Rodyklė 
Protokolas
PDF 286kWORD 238k
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 4.100 metų nuo Pirmojo pasaulinio karo. Jo pamokos ir Europos ateitis (diskusijos)
 5.Rusijos spaudimas Rytų partnerystės šalims, ypač Rytų Ukrainos destabilizavimas (diskusijos)
 6.Darbotvarkės pakeitimas
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Laukinės faunos ir floros rūšių apsauga ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  7.2.ES ir Seišelių partnerystės žuvininkystės sektoriuje susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  7.3.ES ir Komorų žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  7.4.ES ir Madagaskaro žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  7.5.ES ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimas, kiek tai susiję su klausimais, susijusiais su readmisija *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  7.6.ES ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimas, išskyrus su readmisija susijusius klausimus *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  7.7.EB ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (Protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos įstojimą į Europos Sąjungą) *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  7.8.ES ir Gruzijos bendrasis susitarimas, kuriuo nustatomi Gruzijos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  7.9.Leidimas Portugalijai taikyti lengvatinį akcizo tarifą autonominiuose Madeiros ir Azorų salų regionuose kai kuriems alkoholiniams gėrimams * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  7.10.Kanarų salose taikomas AIEM mokestis * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  7.11.Sprendimo 2004/162/EB dėl naudojimosi doku mokesčio Prancūzijos užjūrio departamentuose taikymo laikotarpio keitimas * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  7.12.Darbo tvarkos taisyklių dalinis keitimas dėl Parlamento klausimų (balsavimas)
  7.13.Parlamento darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnio dėl tarptautinių susitarimų dalinis pakeitimas (balsavimas)
  7.14.Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimas siekiant sudaryti galimybę naudoti elektroninį parašą (balsavimas)
  7.15.Taisomojo biudžeto Nr. 1/2014 projektas. Techniniai patikslinimai, susiję su Europos investicijų fondu, programa „Horizontas 2020“ ir bendrąja įmone „ Shift2Rail “ (balsavimas)
  7.16.Su triukšmu susijusių naudojimo apribojimų taikymas Sąjungos oro uostuose ***II (balsavimas)
  7.17.Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020–2033 m. ***II (balsavimas)
  7.18.Atsitiktinis banginių šeimos gyvūnų sugavimas ***II (balsavimas)
  7.19.Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje ***I (balsavimas)
  7.20.Neteisėtai iš valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų grąžinimas ***I (balsavimas)
  7.21.Lengvųjų plastikinių maišelių naudojimo mažinimas ***I (balsavimas)
  7.22.Išorės jūrų sienų stebėjimas ***I (balsavimas)
  7.23.Variklinių transporto priemonių perkėlimas ***I (balsavimas)
  7.24.Finansinė atsakomybė, susijusi su investuotojų ir valstybės ginčų sprendimu teismuose, įsteigtuose tarptautiniais susitarimais, kurių šalis yra ES ***I (galutinis balsavimas)
  7.25.Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių ***I (galutinis balsavimas)
  7.26.Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statutas ir finansavimas ***I (balsavimas)
  7.27.Sąjungos politinių partijų finansavimas ***I (balsavimas)
  7.28.Sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės ***I (balsavimas)
  7.29.Jūrų transporto išmetamas anglies dioksido kiekis ***I (balsavimas)
  7.30.Invazinės svetimos rūšys ***I (balsavimas)
  7.31.JT bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo techninis įgyvendinimas ***I (balsavimas)
  7.32.Baudžiamosios teisės priemonės kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu ***I (balsavimas)
  7.33.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Parlamentas (galutinis balsavimas)
  7.34.Europos Parlamento tyrimo teisė (galutinis balsavimas)
  7.35.Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų santykiai (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Nuosavų išteklių sistema * - Nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės - Nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės *** - Tradiciniai, PVM ir BNP pagrįsti nuosavi ištekliai ir priemonės, skirtos grynųjų pinigų poreikiui patenkinti * (diskusijos)
 12.Europos Sąjungos solidarumo fondas ***I (diskusijos)
 13.Nerimą keliantis mokėjimų finansuojant ES išorės pagalbą trūkumas (diskusijos)
 14.Balsuoti skirtas laikas
  14.1.Nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  14.2.Nuosavų išteklių sistema * (balsavimas)
  14.3.Tradiciniai, PVM ir BNP pagrįsti nuosavi ištekliai ir priemonės, skirtos grynųjų pinigų poreikiui patenkinti * (balsavimas)
  14.4.Nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės (balsavimas)
  14.5.Valstybinių užimtumo tarnybų bendradarbiavimo stiprinimas ***I (balsavimas)
  14.6.Europos Sąjungos solidarumo fondas ***I (balsavimas)
  14.7.Europos investicijų fondo kapitalo didinimas ***I (balsavimas)
  14.8.Europos vaistų agentūra (farmakologinio budrumo veikla, susijusi su žmonėms skirtais vaistais) ***I (balsavimas)
  14.9.Makrofinansinė pagalba Tuniso Respublikai ***I (balsavimas)
  14.10.Rytinės Atlanto vandenyno dalies ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių atkūrimo planas ***I (balsavimas)
  14.11.Euro ir kitų valiutų apsauga nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis ***I (balsavimas)
  14.12.Medus ***I (galutinis balsavimas)
  14.13.Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas ***I (galutinis balsavimas)
  14.14.Europos policijos koledžas ***I (balsavimas)
 15.Paaiškinimai dėl balsavimo
 16.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 17.Balandžio 8 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimas dėl duomenų saugojimo (C 293/12 ir C 594/12) (diskusijos)
 18.Religijos laisvės ir kultūrų įvairovė (diskusijos)
 19.Konkurencijos teisės aktų pažeidimas ***I (diskusijos)
 20.Europos ilgalaikių investicijų fondai ***I (diskusijos)
 21.Kito posėdžio darbotvarkė
 22.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai iš Tarybos ir Komisijos

- Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos platformos, skirtos bendradarbiavimui nedeklaruojamo darbo prevencijos ir atgrasymo nuo jo srityje gerinti, sukūrimo (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

FEMM, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vienanarių privačių ribotos atsakomybės bendrovių (COM(2014)0212 - C7-0145/2014 - 2014/0120(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

ITRE, ECON, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2007/36/EB nuostatos, susijusios su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu, ir Direktyvos 2013/34/ES nuostatos, susijusios su tam tikrais įmonės valdymo pareiškimo elementais (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

ECON, LIBE, IMCO


3. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl kietuosiuose maisto papilduose esančio polivinilo alkoholio polietilenglikolio skiepytojo kopolimero iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas (D031929/02 - 2014/2691(RPS) - terminas: 5/6/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios 2-fenilfenolio, chlormekvato, ciflufenamido, ciflutrino, dikambos, fluopikolido, flutriafolo, fosetilo, indoksakarbo, izoprotiolano, mandipropamido, metaldehido, metkonazolo, fosmeto, pikloramo, propizamido, piriproksifeno, saflufenacilo, spinozado ir trifloksistrobino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D032091/02 - 2014/2693(RPS) - terminas: 10/6/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios acibenzolar-S-metilo, etoksichino, flusilazolo, izoksaflutolo, molinato, propoksikarbazono, etilpiraflufeno, kvinoklamino ir varfarino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D032093/02 - 2014/2692(RPS) - terminas: 5/6/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI.


4. 100 metų nuo Pirmojo pasaulinio karo. Jo pamokos ir Europos ateitis (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 100 metų nuo Pirmojo pasaulinio karo. Jo pamokos ir Europos ateitis (2014/2670(RSP))

Pirmininkas padarė preliminarų pareiškimą.

Evangelos Venizelos (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Martin Callanan ECR frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFD frakcijos vardu, ir Daniël van der Stoep , nepriklausomas Parlamento narys.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas


5. Rusijos spaudimas Rytų partnerystės šalims, ypač Rytų Ukrainos destabilizavimas (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Rusijos spaudimas Rytų partnerystės šalims, ypač Rytų Ukrainos destabilizavimas (2014/2699(RSP))

Štefan Füle padarė pareiškimą Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) vardu.

PIRMININKAVO: László SURJÁN
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, Libor Rouček S&D frakcijos vardu, Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Adrian Severin , nepriklausomas Parlamento narys, Elmar Brok (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Paweł Robert Kowal), Knut Fleckenstein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł Robert Kowal, Nikola Vuljanić, Rolandas Paksas, Andrew Henry William Brons, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Bernd Posselt, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, Gerben-Jan Gerbrandy, Roberts Zīle, Willy Meyer (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Charles Tannock), Hans-Gert Pöttering, Tonino Picula, Alexander Graf Lambsdorff, Adam Bielan, Arnaud Danjean, Ioan Mircea Paşcu, Adina-Ioana Vălean, Marian-Jean Marinescu, Marusya Lyubcheva (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Michael Gahler), Andrzej Grzyb, Iliana Malinova Iotova, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Francisco José Millán Mon (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Zbigniew Zaleski), Monica Luisa Macovei, Boris Zala, Cristian Dan Preda, Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Jacek Protasiewicz, Vytautas Landsbergis, Paweł Zalewski, Elisabeth Jeggle ir Zbigniew Ziobro.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrey Kovatchev, Victor Boştinaru, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo Štefan Füle.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.13 punktas.


PIRMININKAVO: Jacek PROTASIEWICZ
Pirmininko pavaduotojas

6. Darbotvarkės pakeitimas

Pasikonsultavęs su frakcijomis Pirmininkas pagal Darbo tvarkos taisyklių 140 straipsnį pasiūlė darbotvarkę pakeisti taip:

Po vakarinio balsavimo, kuris numatytas 18.00–19.00 val., vyks žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo, kurie turėjo vykti rytoj. Jie vyks iki 19.00 val., tuomet bus tęsiamos diskusijos.

Darbotvarkė atitinkamai pakeista.

°
° ° °

Kalbėjo William (The Earl of) Dartmouth dėl vidurdienio balsavimo.


7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Laukinės faunos ir floros rūšių apsauga ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (nauja redakcija) [COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Matthias Groote (A7-0087/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0397)


7.2. ES ir Seišelių partnerystės žuvininkystės sektoriuje susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos partnerystės žuvininkystės sektoriuje susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [16651/2013 - C7-0020/2014- 2013/0375(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0201/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0398)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


7.3. ES ir Komorų žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Komorų Sąjungos protokolo, kuriuo nustatomos dabar galiojančiame abiejų šalių žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0177/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0399)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


7.4. ES ir Madagaskaro žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Madagaskaro Respublikos protokolo, kuriuo nustatomos dabar galiojančiame abiejų Šalių Žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo projekto [14164/1/2012 - C7-0408/2012 - 2012/0238(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Crescenzio Rivellini (A7-0178/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0400)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


7.5. ES ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimas, kiek tai susiję su klausimais, susijusiais su readmisija *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimo sudarymo, kiek tai susiję su klausimais, susijusiais su readmisija, projekto [05290/2014 - C7-0046/2014 - 2013/0267A(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Hubert Pirker (A7-0267/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0401)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


7.6. ES ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimas, išskyrus su readmisija susijusius klausimus *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimo sudarymo, išskyrus su readmisija susijusius klausimus, projekto [05287/2014 - C7-0044/2014 - 2013/0267B(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Norica Nicolai (A7-0265/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0402)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


7.7. EB ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (Protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos įstojimą į Europos Sąjungą) *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto [14187/2013 - C7-0007/2014 - 2013/0262(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Charles Tannock (A7-0192/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0403)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


7.8. ES ir Gruzijos bendrasis susitarimas, kuriuo nustatomi Gruzijos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Gruzijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo dėl Europos Sąjungos ir Gruzijos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Gruzijos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo projekto [16612/2013 - C7-0486/2013 - 2013/0257(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Krzysztof Lisek (A7-0191/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0404)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


7.9. Leidimas Portugalijai taikyti lengvatinį akcizo tarifą autonominiuose Madeiros ir Azorų salų regionuose kai kuriems alkoholiniams gėrimams * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo leisti Portugalijai taikyti lengvatinį akcizo tarifą autonominiame Madeiros regione pagamintam ir vietoje suvartojamam romui ir likeriams ir autonominiame Azorų salų regione pagamintiems ir vietoje suvartojamiems likeriams ir spiritams [COM(2014)0117 - C7-0104/2014 - 2014/0064(CNS)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A7-0262/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0405)


7.10. Kanarų salose taikomas AIEM mokestis * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Kanarų salose taikomo AIEM mokesčio [COM(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A7-0263/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0406)


7.11. Sprendimo 2004/162/EB dėl naudojimosi doku mokesčio Prancūzijos užjūrio departamentuose taikymo laikotarpio keitimas * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo keičiamas Tarybos sprendimo 2004/162/EB dėl naudojimosi doku mokesčio Prancūzijos užjūrio departamentuose taikymo laikotarpis [COM(2014)0181 - 2014/0101(CNS)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A7-0264/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0407)


7.12. Darbo tvarkos taisyklių dalinis keitimas dėl Parlamento klausimų (balsavimas)

Pranešimas dėl Parlamento darbo tvarkos taisyklių dalinio kėitimo dėl Parlamento klausimų [2013/2083(REG)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėja: Zita Gurmai (A7-0123/2014)

(Pakeitimams priimti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)

DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ TEKSTAS

Priimti pakeitimai: žr. priedą „Balsavimo rezultatai“, punktas 12

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0408)

Naujosios nuostatos įsigalios aštuntosios kadencijos pirmosios mėnesinės sesijos pirmąją dieną.


7.13. Parlamento darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnio dėl tarptautinių susitarimų dalinis pakeitimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnio dėl tarptautinių susitarimų dalinio pakeitimo [2013/2259(REG)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: David Martin (A7-0253/2014)

(Pakeitimams priimti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)

DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ TEKSTAS

Priimti pakeitimai: žr. priedą „Balsavimo rezultatai“, punktas 13

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0409)

Naujosios nuostatos įsigalios pirmą kitos mėnesinės sesijos dieną.


7.14. Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimas siekiant sudaryti galimybę naudoti elektroninį parašą (balsavimas)

Pranešimas dėl Parlamento darbo tvarkos taisyklių keitimo siekiant sudaryti galimybę naudoti elektroninį parašą [2014/2011(REG)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: György Schöpflin (A7-0175/2014)

(Pakeitimams priimti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)

DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ TEKSTAS

Priimti pakeitimai: žr. priedą „Balsavimo rezultatai“, punktas 14

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0410)

Naujosios nuostatos įsigalios pirmą kitos mėnesinės sesijos dieną.


7.15. Taisomojo biudžeto Nr. 1/2014 projektas. Techniniai patikslinimai, susiję su Europos investicijų fondu, programa „Horizontas 2020“ ir bendrąja įmone „ Shift2Rail “ (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 1/2014 projekto, III skirsnis – Komisija [08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Anne E. Jensen (A7-0276/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0411)


7.16. Su triukšmu susijusių naudojimo apribojimų taikymas Sąjungos oro uostuose ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo pagal darnųjį metodą nustatomos su triukšmu susijusių naudojimo apribojimų taikymo Sąjungos oro uostuose taisyklės ir procedūros ir panaikinama Direktyva 2002/30/EB [05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

(Tekstui atmesti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

TARYBOS POZICIJA

Bendroji pozicija paskelbta patvirtinta (P7_TA(2014)0412)


7.17. Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020–2033 m. ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą, priimtos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, kuriuo nustatomi Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020–2033 m., ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1622/2006/EB [05793/1/2014 - C7-0132/2014- 2012/0199(COD)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Marco Scurria (A7-0275/2014)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

TARYBOS POZICIJA

Bendroji pozicija paskelbta patvirtinta (P7_TA(2014)0413)


7.18. Atsitiktinis banginių šeimos gyvūnų sugavimas ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 812/2004, nustatantis priemones dėl atsitiktinio banginių šeimos gyvūnų sugavimo žūklės rajonuose [06103/1/2014 - C7-0100/2014 - 2012/0216(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Raül Romeva i Rueda (A7-0272/2014)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P7_TA(2014)0414)


7.19. Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo [COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Danuta Jazłowiecka (A7-0249/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0415)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0415)

Kalbėjo:

Danuta Jazłowiecka (pranešėja), po balsavimo.


7.20. Neteisėtai iš valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų grąžinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl neteisėtai iš valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų grąžinimo (Nauja redakcija) [COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Marie-Christine Vergiat (A7-0058/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0416)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0416)


7.21. Lengvųjų plastikinių maišelių naudojimo mažinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų siekiant sumažinti lengvųjų plastikinių maišelių naudojimą [COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Margrete Auken (A7-0174/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0417)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0417)

Kalbėjo:

Robert Goebbels, dėl šio pranešimo rengimo ENVI komitete, ir et Margrete Auken (pranešėja).


7.22. Išorės jūrų sienų stebėjimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos išorės jūrų sienų stebėjimo vykdant Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros koordinuojamą operatyvų bendradarbiavimą taisyklės [COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Carlos Coelho (A7-0461/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0418)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0418)


7.23. Variklinių transporto priemonių perkėlimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo supaprastinamas kitoje valstybėje narėje įregistruotų variklinių transporto priemonių perkėlimas bendrojoje rinkoje [COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Toine Manders (A7-0278/2013)

Toine Manders (pranešėjas) pagal Darbo tvarkos taisyklių 175 straipsnio 2 dalį paprašė jo pranešimą grąžinti nagrinėti komitetui.

Parlamentas patenkino šį prašymą.


7.24. Finansinė atsakomybė, susijusi su investuotojų ir valstybės ginčų sprendimu teismuose, įsteigtuose tarptautiniais susitarimais, kurių šalis yra ES ***I (galutinis balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma finansinės atsakomybės, susijusios su investuotojų ir valstybės ginčų sprendimu teismuose, įsteigtuose tarptautiniais susitarimais, kurių šalis yra Europos Sąjunga, paskirstymo tvarka [COM(2012)0335 - C7-0155/2012 - 2012/0163(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

Diskusijos buvo surengtos 2013 m. gegužės 22 d. (2013 05 22 protokolo 19 punktas).

Balsavimas buvo atidėtas per 2013 m. gegužės 23 d. posėdį ( 13.3 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23)

PASIŪLYMAS DĖL REGLAMENTO

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0419)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0419)

Kalbėjo:

Prieš balsavimą Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu pagal Darbo tvarkos taisyklių 175 straipsnio 2 dalį paprašė jo pranešimą grąžinti nagrinėti komitetui, Paweł Zalewski (pranešėjas) (jis prašymui paprieštaravo) ir Franziska Keller (ji pritarė tam, kad pranešimas būtų grąžintas nagrinėti komitetui).

Parlamentas atmetė prašymą

Paweł Zalewski, po balsavimo.


7.25. Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių ***I (galutinis balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 597/2009 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių [COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

Diskusijos buvo surengtos 2014 m. vasario 4 d. ( 14 punktas).

Balsavimas buvo atidėtas per 2014 m. vasario 5 d. posėdį ( 9.13 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 24)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0420)


7.26. Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statutas ir finansavimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo [COM(2012)0499 - C7-0288/2012 - 2012/0237(COD)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėja: Marietta Giannakou (A7-0140/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 25)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0421)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0421)

Kalbėjo:

Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas), prieš balsavimą.


7.27. Sąjungos politinių partijų finansavimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos politinių partijų finansavimo [COM(2012)0712 - C7-0393/2012 - 2012/0336(COD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A7-0200/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 26)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0422)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0422)


7.28. Sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 [COM(2013)0639 - C7-0303/2013 - 2013/0313(COD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A7-0108/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 27)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0423)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0423)


7.29. Jūrų transporto išmetamas anglies dioksido kiekis ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 [COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Theodoros Skylakakis (A7-0080/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 28)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0424)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0424)


7.30. Invazinės svetimos rūšys ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo [COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Pavel Poc (A7-0088/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 29)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0425)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0425)

Kalbėjo:

Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Ioan Mircea Paşcu.


7.31. JT bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo techninis įgyvendinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo techninio įgyvendinimo [COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Vladimir Urutchev (A7-0171/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 30)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0426)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0426)


7.32. Baudžiamosios teisės priemonės kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamosios teisės priemonių kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu [COM(2012)0363 - C7-0192/2012 - 2012/0193(COD)] - Biudžeto kontrolės komitetas - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjai: Ingeborg Gräßle ir Juan Fernando López Aguilar (A7-0251/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 31)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0427)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0427)


7.33. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Parlamentas (galutinis balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

Diskusijos buvo surengtos 2014 m. balandžio 2 d. ( 24 punktas).

Balsavimas buvo atidėtas per 2014 m. balandžio 3 d. posėdį ( 7.13 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 32)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0428)

Kalbėjo:

Daniel Cohn-Bendit, prieš balsavimą, dėl rezoliucijos, dėl kurios balsuota 2014 m. balandžio 3 d., 61 dalies (Pirmininkas jam pateikė išsamesnės informacijos).

Jens Geier pranešėjo vardu, jis nurodė, kad Cătălin Sorin Ivan (pranešėjas) pageidauja atsiimti savo pranešimą.


7.34. Europos Parlamento tyrimo teisė (galutinis balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento reglamento dėl išsamių Parlamento naudojimąsi tyrimo teise reglamentuojančių nuostatų ir dėl Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sprendimo 95/167/EB, EAPB, Euratomas panaikinimo [2009/2212(INL)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: David Martin (A7-0352/2011)

Diskusijos buvo surengtos 2012 m. gegužės 23 d. ( 6 punktas).

Balsavimas buvo atidėtas per 2012 m. gegužės 23 d. posėdį ( 8.6 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 33)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0429)


7.35. Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų santykiai (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų santykių [2013/2185(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Carlo Casini (A7-0255/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 34)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0430)


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

(antradienis 2014 m. balandžio 15 d. balsuoti skirtas laikas)

Rekomendacija antrajam svarstymui Ria Oomen-Ruijten - A7-0188/2014
Dubravka Šuica ir Daniel Hannan

Pranešimas: Mario Pirillo - A7-0162/2014
Dubravka Šuica ir Daniel Hannan

Pranešimas: Marit Paulsen - A7-0129/2014
Dubravka Šuica ir Charles Tannock

Pranešimas: Hynek Fajmon - A7-0147/2014
Dubravka Šuica

Pranešimas: Christel Schaldemose - A7-0355/2013
Dubravka Šuica

Pranešimas: Sirpa Pietikäinen - A7-0346/2013
Dubravka Šuica

Pranešimas: Hans-Peter Martin - A7-0457/2013
Dubravka Šuica

Pranešimas: Anthea McIntyre - A7-0101/2014
Andrej Plenković, Ivana Maletić, Joseph Cuschieri ir Dubravka Šuica.

(trečiadienis 2014 m. balandžio 16 d. balsuoti skirtas laikas)

Rekomendacija antrajam svarstymui Jörg Leichtfried - A7-0274/2014
Charles Tannock ir Dubravka Šuica

Pranešimas: Danuta Jazłowiecka - A7-0249/2013
Paul Murphy ir Dubravka Šuica

Pranešimas: Marie-Christine Vergiat - A7-0058/2014
Zdravka Bušić, Dubravka Šuica ir Andrej Plenković

Pranešimas: Margrete Auken - A7-0174/2014
Dubravka Šuica ir Andrej Plenković

Pranešimas: Carlos Coelho - A7-0461/2013
Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Mario Borghezio ir Andrej Plenković

Pranešimas: Cătălin Sorin Ivan - A7-0246/2014
Dubravka Šuica.


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.00 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11. Nuosavų išteklių sistema * - Nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės - Nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės *** - Tradiciniai, PVM ir BNP pagrįsti nuosavi ištekliai ir priemonės, skirtos grynųjų pinigų poreikiui patenkinti * (diskusijos)

Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projekto [05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Anne E. Jensen ir Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonių [2014/2020(INI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Anne E. Jensen ir Jean-Luc Dehaene (A7-0270/2014)

Rekomendacija dėl Tarybos reglamento (ES, Euratomas), kuriuo nustatomos Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės, projekto [05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Anne E. Jensen ir Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

Pranešimas dėl Tarybos reglamento dėl tradicinių, PVM ir BNP pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti, projekto (nauja redakcija) [05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Anne E. Jensen ir Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

Alain Lamassoure (pavaduojantis pranešėjas) ir Anne E. Jensen pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Dimitrios Kourkoulas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Janusz Lewandowski (Komisijos narys).

Kalbėjo: Salvador Garriga Polledo PPE frakcijos vardu, Jutta Haug S&D frakcijos vardu, Jan Mulder ALDE frakcijos vardu, Isabelle Durant Verts/ALE frakcijos vardu, Richard Ashworth ECR frakcijos vardu, Jürgen Klute GUE/NGL frakcijos vardu, Claudio Morganti EFD frakcijos vardu, Lucas Hartong , nepriklausomas Parlamento narys, Ingeborg Gräßle, Ivailo Kalfin, Gerben-Jan Gerbrandy, François Alfonsi, Peter van Dalen, Věra Flasarová, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, William (The Earl of) Dartmouth, Andrew Henry William Brons ir Andrej Plenković.

Kalbėjo: Janusz Lewandowski, Dimitrios Kourkoulas, Alain Lamassoure ir Anne E. Jensen.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 14.2, punktas, 14.4 punktas ir 14.3 punktas.


12. Europos Sąjungos solidarumo fondas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantis Europos Sąjungos solidarumo fondą [COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

Rosa Estaràs Ferragut pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Janusz Lewandowski (Komisijos narys).

PIRMININKAVO: Anni PODIMATA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Georgios Stavrakakis (BUDG komiteto nuomonės referentas), Nuno Teixeira PPE frakcijos vardu, Kerstin Westphal S&D frakcijos vardu, Michael Theurer ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą William (The Earl of) Dartmouth), Elisabeth Schroedter Verts/ALE frakcijos vardu, Adam Bielan ECR frakcijos vardu, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu, William (The Earl of) Dartmouth EFD frakcijos vardu, Joachim Zeller, María Irigoyen Pérez, Ruža Tomašić ir Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nikola Vuljanić.

Kalbėjo: Janusz Lewandowski ir Rosa Estaràs Ferragut.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 14.6 punktas.


13. Nerimą keliantis mokėjimų finansuojant ES išorės pagalbą trūkumas (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000050/2014) kurį pateikė Alain Lamassoure BUDG komiteto vardu Tarybai: Nerimą keliantis mokėjimų finansuojant ES išorės pagalbą trūkumas (2014/2697(RSP)) (B7-0114/2014)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000051/2014) kurį pateikė Alain Lamassoure BUDG komiteto vardu Komisijai: Nerimą keliantis mokėjimų finansuojant ES išorės pagalbą trūkumas (2014/2697(RSP)) (B7-0115/2014)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000053/2014) kurį pateikė Eva Joly DEVE komiteto vardu Tarybai: Nerimą keliantis mokėjimų finansuojant ES išorės pagalbą trūkumas (2014/2697(RSP)) (B7-0116/2014)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000054/2014) kurį pateikė Eva Joly DEVE komiteto vardu Komisijai: Nerimą keliantis mokėjimų finansuojant ES išorės pagalbą trūkumas (2014/2697(RSP)) (B7-0117/2014)

Eva Joly ir Alain Lamassoure pristatė klausimus.

Dimitrios Kourkoulas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Janusz Lewandowski (Komisijos narys) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Göran Färm S&D frakcijos vardu, Charles Goerens ALDE frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Alda Sousa GUE/NGL frakcijos vardu, Ricardo Cortés Lastra ir Michael Cashman.

Kalbėjo: Janusz Lewandowski ir Dimitrios Kourkoulas.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 17.35 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 18.00 val.)


PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

14. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


14.1. Nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos reglamento (ES, Euratomas), kuriuo nustatomos Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės, projekto [05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Anne E. Jensen ir Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 35)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0431)

Parlamentas pritarė Tarybos reglamento projektui.


14.2. Nuosavų išteklių sistema * (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projekto [05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Anne E. Jensen ir Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 36)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0432)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0432)


14.3. Tradiciniai, PVM ir BNP pagrįsti nuosavi ištekliai ir priemonės, skirtos grynųjų pinigų poreikiui patenkinti * (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos reglamento dėl tradicinių, PVM ir BNP pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti, projekto (nauja redakcija) [05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Anne E. Jensen ir Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 37)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta (P7_TA(2014)0433)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0433)

Kalbėjo:

Jean-Marie Cavada, prieš balsavimą.


14.4. Nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonių [2014/2020(INI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Anne E. Jensen ir Jean-Luc Dehaene (A7-0270/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 38)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0434)


14.5. Valstybinių užimtumo tarnybų bendradarbiavimo stiprinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo [COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 39)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0435)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0435)

Kalbėjo:

Po balsavimo, Janusz Lewandowski (Komisijos narys) dėl Komisijos deklaracijų dėl Frédéric Daerden (A7-0072/2014), Linda McAvan (A7-0476/2013), Raül Romeva i Rueda (A7-0102/2014), Alain Cadec (A7-0282/2013) ir Kinga Gál (A7-0146/2014) pranešimų.


14.6. Europos Sąjungos solidarumo fondas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantis Europos Sąjungos solidarumo fondą [COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 40)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0436)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0436)


14.7. Europos investicijų fondo kapitalo didinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos dalyvavimo didinant Europos investicijų fondo kapitalą [COM(2014)0066 - C7-0030/2014 - 2014/0034(COD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0156/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 41)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0437)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0437)

Kalbėjo:

Miguel Angel Martínez Martínez, po balsavimo.


14.8. Europos vaistų agentūra (farmakologinio budrumo veikla, susijusi su žmonėms skirtais vaistais) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos vaistų agentūrai mokėtinų farmakologinio budrumo veiklos, susijusios su žmonėms skirtais vaistais, rinkliavų [COM(2013)0472 - C7-0196/2013 - 2013/0222(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Linda McAvan (A7-0476/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 42)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0438)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0438)


14.9. Makrofinansinė pagalba Tuniso Respublikai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Tuniso Respublikai [COM(2013)0860 - C7-0437/2013 - 2013/0416(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0110/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 43)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0439)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0439)


14.10. Rytinės Atlanto vandenyno dalies ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių atkūrimo planas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 302/2009 dėl daugiamečio rytinės Atlanto vandenyno dalies ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių atkūrimo plano [COM(2013)0250 - C7-0117/2013 - 2013/0133(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Raül Romeva i Rueda (A7-0102/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 44)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0440)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0440)


14.11. Euro ir kitų valiutų apsauga nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl euro ir kitų valiutų apsaugos nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2000/383/TVR [COM(2013)0042 - C7-0033/2013 - 2013/0023(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Anthea McIntyre (A7-0018/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 45)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0441)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0441)


14.12. Medus ***I (galutinis balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 2001/110/EB dėl medaus [COM(2012)0530 - C7-0304/2012 - 2012/0260(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Julie Girling (A7-0440/2013)

Diskusijos buvo surengtos 2014 m. sausio 14 d. ( 12 punktas).

Balsavimas buvo atidėtas per 2014 m. sausio 15 d. posėdį ( 10.12 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 46)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0442)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0442)


14.13. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas ***I (galutinis balsavimas)

Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2006 ir Tarybos reglamentas Nr. XXX/2011 dėl integruotos jūrų politikos [COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Alain Cadec (A7-0282/2013)

Diskusijos buvo surengtos 2013 m. spalio 22 d. ( 18 punktas).

Balsavimas buvo atidėtas per 2013 m. spalio 23 d. posėdį ( 11.6 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 47)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0443)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0443)

Kalbėjo:

Prieš balsavimą, Guido Milana ir Alain Cadec (pranešėjas).


14.14. Europos policijos koledžas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2005/681/TVR, įsteigiantis Europos policijos koledžą (CEPOL) [17043/2013 - C7-0435/2013 - 2013/0812(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Kinga Gál (A7-0146/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 48)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0444)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0444)


15. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: David Martin - A7-0352/2011
Andrej Plenković

Pranešimas: Anne E. Jensen ir Jean-Luc Dehaene - A7-0271/2014
Peter Jahr ir Seán Kelly

Pranešimas: Rosa Estaràs Ferragut - A7-0078/2014
Zdravka Bušić, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr, Seán Kelly ir Andrej Plenković

Pranešimas: Julie Girling - A7-0440/2013
Peter Jahr, Seán Kelly ir Hiltrud Breyer

Pranešimas: Alain Cadec - A7-0282/2013
Dolores García-Hierro Caraballo ir Andrej Plenković.

(Posėdis sustabdytas 18.45 val. ir atnaujintas 19.00 val.)


16. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


PIRMININKAVO: Oldřich VLASÁK
Pirmininko pavaduotojas

17. Balandžio 8 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimas dėl duomenų saugojimo (C 293/12 ir C 594/12) (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Balandžio 8 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimas dėl duomenų saugojimo (C 293/12 ir C 594/12) (2014/2698(RSP))

Cecilia Malmström (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Paul Murphy, Claude Moraes S&D frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Manfred Weber), Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Axel Voss (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, pateiktus Sophia in 't Veld ir Cornelia Ernst), Juan Fernando López Aguilar, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Marie-Christine Vergiat, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Cecilia Wikström, Carl Schlyter, Paul Murphy, Josef Weidenholzer, Nadja Hirsch ir Birgit Sippel.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marc Tarabella, Christian Engström ir Ana Gomes.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

Diskusijos baigtos.


18. Religijos laisvės ir kultūrų įvairovė (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Religijos laisvės ir kultūrų įvairovė (2014/2690(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) vardu.

Kalbėjo: Marietta Giannakou PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Ewald Stadler , nepriklausomas Parlamento narys, Cristian Dan Preda, Marusya Lyubcheva, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Alf Svensson, Boris Zala, Bernd Posselt ir Seán Kelly.

Kalbėjo Dimitrios Kourkoulas.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Marietta Giannakou, AFET komiteto vardu, dėl ES užsienio politikos pasaulyje, kuriame esama kultūrų ir religinių skirtumų (2014/2690(RSP)) (B7-0365/2014).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.12 punktas.


19. Konkurencijos teisės aktų pažeidimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų taisyklių, kuriomis reglamentuojami pagal nacionalinę teisę nagrinėjami ieškiniai dėl žalos, patirtos dėl valstybių narių ir Europos Sąjungos konkurencijos teisės aktų nuostatų pažeidimo, atlyginimo [COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Andreas Schwab (A7-0089/2014)

Andreas Schwab pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Ildikó Gáll-Pelcz PPE frakcijos vardu, Antolín Sánchez Presedo S&D frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly ir Theodor Dumitru Stolojan.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Andreas Schwab.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.7 punktas.


20. Europos ilgalaikių investicijų fondai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014)

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Ivailo Kalfin (BUDG komiteto nuomonės referentas), Astrid Lulling PPE frakcijos vardu, Saïd El Khadraoui S&D frakcijos vardu, Philippe De Backer ALDE frakcijos vardu, Theodor Dumitru Stolojan ir Ruža Tomašić.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.4 punktas.


21. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 531.857/OJJE).


22. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 21.45 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Barbagallo, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Teisinė informacija - Privatumo politika