Seznam 
Zápis
PDF 281kWORD 229k
Středa, 16. dubna 2014 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 4.100 let od první světové války: poučení a budoucnost Evropy (rozprava)
 5.Nátlak vyvíjený Ruskem na země Východního partnerství, a zejména destabilizace východní Ukrajiny (rozprava)
 6.Změna pořadu jednání
 7.Hlasování
  7.1.Ochrana volně žijících druhů živočichů a planě rostoucích rostlin ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  7.2.Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi EU a Seychelami v odvětví rybolovu *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  7.3.Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  7.4.Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi EU a Madagaskarem v odvětví rybolovu *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  7.5.Rámcová dohoda mezi EU a Koreou, pokud jde o záležitosti týkající se zpětného přebírání osob *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  7.6.Rámcová dohoda mezi EU a Koreou s výjimkou záležitostí týkajících se zpětného přebírání osob *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  7.7.Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi ES a Černou Horou (protokol zohledňující přistoupení Chorvatska) *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  7.8.Rámcová dohoda mezi EU a Gruzií o obecných zásadách účasti Gruzie v programech Unie *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  7.9.Povolení Portugalsku uplatňovat snížené sazby spotřební daně na určité alkoholické nápoje v autonomních oblastech Madeira a Azory * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  7.10.Daň AIEM uplatňovaná na Kanárských ostrovech * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  7.11.Změna doby platnosti rozhodnutí Rady 2004/162/ES o režimu tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) ve francouzských zámořských departementech * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  7.12.Změna jednacího řádu Parlamentu týkající se parlamentních otázek (hlasování)
  7.13.Změna článku 90 jednacího řádu Parlamentu o mezinárodních dohodách (hlasování)
  7.14.Změna jednacího řádu Parlamentu s cílem umožnit používání elektronických podpisů (hlasování)
  7.15.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2014: technické úpravy týkající se Evropského investičního fondu, Horizontu 2020 a společného podniku Shift2Rail (hlasování)
  7.16.Zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu ***II (hlasování)
  7.17.Akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033 ***II (hlasování)
  7.18.Náhodné úlovky kytovců ***II (hlasování)
  7.19.Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb ***I (hlasování)
  7.20.Navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu ***I (hlasování)
  7.21.Omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek ***I (hlasování)
  7.22.Ostraha vnějších námořních hranic ***I (hlasování)
  7.23.Převod motorových vozidel ***I (hlasování)
  7.24.Finanční odpovědnost v souvislosti se soudy pro urovnávání sporů mezi investorem a státem zřízenými mezinárodními dohodami, jichž je EU smluvní stranou ***I (konečné hlasování)
  7.25.Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU ***I (konečné hlasování)
  7.26.Statut a financování evropských politických stran a evropských politických nadací ***I (hlasování)
  7.27.Financování evropských politických stran ***I (hlasování)
  7.28.Finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie ***I (hlasování)
  7.29.Emise oxidu uhličitého z námořní dopravy ***I (hlasování)
  7.30.Invazní nepůvodní druhy ***I (hlasování)
  7.31.Technické provedení Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu ***I (hlasování)
  7.32.Boj vedený trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie ***I (hlasování)
  7.33.Absolutorium za rok 2012: Evropský parlament (konečné hlasování)
  7.34.Vyšetřovací právo Evropského parlamentu (konečné hlasování)
  7.35.Vztahy mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Systém vlastních zdrojů * – Prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů – Prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů *** – Tradiční vlastní zdroje a vlastní zdroje z DPH a HND a opatření ke krytí hotovostních nároků * (rozprava)
 12.Fond solidarity Evropské unie ***I (rozprava)
 13.Znepokojující nedostatek prostředků na platby pro financování vnější pomoci EU (rozprava)
 14.Hlasování
  14.1.Prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  14.2.Systém vlastních zdrojů * (hlasování)
  14.3.Tradiční vlastní zdroje a vlastní zdroje z DPH a HND a opatření ke krytí hotovostních nároků * (hlasování)
  14.4.Prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů (hlasování)
  14.5.Posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti ***I (hlasování)
  14.6.Fond solidarity Evropské unie ***I (hlasování)
  14.7.Zvýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu ***I (hlasování)
  14.8.Evropská agentura pro léčivé přípravky (vykonávání činností souvisejících s farmakovigilancí humánních léčivých přípravků) ***I (hlasování)
  14.9.Makrofinanční pomoc Tuniské republice ***I (hlasování)
  14.10.Plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři ***I (hlasování)
  14.11.Trestněprávní ochrana eura a ostatních měn proti padělání ***I (hlasování)
  14.12.Med ***I (konečné hlasování)
  14.13.Evropský námořní a rybářský fond ***I (konečné hlasování)
  14.14.Evropská policejní akademie ***I (hlasování)
 15.Vysvětlení hlasování
 16.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 17.Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 8. dubna týkající se uchovávání údajů (C-293/12 a C-594/12) (rozprava)
 18.Náboženské svobody a kulturní rozmanitost (rozprava)
 19.Porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže ***I (rozprava)
 20.Evropské fondy dlouhodobých investic ***I (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

STŘEDA 16. DUBNA 2014

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

FEMM, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (COM(2014)0212 - C7-0145/2014 - 2014/0120(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

ITRE, ECON, IMCO

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů, a směrnice 2013/34/EU, pokud jde o některé prvky výkazu o správě a řízení společnosti (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

ECON, LIBE, IMCO


3. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o roubovaný kopolymer polyvinylalkoholu a polyethylenglykolu v doplňcích stravy v pevné formě (D031929/02 - 2014/2691(RPS) - lhůta: 5/6/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2-fenylfenol, chlormekvat, cyflufenamid, cyfluthrin, dikambu, fluopikolid, flutriafol, fosetyl, indoxakarb, isoprothiolan, mandipropamid, metaldehyd, metkonazol, fosmet, pikloram, propyzamid, pyriproxyfen, saflufenacil, spinosad a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu (D032091/02 - 2014/2693(RPS) - lhůta: 10/6/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acibenzolar-S-methyl, ethoxychin, flusilazol, isoxaflutol, molinát, propoxykarbazon, pyraflufen-ethyl, chinoklamin a warfarin v některých produktech a na jejich povrchu (D032093/02 - 2014/2692(RPS) - lhůta: 5/6/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI.


4. 100 let od první světové války: poučení a budoucnost Evropy (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: 100 let od první světové války: poučení a budoucnost Evropy (2014/2670(RSP))

Předseda vystoupil s úvodním prohlášením.

Evangelos Venizelos (úřadující předseda Rady) a José Manuel Barroso (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Martin Callanan za skupinu ECR, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFD, a Daniël van der Stoep nezařazený.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda


5. Nátlak vyvíjený Ruskem na země Východního partnerství, a zejména destabilizace východní Ukrajiny (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Nátlak vyvíjený Ruskem na země Východního partnerství, a zejména destabilizace východní Ukrajiny (2014/2699(RSP))

Štefan Füle učinil prohlášení jménem Catherine Ashtonové (místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

PŘEDSEDNICTVÍ: László SURJÁN
místopředseda

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Libor Rouček za skupinu S&D, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Adrian Severin nezařazený, Elmar Brok, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paweł Robert Kowal, Knut Fleckenstein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł Robert Kowal, Nikola Vuljanić, Rolandas Paksas, Andrew Henry William Brons, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Posselt, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, Gerben-Jan Gerbrandy, Roberts Zīle, Willy Meyer, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Charles Tannock, Hans-Gert Pöttering, Tonino Picula, Alexander Graf Lambsdorff, Adam Bielan, Arnaud Danjean, Ioan Mircea Paşcu, Adina-Ioana Vălean, Marian-Jean Marinescu, Marusya Lyubcheva, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Iliana Malinova Iotova, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Francisco José Millán Mon, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Zbigniew Zaleski, Monica Luisa Macovei, Boris Zala, Cristian Dan Preda, Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Jacek Protasiewicz, Vytautas Landsbergis, Paweł Zalewski, Elisabeth Jeggle a Zbigniew Ziobro.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrey Kovatchev, Victor Boştinaru, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker a Krisztina Morvai.

Vystoupil Štefan Füle.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 110 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.13 zápisu ze dne 17.4.2014.


PŘEDSEDNICTVÍ: Jacek PROTASIEWICZ
místopředseda

6. Změna pořadu jednání

Předseda po konzultaci s politickými skupinami navrhl v souladu s článkem 140 jednacího řádu tuto změnu pořadu jednání:

Po večerním hlasování, které je naplánováno od 18:00 do 19:00, budou následovat ústní vysvětlení hlasování, jež se měla původně konat zítra, a to až do 19:00, kdy opět začnou rozpravy.

Pořad jednání je tímto změněn.

°
° ° °

Vystoupil William (The Earl of) Dartmouth k polednímu hlasování.


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Ochrana volně žijících druhů živočichů a planě rostoucích rostlin ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi [COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Matthias Groote (A7-0087/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0397)


7.2. Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi EU a Seychelami v odvětví rybolovu *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou, jménem Evropské unie [16651/2013 - C7-0020/2014- 2013/0375(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0201/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0398)

Parlament schválil uzavření protokolu.


7.3. Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu mezi Evropskou unií a Komorským svazem, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami, jménem Evropské unie [16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0177/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0399)

Parlament schválil uzavření dohody.


7.4. Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi EU a Madagaskarem v odvětví rybolovu *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu schváleného Evropskou unií a Madagaskarskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami [14164/1/2012 - C7-0408/2012 - 2012/0238(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Crescenzio Rivellini (A7-0178/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0400)

Parlament schválil uzavření protokolu.


7.5. Rámcová dohoda mezi EU a Koreou, pokud jde o záležitosti týkající se zpětného přebírání osob *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, pokud jde o záležitosti týkající se zpětného přebírání osob [05290/2014 - C7-0046/2014 - 2013/0267A(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Hubert Pirker (A7-0267/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0401)

Parlament schválil uzavření dohody.


7.6. Rámcová dohoda mezi EU a Koreou s výjimkou záležitostí týkajících se zpětného přebírání osob *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Korejskou republikou na straně druhé, s výjimkou záležitostí týkajících se zpětného přebírání osob [05287/2014 - C7-0044/2014 - 2013/0267B(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Norica Nicolai (A7-0265/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0402)

Parlament schválil uzavření dohody.


7.7. Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi ES a Černou Horou (protokol zohledňující přistoupení Chorvatska) *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii jménem Unie a jejích členských států [14187/2013 - C7-0007/2014 - 2013/0262(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Charles Tannock (A7-0192/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0403)

Parlament schválil uzavření protokolu.


7.8. Rámcová dohoda mezi EU a Gruzií o obecných zásadách účasti Gruzie v programech Unie *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Gruzií na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Gruzií o obecných zásadách účasti Gruzie na programech Unie [16612/2013 - C7-0486/2013 - 2013/0257(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Krzysztof Lisek (A7-0191/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0404)

Parlament schválil uzavření protokolu.


7.9. Povolení Portugalsku uplatňovat snížené sazby spotřební daně na určité alkoholické nápoje v autonomních oblastech Madeira a Azory * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební daně na rum a likéry vyráběné a spotřebovávané místně v autonomní oblasti Madeira a na likéry a pálenky vyráběné a spotřebovávané místně v autonomní oblasti Azory [COM(2014)0117 - C7-0104/2014 - 2014/0064(CNS)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A7-0262/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0405)


7.10. Daň AIEM uplatňovaná na Kanárských ostrovech * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o dani AIEM uplatňované na Kanárských ostrovech [COM(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A7-0263/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0406)


7.11. Změna doby platnosti rozhodnutí Rady 2004/162/ES o režimu tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) ve francouzských zámořských departementech * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2004/162/ES o režimu tzv. „octroi de mer“ (námořní daně) ve francouzských zámořských departementech, pokud jde o jeho dobu platnosti [COM(2014)0181 - 2014/0101(CNS)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A7-0264/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0407)


7.12. Změna jednacího řádu Parlamentu týkající se parlamentních otázek (hlasování)

Zpráva o změně jednacího řádu Parlamentu týkající se parlamentních otázek [2013/2083(REG)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajka: Zita Gurmai (A7-0123/2014)

(požadovaná kvalifikovaná většina pro přijetí pozměňovacích návrhů)

ZNĚNÍ JEDNACÍHO ŘÁDU

přijaté pozměňovací návrhy: viz příloha „Výsledky hlasování“, bod 12

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0408)

Nová ustanovení vstoupí v platnost první den prvního dílčího zasedání osmého volebního období.


7.13. Změna článku 90 jednacího řádu Parlamentu o mezinárodních dohodách (hlasování)

Zpráva o změně článku 90 jednacího řádu Parlamentu o mezinárodních dohodách [2013/2259(REG)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: David Martin (A7-0253/2014)

(požadovaná kvalifikovaná většina pro přijetí pozměňovacích návrhů)

ZNĚNÍ JEDNACÍHO ŘÁDU

přijaté pozměňovací návrhy: viz příloha „Výsledky hlasování“, bod 13

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0409)

Nová ustanovení vstoupí v platnost první den následujícího dílčího zasedání.


7.14. Změna jednacího řádu Parlamentu s cílem umožnit používání elektronických podpisů (hlasování)

Zpráva o změně jednacího řádu Parlamentu s cílem umožnit používání elektronických podpisů [2014/2011(REG)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: György Schöpflin (A7-0175/2014)

(požadovaná kvalifikovaná většina pro přijetí pozměňovacích návrhů)

ZNĚNÍ JEDNACÍHO ŘÁDU

přijaté pozměňovací návrhy: viz příloha „Výsledky hlasování“, bod 14

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0410)

Nová ustanovení vstoupí v platnost první den následujícího dílčího zasedání.


7.15. Návrh opravného rozpočtu č. 1/2014: technické úpravy týkající se Evropského investičního fondu, Horizontu 2020 a společného podniku Shift2Rail (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2014 na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise [08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Anne E. Jensen (A7-0276/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0411)


7.16. Zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu, kterým se zrušuje směrnice 2002/30/ES [05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

(požadovaná kvalifikovaná většina pro zamítnutí znění)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P7_TA(2014)0412)


7.17. Akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033 ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033 a o zrušení rozhodnutí č. 1622/2006/ES [05793/1/2014 - C7-0132/2014- 2012/0199(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Marco Scurria (A7-0275/2014)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P7_TA(2014)0413)


7.18. Náhodné úlovky kytovců ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 812/2004, kterým se stanoví opatření týkající se náhodných úlovků kytovců při rybolovu [06103/1/2014 - C7-0100/2014 - 2012/0216(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Raül Romeva i Rueda (A7-0272/2014)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P7_TA(2014)0414)


7.19. Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb [COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Danuta Jazłowiecka (A7-0249/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0415)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0415)

Vystoupení

Danuta Jazłowiecka (zpravodajka) po hlasování.


7.20. Navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu (přepracované znění) [COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Marie-Christine Vergiat (A7-0058/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0416)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0416)


7.21. Omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech za účelem omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek [COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Margrete Auken (A7-0174/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0417)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0417)

Vystoupení

Robert Goebbels k vypracovávání této zprávy ve výboru ENVI a Margrete Auken (zpravodajka).


7.22. Ostraha vnějších námořních hranic ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie [COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Carlos Coelho (A7-0461/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0418)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0418)


7.23. Převod motorových vozidel ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se v rámci jednotného trhu zjednodušuje převod motorových vozidel registrovaných v jiném členském státě [COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Toine Manders (A7-0278/2013)

Toine Manders (zpravodaj) v souladu s čl. 175 odst. 2 jednacího řádu požádal, aby byla jeho zpráva vrácena výboru.

Parlament žádost schválil.


7.24. Finanční odpovědnost v souvislosti se soudy pro urovnávání sporů mezi investorem a státem zřízenými mezinárodními dohodami, jichž je EU smluvní stranou ***I (konečné hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro řešení finanční odpovědnosti v souvislosti se soudy pro urovnávání sporů mezi investorem a státem zřízenými mezinárodními dohodami, jichž je Evropská unie smluvní stranou [COM(2012)0335 - C7-0155/2012 - 2012/0163(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

Rozprava se konala dne 22. května 2013 (bod 19 zápisu ze dne 22.5.2013).

Hlasování bylo odloženo na denním zasedání dne 23. května 2013 (bod 13.3 zápisu ze dne 23.5.2013).

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH NAŘÍZENÍ

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0419)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0419)

Vystoupení

Před hlasováním Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL s žádostí, aby byla zpráva v souladu s čl. 175 odst. 2 jednacího řádu vrácena výboru, Paweł Zalewski (zpravodaj) proti žádosti a Franziska Keller ve prospěch vrácení výboru.

Parlament žádost zamítl.

Paweł Zalewski po hlasování.


7.25. Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU ***I (konečné hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, a nařízení Rady (ES) č. 597/2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

Rozprava se konala dne 4. února 2014 (bod 14 zápisu ze dne 4.2.2014).

Hlasování bylo odloženo na denním zasedání dne 5. února 2014 (bod 9.13 zápisu ze dne 5.2.2014).

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0420)


7.26. Statut a financování evropských politických stran a evropských politických nadací ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací [COM(2012)0499 - C7-0288/2012 - 2012/0237(COD)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajka: Marietta Giannakou (A7-0140/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 25)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0421)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0421)

Vystoupení

Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) po hlasování.


7.27. Financování evropských politických stran ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, pokud jde o financování evropských politických stran [COM(2012)0712 - C7-0393/2012 - 2012/0336(COD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A7-0200/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 26)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0422)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0422)


7.28. Finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 [COM(2013)0639 - C7-0303/2013 - 2013/0313(COD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A7-0108/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 27)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0423)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0423)


7.29. Emise oxidu uhličitého z námořní dopravy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 [COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Theodoros Skylakakis (A7-0080/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 28)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0424)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0424)


7.30. Invazní nepůvodní druhy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů [COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Pavel Poc (A7-0088/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 29)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0425)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0425)

Vystoupení

Maroš Šefčovič (místopředseda Komise).

Ioan Mircea Paşcu.


7.31. Technické provedení Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 525/2013, pokud jde o technické provedení Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu [COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Vladimir Urutchev (A7-0171/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 30)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0426)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0426)


7.32. Boj vedený trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie [COM(2012)0363 - C7-0192/2012 - 2012/0193(COD)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajové: Ingeborg Gräßle a Juan Fernando López Aguilar (A7-0251/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 31)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0427)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0427)


7.33. Absolutorium za rok 2012: Evropský parlament (konečné hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl I – Evropský parlament [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

Rozprava se konala dne 2. dubna 2014 (bod 24 zápisu ze dne 2.4.2014).

Hlasování bylo odloženo na denním zasedání dne 3. dubna 2014 (bod 7.13 zápisu ze dne 3.4.2014).

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 32)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0428)

Vystoupení

Daniel Cohn-Bendit před hlasováním k bodu 61 usnesení, o kterém se hlasovalo dne 3. dubna 2014 (předsedající poskytl upřesnění).

Jens Geier jménem zpravodaje oznámil, že Cătălin Sorin Ivan (zpravodaj) si přeje, aby bylo jeho jméno ze zprávy staženo.


7.34. Vyšetřovací právo Evropského parlamentu (konečné hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu o pravidlech pro výkon vyšetřovacího práva Evropského parlamentu, kterým se zrušuje rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise 95/167/ES, Euratom, ESUO [2009/2212(INL)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: David Martin (A7-0352/2011)

Rozprava se konala dne 23. května 2012 (bod 6 zápisu ze dne 23.5.2012).

Hlasování bylo odloženo na denním zasedání dne 23. května 2012 (bod 8.6 zápisu ze dne 23.5.2012).

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 33)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0429)


7.35. Vztahy mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty (hlasování)

Zpráva o vztazích mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty [2013/2185(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Carlo Casini (A7-0255/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 34)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0430)


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

(Hlasování: úterý 15. dubna 2014)

doporučení pro druhé čtení Ria Oomen-Ruijten - A7-0188/2014
Dubravka Šuica a Daniel Hannan

zpráva Mario Pirillo - A7-0162/2014
Dubravka Šuica a Daniel Hannan

zpráva Marit Paulsen - A7-0129/2014
Dubravka Šuica a Charles Tannock

zpráva Hynek Fajmon - A7-0147/2014
Dubravka Šuica

zpráva Christel Schaldemose - A7-0355/2013
Dubravka Šuica

zpráva Sirpa Pietikäinen - A7-0346/2013
Dubravka Šuica

zpráva Hans-Peter Martin - A7-0457/2013
Dubravka Šuica

zpráva Anthea McIntyre - A7-0101/2014
Andrej Plenković, Ivana Maletić, Joseph Cuschieri a Dubravka Šuica.

(Hlasování: středa 16. dubna 2014)

doporučení pro druhé čtení Jörg Leichtfried - A7-0274/2014
Charles Tannock a Dubravka Šuica

zpráva Danuta Jazłowiecka - A7-0249/2013
Paul Murphy a Dubravka Šuica

zpráva Marie-Christine Vergiat - A7-0058/2014
Zdravka Bušić, Dubravka Šuica a Andrej Plenković

zpráva Margrete Auken - A7-0174/2014
Dubravka Šuica a Andrej Plenković

zpráva Carlos Coelho - A7-0461/2013
Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Mario Borghezio a Andrej Plenković

zpráva Cătălin Sorin Ivan - A7-0246/2014
Dubravka Šuica.


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:00, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

10. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


11. Systém vlastních zdrojů * – Prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů – Prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů *** – Tradiční vlastní zdroje a vlastní zdroje z DPH a HND a opatření ke krytí hotovostních nároků * (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie [05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Anne E. Jensen a Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

Zpráva o prováděcích opatřeních pro systém vlastních zdrojů Evropské unie [2014/2020(INI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Anne E. Jensen a Jean-Luc Dehaene (A7-0270/2014)

Doporučení k návrhu nařízení Rady (EU, Euratom), kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie [05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Anne E. Jensen a Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění) [05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Anne E. Jensen a Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

Alain Lamassoure (zastupující zpravodaje) a Anne E. Jensen uvedli zprávy.

Vystoupili: Dimitrios Kourkoulas (úřadující předseda Rady) a Janusz Lewandowski (člen Komise).

Vystoupili: Salvador Garriga Polledo za skupinu PPE, Jutta Haug za skupinu S&D, Jan Mulder za skupinu ALDE, Isabelle Durant za skupinu Verts/ALE, Richard Ashworth za skupinu ECR, Jürgen Klute za skupinu GUE/NGL, Claudio Morganti za skupinu EFD, Lucas Hartong nezařazený, Ingeborg Gräßle, Ivailo Kalfin, Gerben-Jan Gerbrandy, François Alfonsi, Peter van Dalen, Věra Flasarová, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, William (The Earl of) Dartmouth, Andrew Henry William Brons a Andrej Plenković.

Vystoupili: Janusz Lewandowski, Dimitrios Kourkoulas, Alain Lamassoure a Anne E. Jensen.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 14.2, zápisu ze dne 16.4.2014, bod 14.4 zápisu ze dne 16.4.2014 a bod 14.3 zápisu ze dne 16.4.2014.


12. Fond solidarity Evropské unie ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení rady (ES) č. 2012/2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie [COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

Rosa Estaràs Ferragut uvedla zprávu.

Vystoupil Janusz Lewandowski (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

Vystoupili: Georgios Stavrakakis (navrhovatel výboru BUDG), Nuno Teixeira za skupinu PPE, Kerstin Westphal za skupinu S&D, Michael Theurer za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Adam Bielan za skupinu ECR, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth za skupinu EFD, Joachim Zeller, María Irigoyen Pérez, Ruža Tomašić a Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Nikola Vuljanić.

Vystoupili: Janusz Lewandowski a Rosa Estaràs Ferragut.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 14.6 zápisu ze dne 16.4.2014.


13. Znepokojující nedostatek prostředků na platby pro financování vnější pomoci EU (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000050/2014), kterou pokládá Alain Lamassoure za výbor BUDG Radě: Znepokojující nedostatek prostředků na platby pro financování vnější pomoci EU (2014/2697(RSP)) (B7-0114/2014)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000051/2014), kterou pokládá Alain Lamassoure za výbor BUDG Komisi: Znepokojující nedostatek prostředků na platby pro financování vnější pomoci EU (2014/2697(RSP)) (B7-0115/2014)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000053/2014), kterou pokládá Eva Joly za výbor DEVE Radě: Znepokojivý nedostatek prostředků na platby pro financování vnější pomoci EU (2014/2697(RSP)) (B7-0116/2014)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000054/2014), kterou pokládá Eva Joly za výbor DEVE Komisi: Znepokojivý nedostatek prostředků na platby pro financování vnější pomoci EU (2014/2697(RSP)) (B7-0117/2014)

Eva Joly a Alain Lamassoure rozvinuli otázky.

Dimitrios Kourkoulas (úřadující předseda Rady) a Janusz Lewandowski (člen Komise) odpověděli na otázky.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Göran Färm za skupinu S&D, Charles Goerens za skupinu ALDE, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Alda Sousa za skupinu GUE/NGL, Ricardo Cortés Lastra a Michael Cashman.

Vystoupili: Janusz Lewandowski a Dimitrios Kourkoulas.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 17:35 před hlasováním a pokračovalo v 18:00)


PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

14. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


14.1. Prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu nařízení Rady (EU, Euratom), kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie [05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Anne E. Jensen a Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 35)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0431)

Parlament schválil návrh nařízení Rady.


14.2. Systém vlastních zdrojů * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie [05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Anne E. Jensen a Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 36)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0432)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0432)


14.3. Tradiční vlastní zdroje a vlastní zdroje z DPH a HND a opatření ke krytí hotovostních nároků * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění) [05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Anne E. Jensen a Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 37)

NÁVRH KOMISE

schválen (P7_TA(2014)0433)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0433)

Vystoupení

Jean-Marie Cavada před hlasováním.


14.4. Prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů (hlasování)

Zpráva o prováděcích opatřeních pro systém vlastních zdrojů Evropské unie [2014/2020(INI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Anne E. Jensen a Jean-Luc Dehaene (A7-0270/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 38)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0434)


14.5. Posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ) [COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 39)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0435)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0435)

Vystoupení

Po hlasování Janusz Lewandowski (člen Komise) k prohlášením Komise týkajícím se zpráv Frédéric Daerden (A7-0072/2014), Linda McAvan (A7-0476/2013), Raül Romeva i Rueda (A7-0102/2014), Alain Cadec (A7-0282/2013) a Kinga Gál (A7-0146/2014).


14.6. Fond solidarity Evropské unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení rady (ES) č. 2012/2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie [COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 40)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0436)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0436)


14.7. Zvýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Evropské unie na zvýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu [COM(2014)0066 - C7-0030/2014 - 2014/0034(COD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0156/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 41)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0437)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0437)

Vystoupení

Miguel Angel Martínez Martínez po hlasování.


14.8. Evropská agentura pro léčivé přípravky (vykonávání činností souvisejících s farmakovigilancí humánních léčivých přípravků) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA) za vykonávání činností souvisejících s farmakovigilancí humánních léčivých přípravků [COM(2013)0472 - C7-0196/2013 - 2013/0222(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Linda McAvan (A7-0476/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 42)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0438)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0438)


14.9. Makrofinanční pomoc Tuniské republice ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Tuniské republice [COM(2013)0860 - C7-0437/2013 - 2013/0416(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Vital Moreira (A7-0110/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 43)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0439)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0439)


14.10. Plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 302/2009 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři [COM(2013)0250 - C7-0117/2013 - 2013/0133(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Raül Romeva i Rueda (A7-0102/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 44)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0440)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0440)


14.11. Trestněprávní ochrana eura a ostatních měn proti padělání ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV [COM(2013)0042 - C7-0033/2013 - 2013/0023(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Anthea McIntyre (A7-0018/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 45)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0441)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0441)


14.12. Med ***I (konečné hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2001/110/ES o medu [COM(2012)0530 - C7-0304/2012 - 2012/0260(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Julie Girling (A7-0440/2013)

Rozprava se konala dne 14. ledna 2014 (bod 12 zápisu ze dne 14.1.2014).

Hlasování bylo odloženo na denním zasedání dne 15. ledna 2014 (bod 10.12 zápisu ze dne 15.1.2014).

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 46)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0442)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0442)


14.13. Evropský námořní a rybářský fond ***I (konečné hlasování)

Zpráva o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu [zrušující nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 a nařízení Rady (ES) č. 861/2006 a nařízení Rady (ES) č. XXX/2011 o integrované námořní politice] [COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Alain Cadec (A7-0282/2013)

Rozprava se konala dne 22. října 2013 (bod 18 zápisu ze dne 22.10.2013).

Hlasování bylo odloženo na denním zasedání dne 23. října 2013 (bod 11.6 zápisu ze dne 23.10.2013).

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 47)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0443)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0443)

Vystoupení

Před hlasováním Guido Milana a Alain Cadec (zpravodaj).


14.14. Evropská policejní akademie ***I (hlasování)

Zpráva o nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí 2005/681/SVV o zřízení Evropské policejní akademie (EPA) [17043/2013 - C7-0435/2013 - 2013/0812(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Kinga Gál (A7-0146/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 48)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0444)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0444)


15. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva David Martin - A7-0352/2011
Andrej Plenković

zpráva Anne E. Jensen a Jean-Luc Dehaene - A7-0271/2014
Peter Jahr a Seán Kelly

zpráva Rosa Estaràs Ferragut - A7-0078/2014
Zdravka Bušić, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr, Seán Kelly a Andrej Plenković

zpráva Julie Girling - A7-0440/2013
Peter Jahr, Seán Kelly a Hiltrud Breyer

zpráva Alain Cadec - A7-0282/2013
Dolores García-Hierro Caraballo a Andrej Plenković.

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 18:45, pokračovalo v 19:00.)


16. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


PŘEDSEDNICTVÍ: Oldřich VLASÁK
místopředseda

17. Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 8. dubna týkající se uchovávání údajů (C-293/12 a C-594/12) (rozprava)

Prohlášení Komise: Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 8. dubna týkající se uchovávání údajů (C-293/12 a C-594/12) (2014/2698(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Murphy, Claude Moraes za skupinu S&D, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Manfred Weber, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Axel Voss, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položila Sophia in 't Veld a Cornelia Ernst, Juan Fernando López Aguilar, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Marie-Christine Vergiat, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Cecilia Wikström, Carl Schlyter, Paul Murphy, Josef Weidenholzer, Nadja Hirsch a Birgit Sippel.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marc Tarabella, Christian Engström a Ana Gomes.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Rozprava skončila.


18. Náboženské svobody a kulturní rozmanitost (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Náboženské svobody a kulturní rozmanitost (2014/2690(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem Catherine Ashtonové (místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Marietta Giannakou za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Ewald Stadler nezařazený, Cristian Dan Preda, Marusya Lyubcheva, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Alf Svensson, Boris Zala, Bernd Posselt a Seán Kelly.

Vystoupil Dimitrios Kourkoulas.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Marietta Giannakou za výbor AFET o zahraniční politice EU ve světě kulturních a náboženských rozdílů (2014/2690(RSP)) (B7-0365/2014).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.12 zápisu ze dne 17.4.2014.


19. Porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže [COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Andreas Schwab (A7-0089/2014)

Andreas Schwab uvedl zprávu.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Ildikó Gáll-Pelcz za skupinu PPE, Antolín Sánchez Presedo za skupinu S&D, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, a Ruža Tomašić za skupinu ECR.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly a Theodor Dumitru Stolojan.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Cecilia Malmström a Andreas Schwab.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.7 zápisu ze dne 17.4.2014.


20. Evropské fondy dlouhodobých investic ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech dlouhodobých investic [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014)

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Ivailo Kalfin (navrhovatel výboru BUDG), Astrid Lulling za skupinu PPE, Saïd El Khadraoui za skupinu S&D, Philippe De Backer za skupinu ALDE, Theodor Dumitru Stolojan a Ruža Tomašić.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.4 zápisu ze dne 17.4.2014.


21. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 531.857/OJJE).


22. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 21:45.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Barbagallo, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Právní upozornění - Ochrana soukromí