen van het Oostelijk Partnerschap en met name de destabilisatie van Oost-Oekraïne (debat)
 6.Wijziging van de agenda
 7.Stemmingen
  7.1.Bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  7.2.Vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Seychellen *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  7.3.Vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Comoren *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  7.4.Vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Madagaskar *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  7.5.Kaderovereenkomst EU-Korea wat overnameaangelegenheden betreft *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  7.6.Kaderovereenkomst EU-Korea met uitzondering van de aangelegenheden die verband houden met overname *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  7.7.Stabilisatie- en associatieovereenkomst EG-Montenegro (Protocol om rekening te houden met de toetreding van Kroatië) *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  7.8.Kaderovereenkomst EU-Georgië over de algemene beginselen voor de deelname van Georgië aan programma’s van de Unie *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  7.9.Machtiging van Portugal tot een verlaging van de accijns in de autonome regio's Madeira en de Azoren op bepaalde alcoholische dranken * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  7.10.AIEM-belastingregeling die van toepassing is op de Canarische eilanden * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  7.11.Wijziging van de toepassingsduur van Beschikking 2004/162/EG betreffende de octroi de mer -regeling in de Franse overzeese departementen * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  7.12.Wijziging van het Reglement van het Parlement betreffende parlementaire vragen (stemming)
  7.13.Wijziging van artikel 90 van het Reglement van het Parlement betreffende internationale overeenkomsten (stemming)
  7.14.Wijziging van het Reglement van het Parlement om elektronische handtekeningen toe te staan (stemming)
  7.15.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2014 - het Europees Investeringsfonds, Horizon 2020 en de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (stemming)
  7.16.Invoering van geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op EU-luchthavens ***II (stemming)
  7.17.Actie van de Unie voor het evenement "Culturele Hoofdsteden van Europa" voor de periode 2020 tot 2033 ***II (stemming)
  7.18.Incidentele vangsten van walvisachtigen ***II (stemming)
  7.19.Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten ***I (stemming)
  7.20.Teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht ***I (stemming)
  7.21.Vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen ***I (stemming)
  7.22.Bewaking van de zeebuitengrenzen ***I (stemming)
  7.23.Overbrenging van motorvoertuigen ***I (stemming)
  7.24.Financiële aansprakelijkheid in verband met scheidsgerechten voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten die zijn ingesteld bij internationale overeenkomsten waarbij de EU partij is ***I (eindstemming)
  7.25.Bescherming tegen gedumpte en gesubsidieerde import uit landen die geen lid zijn van de EU ***I (eindstemming)
  7.26.Statuut en financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen ***I (stemming)
  7.27.Financiering van Europese politieke partijen ***I (stemming)
  7.28.Financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie ***I (stemming)
  7.29.Kooldioxide-emissies door maritiem vervoer ***I (stemming)
  7.30.Invasieve uitheemse soorten ***I (stemming)
  7.31.Technische uitvoering van het Protocol van Kyoto bij het VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering ***I (stemming)
  7.32.Strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt ***I (stemming)
  7.33.Kwijting 2012: Europees Parlement (eindstemming)
  7.34.Enquêterecht van het Europees Parlement (eindstemming)
  7.35.De betrekkingen tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Stelsel van eigen middelen * - Uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen - Uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen *** - Traditionele eigen middelen en de bni-middelen en maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien * (debat)
 12.Solidariteitsfonds van de Europese Unie ***I (debat)
 13.Alarmerend tekort aan betalingen voor de financiering van externe steun van de EU (debat)
 14.Stemmingen
  14.1.Uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  14.2.Stelsel van eigen middelen * (stemming)
  14.3.Traditionele eigen middelen en de bni-middelen en maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien * (stemming)
  14.4.Uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen (stemming)
  14.5.Verbeterde samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening ***I (stemming)
  14.6.Solidariteitsfonds van de Europese Unie ***I (stemming)
  14.7.Kapitaalverhoging bij het Europees Investeringsfonds ***I (stemming)
  14.8.Europees Geneesmiddelenbureau (uitvoeren van geneesmiddelenbewakingsactiviteiten betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik) ***I (stemming)
  14.9.Macrofinanciële bijstand aan de Republiek Tunesië ***I (stemming)
  14.10.Herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee ***I (stemming)
  14.11.Strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij ***I (stemming)
  14.12.Honing ***I (eindstemming)
  14.13.Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij ***I (eindstemming)
  14.14.Europese Politieacademie ***I (stemming)
 15.Stemverklaringen
 16.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 17.Arrest van het Hof van Justitie van 8 april inzake het bewaren van gegevens (C-293/12 en C-594/12) (debat)
 18.Godsdienstvrijheid en culturele diversiteit (debat)
 19.Inbreuken op het mededingingsrecht ***I (debat)
 20.Europese langetermijninvesteringsfondsen ***I (debat)
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (262 kb) Presentielijst (62 kb)    Hoofdelijke stemming (5268 kb) 
 
Notulen (182 kb) Presentielijst (37 kb) Uitslag van de stemming (430 kb) Hoofdelijke stemming (2118 kb) 
 
Notulen (290 kb) Presentielijst (64 kb) Uitslag van de stemming (176 kb) Hoofdelijke stemming (1135 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid