Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 16 kwietnia 2014 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 4.100 lat od pierwszej wojny światowej - wnioski, jakie należy wyciągnąć, oraz przyszłość Europy (debata)
 5.Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacja Wschodniej Ukrainy (debata)
 6.Zmiana porządku obrad
 7.Głosowanie
  
7.1.Ochrona gatunków dzikiej fauny i flory ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.2.Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Seszelami *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.3.Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Komorami *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.4.Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w umowie o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Republiką Madagaskaru *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.5.Umowa ramowa między UE a Republiką Korei w zakresie kwestii dotyczących readmisji *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.6.Umowa ramowa między UE a Republiką Korei z wyjątkiem kwestii dotyczących readmisji *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.7.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotą Europejską a Czarnogórą (protokół uwzględniający przystąpienie Chorwacji) *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.8.Umowa ramowa między Unią Europejską a Gruzją dotycząca ogólnych zasad uczestnictwa Gruzji w programach unijnych *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.9.Zezwolenie dla Portugalii na stosowanie obniżonej stawki akcyzy w autonomicznych regionach Madery i Azorów na niektóre napoje alkoholowe * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.10.Podatek AIEM stosowany na Wyspach Kanaryjskich * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.11.Zmiana okresu stosowania decyzji Rady 2004/162/WE dotyczącej systemu opłat za dokowanie we francuskich departamentach zamorskich * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.12.Zmiana przepisów Regulaminu dotyczących tury pytań (głosowanie)
  
7.13.Zmiana art. 90 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, dotyczącego umów międzynarodowych (głosowanie)
  
7.14.Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w celu umożliwienia stosowania podpisów elektronicznych (głosowanie)
  
7.15.Projekt budżetu korygującego nr 1/2014 - korekty techniczne dotyczące Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Horyzontu 2020 oraz wspólnego przedsięwzięcia Shift2Rail (głosowanie)
  
7.16.Wprowadzenie ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii ***II (głosowanie)
  
7.17.Działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 ***II (głosowanie)
  
7.18.Przypadkowe odłowy waleni ***II (głosowanie)
  
7.19.Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług ***I (głosowanie)
  
7.20.Zwrot dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego ***I (głosowanie)
  
7.21.Ograniczenie korzystania z lekkich plastikowych toreb na zakupy ***I (głosowanie)
  
7.22.Ochrona zewnętrznych granic morskich ***I (głosowanie)
  
7.23.Przenoszenie pojazdów silnikowych ***I (głosowanie)
  
7.24.Odpowiedzialność finansowa związana z trybunałami do spraw rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem, utworzonymi na mocy umów międzynarodowych, których Unia Europejska jest stroną ***I (głosowanie końcowe)
  
7.25.Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami UE ***I (głosowanie końcowe)
  
7.26.Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych ***I (głosowanie)
  
7.27.Finansowanie europejskich partii politycznych ***I (głosowanie)
  
7.28.Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii ***I (głosowanie)
  
7.29.Emisja dwutlenku węgla z transportu morskiego ***I (głosowanie)
  
7.30.Inwazyjne gatunki obce ***I (głosowanie)
  
7.31.Techniczne wykonanie Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu ***I (głosowanie)
  
7.32.Zwalczanie nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego ***I (głosowanie)
  
7.33.Absolutorium za rok 2012: Parlament Europejski (głosowanie końcowe)
  
7.34.Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego (głosowanie końcowe)
  
7.35.Stosunki między Parlamentem Europejskim a parlamentami państw członkowskich (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.System zasobów własnych * - Środki wykonawcze w odniesieniu do systemu zasobów własnych - Środki wykonawcze w odniesieniu do systemu zasobów własnych *** - Tradycyjne zasoby własne, zasoby własne oparte na VAT oraz DNB, a także środki w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych * (debata)
 12.Fundusz Solidarności Unii Europejskiej ***I (debata)
 13.Alarmujący niedobór środków na płatności w celu finansowania pomocy zewnętrznej UE (debata)
 14.Głosowanie
  
14.1.Środki wykonawcze w odniesieniu do systemu zasobów własnych *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
14.2.System zasobów własnych * (głosowanie)
  
14.3.Tradycyjne zasoby własne, zasoby własne oparte na VAT oraz DNB, a także środki w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych * (głosowanie)
  
14.4.Środki wykonawcze w odniesieniu do systemu zasobów własnych (głosowanie)
  
14.5.Wzmocniona współpraca między publicznymi służbami zatrudnienia ***I (głosowanie)
  
14.6.Fundusz Solidarności Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  
14.7.Podwyższenie kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego ***I (głosowanie)
  
14.8.Europejska Agencja Leków (nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi) ***I (głosowanie)
  
14.9.Pomoc makrofinansowa dla Republiki Tunezji ***I (głosowanie)
  
14.10.Plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym ***I (głosowanie)
  
14.11.Ochrona euro i innych walut przed fałszowaniem za pośrednictwem prawa karnego ***I (głosowanie)
  
14.12.Miód ***I (głosowanie końcowe)
  
14.13.Europejski Fundusz Morski i Rybacki ***I (głosowanie końcowe)
  
14.14.Europejskie Kolegium Policyjne ***I (głosowanie)
 15.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 16.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 17.Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia w sprawie zatrzymywania danych (C-293/12 i C-594/12) (debata)
 18.Wolność wyznania i różnorodność kulturowa (debata)
 19.Naruszenia prawa konkurencji ***I (debata)
 20.Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne ***I (debata)
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (252 kb) Lista obecności (62 kb)    Wyniki głosowań imiennych (5268 kb) 
 
Protokół (241 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (466 kb) Wyniki głosowań imiennych (2101 kb) 
 
Protokół (291 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (186 kb) Wyniki głosowań imiennych (1166 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności