Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 274kWORD 181k
Kolmapäev, 16. aprill 2014 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 4. 100 aastat I maailmasõjast - õppetunnid ja Euroopa tulevik (arutelu)
 5. Venemaa surve idapartnerluse riikidele ja eeskätt olukorra destabiliseerimine Ukraina idaosas (arutelu)
 6.Päevakorra muudatus
 7.Hääletused
  
7.1.Looduslike looma- ja taimeliikide kaitse ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.2.ELi ja Seišellide vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.3.ELi ja Komooride vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.4.ELi ja Madagaskari vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.5.ELi ja Korea Vabariigi vaheline raamleping tagasivõtmisega seotud küsimustes *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.6.ELi ja Korea vaheline raamleping, milles ei käsitleta tagasivõtmist *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.7.ELi ja Montenegro vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (protokoll, et võtta arvesse Horvaatia ühinemist ELiga) *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.8.ELi ja Gruusia vaheline raamleping Gruusia liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.9.Loa andmine Portugalile kohaldada Madeira ja Assooride autonoomsetes piirkondades teatavatele alkohoolsetele jookidele madalamat aktsiisimäära * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.10.Kanaari saartel kehtiv AIEM-maks * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.11.Otsuse 2004/162/EÜ (dokimaksude kohta Prantsusmaa ülemeredepartemangudes) kohaldamisaja muutmine * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.12. Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine parlamendis küsimuste esitamist käsitlevate sätete osas (hääletus)
  
7.13. Euroopa Parlamendi kodukorra rahvusvahelisi lepinguid käsitleva artikli 90 muutmine (hääletus)
  
7.14. Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine elektroonilise allkirjastamise võimaldamiseks (hääletus)
  
7.15. Paranduseelarve projekt nr 1/2014: tehnilised muudatused seoses Euroopa Investeerimisfondiga, programmiga „Horisont 2020” ja ühisettevõttega Shift2Rail (hääletus)
  
7.16.Müraga seotud käitamispiirangute kehtestamine liidu lennuväljadel ***II (hääletus)
  
7.17.Liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad” aastateks 2020−2033 ***II (hääletus)
  
7.18.Vaalaliste juhuslik püük ***II (hääletus)
  
7.19.Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega ***I (hääletus)
  
7.20.Liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamine ***I (hääletus)
  
7.21.Õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamine ***I (hääletus)
  
7.22.Patrull- ja vaatlustegevus välistel merepiiridel ***I (hääletus)
  
7.23.Mootorsõidukite teise liikmesriiki viimine ***I (hääletus)
  
7.24.Finantsvastutus, mis on seotud nende rahvusvaheliste lepingutega loodud investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise vahekohtutega, mille osaline on EL ***I (lõpphääletus)
  
7.25.Kaitse dumpinguhinnaga impordi ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed ***I (lõpphääletus)
  
7.26.Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirjad ja rahastamine ***I (hääletus)
  
7.27.Euroopa tasandi erakondade rahastamine ***I (hääletus)
  
7.28.Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I (hääletus)
  
7.29.Meretranspordist pärit süsinikdioksiidiheide ***I (hääletus)
  
7.30.Invasiivsed võõrliigid ***I (hääletus)
  
7.31.ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli tehniline rakendamine ***I (hääletus)
  
7.32.Liidu finantshuve kahjustava pettuse vastane võitlus kriminaalõiguse abil ***I (hääletus)
  
7.33. 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament (lõpphääletus)
  
7.34. Euroopa Parlamendi uurimisõigus (lõpphääletus)
  
7.35. Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vahelised suhted (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Omavahendite süsteem * - Omavahendite süsteemi rakendusmeetmed - Omavahendite süsteemi rakendusmeetmed *** - Traditsioonilised, käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid ning muud sularahanõudluse rahuldamiseks vajalikud meetmed * (arutelu)
 12.Euroopa Liidu Solidaarsusfond ***I (arutelu)
 13. Murettekitav maksete puudujääk ELi-poolse välisabi rahastamise osas (arutelu)
 14.Hääletused
  
14.1.Omavahendite süsteemi rakendusmeetmed *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
14.2.Omavahendite süsteem * (hääletus)
  
14.3.Traditsioonilised, käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid ning muud sularahanõudluse rahuldamiseks vajalikud meetmed * (hääletus)
  
14.4. Omavahendite süsteemi rakendusmeetmed (hääletus)
  
14.5.Avalikud tööturuasutused ***I (hääletus)
  
14.6.Euroopa Liidu Solidaarsusfond ***I (hääletus)
  
14.7.Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamine ***I (hääletus)
  
14.8.Euroopa Ravimiamet (inimtervishoius kasutatavate ravimite ravimiohutuse järelevalve toimingud) ***I (hääletus)
  
14.9.Makromajanduslik finantsabi Tuneesia Vabariigile ***I (hääletus)
  
14.10.Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastane kava ***I (hääletus)
  
14.11.Euro ja muude vääringute kriminaalõiguslik kaitse võltsimise vastu ***I (hääletus)
  
14.12.Mesi ***I (lõpphääletus)
  
14.13.Euroopa Merendus- ja Kalandusfond ***I (lõpphääletus)
  
14.14.Euroopa Politseikolledž ***I (hääletus)
 15.Selgitused hääletuse kohta
 16.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 17. Euroopa Kohtu 8. aprilli otsus andmete säilitamist käsitlevas kohtuasjas (C 293/12 ja C 594/12) (arutelu)
 18. Usuvabadus ja kultuuriline mitmekesisus (arutelu)
 19.Konkurentsiõiguse rikkumised ***I (arutelu)
 20.Euroopa pikaajalised investeerimisfondid ***I (arutelu)
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomise kohta (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

FEMM, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ühe osanikuga osaühingute kohta (COM(2014)0212 - C7-0145/2014 - 2014/0120(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

ITRE, ECON, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2007/36/EÜ seoses aktsionäride pikaajalise kaasamise soodustamisega ja direktiivi 2013/34/EL seoses ühingujuhtimise aruande teatavate elementidega (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

ECON, LIBE, IMCO


3. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa ning komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa seoses polüvinüülalkohol-polüetüleenglükooli pookekopolümeeri kasutamisega tahketes toidulisandites (D031929/02 - 2014/2691(RPS) - tähtaeg: 5/6/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses 2-fenüülfenooli, kloromekvaadi, tsüflufenamiidi, tsüflutriini, dikamba, fluopikoliidi, flutriafooli, fosetüüli, indoksakarbi, isoprotiolaani, mandipropamiidi, metaldehüüdi, metkonasooli, fosmeedi, pikloraami, propüsamiidi, püriproksüfeeni, saflufenatsiili, spinosaadi ja trifloksüstrobiini jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D032091/02 - 2014/2693(RPS) - tähtaeg: 10/6/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses atsibensolaar-S-metüüli, etoksükviini, flusilasooli, isoksaflutooli, molinaadi, propoksükarbasooni, püraflufeenetüüli, kvinoklamiini ja varfariini jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D032093/02 - 2014/2692(RPS) - tähtaeg: 5/6/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI.


4.  100 aastat I maailmasõjast - õppetunnid ja Euroopa tulevik (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: 100 aastat I maailmasõjast - õppetunnid ja Euroopa tulevik (2014/2670(RSP))

Parlamendi president esines avasõnavõtuga.

Evangelos Venizelos (nõukogu eesistuja) ja José Manuel Barroso (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, Martin Callanan fraktsiooni ECR nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFD nimel, ja Daniël van der Stoep (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident


5.  Venemaa surve idapartnerluse riikidele ja eeskätt olukorra destabiliseerimine Ukraina idaosas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Venemaa surve idapartnerluse riikidele ja eeskätt olukorra destabiliseerimine Ukraina idaosas (2014/2699(RSP))

Štefan Füle esines avaldusega Catherine Ashtoni (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Libor Rouček fraktsiooni S&D nimel, Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Adrian Severin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elmar Brok, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paweł Robert Kowal, Knut Fleckenstein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł Robert Kowal, Nikola Vuljanić, Rolandas Paksas, Andrew Henry William Brons, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernd Posselt, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, Gerben-Jan Gerbrandy, Roberts Zīle, Willy Meyer, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Charles Tannock, Hans-Gert Pöttering, Tonino Picula, Alexander Graf Lambsdorff, Adam Bielan, Arnaud Danjean, Ioan Mircea Paşcu, Adina-Ioana Vălean, Marian-Jean Marinescu, Marusya Lyubcheva, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Iliana Malinova Iotova, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Francisco José Millán Mon, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Zbigniew Zaleski, Monica Luisa Macovei, Boris Zala, Cristian Dan Preda, Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Jacek Protasiewicz, Vytautas Landsbergis, Paweł Zalewski, Elisabeth Jeggle ja Zbigniew Ziobro.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andrey Kovatchev, Victor Boştinaru, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker ja Krisztina Morvai.

Sõna võttis Štefan Füle.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel esitatavate resolutsioonide ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.4.2014protokoll punkt 9.13.


ISTUNGI JUHATAJA: Jacek PROTASIEWICZ
asepresident

6. Päevakorra muudatus

Pärast fraktsioonidega konsulteerimist tegi asepresident ettepaneku teha kooskõlas kodukorra artikliga 140 järgmine muudatus.

Õhtusele hääletusele, mis kavakohaselt toimub kella 18.00 kuni kella 19.00, järgnevad suulised selgitused hääletuse kohta, mis pidanuks toimuma homme, ja need kestavad kuni kella 19.00, mil jätkatakse aruteludega.

Päevakord on muudetud.

°
° ° °

Sõna võttis William (The Earl of) Dartmouth keskpäevase hääletuse teemal.


7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


7.1. Looduslike looma- ja taimeliikide kaitse ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel (uuesti sõnastatud) [COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Matthias Groote (A7-0087/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0397)


7.2. ELi ja Seišellide vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu nimel protokolli sõlmimist, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus [16651/2013 - C7-0020/2014- 2013/0375(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0201/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel ( P7_TA(2014)0398 )

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


7.3. ELi ja Komooride vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa Liidu ja Komoori Liidu vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks lepinguosaliste vahelise kehtiva kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0177/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0399)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


7.4. ELi ja Madagaskari vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus Euroopa Liidu ja Madagaskari Vabariigi vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks lepinguosaliste vahelise kehtiva kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimist käsitleva nõukogu otsuse eelnõu kohta [14164/1/2012 - C7-0408/2012 - 2012/0238(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Crescenzio Rivellini (A7-0178/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel ( P7_TA(2014)0400 )

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


7.5. ELi ja Korea Vabariigi vaheline raamleping tagasivõtmisega seotud küsimustes *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise raamlepingu sõlmimise kohta tagasivõtmisega seotud küsimustes [05290/2014 - C7-0046/2014 - 2013/0267A(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Hubert Pirker (A7-0267/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0401)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


7.6. ELi ja Korea vaheline raamleping, milles ei käsitleta tagasivõtmist *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise raamlepingu sõlmimise kohta kõikides küsimustes peale tagasivõtmise [05287/2014 - C7-0044/2014 - 2013/0267B(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Norica Nicolai (A7-0265/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0402)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


7.7. ELi ja Montenegro vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (protokoll, et võtta arvesse Horvaatia ühinemist ELiga) *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Montenegro Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokolli sõlmimise kohta Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga [14187/2013 - C7-0007/2014 - 2013/0262(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Charles Tannock (A7-0192/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel ( P7_TA(2014)0403 )

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


7.8. ELi ja Gruusia vaheline raamleping Gruusia liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega sõlmitakse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokoll, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Gruusia vahelist raamlepingut Gruusia liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta [16612/2013 - C7-0486/2013 - 2013/0257(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Krzysztof Lisek (A7-0191/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel ( P7_TA(2014)0404 )

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


7.9. Loa andmine Portugalile kohaldada Madeira ja Assooride autonoomsetes piirkondades teatavatele alkohoolsetele jookidele madalamat aktsiisimäära * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Portugalil kohaldada Madeira autonoomses piirkonnas toodetud ja kohapeal tarbitavale rummile ja liköörile ning Assooride autonoomses piirkonnas toodetud ja kohapeal tarbitavale liköörile ja kangetele alkohoolsetele jookidele madalamat aktsiisimäära [COM(2014)0117 - C7-0104/2014 - 2014/0064(CNS)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Danuta Maria Hübner (A7-0262/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0405)


7.10. Kanaari saartel kehtiv AIEM-maks * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Kanaari saartel kehtiva AIEM-maksu kohta [COM(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Danuta Maria Hübner (A7-0263/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0406)


7.11. Otsuse 2004/162/EÜ (dokimaksude kohta Prantsusmaa ülemeredepartemangudes) kohaldamisaja muutmine * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsuse 2004/162/EÜ (dokimaksude kohta Prantsusmaa ülemeredepartemangudes) kohaldamisaega [COM(2014)0181 - 2014/0101(CNS)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Danuta Maria Hübner (A7-0264/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel ( P7_TA(2014)0407 )


7.12.  Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine parlamendis küsimuste esitamist käsitlevate sätete osas (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise kohta parlamendis küsimuste esitamist käsitlevate sätete osas [2013/2083(REG)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Zita Gurmai (A7-0123/2014)

(Muudatusettepanekute vastuvõtmiseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus.)

KODUKORRA TEKST

Vastuvõetud muudatusettepanekud: Vt lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0408)

Uued sätted jõustuvad parlamendi 8. koosseisu esimese osaistungjärgu esimesel päeval.


7.13.  Euroopa Parlamendi kodukorra rahvusvahelisi lepinguid käsitleva artikli 90 muutmine (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi kodukorra rahvusvahelisi lepinguid käsitleva artikli 90 muutmise kohta [2013/2259(REG)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: David Martin (A7-0253/2014)

(Muudatusettepanekute vastuvõtmiseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus.)

KODUKORRA TEKST

Vastuvõetud muudatusettepanekud : Vt lisa " Hääletuste tulemused " punkt 13

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0409)

Uued sätted jõustuvad järgmise osaistungjärgu esimesel päeval.


7.14.  Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine elektroonilise allkirjastamise võimaldamiseks (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise kohta elektroonilise allkirjastamise võimaldamiseks [2014/2011(REG)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: György Schöpflin (A7-0175/2014)

(Muudatusettepanekute vastuvõtmiseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus.)

KODUKORRA TEKST

Vastuvõetud muudatusettepanekud : Vt lisa " Hääletuste tulemused " punkt 14

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0410)

Uued sätted jõustuvad järgmise osaistungjärgu esimesel päeval.


7.15.  Paranduseelarve projekt nr 1/2014: tehnilised muudatused seoses Euroopa Investeerimisfondiga, programmiga „Horisont 2020” ja ühisettevõttega Shift2Rail (hääletus)

Raport nõukogu seisukoha kohta, milles käsitletakse Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 1/2014 (III jagu - Komisjon) [08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Anne E. Jensen (A7-0276/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0411)


7.16. Müraga seotud käitamispiirangute kehtestamine liidu lennuväljadel ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus müraga seotud käitamispiirangute eeskirjade ja korra kehtestamise kohta liidu lennujaamades tasakaalustatud lähenemisviisi raames ning direktiivi 2002/30/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta [05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

(Teksti tagasilükkamiseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P7_TA(2014)0412)


7.17. Liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad” aastateks 2020−2033 ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad” aastateks 2020−2033 ja tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1622/2006/EÜ [05793/1/2014 - C7-0132/2014- 2012/0199(COD)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Marco Scurria (A7-0275/2014)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P7_TA(2014)0413)


7.18. Vaalaliste juhuslik püük ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 812/2004, millega sätestatakse meetmed vaalaliste juhusliku püügi kohta püügipiirkondades [06103/1/2014 - C7-0100/2014 - 2012/0216(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Raül Romeva i Rueda (A7-0272/2014)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P7_TA(2014)0414)


7.19. Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamise kohta [COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Danuta Jazłowiecka (A7-0249/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 19)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0415)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0415)

Sõnavõtud

Danuta Jazłowiecka (raportöör) pärast hääletust.


7.20. Liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Marie-Christine Vergiat (A7-0058/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 20)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0416)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0416)


7.21. Õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ (pakendite ja pakendijäätmete kohta), et vähendada õhukeste plastkandekottide tarbimist [COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Margrete Auken (A7-0174/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 21)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0417)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0417)

Sõnavõtud

Robert Goebbels raporti koostamise teemal ENVI komisjonis ja Margrete Auken (raportöör).


7.22. Patrull- ja vaatlustegevus välistel merepiiridel ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri kooskõlastatava operatiivkoostöö raames toimuva patrull- ja vaatlustegevuse jaoks välistel merepiiridel [COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A7-0461/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 22)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0418)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0418)


7.23. Mootorsõidukite teise liikmesriiki viimine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega lihtsustatakse ühes liikmesriigis registreeritud mootorsõidukite teise liikmesriiki viimist ühtsel turul [COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Toine Manders (A7-0278/2013)

Toine Manders (raportöör) taotles kooskõlas kodukorra artikli 175 lõikega 2 raporti tagasisaatmist komisjonile.

Parlament kiitis taotluse heaks.


7.24. Finantsvastutus, mis on seotud nende rahvusvaheliste lepingutega loodud investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise vahekohtutega, mille osaline on EL ***I (lõpphääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse nende rahvusvaheliste lepingutega loodud investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise vahekohtutega, mille osaline on Euroopa Liit, seotud finantsvastutuse kindlaksmääramise raamistik [COM(2012)0335 - C7-0155/2012 - 2012/0163(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

Arutelu toimus 22. mail 2013 (22.5.2013 protokolli punkt 19).

Hääletus lükati edasi 23. mai 2013 istungile (23.5.2013protokoll punkt 13.3).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 23)

MÄÄRUSE ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0419)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0419)

Sõnavõtud

Helmut Scholz taotles enne hääletust kooskõlas kodukorra artikli 175 lõikega 2 fraktsiooni GUE/NGL nimel raporti tagasisaatmist komisjonile, Paweł Zalewski (raportöör) oli selle vastu ja Franziska Keller toetas raporti komisjoni tagasisaatmist.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

Paweł Zalewski pärast hääletust.


7.25. Kaitse dumpinguhinnaga impordi ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed ***I (lõpphääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed, ja nõukogu määrust (EÜ) nr 597/2009 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed [COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

Arutelu toimus 4. veebruaril 2014 (4.2.2014 protokolli punkt 14).

Hääletus lükati edasi 5. veebruari 2014 istungile (5.2.2014 protokolli punkt 9.13).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 24)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0420)


7.26. Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirjad ja rahastamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist [COM(2012)0499 - C7-0288/2012 - 2012/0237(COD)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Marietta Giannakou (A7-0140/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 25)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0421)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0421)

Sõnavõtud

Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) enne hääletust.


7.27. Euroopa tasandi erakondade rahastamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 seoses Euroopa tasandi erakondade rahastamisega [COM(2012)0712 - C7-0393/2012 - 2012/0336(COD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A7-0200/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 26)

KOMISJONI ETTEPANEK JA MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0422)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0422)


7.28. Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 [COM(2013)0639 - C7-0303/2013 - 2013/0313(COD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A7-0108/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 27)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0423)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0423)


7.29. Meretranspordist pärit süsinikdioksiidiheide ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse meretranspordist pärit süsinikdioksiidiheite seiret, aruandlust ja kontrolli ning millega muudetakse määrust (EL) nr 525/2013 [COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Theodoros Skylakakis (A7-0080/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 28)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0424)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0424)


7.30. Invasiivsed võõrliigid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus invasiivsete võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta [COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Pavel Poc (A7-0088/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 29)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0425)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0425)

Sõnavõtud

Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident).

Ioan Mircea Paşcu.


7.31. ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli tehniline rakendamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 525/2013 seoses Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli tehnilise rakendamisega [COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Vladimir Urutchev (A7-0171/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 30)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0426)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0426)


7.32. Liidu finantshuve kahjustava pettuse vastane võitlus kriminaalõiguse abil ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil [COM(2012)0363 - C7-0192/2012 - 2012/0193(COD)] - Eelarvekontrollikomisjon - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Kaasraportöörid: Ingeborg Gräßle ja Juan Fernando López Aguilar (A7-0251/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 31)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0427)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0427)


7.33.  2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament (lõpphääletus)

Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (I jagu – Euroopa Parlament) [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

Arutelu toimus 2. aprillil 2014 (2.4.2014 protokolli punkt 24).

Hääletus lükati edasi 3. aprilli 2014 istungile (3.4.2014 protokolli punkt 7.13).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 32)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0428)

Sõnavõtud

Daniel Cohn-Bendit enne hääletust 3. aprillil 2014 hääletusele pandud resolutsiooni punkti 61 teemal (president andis talle selgitusi).

Jens Geier raportööri nimel, kes märkis, et Cătălin Sorin Ivan (raportöör) soovis oma nime raportist välja jätta.


7.34.  Euroopa Parlamendi uurimisõigus (lõpphääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi määrus erisätete kohta, millega reguleeritakse Euroopa Parlamendi uurimisõiguse kasutamist ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni otsus 95/167/EÜ, Euratom, ESTÜ [2009/2212(INL)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: David Martin (A7-0352/2011)

Arutelu toimus 23. mai 2012 (23.5.2012protokoll punkt 6).

Hääletus lükati edasi 23. mai 2012 istungile (23.5.2012protokoll punkt 8.6).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 33)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0429)


7.35.  Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vahelised suhted (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vaheliste suhete kohta [2013/2185(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Carlo Casini (A7-0255/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 34)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0430)


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

(Teisipäeva, 15. aprilli 2014 hääletus)

Soovitus teisele lugemisele Ria Oomen-Ruijten - A7-0188/2014
Dubravka Šuica ja Daniel Hannan

Raport: Mario Pirillo - A7-0162/2014
Dubravka Šuica ja Daniel Hannan

Raport: Marit Paulsen - A7-0129/2014
Dubravka Šuica ja Charles Tannock

Raport: Hynek Fajmon - A7-0147/2014
Dubravka Šuica

Raport: Christel Schaldemose - A7-0355/2013
Dubravka Šuica

Raport: Sirpa Pietikäinen - A7-0346/2013
Dubravka Šuica

Raport: Hans-Peter Martin - A7-0457/2013
Dubravka Šuica

Raport: Anthea McIntyre - A7-0101/2014
Andrej Plenković, Ivana Maletić, Joseph Cuschieri ja Dubravka Šuica.

(Kolmapäeva, 16. aprilli 2014 hääletus)

Soovitus teisele lugemisele Jörg Leichtfried - A7-0274/2014
Charles Tannock ja Dubravka Šuica

Raport: Danuta Jazłowiecka - A7-0249/2013
Paul Murphy ja Dubravka Šuica

Raport: Marie-Christine Vergiat - A7-0058/2014
Zdravka Bušić, Dubravka Šuica ja Andrej Plenković

Raport: Margrete Auken - A7-0174/2014
Dubravka Šuica ja Andrej Plenković

Raport: Carlos Coelho - A7-0461/2013
Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Mario Borghezio ja Andrej Plenković

Raport: Cătălin Sorin Ivan - A7-0246/2014
Dubravka Šuica.


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.00 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


11. Omavahendite süsteem * - Omavahendite süsteemi rakendusmeetmed - Omavahendite süsteemi rakendusmeetmed *** - Traditsioonilised, käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid ning muud sularahanõudluse rahuldamiseks vajalikud meetmed * (arutelu)

Raport, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta [05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)] - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Anne E. Jensen ja Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

Raport Euroopa Liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmete kohta [2014/2020(INI)] - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Anne E. Jensen ja Jean-Luc Dehaene (A7-0270/2014)

Soovitus nõukogu määruse (EL, Euratom) eelnõu kohta, millega kehtestatakse Euroopa Liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmed [05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)] - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Anne E. Jensen ja Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

Raport, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu meetodite ja menetluse kohta, millega tehakse kättesaadavaks traditsioonilised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid, ning muude sularahavajaduste rahuldamiseks vajalike meetmete kohta (uuesti sõnastatud) [05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)] - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Anne E. Jensen ja Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

Alain Lamassoure (raportöör) ja Anne E. Jensen tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Dimitrios Kourkoulas (nõukogu eesistuja) ja Janusz Lewandowski (komisjoni liige).

Sõna võtsid Salvador Garriga Polledo fraktsiooni PPE nimel, Jutta Haug fraktsiooni S&D nimel, Jan Mulder fraktsiooni ALDE nimel, Isabelle Durant fraktsiooni Verts/ALE nimel, Richard Ashworth fraktsiooni ECR nimel, Jürgen Klute fraktsiooni GUE/NGL nimel, Claudio Morganti fraktsiooni EFD nimel, Lucas Hartong (fraktsioonilise kuuluvuseta), Ingeborg Gräßle, Ivailo Kalfin, Gerben-Jan Gerbrandy, François Alfonsi, Peter van Dalen, Věra Flasarová, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, William (The Earl of) Dartmouth, Andrew Henry William Brons ja Andrej Plenković.

Sõna võtsid Janusz Lewandowski, Dimitrios Kourkoulas, Alain Lamassoure ja Anne E. Jensen.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.4.2014protokoll punkt 14.2,16.4.2014protokoll punkt 14.4 ja 16.4.2014protokoll punkt 14.3.


12. Euroopa Liidu Solidaarsusfond ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta [COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

Rosa Estaràs Ferragut tutvustas raportit.

Sõna võttis Janusz Lewandowski (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Sõna võtsid Georgios Stavrakakis (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Nuno Teixeira fraktsiooni PPE nimel, Kerstin Westphal fraktsiooni S&D nimel, Michael Theurer fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas William (The Earl of) Dartmouth, Elisabeth Schroedter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, William (The Earl of) Dartmouth fraktsiooni EFD nimel, Joachim Zeller, María Irigoyen Pérez, Ruža Tomašić ja Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Nikola Vuljanić.

Sõna võtsid Janusz Lewandowski ja Rosa Estaràs Ferragut.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.4.2014protokoll punkt 14.6.


13.  Murettekitav maksete puudujääk ELi-poolse välisabi rahastamise osas (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000050/2014), mille esitas(id) Alain Lamassoure, BUDG komisjoni nimel, nõukogule: Murettekitav maksete puudujääk ELi-poolse välisabi rahastamise osas (2014/2697(RSP)) (B7-0114/2014)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000051/2014) mille esitas(id) Alain Lamassoure BUDG komisjoni nimel komisjonile: Murettekitav maksete puudujääk ELi-poolse välisabi rahastamise osas (2014/2697(RSP)) (B7-0115/2014)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000053/2014), mille esitas(id) Eva Joly DEVE komisjoni nimel nõukogule: Murettekitav maksete puudujääk ELi välisabi rahastamisel (2014/2697(RSP)) (B7-0116/2014)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000054/2014), mille esitas(id) Eva Joly DEVE komisjoni nimel komisjonile: Murettekitav maksete puudujääk ELi välisabi rahastamisel (2014/2697(RSP)) (B7-0117/2014)

Eva Joly ja Alain Lamassoure esitasid küsimused.

Dimitrios Kourkoulas (nõukogu eesistuja) ja Janusz Lewandowski (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Göran Färm fraktsiooni S&D nimel, Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Alda Sousa fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ricardo Cortés Lastra ja Michael Cashman.

Sõna võtsid Janusz Lewandowski ja Dimitrios Kourkoulas.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati enne hääletust kell 17.35 ja jätkus kell 18.00.)


ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

14. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


14.1. Omavahendite süsteemi rakendusmeetmed *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus nõukogu määruse (EL, Euratom) eelnõu kohta, millega kehtestatakse Euroopa Liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmed [05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)] - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Anne E. Jensen ja Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 35)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0431)

Parlament kiitis heaks nõukogu määruse eelnõu.


14.2. Omavahendite süsteem * (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta [05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)] - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Anne E. Jensen ja Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 36)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0432)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud ( P7_TA(2014)0432 )


14.3. Traditsioonilised, käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid ning muud sularahanõudluse rahuldamiseks vajalikud meetmed * (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu meetodite ja menetluse kohta, millega tehakse kättesaadavaks traditsioonilised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid, ning muude sularahavajaduste rahuldamiseks vajalike meetmete kohta (uuesti sõnastatud) [05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)] - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Anne E. Jensen ja Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 37)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0433)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud ( P7_TA(2014)0433 )

Sõnavõtud

Jean-Marie Cavada enne hääletust.


14.4.  Omavahendite süsteemi rakendusmeetmed (hääletus)

Raport Euroopa Liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmete kohta [2014/2020(INI)] - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Anne E. Jensen ja Jean-Luc Dehaene (A7-0270/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 38)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0434)


14.5. Avalikud tööturuasutused ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus riiklike tööturuasutuste koostöö tõhustamise kohta [COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 39)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0435)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0435)

Sõnavõtud

Pärast hääletust Janusz Lewandowski (komisjoni liige) komisjoni avalduste teemal, mis käsitlesid järgmisi raporteid: Frédéric Daerden ( A7-0072/2014 ), Linda McAvan ( A7-0476/2013 ), Raül Romeva i Rueda ( A7-0102/2014 ), Alain Cadec ( A7-0282/2013 ) ja Kinga Gál ( A7-0146/2014 ).


14.6. Euroopa Liidu Solidaarsusfond ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta [COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 40)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0436)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0436)


14.7. Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu osalemise kohta Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamises [COM(2014)0066 - C7-0030/2014 - 2014/0034(COD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0156/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 41)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0437)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0437)

Sõnavõtud

Miguel Angel Martínez Martínez pärast hääletust.


14.8. Euroopa Ravimiamet (inimtervishoius kasutatavate ravimite ravimiohutuse järelevalve toimingud) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Ravimiametile (EMA) inimtervishoius kasutatavate ravimite ravimiohutuse järelevalve toimingute eest makstavate tasude kohta [COM(2013)0472 - C7-0196/2013 - 2013/0222(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Linda McAvan (A7-0476/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 42)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0438)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0438)


14.9. Makromajanduslik finantsabi Tuneesia Vabariigile ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus makromajandusliku finantsabi andmise kohta Tuneesia Vabariigile [COM(2013)0860 - C7-0437/2013 - 2013/0416(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Vital Moreira (A7-0110/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 43)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0439)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0439)


14.10. Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastane kava ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 302/2009, milles käsitletakse Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastast kava [COM(2013)0250 - C7-0117/2013 - 2013/0133(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Raül Romeva i Rueda (A7-0102/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 44)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0440)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0440)


14.11. Euro ja muude vääringute kriminaalõiguslik kaitse võltsimise vastu ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2000/383/JSK [COM(2013)0042 - C7-0033/2013 - 2013/0023(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Anthea McIntyre (A7-0018/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 45)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0441)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0441)


14.12. Mesi ***I (lõpphääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2001/110/EÜ mee kohta [COM(2012)0530 - C7-0304/2012 - 2012/0260(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Julie Girling (A7-0440/2013)

Arutelu toimus 14. jaanuaril 2014 (14.1.2014 protokolli punkt 12).

Hääletus lükati edasi 15. jaanuari 2014. aasta istungile (15.1.2014 protokolli punkt 10.12).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 46)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0442)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0442)


14.13. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond ***I (lõpphääletus)

Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1198/2006 ja nõukogu määrus (EÜ) nr 861/2006 ning nõukogu määrus nr XXX/2011 integreeritud merenduspoliitika kohta [COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Alain Cadec (A7-0282/2013)

Arutelu toimus 22. oktoobril 2013 (22.10.2013 protokolli punkt 18).

Hääletus lükati edasi 23. oktoobri 2013. aasta istungile (23.10.2013 protokolli punkt 11.6).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 47)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0443)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0443)

Sõnavõtud

Enne hääletust Guido Milana ja Alain Cadec (raportöör).


14.14. Euroopa Politseikolledž ***I (hääletus)

Raport, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse otsust 2005/681/JSK, millega luuakse Euroopa politseikolledž (CEPOL) [17043/2013 - C7-0435/2013 - 2013/0812(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Kinga Gál (A7-0146/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 48)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0444)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0444)


15. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: David Martin - A7-0352/2011
Andrej Plenković

Raport: Anne E. Jensen ja Jean-Luc Dehaene - A7-0271/2014
Peter Jahr ja Seán Kelly

Raport: Rosa Estaràs Ferragut - A7-0078/2014
Zdravka Bušić, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr, Seán Kelly ja Andrej Plenković

Raport: Julie Girling - A7-0440/2013
Peter Jahr, Seán Kelly ja Hiltrud Breyer

Raport: Alain Cadec - A7-0282/2013
Dolores García-Hierro Caraballo ja Andrej Plenković.

(Istung katkestati kell 18.45 ja jätkus kell 19.00.)


16. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


ISTUNGI JUHATAJA: Oldřich VLASÁK
asepresident

17.  Euroopa Kohtu 8. aprilli otsus andmete säilitamist käsitlevas kohtuasjas (C 293/12 ja C 594/12) (arutelu)

Komisjoni avaldus: Euroopa Kohtu 8. aprilli otsus andmete säilitamist käsitlevas kohtuasjas (C 293/12 ja C 594/12) (2014/2698(RSP))

Cecilia Malmström (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Murphy, Claude Moraes fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Manfred Weber, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Axel Voss, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Sophia in 't Veld ja Cornelia Ernst, Juan Fernando López Aguilar, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Marie-Christine Vergiat, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Cecilia Wikström, Carl Schlyter, Paul Murphy, Josef Weidenholzer, Nadja Hirsch ja Birgit Sippel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marc Tarabella, Christian Engström ja Ana Gomes .

Sõna võttis Cecilia Malmström.

Arutelu lõpetati.


18.  Usuvabadus ja kultuuriline mitmekesisus (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Usuvabadus ja kultuuriline mitmekesisus (2014/2690(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (nõukogu eesistuja) esines avaldusega Catherine Ashtoni nimel (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ).

Sõna võtsid Marietta Giannakou fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Ewald Stadler (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Marusya Lyubcheva, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Alf Svensson, Boris Zala, Bernd Posselt ja Seán Kelly.

Sõna võttis Dimitrios Kourkoulas.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Marietta Giannakou AFET komisjoni nimel: ELi välispoliitika kohta kultuuriliste ja usuliste erinevustega maailmas (2014/2690(RSP)) (B7-0365/2014).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.4.2014protokoll punkt 9.12.


19. Konkurentsiõiguse rikkumised ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate eeskirjade kohta, millega reguleeritakse liikmesriikide õiguse kohaseid kahju hüvitamise hagisid liikmesriikide ja Euroopa Liidu konkurentsiõiguse rikkumise korral [COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Andreas Schwab (A7-0089/2014)

Andreas Schwab tutvustas raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Ildikó Gáll-Pelcz fraktsiooni PPE nimel, Antolín Sánchez Presedo fraktsiooni S&D nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly ja Theodor Dumitru Stolojan.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Andreas Schwab.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.4.2014protokoll punkt 9.7.


20. Euroopa pikaajalised investeerimisfondid ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014)

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Ivailo Kalfin (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Astrid Lulling fraktsiooni PPE nimel, Saïd El Khadraoui fraktsiooni S&D nimel, Philippe De Backer fraktsiooni ALDE nimel, Theodor Dumitru Stolojan ja Ruža Tomašić.

Sõna võttis Cecilia Malmström.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.4.2014protokoll punkt 9.4.


21. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 531.857/OJJE).


22. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 21.45.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Barbagallo, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Õigusteave - Privaatsuspoliitika