Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 16. apríla 2014 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 4.100 rokov od prvej svetovej vojny: získané poznatky a budúcnosť Európy (rozprava)
 5.Ruský tlak na krajiny Východného partnerstva a najmä destabilizácia východnej Ukrajiny (rozprava)
 6.Zmena programu rokovania
 7.Hlasovanie
  
7.1.Ochrana druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.2.Rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v odvetví rybárstva medzi ES a Seychelskou republikou *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.3.Rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Komorským zväzom *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.4.Rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Madagaskarom *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.5.Rámcová dohoda medzi EÚ a Kórejskou republikou, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa readmisie *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.6.Rámcová dohoda medzi EÚ a Kórejskou republikou s výnimkou otázok týkajúcich sa readmisie *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.7.Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Čiernohorskou republikou (protokol s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátska) *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.8.Rámcová dohoda medzi EÚ a Gruzínskom o všeobecných zásadách účasti Gruzínska na programoch Únie *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.9.Povolenie Portugalsku uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane v autonómnych oblastiach Madeira a Azory na niektoré alkoholické nápoje * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.10.Daň AIEM uplatniteľná na Kanárskych ostrovoch * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.11.Zmena dĺžky uplatňovania rozhodnutia 2004/162/ES o systéme tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych zámorských departementoch * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.12.Zmena rokovacieho poriadku týkajúca sa parlamentných otázok (hlasovanie)
  
7.13.Zmena článku 90 rokovacieho poriadku Parlamentu o medzinárodných dohodách (hlasovanie)
  
7.14.Zmena rokovacieho poriadku Parlamentu s cieľom umožniť používanie elektronických podpisov (hlasovanie)
  
7.15.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2014: technické úpravy týkajúce sa Európskeho investičného fondu, programu Horizont 2020 a spoločného podniku Shift2Rail (hlasovanie)
  
7.16.Zavedenie prevádzkových obmedzení súvisiacich s hlukom na letiskách Európskej únie ***II (hlasovanie)
  
7.17.Činnosť Únie na podporu akcie Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 ***II (hlasovanie)
  
7.18.Náhodné úlovky veľrybovitých cicavcov (veľrýb) ***II (hlasovanie)
  
7.19.Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb ***I (hlasovanie)
  
7.20.Navrátenie predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu ***I (hlasovanie)
  
7.21.Zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek ***I (hlasovanie)
  
7.22.Dozor nad vonkajšími morskými hranicami ***I (hlasovanie)
  
7.23.Prevoz motorových vozidiel ***I (hlasovanie)
  
7.24.Finančná zodpovednosť spojená so súdmi urovnávania sporov medzi investorom a štátom zriadenými medzinárodnými dohodami, ktorých zmluvnou stranou je EÚ ***I (záverečné hlasovanie)
  
7.25.Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ ***I (záverečné hlasovanie)
  
7.26.Štatút a financovanie európskych politických strán a európskych politických nadácií ***I (hlasovanie)
  
7.27.Financovanie európskych politických strán ***I (hlasovanie)
  
7.28.Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie ***I (hlasovanie)
  
7.29.Emisie oxidu uhličitého z námornej dopravy ***I (hlasovanie)
  
7.30.Cudzie invázne druhy ***I (hlasovanie)
  
7.31.Technické vykonávanie Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy ***I (hlasovanie)
  
7.32.Boj proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva ***I (hlasovanie)
  
7.33.Absolutórium za rok 2012: Európsky parlament (záverečné hlasovanie)
  
7.34.Vyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu (záverečné hlasovanie)
  
7.35.Vzťahy medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Systém vlastných zdrojov * - Vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov - Vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov *** - Tradičné vlastné zdroje a vlastné zdroje založené na DPH a HND a opatrenia na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť * (rozprava)
 12.Fond solidarity Európskej únie ***I (rozprava)
 13.Alarmujúci nedostatok prostriedkov na financovanie vonkajšej pomoci EÚ (rozprava)
 14.Hlasovanie
  
14.1.Vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
14.2.Systém vlastných zdrojov * (hlasovanie)
  
14.3.Tradičné vlastné zdroje a vlastné zdroje založené na DPH a HND a opatrenia na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť * (hlasovanie)
  
14.4.Vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov (hlasovanie)
  
14.5.Rozšírenie spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti ***I (hlasovanie)
  
14.6.Fond solidarity Európskej únie ***I (hlasovanie)
  
14.7.Zvýšenie kapitálu Európskeho investičného fondu ***I (hlasovanie)
  
14.8.Európska agentúra pre lieky (vykonávanie činností dohľadu nad liekmi na humánne použitie) ***I (hlasovanie)
  
14.9.Makrofinančná pomoc Tuniskej republike ***I (hlasovanie)
  
14.10.Viacročný plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori ***I (hlasovanie)
  
14.11.Trestnoprávna ochrana eura a ostatných mien proti falšovaniu ***I (hlasovanie)
  
14.12.Med ***I (záverečné hlasovanie)
  
14.13.Európsky námorný a rybársky fond ***I (záverečné hlasovanie)
  
14.14.Európska policajná akadémia ***I (hlasovanie)
 15.Vysvetlenia hlasovania
 16.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 17.Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 8. apríla týkajúci sa uchovávania údajov (C 293/12 a C 594/12) (rozprava)
 18.Náboženské slobody a kultúrna rozmanitosť (rozprava)
 19.Porušenia práva hospodárskej súťaže ***I (rozprava)
 20.Európske dlhodobé investičné fondy ***I (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (257 kb) Prezenčná listina (62 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (5268 kb) 
 
Zápisnica (234 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovania (436 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (2117 kb) 
 
Zápisnica (286 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (191 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1139 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia