Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 314kWORD 250k
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 4.Εκατό χρόνια μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο: διδάγματα που αντλούνται και το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 5.Άσκηση πίεσης από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και, συγκεκριμένα, αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Ουκρανίας (συζήτηση)
 6.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.3.Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και των Κομορών *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.4.Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.5.Συμφωνία πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας όσον αφορά θέματα επανεισδοχής *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.6.Συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας, με την εξαίρεση των θεμάτων που αφορούν την επανεισδοχή *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.7.Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των ΕΚ και του Μαυροβουνίου (Πρωτόκολλο προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.8.Συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Γεωργίας στα προγράμματα της Ένωσης *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.9.Έγκριση για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στις αυτόνομες περιφέρειες της Μαδέρας και των Αζορών για ορισμένα αλκοολούχα ποτά * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.10.Φόρος AIEM που εφαρμόζεται στις Καναρίους Νήσους * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.11.Τροποποίηση της περιόδου εφαρμογής της απόφασης 2004/162/EΚ του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς που διέπει την εισφορά θαλάσσης στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.12.Τροποποίηση του Κανονισμού όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις (ψηφοφορία)
  
7.13.Τροποποίηση του άρθρου 90 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες (ψηφοφορία)
  
7.14.Τροποποίηση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών (ψηφοφορία)
  
7.15.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2014: τεχνικές προσαρμογές όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και την κοινή επιχείρηση Shift2Rail (ψηφοφορία)
  
7.16.Θέσπιση περιορισμών εκμετάλλευσης που σχετίζονται με το θόρυβο στους κοινοτικούς αερολιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***II (ψηφοφορία)
  
7.17.Δράση της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 ***II (ψηφοφορία)
  
7.18.Παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών κατά την αλιεία ***II (ψηφοφορία)
  
7.19.Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ***I (ψηφοφορία)
  
7.20.Επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους ***I (ψηφοφορία)
  
7.21.Μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς ***I (ψηφοφορία)
  
7.22.Επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων ***I (ψηφοφορία)
  
7.23.Μεταφορά μηχανοκίνητων οχημάτων ***I (ψηφοφορία)
  
7.24.Οικονομική ευθύνη σε σχέση με διαιτητικά δικαστήρια επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών που προβλέπονται από διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος ***I (τελική ψηφοφορία)
  
7.25.Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της ΕΕ ***I (τελική ψηφοφορία)
  
7.26.Καθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων ***I (ψηφοφορία)
  
7.27.Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ***I (ψηφοφορία)
  
7.28.Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ***I (ψηφοφορία)
  
7.29.Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές ***I (ψηφοφορία)
  
7.30.Εισαγωγή και εξάπλωση χωροκατακτητικών ξένων ειδών ***I (ψηφοφορία)
  
7.31.Τεχνική εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος ***I (ψηφοφορία)
  
7.32.Καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ***I (ψηφοφορία)
  
7.33.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (τελική ψηφοφορία)
  
7.34.Δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (τελική ψηφοφορία)
  
7.35.Σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Σύστημα ιδίων πόρων * - Μέτρα εφαρμογής για το σύστημα ιδίων πόρων - Μέτρα εφαρμογής για το σύστημα ιδίων πόρων *** - Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι και ίδιοι πόροι που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών * (συζήτηση)
 12.Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I (συζήτηση)
 13.Ανησυχητική έλλειψη πιστώσεων πληρωμών για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ (συζήτηση)
 14.Ώρα των ψηφοφοριών
  
14.1.Μέτρα εφαρμογής για το σύστημα ιδίων πόρων *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
14.2.Σύστημα ιδίων πόρων * (ψηφοφορία)
  
14.3.Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι και ίδιοι πόροι που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών * (ψηφοφορία)
  
14.4.Μέτρα εφαρμογής για το σύστημα ιδίων πόρων (ψηφοφορία)
  
14.5.Eνισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης ***I (ψηφοφορία)
  
14.6.Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I (ψηφοφορία)
  
14.7.Αύξηση του κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων ***I (ψηφοφορία)
  
14.8.Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (διενέργεια δραστηριοτήτων φαρμακοεπαγρύπνησης όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση) ***I (ψηφοφορία)
  
14.9.Χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Τυνησίας ***I (ψηφοφορία)
  
14.10.Σχέδιο αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο ***I (ψηφοφορία)
  
14.11.Προστασία του ευρώ και των άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη μέσω του ποινικού δικαίου ***I (ψηφοφορία)
  
14.12.Μέλι ***I (τελική ψηφοφορία)
  
14.13.Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ***I (τελική ψηφοφορία)
  
14.14.Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία ***I (ψηφοφορία)
 15.Αιτιολογήσεις ψήφου
 16.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 17.Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 8ης Απριλίου, σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων (C 293/12 και C 594/12) (συζήτηση)
 18.Θρησκευτικές ελευθερίες και πολιτιστική πολυμορφία (συζήτηση)
 19.Παραβιάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού ***I (συζήτηση)
 20.Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ***I (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), και το άρθρο 125(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

FEMM, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις μονοπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (COM(2014)0212 - C7-0145/2014 - 2014/0120(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

ITRE, ECON, IMCO

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά ορισμένα στοιχεία της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

ECON, LIBE, IMCO


3. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/.. της Επιτροπής της XXX για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής όσον αφορά τη χρήση εμβολιασμένου συμπολυμερούς πολυβινυλικής αλκοόλης-πολυαιθυλενογλυκόλης σε στερεά συμπληρώματα διατροφής (D031929/02 - 2014/2691(RPS) - προθεσμία: 5/6/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/.. της Επιτροπής της XXX για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών 2-phenylphenol, chlormequat, cyflufenamid, cyfluthrin, dicamba, fluopicolide, flutriafol, fosetyl, indoxacarb, isoprothiolane, mandipropamid, metaldehyde, metconazole, phosmet, picloram, propyzamide, pyriproxyfen, saflufenacil, spinosad και trifloxystrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D032091/02 - 2014/2693(RPS) - προθεσμία: 10/6/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/.. της Επιτροπής της XXX για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών acibenzolar S methyl, αιθοξυκίνης, flusilazole, isoxaflutole, μολινάτ, propoxycarbazone, pyraflufen-ethyl, quinoclamine και βαρφαρίνη μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D032093/02 - 2014/2692(RPS) - προθεσμία: 5/6/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI.


4. Εκατό χρόνια μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο: διδάγματα που αντλούνται και το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Εκατό χρόνια μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο: διδάγματα που αντλούνται και το μέλλον της Ευρώπης (2014/2670(RSP))

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε εναρκτήρια δήλωση.

Οι Ευάγγελος Βενιζέλος (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Martin Callanan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Daniël van der Stoep, μη εγγεγραμμένος.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος


5. Άσκηση πίεσης από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και, συγκεκριμένα, αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Ουκρανίας (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Άσκηση πίεσης από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και, συγκεκριμένα, αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Ουκρανίας (2014/2699(RSP))

Ο Štefan Füle προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Catherine Ashton (Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Libor Rouček, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Adrian Severin, μη εγγεγραμμένος, Elmar Brok, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paweł Robert Kowal, Knut Fleckenstein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł Robert Kowal, Nikola Vuljanić, Rolandas Paksas, Andrew Henry William Brons, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Posselt, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, Gerben-Jan Gerbrandy, Roberts Zīle, Willy Meyer, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Charles Tannock, Hans-Gert Pöttering, Tonino Picula, Alexander Graf Lambsdorff, Adam Bielan, Arnaud Danjean, Ioan Mircea Paşcu, Adina-Ioana Vălean, Marian-Jean Marinescu, Marusya Lyubcheva, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Iliana Malinova Iotova, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Francisco José Millán Mon, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Zbigniew Zaleski, Monica Luisa Macovei, Boris Zala, Cristian Dan Preda, Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Jacek Protasiewicz, Vytautas Landsbergis, Paweł Zalewski, Elisabeth Jeggle και Zbigniew Ziobro.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrey Kovatchev, Victor Boştinaru, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2014.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek PROTASIEWICZ
Αντιπρόεδρος

6. Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης

Κατόπιν διαβουλεύσεων με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος, σύμφωνα με το άρθρο του 140 του Κανονισμού, προτείνει την εξής τροποποίηση στην ημερήσια διάταξη:

Μετά τις προγραμματισμένες βραδινές ψηφοφορίες (18.00 - 19.00), θα ακολουθήσουν, μέχρι τις 19.00, ώρα επανάληψης των συζητήσεων, προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου που αρχικά είχαν προβλεφθεί για αύριο.

Η ημερήσια διάταξη τροποποιείται κατ' αυτόν τον τρόπο.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο William (The Earl of) Dartmouth σχετικά με τις μεσημβρινές ψηφοφορίες.


7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


7.1. Προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (αναδιατύπωση) [COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Matthias Groote (A7-0087/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0397)


7.2. Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών [16651/2013 - C7-0020/2014- 2013/0375(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0201/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0398)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.


7.3. Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και των Κομορών *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ένωσης των Κομορών σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ των δύο μερών [16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0177/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0399)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


7.4. Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης και καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης που ισχύει μεταξύ των δύο μερών [14164/1/2012 - C7-0408/2012 - 2012/0238(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Crescenzio Rivellini (A7-0178/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0400)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.


7.5. Συμφωνία πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας όσον αφορά θέματα επανεισδοχής *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη της συμφωνίας πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, όσον αφορά τα θέματα επανεισδοχής [05290/2014 - C7-0046/2014 - 2013/0267A(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Hubert Pirker (A7-0267/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0401)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


7.6. Συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας, με την εξαίρεση των θεμάτων που αφορούν την επανεισδοχή *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, με την εξαίρεση των θεμάτων που αφορούν την επανεισδοχή [05287/2014 - C7-0044/2014 - 2013/0267B(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Norica Nicolai (A7-0265/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0402)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


7.7. Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των ΕΚ και του Μαυροβουνίου (Πρωτόκολλο προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου στη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [14187/2013 - C7-0007/2014 - 2013/0262(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Charles Tannock (A7-0192/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0403)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.


7.8. Συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Γεωργίας στα προγράμματα της Ένωσης *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για την εγκαθίδρυση εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας όσον αφορά τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Γεωργίας στα προγράμματα της Ένωσης [16612/2013 - C7-0486/2013 - 2013/0257(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Krzysztof Lisek (A7-0191/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0404)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.


7.9. Έγκριση για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στις αυτόνομες περιφέρειες της Μαδέρας και των Αζορών για ορισμένα αλκοολούχα ποτά * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης για το ρούμι και τα λικέρ που παράγονται και καταναλώνονται στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας, καθώς και για τα λικέρ και τα αποστάγματα που παράγονται και καταναλώνονται στην αυτόνομη περιφέρεια των Αζορών [COM(2014)0117 - C7-0104/2014 - 2014/0064(CNS)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A7-0262/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0405)


7.10. Φόρος AIEM που εφαρμόζεται στις Καναρίους Νήσους * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τον φόρο AIEM που εφαρμόζεται στις Καναρίους Νήσους [COM(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A7-0263/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0406)


7.11. Τροποποίηση της περιόδου εφαρμογής της απόφασης 2004/162/EΚ του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς που διέπει την εισφορά θαλάσσης στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ σχετικά με το καθεστώς που διέπει την εισφορά θαλάσσης στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος της [COM(2014)0181 - 2014/0101(CNS)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A7-0264/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0407)


7.12. Τροποποίηση του Κανονισμού όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις [2013/2083(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Zita Gurmai (A7-0123/2014)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση των τροπολογιών)

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Εγκριθείσες τροπολογίες: Βλέπε Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0408)

Οι νέες διατάξεις τίθενται σε ισχύ την πρώτη μέρα της πρώτης περιόδου συνόδου της όγδοης κοινοβουλευτικής περιόδου.


7.13. Τροποποίηση του άρθρου 90 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 90 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου για τις διεθνείς συμφωνίες [2013/2259(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: David Martin (A7-0253/2014)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση των τροπολογιών)

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Εγκριθείσες τροπολογίες: Βλέπε Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0409)

Οι νέες διατάξεις τίθενται σε ισχύ την πρώτη μέρα της προσεχούς περιόδου συνόδου


7.14. Τροποποίηση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση τροποποίησης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών [2014/2011(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: György Schöpflin (A7-0175/2014)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση των τροπολογιών)

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Εγκριθείσες τροπολογίες: Βλέπε Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0410)

Οι νέες διατάξεις τίθενται σε ισχύ την πρώτη μέρα της προσεχούς περιόδου συνόδου


7.15. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2014: τεχνικές προσαρμογές όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και την κοινή επιχείρηση Shift2Rail (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή [08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Anne E. Jensen (A7-0276/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0411)


7.16. Θέσπιση περιορισμών εκμετάλλευσης που σχετίζονται με το θόρυβο στους κοινοτικούς αερολιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την καθιέρωση των κανόνων και διαδικασιών για τη θέσπιση λειτουργικών περιορισμών σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο στους αερολιμένες της Ένωσης, στο πλαίσιο μιας εξισορροπημένης προσέγγισης, και την κατάργηση της οδηγίας 2002/30/ΕΚ [05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

(απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την απόρριψη του κειμένου)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κρίνεται εγκριθείσα (P7_TA(2014)0412)


7.17. Δράση της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης Απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση δράσης της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1622/2006/ΕΚ [05793/1/2014 - C7-0132/2014- 2012/0199(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Marco Scurria (A7-0275/2014)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κρίνεται εγκριθείσα (P7_TA(2014)0413)


7.18. Παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών κατά την αλιεία ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση που αφορά τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 812/2004 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών κατά την αλιεία [06103/1/2014 - C7-0100/2014 - 2012/0216(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Raül Romeva i Rueda (A7-0272/2014)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P7_TA(2014)0414)


7.19. Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιβολή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών [COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Danuta Jazłowiecka (A7-0249/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0415)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0415)

Παρεμβάσεις

Danuta Jazłowiecka (εισηγήτρια), μετά την πλειοψηφία.


7.20. Επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους (αναδιατύπωση) [COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Marie-Christine Vergiat (A7-0058/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0416)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0416)


7.21. Μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς [COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Margrete Auken (A7-0174/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0417)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0417)

Παρεμβάσεις

Robert Goebbels, σχετικά με την προπαρασκευή της εν λόγω έκθεσης στην επιτροπή ENVI, και Margrete Auken (εισηγήτρια).


7.22. Επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση κανόνων για την επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlos Coelho (A7-0461/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 22)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0418)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0418)


7.23. Μεταφορά μηχανοκίνητων οχημάτων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απλούστευση της μεταφοράς, στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς, μηχανοκίνητων οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος [COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Toine Manders (A7-0278/2013)

Toine Manders (εισηγητής), ο οποίος ζητεί, σύμφωνα με το άρθρο 175, παράγραφος 2, του Κανονισμού την αναπομπή της έκθεσής του στην επιτροπή.

Το Σώμα εγκρίνει την αίτηση αυτή.


7.24. Οικονομική ευθύνη σε σχέση με διαιτητικά δικαστήρια επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών που προβλέπονται από διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος ***I (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου διαχείρισης της οικονομικής ευθύνης σε σχέση με διαιτητικά δικαστήρια επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών που προβλέπονται από διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος [COM(2012)0335 - C7-0155/2012 - 2012/0163(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 22 Μαΐου 2013 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.5.2013).

Η ψηφοφορία αναβλήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 23ης Μαΐου 2013 (σημείο 13.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.5.2013).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0419)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0419)

Παρεμβάσεις

Πριν την ψηφοφορία, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, για να ζητήσει, σύμφωνα με το άρθρο 175 παράγραφος 2 του Κανονισμού, την αναπομπή της έκθεσης στην επιτροπή, Paweł Zalewski (εισηγητής), για να εκφράσει την αντίθεσή του σε αυτή τη πρόταση και Franziska Keller, για να εκφραστεί υπέρ της αναπομπής.

Το Σώμα απορρίπτει την αίτηση.

Paweł Zalewski, μετά την ψηφοφορία.


7.25. Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της ΕΕ ***I (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας [COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 4 Φεβρουαρίου 2014 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.2.2014).

Η ψηφοφορία αναβλήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 5ης Φεβρουαρίου 2014 (σημείο 9.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.2.2014).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 24)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0420)


7.26. Καθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων [COM(2012)0499 - C7-0288/2012 - 2012/0237(COD)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Μαριέττα Γιαννάκου (A7-0140/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 25)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0421)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0421)

Παρεμβάσεις

Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), πριν την ψηφοφορία.


7.27. Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων [COM(2012)0712 - C7-0393/2012 - 2012/0336(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A7-0200/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 26)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0422)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0422)


7.28. Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου [COM(2013)0639 - C7-0303/2013 - 2013/0313(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A7-0108/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 27)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0423)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0423)


7.29. Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 [COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Θεόδωρος Σκυλακάκης (A7-0080/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 28)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0424)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0424)


7.30. Εισαγωγή και εξάπλωση χωροκατακτητικών ξένων ειδών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών [COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Pavel Poc (A7-0088/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 29)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0425)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0425)

Παρεμβάσεις

Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Ioan Mircea Paşcu.


7.31. Τεχνική εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 όσον αφορά την τεχνική εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος [COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Vladimir Urutchev (A7-0171/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 30)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0426)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0426)


7.32. Καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης [COM(2012)0363 - C7-0192/2012 - 2012/0193(COD)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Ingeborg Gräßle και Juan Fernando López Aguilar (A7-0251/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 31)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0427)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0427)


7.33. Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, Τμήμα Ι – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 2 Απριλίου 2014 (σημείο 24 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.4.2014).

Η ψηφοφορία αναβλήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 3ης Απριλίου 2014 (σημείο 7.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.4.2014).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 32)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0428)

Παρεμβάσεις

Daniel Cohn-Bendit, πριν την ψηφοφορία, επί της παραγράφου 61 του ψηφίσματος που εγκρίθηκε στις 3 Απριλίου 2014 (ο Πρόεδρος παρέχει σχετικές διευκρινήσεις).

Jens Geier, εξ ονόματος του εισηγητή, για να διευκρινήσει ότι ο Cătălin Sorin Ivan (εισηγητής) επιθυμεί να αφαιρεθεί το όνομά του από την έκθεση.


7.34. Δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις λεπτομερείς διατάξεις που διέπουν την άσκηση του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την κατάργηση της απόφασης 95/167/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής [2009/2212(INL)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: David Martin (A7-0352/2011)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 23 Μαΐου 2012 (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.5.2012).

Η ψηφοφορία αναβλήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 23ης Μαΐου 2012 (σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.5.2012).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 33)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0429)


7.35. Σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων [2013/2185(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlo Casini (A7-0255/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 34)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0430)


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τρίτης 15 Απριλίου 2014)

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση Ria Oomen-Ruijten - A7-0188/2014
Dubravka Šuica και Daniel Hannan

Έκθεση Mario Pirillo - A7-0162/2014
Dubravka Šuica και Daniel Hannan

Έκθεση Marit Paulsen - A7-0129/2014
Dubravka Šuica και Charles Tannock

Έκθεση Hynek Fajmon - A7-0147/2014
Dubravka Šuica

Έκθεση Christel Schaldemose - A7-0355/2013
Dubravka Šuica

Έκθεση Sirpa Pietikäinen - A7-0346/2013
Dubravka Šuica

Έκθεση Hans-Peter Martin - A7-0457/2013
Dubravka Šuica

Έκθεση Anthea McIntyre - A7-0101/2014
Andrej Plenković, Ivana Maletić, Joseph Cuschieri και Dubravka Šuica.

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης 16 Απριλίου 2014)

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση Jörg Leichtfried - A7-0274/2014
Charles Tannock και Dubravka Šuica

Έκθεση Danuta Jazłowiecka - A7-0249/2013
Paul Murphy και Dubravka Šuica

Έκθεση Marie-Christine Vergiat - A7-0058/2014
Zdravka Bušić, Dubravka Šuica και Andrej Plenković

Έκθεση Margrete Auken - A7-0174/2014
Dubravka Šuica και Andrej Plenković

Έκθεση Carlos Coelho - A7-0461/2013
Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Mario Borghezio και Andrej Plenković

Έκθεση Cătălin Sorin Ivan - A7-0246/2014
Dubravka Šuica.


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.00 και επαναλαμβάνεται στις 15.05.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


11. Σύστημα ιδίων πόρων * - Μέτρα εφαρμογής για το σύστημα ιδίων πόρων - Μέτρα εφαρμογής για το σύστημα ιδίων πόρων *** - Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι και ίδιοι πόροι που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Anne E. Jensen και Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

Έκθεση σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2014/2020(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Anne E. Jensen και Jean-Luc Dehaene (A7-0270/2014)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων για το σύστημα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Anne E. Jensen και Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τις μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και των ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και για τα μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών (αναδιατύπωση) [05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Anne E. Jensen και Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

Alain Lamassoure (αναπληρωτής εισηγητής) και Anne E. Jensen παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτριος Κούρκουλας (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Salvador Garriga Polledo, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jutta Haug, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Isabelle Durant, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Richard Ashworth, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jürgen Klute, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Claudio Morganti, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Lucas Hartong, μη εγγεγραμμένος, Ingeborg Gräßle, Ivailo Kalfin, Gerben-Jan Gerbrandy, François Alfonsi, Peter van Dalen, Věra Flasarová, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, William (The Earl of) Dartmouth, Andrew Henry William Brons και Andrej Plenković.

Παρεμβαίνουν οι Janusz Lewandowski, Δημήτριος Κούρκουλας, Alain Lamassoure και Anne E. Jensen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.2, των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2014, σημείο 14.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2014 και σημείο 14.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2014.


12. Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης [COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

H Rosa Estaràs Ferragut παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Γεώργιος Σταυρακάκης (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Nuno Teixeira, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kerstin Westphal, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Joachim Zeller, María Irigoyen Pérez, Ruža Tomašić και Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Nikola Vuljanić.

Παρεμβαίνουν οι Janusz Lewandowski και Rosa Estaràs Ferragut.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2014.


13. Ανησυχητική έλλειψη πιστώσεων πληρωμών για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000050/2014) που κατέθεσε ο Alain Lamassoure, εξ ονόματος της Επιτροπής BUDG, προς το Συμβούλιο: Ανησυχητική ανεπάρκεια κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ (2014/2697(RSP)) (B7-0114/2014)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000051/2014) που κατέθεσε ο Alain Lamassoure, εξ ονόματος της Επιτροπής BUDG, προς την Επιτροπή: Ανησυχητική ανεπάρκεια κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ (2014/2697(RSP)) (B7-0115/2014)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000053/2014) που κατέθεσε η Eva Joly, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς το Συμβούλιο: Ανησυχητική έλλειψη πιστώσεων πληρωμών για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ (2014/2697(RSP)) (B7-0116/2014)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000054/2014) που κατέθεσε η Eva Joly, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Ανησυχητική έλλειψη πιστώσεων πληρωμών για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ (2014/2697(RSP)) (B7-0117/2014)

Οι Eva Joly και Alain Lamassoure αναπτύσσουν τις ερωτήσεις.

Οι Δημήτριος Κούρκουλας (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Göran Färm, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Alda Sousa, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ricardo Cortés Lastra και Michael Cashman.

Παρεμβαίνουν οι Janusz Lewandowski και Δημήτριος Κούρκουλας.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 17.35 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 18.00.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

14. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


14.1. Μέτρα εφαρμογής για το σύστημα ιδίων πόρων *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων για το σύστημα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Anne E. Jensen και Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 35)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0431)

Το Κοινοβούλιο χορηγεί την έγκρισή του στο σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου.


14.2. Σύστημα ιδίων πόρων * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Anne E. Jensen και Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 36)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0432)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0432)


14.3. Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι και ίδιοι πόροι που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τις μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και των ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και για τα μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών (αναδιατύπωση) [05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Anne E. Jensen και Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 37)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0433)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0433)

Παρεμβάσεις

Ο Jean-Marie Cavada πριν την ψηφοφορία.


14.4. Μέτρα εφαρμογής για το σύστημα ιδίων πόρων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2014/2020(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Anne E. Jensen και Jean-Luc Dehaene (A7-0270/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 38)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0434)


14.5. Eνισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) [COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 39)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0435)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0435)

Παρεμβάσεις

Μετά την ψηφοφορία, ο Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής) επί των δηλώσεων της Επιτροπής σχετικά με τις εκθέσεις των Frédéric Daerden (A7-0072/2014), Linda McAvan (A7-0476/2013), Raül Romeva i Rueda (A7-0102/2014), Alain Cadec (A7-0282/2013) και Kinga Gál (A7-0146/2014).


14.6. Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης [COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 40)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0436)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0436)


14.7. Αύξηση του κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αύξηση του κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων [COM(2014)0066 - C7-0030/2014 - 2014/0034(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0156/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 41)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0437)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0437)

Παρεμβάσεις

Ο Miguel Angel Martínez Martínez, μετά την ψηφοφορία.


14.8. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (διενέργεια δραστηριοτήτων φαρμακοεπαγρύπνησης όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα τέλη που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για τη διενέργεια των δραστηριοτήτων φαρμακοεπαγρύπνησης όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση [COM(2013)0472 - C7-0196/2013 - 2013/0222(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Linda McAvan (A7-0476/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 42)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0438)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0438)


14.9. Χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Τυνησίας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Τυνησίας [COM(2013)0860 - C7-0437/2013 - 2013/0416(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0110/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 43)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0439)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0439)


14.10. Σχέδιο αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 302/2009 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο [COM(2013)0250 - C7-0117/2013 - 2013/0133(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Raül Romeva i Rueda (A7-0102/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 44)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0440)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0440)


14.11. Προστασία του ευρώ και των άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη μέσω του ποινικού δικαίου ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου, και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου [COM(2013)0042 - C7-0033/2013 - 2013/0023(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Anthea McIntyre (A7-0018/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 45)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0441)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0441)


14.12. Μέλι ***I (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι [COM(2012)0530 - C7-0304/2012 - 2012/0260(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Julie Girling (A7-0440/2013)

Η συζήτηση διεξάχθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2014 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.1.2014).

Η ψηφοφορία αναβλήθηκε για τη συνεδρίαση της 15ης Ιανουαρίου 2014 (σημείο 10.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2014).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 46)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0442)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0442)


14.13. Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ***I (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου και του κανονισμού αριθ. XXX/2011 του Συμβουλίου για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική [COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Alain Cadec (A7-0282/2013)

Η συζήτηση διεξάχθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2013 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2013).

Η ψηφοφορία αναβλήθηκε για τη συνεδρίαση της 23ης Οκτωβρίου 2013 (σημείο 11.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2013).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 47)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0443)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0443)

Παρεμβάσεις

Πριν την ψηφοφορία, οι Guido Milana και Alain Cadec (εισηγητής).


14.14. Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τροποποιεί την απόφαση 2005/681/ΔΕΥ για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (ΕΑΑ) [17043/2013 - C7-0435/2013 - 2013/0812(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Kinga Gál (A7-0146/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 48)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0444)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0444)


15. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση David Martin - A7-0352/2011
Andrej Plenković

Έκθεση Anne E. Jensen και Jean-Luc Dehaene - A7-0271/2014
Peter Jahr και Seán Kelly

Έκθεση Rosa Estaràs Ferragut - A7-0078/2014
Zdravka Bušić, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr, Seán Kelly και Andrej Plenković

Έκθεση Julie Girling - A7-0440/2013
Peter Jahr, Seán Kelly και Hiltrud Breyer

Έκθεση Alain Cadec - A7-0282/2013
Dolores García-Hierro Caraballo και Andrej Plenković.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 18.45 και επαναλαμβάνεται στις 19.00.)


16. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Oldřich VLASÁK
Αντιπρόεδρος

17. Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 8ης Απριλίου, σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων (C 293/12 και C 594/12) (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 8ης Απριλίου, σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων (C 293/12 και C 594/12) (2014/2698(RSP))

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Murphy, Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Manfred Weber, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Axel Voss, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Sophia in 't Veld και Cornelia Ernst, Juan Fernando López Aguilar, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Marie-Christine Vergiat, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Cecilia Wikström, Carl Schlyter, Paul Murphy, Josef Weidenholzer, Nadja Hirsch και Birgit Sippel.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marc Tarabella, Christian Engström και Ana Gomes.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Η συζήτηση περατώνεται.


18. Θρησκευτικές ελευθερίες και πολιτιστική πολυμορφία (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Θρησκευτικές ελευθερίες και πολιτιστική πολυμορφία (2014/2690(RSP))

Ο Δημήτριος Κούρκουλας (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Catherine Ashton (Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας).

Παρεμβαίνουν οι Μαριέττα Γιαννάκου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ewald Stadler, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, Marusya Lyubcheva, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Alf Svensson, Boris Zala, Bernd Posselt και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Δημήτριος Κούρκουλας.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Μαριέττα Γιαννάκου, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ σε έναν κόσμο στον οποίο επικρατούν πολιτισμικές και θρησκευτικές διαφορές (2014/2690(RSP)) (B7-0365/2014).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2014.


19. Παραβιάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβιάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης [COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Andreas Schwab (A7-0089/2014)

Ο Andreas Schwab παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ildikó Gáll-Pelcz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Antolín Sánchez Presedo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly και Theodor Dumitru Stolojan.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Andreas Schwab.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2014.


20. Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (A7-0211/2014)

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ivailo Kalfin (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Astrid Lulling, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Philippe De Backer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Theodor Dumitru Stolojan και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2014.


21. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 531.857/OJJE).


22. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 21.45.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Barbagallo, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Πιτσιλλίδης, Plenković, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Σοφοκλέους, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Παπαστάμκος, Scurria

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου