Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 280kWORD 182k
Keskiviikko 16. huhtikuuta 2014 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 4.100 vuotta ensimmäisestä maailmasodasta - sen opetukset ja Euroopan tulevaisuus (keskustelu)
 5.Venäjän itäisen kumppanuuden maihin kohdistama painostus ja erityisesti Itä-Ukrainan vakauden horjuttaminen (keskustelu)
 6.Esityslistan muuttaminen
 7.Äänestykset
  
7.1.Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelu ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.2.EY:n ja Seychellien välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.3.EU:n ja Komorien välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.4.EU:n ja Madagaskarin välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.5.EU:n ja Korean tasavallan välinen puitesopimus takaisinottoa koskevien kysymysten osalta *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.6.EU:n ja Korean tasavallan välinen puitesopimus takaisinottoa koskevia kysymyksiä lukuun ottamatta *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.7.EY:n ja Montenegron välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus (pöytäkirja Kroatian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi) *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.8.EU:n ja Georgian puitesopimus Georgian osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.9.Luvan antaminen Portugalille soveltaa alennettuja valmisteverokantoja tiettyihin alkoholijuomiin Madeiran ja Azorien itsehallintoalueilla * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.10.Kanariansaarilla sovellettava AIEM-vero * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.11.Neuvoston päätöksen 2004/162/EY muuttaminen Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaolon osalta * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.12.Parlamentin kysymyksiä koskevien työjärjestyksen määräysten muuttaminen (äänestys)
  
7.13.Kansainvälisiä sopimuksia koskevan työjärjestyksen 90 artiklan muuttaminen (äänestys)
  
7.14.Työjärjestyksen muuttaminen sähköisten allekirjoitusten mahdollistamiseksi (äänestys)
  
7.15.Lisätalousarvioesitys nro 1/2014: Euroopan investointirahastoa, Horisontti 2020 -ohjelmaa ja Shift2Rail-yhteisyritystä koskevat tekniset mukautukset (äänestys)
  
7.16.Meluun liittyvien toimintarajoitusten asettaminen Euroopan unionin lentoasemilla ***II (äänestys)
  
7.17.Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskeva unionin toiminta vuosiksi 2020–2033 ***II (äänestys)
  
7.18.Tahattomat valassaaliit ***II (äänestys)
  
7.19.Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon ***I (äänestys)
  
7.20.Jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttaminen ***I (äänestys)
  
7.21.Kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentäminen ***I (äänestys)
  
7.22.Ulkoisten merirajojen vartiointi ***I (äänestys)
  
7.23.Moottoriajoneuvojen siirtäminen ***I (äänestys)
  
7.24.Kansainvälisillä sopimuksilla, joissa EU on osapuolena, sijoittajan ja valtion välisten riitojen ratkaisemista varten perustetuissa välimiesoikeuksissa käsiteltäviin asioihin liittyvä korvausvastuu ***I (lopullinen äänestys)
  
7.25.Polkumyynnillä muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta ja muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautuminen ***I (lopullinen äänestys)
  
7.26.Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussääntö ja rahoitus ***I (äänestys)
  
7.27.Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus ***I (äänestys)
  
7.28.Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt ***I (äänestys)
  
7.29.Meriliikenteen hiilidioksidipäästöt ***I (äänestys)
  
7.30.Haitalliset vieraslajit ***I (äänestys)
  
7.31.llmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan tekninen täytäntöönpano ***I (äänestys)
  
7.32.Unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunta rikosoikeudellisin keinoin ***I (äänestys)
  
7.33.Vastuuvapaus 2012: Euroopan parlamentti (lopullinen äänestys)
  
7.34.Euroopan parlamentin tutkintaoikeus (lopullinen äänestys)
  
7.35.Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien suhteet (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Omien varojen järjestelmä * - Omien varojen järjestelmää koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet - Omien varojen järjestelmää koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet *** - Perinteiset, ALV- ja BKTL-perusteiset omat varat ja käteisvarojen saamiseksi toteutettavat toimenpiteet * (keskustelu)
 12.Euroopan unionin solidaarisuusrahasto ***I (keskustelu)
 13.EU:n ulkoisen tuen rahoittamiseen tarkoitettujen määrärahojen huolestuttava vaje (keskustelu)
 14.Äänestykset
  
14.1.Omien varojen järjestelmää koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
14.2.Omien varojen järjestelmä * (äänestys)
  
14.3.Perinteiset, ALV- ja BKTL-perusteiset omat varat ja käteisvarojen saamiseksi toteutettavat toimenpiteet * (äänestys)
  
14.4.Omien varojen järjestelmää koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet (äänestys)
  
14.5.Julkisten työvoimapalvelujen tehostettu yhteistyö ***I (äänestys)
  
14.6.Euroopan unionin solidaarisuusrahasto ***I (äänestys)
  
14.7.Euroopan investointirahaston pääoman korotus ***I (äänestys)
  
14.8.Euroopan lääkevirasto (ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden lääketurvatoiminnan toteuttaminen) ***I (äänestys)
  
14.9.Makrotaloudellinen rahoitusapu Tunisian tasavallalle ***I (äänestys)
  
14.10.Tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma Itä-Atlantilla ja Välimerellä ***I (äänestys)
  
14.11.Euron ja muiden valuuttojen suojelu väärentämiseltä rikosoikeuden keinoin ***I (äänestys)
  
14.12.Hunaja ***I (lopullinen äänestys)
  
14.13.Euroopan meri- ja kalatalousrahasto ***I (lopullinen äänestys)
  
14.14.Euroopan poliisiakatemia ***I (äänestys)
 15.Äänestysselitykset
 16.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 17.Euroopan unionin tuomioistuimen 8. huhtikuuta tietojen säilyttämistä koskevissa asioissa (C-293/12 ja C-594/12) antama tuomio (keskustelu)
 18.Uskonnonvapaus ja kulttuurinen monimuotoisuus (keskustelu)
 19.Kilpailuoikeuden säännösten rikkominen ***I (keskustelu)
 20.Eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot ***I (keskustelu)
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehtävän yhteistyön edistämistä käsittelevän eurooppalaisen foorumin perustamisesta (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

FEMM, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä (COM(2014)0212 - C7-0145/2014 - 2014/0120(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

ITRE, ECON, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta sekä direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen tiettyjen osien osalta (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

ECON, LIBE, IMCO


3. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta kiinteissä ravintolisissä käytettävän polyvinyylialkoholi-polyetyleeniglykoli-oksaskopolymeerin osalta (D031929/02 - 2014/2691(RPS) - määräaika: 5/6/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 2-fenyylifenolin, klormekvatin, syflufenamidin, syflutriinin, dikamban, fluopikolidin, flutriafolin, fosetyylin, indoksakarbin, isoprotiolaanin, mandipropamidin, metaldehydin, metkonatsolin, fosmetin, pikloraamin, propytsamidin, pyriproksifeenin, saflufenasilin, spinosadin ja trifloksistrobiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D032091/02 - 2014/2693(RPS) - määräaika: 10/6/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse asibentsolaari-s-metyylin, etoksikiinin, flusilatsolin, isoksaflutolin, molinaatin, propoksikarbatsonin, pyraflufeenietyylin, kinoklamiinin ja varfariinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D032093/02 - 2014/2692(RPS) - määräaika: 5/6/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI.


4. 100 vuotta ensimmäisestä maailmasodasta - sen opetukset ja Euroopan tulevaisuus (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: 100 vuotta ensimmäisestä maailmasodasta - sen opetukset ja Euroopan tulevaisuus (2014/2670(RSP))

Puhemies antoi aluksi julkilausuman.

Evangelos Venizelos (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martin Callanan ECR-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Daniël van der Stoep.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ


5. Venäjän itäisen kumppanuuden maihin kohdistama painostus ja erityisesti Itä-Ukrainan vakauden horjuttaminen (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Venäjän itäisen kumppanuuden maihin kohdistama painostus ja erityisesti Itä-Ukrainan vakauden horjuttaminen (2014/2699(RSP))

Štefan Füle antoi julkilausuman Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies László SURJÁN

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Libor Rouček S&D-ryhmän puolesta, Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Adrian Severin, Elmar Brok, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paweł Robert Kowal, Knut Fleckenstein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł Robert Kowal, Nikola Vuljanić, Rolandas Paksas, Andrew Henry William Brons, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Posselt, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, Gerben-Jan Gerbrandy, Roberts Zīle, Willy Meyer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Charles Tannock, Hans-Gert Pöttering, Tonino Picula, Alexander Graf Lambsdorff, Adam Bielan, Arnaud Danjean, Ioan Mircea Paşcu, Adina-Ioana Vălean, Marian-Jean Marinescu, Marusya Lyubcheva, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Iliana Malinova Iotova, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Francisco José Millán Mon, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Zbigniew Zaleski, Monica Luisa Macovei, Boris Zala, Cristian Dan Preda, Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Jacek Protasiewicz, Vytautas Landsbergis, Paweł Zalewski, Elisabeth Jeggle ja Zbigniew Ziobro.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrey Kovatchev, Victor Boştinaru, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker ja Krisztina Morvai.

Štefan Füle käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.4.2014, kohta 9.13.


Puhetta johti
varapuhemies Jacek PROTASIEWICZ

6. Esityslistan muuttaminen

Poliittisia ryhmiä kuultuaan puhemies ehdotti esityslistaan seuraavaa muutosta työjärjestyksen 140 artiklan mukaisesti:

Iltaäänestykset järjestetään klo 18.00-19.00. Äänestysten päätyttyä annetaan huomiseksi suunniteltuja suullisia äänestysselityksiä klo 19.00 saakka, jolloin jatketaan keskusteluja.

Esityslistan muutos hyväksyttiin.

°
° ° °

William (The Earl of) Dartmouth käytti puheenvuoron puolenpäivän äänestyksistä.


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelu ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä (uudelleenlaatiminen) [COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Matthias Groote (A7-0087/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0397)


7.2. EY:n ja Seychellien välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta [16651/2013 - C7-0020/2014- 2013/0375(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0201/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0398)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


7.3. EU:n ja Komorien välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Komorien liiton kesken näiden välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta hyväksytyn pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta [16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0177/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0399)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.4. EU:n ja Madagaskarin välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Madagaskarin tasavallan kesken näiden välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta hyväksytyn pöytäkirjan tekemisestä [14164/1/2012 - C7-0408/2012 - 2012/0238(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Crescenzio Rivellini (A7-0178/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0400)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


7.5. EU:n ja Korean tasavallan välinen puitesopimus takaisinottoa koskevien kysymysten osalta *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen tekemisestä takaisinottoa koskevien kysymysten osalta [05290/2014 - C7-0046/2014 - 2013/0267A(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Hubert Pirker (A7-0267/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0401)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.6. EU:n ja Korean tasavallan välinen puitesopimus takaisinottoa koskevia kysymyksiä lukuun ottamatta *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen tekemisestä takaisinottoa koskevia kysymyksiä lukuun ottamatta [05287/2014 - C7-0044/2014 - 2013/0267B(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Norica Nicolai (A7-0265/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0402)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.7. EY:n ja Montenegron välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus (pöytäkirja Kroatian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi) *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta [14187/2013 - C7-0007/2014 - 2013/0262(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Charles Tannock (A7-0192/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0403)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


7.8. EU:n ja Georgian puitesopimus Georgian osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Georgian puitesopimusta Georgian osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä [16612/2013 - C7-0486/2013 - 2013/0257(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Krzysztof Lisek (A7-0191/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0404)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


7.9. Luvan antaminen Portugalille soveltaa alennettuja valmisteverokantoja tiettyihin alkoholijuomiin Madeiran ja Azorien itsehallintoalueilla * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettuja valmisteverokantoja Madeiran itsehallintoalueella siellä tuotettaviin ja kulutettaviin rommiin ja likööreihin sekä Azorien itsehallintoalueella siellä tuotettaviin ja kulutettaviin likööreihin ja tislattuihin alkoholijuomiin [COM(2014)0117 - C7-0104/2014 - 2014/0064(CNS)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A7-0262/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0405)


7.10. Kanariansaarilla sovellettava AIEM-vero * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Kanariansaarilla sovellettavasta AIEM-verosta [COM(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A7-0263/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0406)


7.11. Neuvoston päätöksen 2004/162/EY muuttaminen Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaolon osalta * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi neuvoston päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaolon osalta [COM(2014)0181 - 2014/0101(CNS)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A7-0264/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0407)


7.12. Parlamentin kysymyksiä koskevien työjärjestyksen määräysten muuttaminen (äänestys)

Mietintö parlamentin kysymyksiä koskevien Euroopan parlamentin työjärjestyksen määräysten muuttamisesta [2013/2083(REG)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Zita Gurmai (A7-0123/2014)

(tarkistusten hyväksymiseen vaaditaan määräenemmistö)(Tarkistusten hyväksymiseksi tarvitaan määräenemmistö.)

TYÖJÄRJESTYKSEN TEKSTI

Hyväksytyt tarkistukset: Katso "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0408)

Uudet määräykset tulevat voimaan kahdeksannen vaalikauden ensimmäisen istuntojakson ensimmäisenä päivänä.


7.13. Kansainvälisiä sopimuksia koskevan työjärjestyksen 90 artiklan muuttaminen (äänestys)

Mietintö kansainvälisiä sopimuksia koskevan Euroopan parlamentin työjärjestyksen 90 artiklan muuttamisesta [2013/2259(REG)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: David Martin (A7-0253/2014)

(tarkistusten hyväksymiseen vaaditaan määräenemmistö)(tarkistusten hyväksymiseen vaaditaan määräenemmistö)(Tarkistusten hyväksymiseksi tarvitaan määräenemmistö.)

TYÖJÄRJESTYKSEN TEKSTI

Hyväksytyt tarkistukset: Katso "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0409)

Uudet määräykset tulevat voimaan seuraavan istuntojakson ensimmäisenä päivänä.


7.14. Työjärjestyksen muuttaminen sähköisten allekirjoitusten mahdollistamiseksi (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttamisesta sähköisten allekirjoitusten mahdollistamiseksi [2014/2011(REG)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: György Schöpflin (A7-0175/2014)

(tarkistusten hyväksymiseen vaaditaan määräenemmistö)(Tarkistusten hyväksymiseksi tarvitaan määräenemmistö.)(tarkistusten hyväksymiseen vaaditaan määräenemmistö)

TYÖJÄRJESTYKSEN TEKSTI

Hyväksytyt tarkistukset: Katso "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0410)

Uudet määräykset tulevat voimaan seuraavan istuntojakson ensimmäisenä päivänä.


7.15. Lisätalousarvioesitys nro 1/2014: Euroopan investointirahastoa, Horisontti 2020 -ohjelmaa ja Shift2Rail-yhteisyritystä koskevat tekniset mukautukset (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio [08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Anne E. Jensen (A7-0276/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0411)


7.16. Meluun liittyvien toimintarajoitusten asettaminen Euroopan unionin lentoasemilla ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tasapainoisen lähestymistavan mukaista meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista unionin lentoasemilla koskevista säännöistä ja menettelyistä sekä direktiivin 2002/30/EY kumoamisesta [05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

(tekstin hylkäämiseksi vaaditaan määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P7_TA(2014)0412)


7.17. Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskeva unionin toiminta vuosiksi 2020–2033 ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskevasta unionin toiminnasta vuosiksi 2020–2033 ja päätöksen N:o 1622/2006/EY kumoamisesta [05793/1/2014 - C7-0132/2014- 2012/0199(COD)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Marco Scurria (A7-0275/2014)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P7_TA(2014)0413)


7.18. Tahattomat valassaaliit ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen hyväksymiseksi kalastuksen tahattomia valassaaliita koskevista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 812/2004 muuttamisesta [06103/1/2014 - C7-0100/2014 - 2012/0216(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Raül Romeva i Rueda (A7-0272/2014)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P7_TA(2014)0414)


7.19. Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta [COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Danuta Jazłowiecka (A7-0249/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0415)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0415)

Puheenvuorot:

Danuta Jazłowiecka (esittelijä) äänestyksen jälkeen.


7.20. Jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta (uudelleenlaatiminen) [COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Marie-Christine Vergiat (A7-0058/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0416)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0416)


7.21. Kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentäminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentämiseksi [COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Margrete Auken (A7-0174/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0417)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0417)

Puheenvuorot:

Robert Goebbels mietinnön laatimisesta ENVI-valiokunnassa ja Margrete Auken (esittelijä).


7.22. Ulkoisten merirajojen vartiointi ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston koordinoiman operatiivisen yhteistyön puitteissa suoritettavaa ulkoisten merirajojen vartiointia koskevista säännöistä [COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Carlos Coelho (A7-0461/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0418)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0418)


7.23. Moottoriajoneuvojen siirtäminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen siirtämisen yksinkertaistamisesta sisämarkkinoilla [COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Toine Manders (A7-0278/2013)

Toine Manders (esittelijä) pyysi työjärjestyksen 175 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että hänen mietintönsä palautetaan valiokunnan käsiteltäväksi.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.


7.24. Kansainvälisillä sopimuksilla, joissa EU on osapuolena, sijoittajan ja valtion välisten riitojen ratkaisemista varten perustetuissa välimiesoikeuksissa käsiteltäviin asioihin liittyvä korvausvastuu ***I (lopullinen äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälisillä sopimuksilla, joissa Euroopan unioni on osapuolena, sijoittajan ja valtion välisten riitojen ratkaisemista varten perustetuissa välimiesoikeuksissa käsiteltäviin asioihin liittyvän korvausvastuun hallinnointia koskevista puitteista [COM(2012)0335 - C7-0155/2012 - 2012/0163(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

Keskustelu käytiin 22. toukokuuta 2013 (istunnon pöytäkirja 22.5.2013, kohta 19).

Äänestystä lykättiin 23. toukokuuta 2013 pidetyssä istunnossa (istunnon pöytäkirja 23.5.2013, kohta 13.3).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

EHDOTUS ASETUKSEKSI

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0419)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0419)

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä Helmut Scholz pyysi GUE/NGL-ryhmän puolesta työjärjestyksen 175 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että hänen mietintönsä palautetaan valiokunnan käsiteltäväksi, Paweł Zalewski (esittelijä), joka vastusti pyyntöä, ja Franziska Keller, joka kannatti pyyntöä valiokuntaan palauttamisesta.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

Paweł Zalewski äänestyksen jälkeen.


7.25. Polkumyynnillä muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta ja muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautuminen ***I (lopullinen äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 ja muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 597/2009 muuttamisesta [COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

Keskustelu käytiin 4. helmikuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 4.2.2014, kohta 14).

Äänestystä lykättiin 5. helmikuuta 2014 pidetyssä istunnossa (istunnon pöytäkirja 5.2.2014, kohta 9.13).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0420)


7.26. Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussääntö ja rahoitus ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta [COM(2012)0499 - C7-0288/2012 - 2012/0237(COD)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Marietta Giannakou (A7-0140/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 25)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0421)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0421)

Puheenvuorot:

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) ennen äänestystä.


7.27. Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 muuttamisesta Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoituksen osalta [COM(2012)0712 - C7-0393/2012 - 2012/0336(COD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A7-0200/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 26)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0422)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0422)


7.28. Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 muuttamisesta [COM(2013)0639 - C7-0303/2013 - 2013/0313(COD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A7-0108/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 27)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0423)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0423)


7.29. Meriliikenteen hiilidioksidipäästöt ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta [COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Theodoros Skylakakis (A7-0080/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 28)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0424)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0424)


7.30. Haitalliset vieraslajit ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennaltaehkäisemisestä ja hallinnasta [COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Pavel Poc (A7-0088/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 29)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0425)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0425)

Puheenvuorot:

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja).

Ioan Mircea Paşcu.


7.31. llmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan tekninen täytäntöönpano ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan teknisen täytäntöönpanon osalta [COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Vladimir Urutchev (A7-0171/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 30)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0426)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0426)


7.32. Unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunta rikosoikeudellisin keinoin ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin [COM(2012)0363 - C7-0192/2012 - 2012/0193(COD)] - Talousarvion valvontavaliokunta - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijät: Ingeborg Gräßle ja Juan Fernando López Aguilar (A7-0251/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 31)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0427)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0427)


7.33. Vastuuvapaus 2012: Euroopan parlamentti (lopullinen äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka I – Euroopan parlamentti [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

Keskustelu käytiin 2. huhtikuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 2.4.2014, kohta 24).

Äänestystä lykättiin 3. huhtikuuta 2014 pidetyssä istunnossa (istunnon pöytäkirja 3.4.2014, kohta 7.13).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 32)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0428)

Puheenvuorot:

Daniel Cohn-Bendit ennen äänestystä 3. huhtikuuta 2014 hyväksytyn päätöslauselman 61 kohdasta (puhemies täsmensi asiaa).

Jens Geier esittelijän puolesta ilmoittaakseen, että Cătălin Sorin Ivan (esittelijä) halusi poistaa nimensä mietinnöstä.


7.34. Euroopan parlamentin tutkintaoikeus (lopullinen äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin asetukseksi Euroopan parlamentin tutkintaoikeuden käyttämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätöksen 95/167/EY, Euratom, EHTY kumoamisesta [2009/2212(INL)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: David Martin (A7-0352/2011)

Keskustelu käytiin 23. toukokuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 23.5.2012, kohta 6).

Äänestystä lykättiin 23. toukokuuta 2012 pidetyssä istunnossa (istunnon pöytäkirja 23.5.2012, kohta 8.6).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 33)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0429)


7.35. Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien suhteet (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien suhteista [2013/2185(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Carlo Casini (A7-0255/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 34)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0430)


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

(Äänestykset tiistaina 15. huhtikuuta 2014)

Suositus toiseen käsittelyyn Ria Oomen-Ruijten - A7-0188/2014
Dubravka Šuica ja Daniel Hannan

Mietintö Mario Pirillo - A7-0162/2014
Dubravka Šuica ja Daniel Hannan

Mietintö Marit Paulsen - A7-0129/2014
Dubravka Šuica ja Charles Tannock

Mietintö Hynek Fajmon - A7-0147/2014
Dubravka Šuica

Mietintö Christel Schaldemose - A7-0355/2013
Dubravka Šuica

Mietintö Sirpa Pietikäinen - A7-0346/2013
Dubravka Šuica

Mietintö Hans-Peter Martin - A7-0457/2013
Dubravka Šuica

Mietintö Anthea McIntyre - A7-0101/2014
Andrej Plenković, Ivana Maletić, Joseph Cuschieri ja Dubravka Šuica.

(Äänestykset keskiviikkona 16. huhtikuuta 2014)

Suositus toiseen käsittelyyn Jörg Leichtfried - A7-0274/2014
Charles Tannock ja Dubravka Šuica

Mietintö Danuta Jazłowiecka - A7-0249/2013
Paul Murphy ja Dubravka Šuica

Mietintö Marie-Christine Vergiat - A7-0058/2014
Zdravka Bušić, Dubravka Šuica ja Andrej Plenković

Mietintö Margrete Auken - A7-0174/2014
Dubravka Šuica ja Andrej Plenković

Mietintö Carlos Coelho - A7-0461/2013
Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Mario Borghezio ja Andrej Plenković

Mietintö Cătălin Sorin Ivan - A7-0246/2014
Dubravka Šuica.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä "Séance en direct" -sivustolla kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.00 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


11. Omien varojen järjestelmä * - Omien varojen järjestelmää koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet - Omien varojen järjestelmää koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet *** - Perinteiset, ALV- ja BKTL-perusteiset omat varat ja käteisvarojen saamiseksi toteutettavat toimenpiteet * (keskustelu)

Mietintö esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä [05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Anne E. Jensen ja Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

Mietintö Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä [2014/2020(INI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Anne E. Jensen ja Jean-Luc Dehaene (A7-0270/2014)

Suositus esityksestä neuvoston asetukseksi (EU, Euratom) Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä [05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Anne E. Jensen ja Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

Mietintö esityksestä neuvoston asetukseksi perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisessa sovellettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (uudelleenlaadittu) [05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Anne E. Jensen ja Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

Alain Lamassoure (esittelijän sijainen) ja Anne E. Jensen esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Dimitrios Kourkoulas (neuvoston puheenjohtaja) ja Janusz Lewandowski (komission jäsen).

Puheenvuorot: Salvador Garriga Polledo PPE-ryhmän puolesta, Jutta Haug S&D-ryhmän puolesta, Jan Mulder ALDE-ryhmän puolesta, Isabelle Durant Verts/ALE-ryhmän puolesta, Richard Ashworth ECR-ryhmän puolesta, Jürgen Klute GUE/NGL-ryhmän puolesta, Claudio Morganti EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lucas Hartong, Ingeborg Gräßle, Ivailo Kalfin, Gerben-Jan Gerbrandy, François Alfonsi, Peter van Dalen, Věra Flasarová, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, William (The Earl of) Dartmouth, Andrew Henry William Brons ja Andrej Plenković.

Puheenvuorot: Janusz Lewandowski, Dimitrios Kourkoulas, Alain Lamassoure ja Anne E. Jensen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.4.2014, kohta 14.2,, istunnon pöytäkirja 16.4.2014, kohta 14.4 ja istunnon pöytäkirja 16.4.2014, kohta 14.3.


12. Euroopan unionin solidaarisuusrahasto ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta [COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

Rosa Estaràs Ferragut esitteli mietinnön.

Janusz Lewandowski (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA

Puheenvuorot: Georgios Stavrakakis (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Nuno Teixeira PPE-ryhmän puolesta, Kerstin Westphal S&D-ryhmän puolesta, Michael Theurer ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, William (The Earl of) Dartmouth EFD-ryhmän puolesta, Joachim Zeller, María Irigoyen Pérez, Ruža Tomašić ja Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nikola Vuljanić.

Puheenvuorot: Janusz Lewandowski ja Rosa Estaràs Ferragut.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.4.2014, kohta 14.6.


13. EU:n ulkoisen tuen rahoittamiseen tarkoitettujen määrärahojen huolestuttava vaje (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000050/2014) Alain Lamassoure BUDG-valiokunnan puolesta neuvostolle: EU:n ulkoisen tuen rahoittamiseen tarkoitettujen määrärahojen huolestuttava vaje (2014/2697(RSP)) (B7-0114/2014)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000051/2014) Alain Lamassoure BUDG-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n ulkoisen tuen rahoittamiseen tarkoitettujen määrärahojen huolestuttava vaje (2014/2697(RSP)) (B7-0115/2014)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000053/2014) Eva Joly DEVE-valiokunnan puolesta neuvostolle: EU:n ulkoisen tuen huolestuttava määrärahavaje (2014/2697(RSP)) (B7-0116/2014)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000054/2014) Eva Joly DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n ulkoisen tuen huolestuttava määrärahavajev (2014/2697(RSP)) (B7-0117/2014)

Eva Joly ja Alain Lamassoure esittelivät kysymykset.

Dimitrios Kourkoulas (neuvoston puheenjohtaja) ja Janusz Lewandowski (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Göran Färm S&D-ryhmän puolesta, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Alda Sousa GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ricardo Cortés Lastra ja Michael Cashman.

Puheenvuorot: Janusz Lewandowski ja Dimitrios Kourkoulas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 17.35 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 18.00.)


Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

14. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


14.1. Omien varojen järjestelmää koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston asetukseksi (EU, Euratom) Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä [05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Anne E. Jensen ja Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 35)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0431)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä esitykselle neuvoston asetukseksi.


14.2. Omien varojen järjestelmä * (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä [05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Anne E. Jensen ja Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 36)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0432)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0432)


14.3. Perinteiset, ALV- ja BKTL-perusteiset omat varat ja käteisvarojen saamiseksi toteutettavat toimenpiteet * (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston asetukseksi perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisessa sovellettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (uudelleenlaadittu) [05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Anne E. Jensen ja Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 37)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0433)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0433)

Puheenvuorot:

Jean-Marie Cavada ennen äänestystä.


14.4. Omien varojen järjestelmää koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet (äänestys)

Mietintö Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä [2014/2020(INI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Anne E. Jensen ja Jean-Luc Dehaene (A7-0270/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 38)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0434)


14.5. Julkisten työvoimapalvelujen tehostettu yhteistyö ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä [COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 39)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0435)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0435)

Puheenvuorot:

Janusz Lewandowski (komission jäsen) ennen äänestystä komission julkilausumista seuraavista mietinnöistä: Frédéric Daerden (A7-0072/2014), Linda McAvan (A7-0476/2013), Raül Romeva i Rueda (A7-0102/2014), Alain Cadec (A7-0282/2013) ja Kinga Gál (A7-0146/2014).


14.6. Euroopan unionin solidaarisuusrahasto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta [COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 40)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0436)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0436)


14.7. Euroopan investointirahaston pääoman korotus ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin osuudesta Euroopan investointirahaston pääoman korottamisessa [COM(2014)0066 - C7-0030/2014 - 2014/0034(COD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0156/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 41)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0437)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0437)

Puheenvuorot:

Miguel Angel Martínez Martínez äänestyksen jälkeen.


14.8. Euroopan lääkevirasto (ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden lääketurvatoiminnan toteuttaminen) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan lääkevirastolle suoritettavista maksuista ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevan lääketurvatoiminnan toteuttamisen osalta [COM(2013)0472 - C7-0196/2013 - 2013/0222(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Linda McAvan (A7-0476/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 42)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0438)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0438)


14.9. Makrotaloudellinen rahoitusapu Tunisian tasavallalle ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Tunisian tasavallalle [COM(2013)0860 - C7-0437/2013 - 2013/0416(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Vital Moreira (A7-0110/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 43)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0439)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0439)


14.10. Tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma Itä-Atlantilla ja Välimerellä ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä annetun asetuksen (EY) N:o 302/2009 muuttamisesta [COM(2013)0250 - C7-0117/2013 - 2013/0133(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Raül Romeva i Rueda (A7-0102/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 44)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0440)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0440)


14.11. Euron ja muiden valuuttojen suojelu väärentämiseltä rikosoikeuden keinoin ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi euron ja muiden valuuttojen suojelusta väärentämiseltä rikosoikeuden keinoin ja neuvoston puitepäätöksen 2000/383/YOS korvaamisesta [COM(2013)0042 - C7-0033/2013 - 2013/0023(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Anthea McIntyre (A7-0018/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 45)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0441)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0441)


14.12. Hunaja ***I (lopullinen äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi hunajasta annetun neuvoston direktiivin 2001/110/EY muuttamisesta [COM(2012)0530 - C7-0304/2012 - 2012/0260(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Julie Girling (A7-0440/2013)

Keskustelu käytiin 14. tammikuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 14.1.2014, kohta 12).

Äänestystä lykättiin 15. tammikuuta 2014 pidetyssä istunnossa (istunnon pöytäkirja 15.1.2014, kohta 10.12).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 46)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0442)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0442)


14.13. Euroopan meri- ja kalatalousrahasto ***I (lopullinen äänestys)

Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta [neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 sekä yhdennetystä meripolitiikasta annetun neuvoston asetuksen N:o XXX/2011 kumoamisesta] [COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Alain Cadec (A7-0282/2013)

Keskustelu käytiin 22. lokakuuta 2013 (istunnon pöytäkirja 22.10.2013, kohta 18).

Äänestystä lykättiin 23. lokakuuta 2013 pidetyssä istunnossa (istunnon pöytäkirja 23.10.2013, kohta 11.6).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 47)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0443)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0443)

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä Guido Milana ja Alain Cadec (esittelijä).


14.14. Euroopan poliisiakatemia ***I (äänestys)

Mietintö esityksestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta tehdyn päätöksen 2005/681/YOS muuttamisesta [17043/2013 - C7-0435/2013 - 2013/0812(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Kinga Gál (A7-0146/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 48)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0444)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0444)


15. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö David Martin - A7-0352/2011
Andrej Plenković

Mietintö Anne E. Jensen ja Jean-Luc Dehaene - A7-0271/2014
Peter Jahr ja Seán Kelly

Mietintö Rosa Estaràs Ferragut - A7-0078/2014
Zdravka Bušić, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr, Seán Kelly ja Andrej Plenković

Mietintö Julie Girling - A7-0440/2013
Peter Jahr, Seán Kelly ja Hiltrud Breyer

Mietintö Alain Cadec - A7-0282/2013
Dolores García-Hierro Caraballo ja Andrej Plenković.

(Istunto keskeytettiin klo 18.45 ja sitä jatkettiin klo 19.00.)


16. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä "Séance en direct" -sivustolla kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


Puhetta johti
varapuhemies Oldřich VLASÁK

17. Euroopan unionin tuomioistuimen 8. huhtikuuta tietojen säilyttämistä koskevissa asioissa (C-293/12 ja C-594/12) antama tuomio (keskustelu)

Komission julkilausuma: Euroopan unionin tuomioistuimen 8. huhtikuuta tietojen säilyttämistä koskevissa asioissa (C-293/12 ja C-594/12) antama tuomio (2014/2698(RSP))

Cecilia Malmström (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Murphy, Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Manfred Weber, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Axel Voss, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Sophia in 't Veld ja Cornelia Ernst, Juan Fernando López Aguilar, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Marie-Christine Vergiat, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Cecilia Wikström, Carl Schlyter, Paul Murphy, Josef Weidenholzer, Nadja Hirsch ja Birgit Sippel.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marc Tarabella, Christian Engström ja Ana Gomes.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Uskonnonvapaus ja kulttuurinen monimuotoisuus (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Uskonnonvapaus ja kulttuurinen monimuotoisuus (2014/2690(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) puolesta.

Puheenvuorot: Marietta Giannakou PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, sitoutumaton Ewald Stadler, Cristian Dan Preda, Marusya Lyubcheva, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Alf Svensson, Boris Zala, Bernd Posselt ja Seán Kelly.

Dimitrios Kourkoulas käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Marietta Giannakou AFET-valiokunnan puolesta: EU:n ulkopolitiikasta kulttuuri- ja uskontoerojen leimaamassa maailmassa (2014/2690(RSP)) (B7-0365/2014).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.4.2014, kohta 9.12.


19. Kilpailuoikeuden säännösten rikkominen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä säännöistä, joita sovelletaan jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin kilpailuoikeuden säännösten rikkomisen johdosta kansallisen lainsäädännön nojalla nostettuihin vahingonkorvauskanteisiin [COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Andreas Schwab (A7-0089/2014)

Andreas Schwab esitteli mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ildikó Gáll-Pelcz PPE-ryhmän puolesta, Antolín Sánchez Presedo S&D-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly ja Theodor Dumitru Stolojan.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Andreas Schwab.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.4.2014, kohta 9.7.


20. Eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014)

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ivailo Kalfin (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Astrid Lulling PPE-ryhmän puolesta, Saïd El Khadraoui S&D-ryhmän puolesta, Philippe De Backer ALDE-ryhmän puolesta, Theodor Dumitru Stolojan ja Ruža Tomašić.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.4.2014, kohta 9.4.


21. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 531.857/OJJE).


22. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 21.45.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Barbagallo, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö