Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 16 april 2014 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 4.Hundra år efter första världskriget: lärdomar och Europas framtid (debatt)
 5.Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet, särskilt destabiliseringen av östra Ukraina (debatt)
 6.Ändring av föredragningslistan
 7.Omröstning
  
7.1.Skydd av arter av vilda djur och växter ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Republiken Seychellerna *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.3.Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.4.Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Republiken Madagaskar *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.5.Ramavtal mellan EU och Republiken Korea när det gäller frågor rörande återtagande *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.6.Ramavtal mellan EU och Republiken Korea, med undantag för frågor rörande återtagande *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.7.Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och Republiken Montenegro (protokoll med anledning av Kroatiens anslutning till EU) *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.8.Ramavtal mellan EU och Georgien om de allmänna principerna för Georgiens deltagande i unionsprogram *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.9.Tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats i de autonoma regionerna Madeira och Azorerna för vissa alkoholhaltiga drycker * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.10.Tillämpningen av AIEM-skatten på Kanarieöarna * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.11.Ändring av beslut 2004/162/EG om sjötullsystemet i de franska utomeuropeiska departementen * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.12.Ändring av Europaparlamentets arbetsordning med avseende på parlamentsfrågor (omröstning)
  
7.13.Ändring av artikel 90 i Europaparlamentets arbetsordning avseende internationella avtal (omröstning)
  
7.14.Ändring av Europaparlamentets arbetsordning för att möjliggöra elektroniska signaturer (omröstning)
  
7.15.Förslag till ändringsbudget nr 1/2014: tekniska justeringar avseende Europeiska investeringsfonden, Horisont 2020 och det gemensamma företaget Shift2Rail (omröstning)
  
7.16.Införande av driftsrestriktioner av bullerskäl vid flygplatser i unionen ***II (omröstning)
  
7.17.Unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 ***II (omröstning)
  
7.18.Oavsiktlig fångst av valar ***II (omröstning)
  
7.19.Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster ***I (omröstning)
  
7.20.Återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium ***I (omröstning)
  
7.21.Minskning av användningen av tunna plastbärkassar ***I (omröstning)
  
7.22.Övervakning av yttre sjögränser ***I (omröstning)
  
7.23.Överföring av motorfordon ***I (omröstning)
  
7.24.Ekonomiskt ansvar i samband med tvistlösning mellan investerare och stat vid tvistlösningsorgan som föreskrivs i internationella avtal där Europeiska unionen är part ***I (slutomröstning)
  
7.25.Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***I (slutomröstning)
  
7.26.Stadga för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser ***I (omröstning)
  
7.27.Finansiering av europeiska politiska partier ***I (omröstning)
  
7.28.Finansiella regler för unionens allmänna budget ***I (omröstning)
  
7.29.Koldioxidutsläpp från sjötransporter ***I (omröstning)
  
7.30.Invasiva främmande arter ***I (omröstning)
  
7.31.Tekniskt genomförande av Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändringar ***I (omröstning)
  
7.32.Bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen ***I (omröstning)
  
7.33.Ansvarsfrihet för 2012: Europaparlamentet (slutomröstning)
  
7.34.Europaparlamentets undersökningsrätt (slutomröstning)
  
7.35.Förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Systemet för Europeiska unionens egna medel * - Genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel - Genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel *** - Traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov * (debatt)
 12.Europeiska unionens solidaritetsfond ***I (debatt)
 13.Akut brist på betalningar till stöd för att finansiera EU:s externa bistånd (debatt)
 14.Omröstning
  
14.1.Genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
14.2.Systemet för Europeiska unionens egna medel * (omröstning)
  
14.3.Traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov * (omröstning)
  
14.4.Genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (omröstning)
  
14.5.Utökat samarbete mellan offentliga arbetsförmedlingar ***I (omröstning)
  
14.6.Europeiska unionens solidaritetsfond ***I (omröstning)
  
14.7.Europeiska investeringsfondens kapitalökning ***I (omröstning)
  
14.8.Europeiska läkemedelsmyndigheten (säkerhetsövervakning av humanläkemedel) ***I (omröstning)
  
14.9.Makroekonomiskt stöd till Republiken Tunisien ***I (omröstning)
  
14.10.Flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ***I (omröstning)
  
14.11.Straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning ***I (omröstning)
  
14.12.Honung ***I (slutomröstning)
  
14.13.Europeiska havs- och fiskerifonden ***I (slutomröstning)
  
14.14.Europeiska polisakademin ***I (omröstning)
 15.Röstförklaringar
 16.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 17.EU-domstolens dom av den 8 april om lagring av uppgifter (C-293/12 och C-594/12) (debatt)
 18.Religionsfrihet och kulturell mångfald (debatt)
 19.Överträdelser av konkurrensrättsliga bestämmelser ***I (debatt)
 20.Europeiska långsiktiga investeringsfonder ***I (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (263 kb) Närvarolista (62 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (5268 kb) 
 
Protokoll (180 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (446 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2124 kb) 
 
Protokoll (284 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (176 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1139 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy