Indeks 
Protokół
PDF 291kWORD 241k
Środa, 16 kwietnia 2014 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 4.100 lat od pierwszej wojny światowej - wnioski, jakie należy wyciągnąć, oraz przyszłość Europy (debata)
 5.Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacja Wschodniej Ukrainy (debata)
 6.Zmiana porządku obrad
 7.Głosowanie
  
7.1.Ochrona gatunków dzikiej fauny i flory ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.2.Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Seszelami *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.3.Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Komorami *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.4.Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w umowie o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Republiką Madagaskaru *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.5.Umowa ramowa między UE a Republiką Korei w zakresie kwestii dotyczących readmisji *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.6.Umowa ramowa między UE a Republiką Korei z wyjątkiem kwestii dotyczących readmisji *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.7.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotą Europejską a Czarnogórą (protokół uwzględniający przystąpienie Chorwacji) *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.8.Umowa ramowa między Unią Europejską a Gruzją dotycząca ogólnych zasad uczestnictwa Gruzji w programach unijnych *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.9.Zezwolenie dla Portugalii na stosowanie obniżonej stawki akcyzy w autonomicznych regionach Madery i Azorów na niektóre napoje alkoholowe * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.10.Podatek AIEM stosowany na Wyspach Kanaryjskich * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.11.Zmiana okresu stosowania decyzji Rady 2004/162/WE dotyczącej systemu opłat za dokowanie we francuskich departamentach zamorskich * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.12.Zmiana przepisów Regulaminu dotyczących tury pytań (głosowanie)
  
7.13.Zmiana art. 90 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, dotyczącego umów międzynarodowych (głosowanie)
  
7.14.Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w celu umożliwienia stosowania podpisów elektronicznych (głosowanie)
  
7.15.Projekt budżetu korygującego nr 1/2014 - korekty techniczne dotyczące Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Horyzontu 2020 oraz wspólnego przedsięwzięcia Shift2Rail (głosowanie)
  
7.16.Wprowadzenie ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii ***II (głosowanie)
  
7.17.Działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 ***II (głosowanie)
  
7.18.Przypadkowe odłowy waleni ***II (głosowanie)
  
7.19.Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług ***I (głosowanie)
  
7.20.Zwrot dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego ***I (głosowanie)
  
7.21.Ograniczenie korzystania z lekkich plastikowych toreb na zakupy ***I (głosowanie)
  
7.22.Ochrona zewnętrznych granic morskich ***I (głosowanie)
  
7.23.Przenoszenie pojazdów silnikowych ***I (głosowanie)
  
7.24.Odpowiedzialność finansowa związana z trybunałami do spraw rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem, utworzonymi na mocy umów międzynarodowych, których Unia Europejska jest stroną ***I (głosowanie końcowe)
  
7.25.Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami UE ***I (głosowanie końcowe)
  
7.26.Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych ***I (głosowanie)
  
7.27.Finansowanie europejskich partii politycznych ***I (głosowanie)
  
7.28.Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii ***I (głosowanie)
  
7.29.Emisja dwutlenku węgla z transportu morskiego ***I (głosowanie)
  
7.30.Inwazyjne gatunki obce ***I (głosowanie)
  
7.31.Techniczne wykonanie Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu ***I (głosowanie)
  
7.32.Zwalczanie nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego ***I (głosowanie)
  
7.33.Absolutorium za rok 2012: Parlament Europejski (głosowanie końcowe)
  
7.34.Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego (głosowanie końcowe)
  
7.35.Stosunki między Parlamentem Europejskim a parlamentami państw członkowskich (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.System zasobów własnych * - Środki wykonawcze w odniesieniu do systemu zasobów własnych - Środki wykonawcze w odniesieniu do systemu zasobów własnych *** - Tradycyjne zasoby własne, zasoby własne oparte na VAT oraz DNB, a także środki w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych * (debata)
 12.Fundusz Solidarności Unii Europejskiej ***I (debata)
 13.Alarmujący niedobór środków na płatności w celu finansowania pomocy zewnętrznej UE (debata)
 14.Głosowanie
  
14.1.Środki wykonawcze w odniesieniu do systemu zasobów własnych *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
14.2.System zasobów własnych * (głosowanie)
  
14.3.Tradycyjne zasoby własne, zasoby własne oparte na VAT oraz DNB, a także środki w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych * (głosowanie)
  
14.4.Środki wykonawcze w odniesieniu do systemu zasobów własnych (głosowanie)
  
14.5.Wzmocniona współpraca między publicznymi służbami zatrudnienia ***I (głosowanie)
  
14.6.Fundusz Solidarności Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  
14.7.Podwyższenie kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego ***I (głosowanie)
  
14.8.Europejska Agencja Leków (nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi) ***I (głosowanie)
  
14.9.Pomoc makrofinansowa dla Republiki Tunezji ***I (głosowanie)
  
14.10.Plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym ***I (głosowanie)
  
14.11.Ochrona euro i innych walut przed fałszowaniem za pośrednictwem prawa karnego ***I (głosowanie)
  
14.12.Miód ***I (głosowanie końcowe)
  
14.13.Europejski Fundusz Morski i Rybacki ***I (głosowanie końcowe)
  
14.14.Europejskie Kolegium Policyjne ***I (głosowanie)
 15.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 16.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 17.Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia w sprawie zatrzymywania danych (C-293/12 i C-594/12) (debata)
 18.Wolność wyznania i różnorodność kulturowa (debata)
 19.Naruszenia prawa konkurencji ***I (debata)
 20.Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne ***I (debata)
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.


2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

FEMM, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (COM(2014)0212 - C7-0145/2014 - 2014/0120(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

ITRE, ECON, IMCO

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektywy 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania oraz zmiany dyrektywy 2013/34/UE w zakresie określonych elementów oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

ECON, LIBE, IMCO


3. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do kopolimeru szczepionego alkoholu poliwinylowego i glikolu polietylenowego w suplementach żywnościowych w postaci stałej (D031929/02 - 2014/2691(RPS) - termin: 5/6/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzene Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2-fenylofenolu, chlormekwatu, cyflufenamidu, cyflutryny, dikamby, fluopikolidu, flutriafolu, fosetylu, indoksakarbu, izoprotiolanu, mandipropamidu, metaldehydu, metkonazolu, fosmetu, pikloramu, propyzamidu, piryproksyfenu, saflufenacylu, spinosadu i trifloksystrobiny w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D032091/02 - 2014/2693(RPS) - termin: 10/6/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acibenzolaru-s-metylu, etoksychiny, flusilazolu, izoksaflutolu, molinatu, propoksykarbazonu, piraflufenu etylowego, chinoklaminy i warfaryny w określonych produktach lub na ich powierzchni (D032093/02 - 2014/2692(RPS) - termin: 5/6/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI.


4. 100 lat od pierwszej wojny światowej - wnioski, jakie należy wyciągnąć, oraz przyszłość Europy (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: 100 lat od pierwszej wojny światowej - wnioski, jakie należy wyciągnąć, oraz przyszłość Europy (2014/2670(RSP))

Przewodniczący wygłosił oświadczenie wstępne.

Evangelos Venizelos (urzędujący przewodniczący Rady) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Martin Callanan w imieniu grupy ECR, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFD i Daniël van der Stoep niezrzeszony.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący


5. Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacja Wschodniej Ukrainy (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacja Wschodniej Ukrainy (2014/2699(RSP))

Štefan Füle wygłosił oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

PRZEWODNICTWO: László SURJÁN
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Libor Rouček w imieniu grupy S&D, Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Adrian Severin niezrzeszony, Elmar Brok, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Pawła Roberta Kowala, Knut Fleckenstein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł Robert Kowal, Nikola Vuljanić, Rolandas Paksas, Andrew Henry William Brons, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernda Posselta, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, Gerben-Jan Gerbrandy, Roberts Zīle, Willy Meyer, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Charlesa Tannocka, Hans-Gert Pöttering, Tonino Picula, Alexander Graf Lambsdorff, Adam Bielan, Arnaud Danjean, Ioan Mircea Paşcu, Adina-Ioana Vălean, Marian-Jean Marinescu, Marusya Lyubcheva, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Gahlera, Andrzej Grzyb, Iliana Malinova Iotova, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Francisco José Millán Mon, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Zbigniewa Zaleskiego, Monica Luisa Macovei, Boris Zala, Cristian Dan Preda, Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Jacek Protasiewicz, Vytautas Landsbergis, Paweł Zalewski, Elisabeth Jeggle i Zbigniew Ziobro.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andrey Kovatchev, Victor Boştinaru, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker i Krisztina Morvai.

Głos zabrał Štefan Füle.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.13 protokołu z dnia 17.4.2014.


PRZEWODNICTWO: Jacek PROTASIEWICZ
Wiceprzewodniczący

6. Zmiana porządku obrad

Po konsultacji z grupami politycznymi Przewodniczący zaproponował zgodnie z art. 140 Regulaminu następującą zmianę porządku obrad:

Po wieczornym głosowaniu zaplanowanym na godz. 18.0019.00 nastąpią ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania, które miały się odbyć jutro, i potrwają do godz. 19.00, po czym wznowione zostaną debaty.

Porządek obrad został odpowiednio zmieniony.

°
° ° °

Głos zabrał William (The Earl of) Dartmouth w sprawie południowego głosowania.


7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Ochrona gatunków dzikiej fauny i flory ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (przekształcenie) [COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Matthias Groote (A7-0087/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0397)


7.2. Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Seszelami *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Seszeli [16651/2013 - C7-0020/2014- 2013/0375(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0201/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0398)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


7.3. Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Komorami *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu między Unią Europejską a Związkiem Komorów ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej Strony umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa [16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0177/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0399)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


7.4. Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w umowie o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Republiką Madagaskaru *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu uzgodnionego między Unią Europejską a Republiką Madagaskaru ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej Strony umowie o partnerstwie w sprawie połowów [14164/1/2012 - C7-0408/2012 - 2012/0238(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Crescenzio Rivellini (A7-0178/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0400)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


7.5. Umowa ramowa między UE a Republiką Korei w zakresie kwestii dotyczących readmisji *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w odniesieniu do kwestii związanych z readmisją [05290/2014 - C7-0046/2014 - 2013/0267A(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Hubert Pirker (A7-0267/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0401)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


7.6. Umowa ramowa między UE a Republiką Korei z wyjątkiem kwestii dotyczących readmisji *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Korei z drugiej strony, z wyjątkiem kwestii związanych z readmisją [05287/2014 - C7-0044/2014 - 2013/0267B(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Norica Nicolai (A7-0265/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0402)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


7.7. Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotą Europejską a Czarnogórą (protokół uwzględniający przystąpienie Chorwacji) *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [14187/2013 - C7-0007/2014 - 2013/0262(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Charles Tannock (A7-0192/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0403)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


7.8. Umowa ramowa między Unią Europejską a Gruzją dotycząca ogólnych zasad uczestnictwa Gruzji w programach unijnych *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Gruzją dotyczącej ogólnych zasad uczestnictwa Gruzji w programach unijnych [16612/2013 - C7-0486/2013 - 2013/0257(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Krzysztof Lisek (A7-0191/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0404)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


7.9. Zezwolenie dla Portugalii na stosowanie obniżonej stawki akcyzy w autonomicznych regionach Madery i Azorów na niektóre napoje alkoholowe * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zezwalającej Portugalii na stosowanie obniżonej stawki akcyzy w autonomicznym regionie Madery na lokalnie produkowane i spożywane likiery i rum oraz w autonomicznym regionie Azorów na lokalnie produkowane i spożywane likiery i okowitę [COM(2014)0117 - C7-0104/2014 - 2014/0064(CNS)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Danuta Maria Hübner (A7-0262/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0405)


7.10. Podatek AIEM stosowany na Wyspach Kanaryjskich * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stosowania podatku AIEM na Wyspach Kanaryjskich [COM(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A7-0263/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0406)


7.11. Zmiana okresu stosowania decyzji Rady 2004/162/WE dotyczącej systemu opłat za dokowanie we francuskich departamentach zamorskich * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej okres stosowania decyzji Rady 2004/162/WE dotyczącej systemu opłat za dokowanie we francuskich departamentach zamorskich [COM(2014)0181 - 2014/0101(CNS)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A7-0264/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0407)


7.12. Zmiana przepisów Regulaminu dotyczących tury pytań (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmiany przepisów Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotyczących tury pytań [2013/2083(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Zita Gurmai (A7-0123/2014)

(Do przyjęcia zmian wymagana większość kwalifikowana)

TEKST REGULAMINU

Przyjęte zmiany: zob. załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0408)

Nowe przepisy wejdą w życie z pierwszym dniem pierwszej sesji ósmej kadencji.


7.13. Zmiana art. 90 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, dotyczącego umów międzynarodowych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmiany art. 90 Regulaminu Parlamentu dotyczącego umów międzynarodowych [2013/2259(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: David Martin (A7-0253/2014)

(Do przyjęcia zmian wymagana większość kwalifikowana)

TEKST REGULAMINU

Przyjęte zmiany: zob. załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0409)

Nowe przepisy wejdą w życie pierwszego dnia następnej sesji miesięcznej.


7.14. Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w celu umożliwienia stosowania podpisów elektronicznych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmiany Regulaminu Parlamentu w celu umożliwienia składania podpisu elektronicznego [2014/2011(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: György Schöpflin (A7-0175/2014)

(Do przyjęcia zmian wymagana większość kwalifikowana)

TEKST REGULAMINU

Przyjęte zmiany: zob. załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0410)

Nowe przepisy wejdą w życie pierwszego dnia następnej sesji miesięcznej.


7.15. Projekt budżetu korygującego nr 1/2014 - korekty techniczne dotyczące Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Horyzontu 2020 oraz wspólnego przedsięwzięcia Shift2Rail (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 1/2014 na rok budżetowy 2014, sekcja III - Komisja [08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Anne E. Jensen (A7-0276/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0411)


7.16. Wprowadzenie ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń działalności odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii w ramach zrównoważonego podejścia oraz uchylającego dyrektywę 2002/30/WE [05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

(Do odrzucenia tekstu wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

STANOWISKO RADY

Ogłoszone jako przyjęte (P7_TA(2014)0412)


7.17. Działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 i uchylającej decyzję nr 1622/2006/WE [05793/1/2014 - C7-0132/2014- 2012/0199(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Marco Scurria (A7-0275/2014)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

STANOWISKO RADY

Ogłoszone jako przyjęte (P7_TA(2014)0413)


7.18. Przypadkowe odłowy waleni ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004 ustanawiające środki dotyczące przypadkowych odłowów waleni na łowiskach [06103/1/2014 - C7-0100/2014 - 2012/0216(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Raül Romeva i Rueda (A7-0272/2014)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P7_TA(2014)0414)


7.19. Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług [COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Danuta Jazłowiecka (A7-0249/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0415)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0415)

Wystąpienia

Danuta Jazłowiecka (sprawozdawczyni), po głosowaniu.


7.20. Zwrot dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego (wersja przekształcona) [COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Marie-Christine Vergiat (A7-0058/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0416)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0416)


7.21. Ograniczenie korzystania z lekkich plastikowych toreb na zakupy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych w celu ograniczenia korzystania z lekkich plastikowych toreb na zakupy [COM(2013)0761 - C7-0392/2013- 2013/0371(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Margrete Auken (A7-0174/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0417)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0417)

Wystąpienia

Robert Goebbels w sprawie przygotowania tego sprawozdania w komisji ENVI i Margrete Auken (sprawozdawczyni).


7.22. Ochrona zewnętrznych granic morskich ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady ochrony zewnętrznych granic morskich w kontekście współpracy operacyjnej koordynowanej przez Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej [COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Carlos Coelho (A7-0461/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0418)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0418)


7.23. Przenoszenie pojazdów silnikowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uproszczenia przenoszenia w ramach jednolitego rynku pojazdów silnikowych zarejestrowanych w innym państwie członkowskim [COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Toine Manders (A7-0278/2013)

Toine Manders (sprawozdawca) zwrócił się zgodnie z art. 175 ust. 2 Regulaminu o odesłanie swojego sprawozdania do komisji.

Parlament zatwierdził wniosek.


7.24. Odpowiedzialność finansowa związana z trybunałami do spraw rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem, utworzonymi na mocy umów międzynarodowych, których Unia Europejska jest stroną ***I (głosowanie końcowe)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy zarządzania odpowiedzialnością finansową związaną z trybunałami do spraw rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem, utworzonymi na mocy umów międzynarodowych, których Unia jest stroną [COM(2012)0335 - C7-0155/2012 - 2012/0163(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

Debata odbyła się dnia 22 maja 2013 r. (pkt 19 protokołu z dnia 22.5.2013).

Na posiedzeniu w dniu 23 maja 2013 r. (pkt 13.3 protokołu z dnia 23.5.2013) głosowanie zostało odroczone.

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

WNIOSEK DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0419)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0419)

Wystąpienia

Przed głosowaniem Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, aby zwrócić się zgodnie z art. 175 ust. 2 Regulaminu o odesłanie sprawozdania do komisji, Paweł Zalewski (sprawozdawca), aby się temu sprzeciwić, i Franziska Keller za odesłaniem do komisji.

Parlament odrzucił wniosek.

Paweł Zalewski, po głosowaniu.


7.25. Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami UE ***I (głosowanie końcowe)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej i rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów nie będących członkami Wspólnoty Europejskiej [COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

Debata odbyła się dnia 4 lutego 2014 r. (pkt 14 protokołu z dnia 4.2.2014).

Na posiedzeniu w dniu 5 lutego 2014 r. (pkt 9.13 protokołu z dnia 5.2.2014) głosowanie zostało odroczone.

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0420)


7.26. Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statutu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych [COM(2012)0499 - C7-0288/2012 - 2012/0237(COD)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Marietta Giannakou (A7-0140/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 25)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0421)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0421)

Wystąpienia

Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji), przed głosowaniem.


7.27. Finansowanie europejskich partii politycznych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu do finansowania europejskich partii politycznych [COM(2012)0712 - C7-0393/2012 - 2012/0336(COD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A7-0200/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 26)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0422)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0422)


7.28. Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 [COM(2013)0639 - C7-0303/2013 - 2013/0313(COD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A7-0108/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 27)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0423)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0423)


7.29. Emisja dwutlenku węgla z transportu morskiego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013 [COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Theodoros Skylakakis (A7-0080/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 28)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0424)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0424)


7.30. Inwazyjne gatunki obce ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków obcych i zarządzania nimi [COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Pavel Poc (A7-0088/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 29)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0425)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0425)

Wystąpienia

Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji).

Ioan Mircea Paşcu.


7.31. Techniczne wykonanie Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013 w odniesieniu do technicznego wykonania Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu [COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Vladimir Urutchev (A7-0171/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 30)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0426)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0426)


7.32. Zwalczanie nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego [COM(2012)0363 - C7-0192/2012 - 2012/0193(COD)] - Komisja Kontroli Budżetowej - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Współsprawozdawcy: Ingeborg Gräßle i Juan Fernando López Aguilar (A7-0251/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 31)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0427)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0427)


7.33. Absolutorium za rok 2012: Parlament Europejski (głosowanie końcowe)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012, sekcja 1 – Parlament Europejski [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

Debata odbyła się dnia 2 kwietnia 2014 r. (pkt 24 protokołu z dnia 2.4.2014).

Na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2014 r. (pkt 7.13 protokołu z dnia 3.4.2014) głosowanie zostało odroczone.

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 32)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0428)

Wystąpienia

Daniel Cohn-Bendit, przed głosowaniem, w sprawie ust. 61 rezolucji poddanej pod głosowanie w dniu 3 kwietnia 2014 r. (Przewodniczący udzielił mu wyjaśnień).

Jens Geier, w imieniu sprawozdawcy, aby poinformować, że Cătălin Sorin Ivan (sprawozdawca) pragnie wycofać swoje nazwisko ze sprawozdania.


7.34. Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego (głosowanie końcowe)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie szczegółowych przepisów regulujących wykonywanie przez Parlament Europejski uprawnień śledczych i zastępującego decyzję 95/167/WE, Euratom, EWWiS Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji [2009/2212(INL)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: David Martin (A7-0352/2011)

Debata odbyła się dnia 23 maja 2012 r. (pkt 6 protokołu z dnia 23.5.2012).

Na posiedzeniu w dniu 23 maja 2012 r. (pkt 8.6 protokołu z dnia 23.5.2012) głosowanie zostało odroczone.

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 33)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0429)


7.35. Stosunki między Parlamentem Europejskim a parlamentami państw członkowskich (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi [2013/2185(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Carlo Casini (A7-0255/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 34)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0430)


8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

(Głosowanie z wtorku 15 kwietnia 2014 r.)

Zalecenie do drugiego czytania Ria Oomen-Ruijten - A7-0188/2014
Dubravka Šuica i Daniel Hannan

Sprawozdanie Mario Pirillo - A7-0162/2014
Dubravka Šuica i Daniel Hannan

Sprawozdanie Marit Paulsen - A7-0129/2014
Dubravka Šuica i Charles Tannock

Sprawozdanie Hynek Fajmon - A7-0147/2014
Dubravka Šuica

Sprawozdanie Christel Schaldemose - A7-0355/2013
Dubravka Šuica

Sprawozdanie Sirpa Pietikäinen - A7-0346/2013
Dubravka Šuica

Sprawozdanie Hans-Peter Martin - A7-0457/2013
Dubravka Šuica

Sprawozdanie Anthea McIntyre - A7-0101/2014
Andrej Plenković, Ivana Maletić, Joseph Cuschieri i Dubravka Šuica.

(Głosowanie z środy 16 kwietnia 2014 r.)

Zalecenie do drugiego czytania Jörg Leichtfried - A7-0274/2014
Charles Tannock i Dubravka Šuica

Sprawozdanie Danuta Jazłowiecka - A7-0249/2013
Paul Murphy i Dubravka Šuica

Sprawozdanie Marie-Christine Vergiat - A7-0058/2014
Zdravka Bušić, Dubravka Šuica i Andrej Plenković

Sprawozdanie Margrete Auken - A7-0174/2014
Dubravka Šuica i Andrej Plenković

Sprawozdanie Carlos Coelho - A7-0461/2013
Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Mario Borghezio i Andrej Plenković

Sprawozdanie Cătălin Sorin Ivan - A7-0246/2014
Dubravka Šuica.


9. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.00 i wznowione o godz. 15.05.)

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


11. System zasobów własnych * - Środki wykonawcze w odniesieniu do systemu zasobów własnych - Środki wykonawcze w odniesieniu do systemu zasobów własnych *** - Tradycyjne zasoby własne, zasoby własne oparte na VAT oraz DNB, a także środki w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych * (debata)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej [05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Anne E. Jensen i Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

Sprawozdanie w sprawie środków wykonawczych dotyczących systemu zasobów własnych Unii Europejskiej [2014/2020(INI)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Anne E. Jensen i Jean-Luc Dehaene (A7-0270/2014)

Zalecenie w sprawie projektu rozporządzenia Rady (UE, Euratom) określającego środki wykonawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej [05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Anne E. Jensen i Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie metod i procedury udostępniania tradycyjnych zasobów własnych, zasobów własnych opartych na VAT i zasobów własnych opartych na DNB oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych (wersja przekształcona) [05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Anne E. Jensen i Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

Alain Lamassoure (w zastępstwie sprawozdawcy) i Anne E. Jensen przedstawili sprawozdania.

Głos zabrali: Dimitrios Kourkoulas (urzędujący przewodniczący Rady) i Janusz Lewandowski (członek Komisji).

Głos zabrali: Salvador Garriga Polledo w imieniu grupy PPE, Jutta Haug w imieniu grupy S&D, Jan Mulder w imieniu grupy ALDE, Isabelle Durant w imieniu grupy Verts/ALE, Richard Ashworth w imieniu grupy ECR, Jürgen Klute w imieniu grupy GUE/NGL, Claudio Morganti w imieniu grupy EFD, Lucas Hartong niezrzeszony, Ingeborg Gräßle, Ivailo Kalfin, Gerben-Jan Gerbrandy, François Alfonsi, Peter van Dalen, Věra Flasarová, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, William (The Earl of) Dartmouth, Andrew Henry William Brons i Andrej Plenković.

Głos zabrali: Janusz Lewandowski, Dimitrios Kourkoulas, Alain Lamassoure i Anne E. Jensen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.2, protokołu z dnia 16.4.2014, pkt 14.4 protokołu z dnia 16.4.2014 i pkt 14.3 protokołu z dnia 16.4.2014.


12. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej [COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

Rosa Estaràs Ferragut przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Janusz Lewandowski (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Georgios Stavrakakis (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Nuno Teixeira w imieniu grupy PPE, Kerstin Westphal w imieniu grupy S&D, Michael Theurer w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Adam Bielan w imieniu grupy ECR, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFD, Joachim Zeller, María Irigoyen Pérez, Ruža Tomašić i Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Nikola Vuljanić.

Głos zabrali: Janusz Lewandowski i Rosa Estaràs Ferragut.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.6 protokołu z dnia 16.4.2014.


13. Alarmujący niedobór środków na płatności w celu finansowania pomocy zewnętrznej UE (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000050/2014), które skierował Alain Lamassoure, w imieniu komisji BUDG, do Rady: Alarmujący niedobór środków na płatności w celu finansowania pomocy zewnętrznej UE (2014/2697(RSP)) (B7-0114/2014)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000051/2014), które skierował Alain Lamassoure, w imieniu komisji BUDG, do Komisji: Alarmujący niedobór środków na płatności w celu finansowania pomocy zewnętrznej UE (2014/2697(RSP)) (B7-0115/2014)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000053/2014), które skierowała Eva Joly, w imieniu komisji DEVE, do Rady: Alarmujący niedobór środków na płatności w celu finansowania pomocy zewnętrznej UE (2014/2697(RSP)) (B7-0116/2014)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000054/2014), które skierowała Eva Joly, w imieniu komisji DEVE, do Komisji: Alarmujący niedobór środków na płatności w celu finansowania pomocy zewnętrznej UE (2014/2697(RSP)) (B7-0117/2014)

Eva Joly i Alain Lamassoure rozwinęli pytania.

Dimitrios Kourkoulas (urzędujący przewodniczący Rady) i Janusz Lewandowski (członek Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Göran Färm w imieniu grupy S&D, Charles Goerens w imieniu grupy ALDE, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Alda Sousa w imieniu grupy GUE/NGL, Ricardo Cortés Lastra i Michael Cashman.

Głos zabrali: Janusz Lewandowski i Dimitrios Kourkoulas.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 17.35 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 18.00.)


PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

14. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


14.1. Środki wykonawcze w odniesieniu do systemu zasobów własnych *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu rozporządzenia Rady (UE, Euratom) określającego środki wykonawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej [05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Anne E. Jensen i Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 35)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0431)

Parlament wyraził zgodę wobec projektu rozporządzenia Rady.


14.2. System zasobów własnych * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej [05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Anne E. Jensen i Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 36)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0432)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0432)


14.3. Tradycyjne zasoby własne, zasoby własne oparte na VAT oraz DNB, a także środki w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie metod i procedury udostępniania tradycyjnych zasobów własnych, zasobów własnych opartych na VAT i zasobów własnych opartych na DNB oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych (wersja przekształcona) [05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Anne E. Jensen i Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 37)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzono (P7_TA(2014)0433)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0433)

Wystąpienia

Jean-Marie Cavada przed głosowaniem.


14.4. Środki wykonawcze w odniesieniu do systemu zasobów własnych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie środków wykonawczych dotyczących systemu zasobów własnych Unii Europejskiej [2014/2020(INI)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Anne E. Jensen i Jean-Luc Dehaene (A7-0270/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 38)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0434)


14.5. Wzmocniona współpraca między publicznymi służbami zatrudnienia ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia [COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 39)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0435)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0435)

Wystąpienia

Po głosowaniu Janusz Lewandowski (członek Komisji) w sprawie oświadczeń Komisji dotyczących sprawozdań Frédérica Daerdena (A7-0072/2014), Lindy McAvan (A7-0476/2013), Raüla Romevy i Ruedy (A7-0102/2014), Alaina Cadeca (A7-0282/2013) i Kingi Gál (A7-0146/2014).


14.6. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej [COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 40)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0436)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0436)


14.7. Podwyższenie kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Unii Europejskiej w podwyższeniu kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego [COM(2014)0066 - C7-0030/2014 - 2014/0034(COD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0156/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 41)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0437)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0437)

Wystąpienia

Miguel Angel Martínez Martínez, po głosowaniu.


14.8. Europejska Agencja Leków (nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Leków za prowadzenie działań z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi [COM(2013)0472 - C7-0196/2013 - 2013/0222(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Linda McAvan (A7-0476/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 42)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0438)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0438)


14.9. Pomoc makrofinansowa dla Republiki Tunezji ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Tunezji [COM(2013)0860 - C7-0437/2013 - 2013/0416(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Vital Moreira (A7-0110/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 43)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0439)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0439)


14.10. Plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 302/2009 dotyczące wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym [COM(2013)0250 - C7-0117/2013 - 2013/0133(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Raül Romeva i Rueda (A7-0102/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 44)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0440)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0440)


14.11. Ochrona euro i innych walut przed fałszowaniem za pośrednictwem prawa karnego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony euro i innych walut przed fałszowaniem za pośrednictwem prawa karnego i zastępującej decyzję ramową Rady 2000/383/WSiSW [COM(2013)0042 - C7-0033/2013 - 2013/0023(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Anthea McIntyre (A7-0018/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 45)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0441)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0441)


14.12. Miód ***I (głosowanie końcowe)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę Rady 2001/110/WE odnoszącą się do miodu [COM(2012)0530 - C7-0304/2012 - 2012/0260(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Julie Girling (A7-0440/2013)

Debata odbyła się dnia 14 stycznia 2014 r. (pkt 12 protokołu z dnia 14.1.2014).

Na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2014 r. (pkt 10.12 protokołu z dnia 15.1.2014) głosowanie zostało odroczone.

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 46)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0442)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0442)


14.13. Europejski Fundusz Morski i Rybacki ***I (głosowanie końcowe)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 i rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 oraz rozporządzenie Rady (WE) nr XXX/2011 w sprawie zintegrowanej polityki morskiej [COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Alain Cadec (A7-0282/2013)

Debata odbyła się dnia 22 października 2013 r. (pkt 18 protokołu z dnia 22.10.2013).

Na posiedzeniu w dniu 23 października 2013 r. (pkt 11.6 protokołu z dnia 23.10.2013) głosowanie zostało odroczone.

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 47)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0443)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0443)

Wystąpienia

Przed głosowaniem Guido Milana i Alain Cadec (sprawozdawca).


14.14. Europejskie Kolegium Policyjne ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego decyzję 2005/681/WSiSW ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) [17043/2013 - C7-0435/2013 - 2013/0812(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Kinga Gál (A7-0146/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 48)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0444)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0444)


15. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie David Martin - A7-0352/2011
Andrej Plenković

Sprawozdanie Anne E. Jensen i Jean-Luc Dehaene - A7-0271/2014
Peter Jahr i Seán Kelly

Sprawozdanie Rosa Estaràs Ferragut - A7-0078/2014
Zdravka Bušić, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr, Seán Kelly i Andrej Plenković

Sprawozdanie Julie Girling - A7-0440/2013
Peter Jahr, Seán Kelly i Hiltrud Breyer

Sprawozdanie Alain Cadec - A7-0282/2013
Dolores García-Hierro Caraballo i Andrej Plenković.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 18.45 i wznowione o godz. 19.00.)


16. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


PRZEWODNICTWO: Oldřich VLASÁK
Wiceprzewodniczący

17. Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia w sprawie zatrzymywania danych (C-293/12 i C-594/12) (debata)

Oświadczenie Komisji: Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia w sprawie zatrzymywania danych (C-293/12 i C-594/12) (2014/2698(RSP))

Cecilia Malmström (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Murphy'ego, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Manfreda Webera, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Axel Voss, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sophię in 't Veld i Cornelię Ernst, Juan Fernando López Aguilar, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Marie-Christine Vergiat, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Cecilia Wikström, Carl Schlyter, Paul Murphy, Josef Weidenholzer, Nadja Hirsch i Birgit Sippel.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marc Tarabella, Christian Engström i Ana Gomes.

Głos zabrała Cecilia Malmström.

Debata została zamknięta.


18. Wolność wyznania i różnorodność kulturowa (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Wolność wyznania i różnorodność kulturowa (2014/2690(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Marietta Giannakou w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Ewald Stadler niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Marusya Lyubcheva, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Alf Svensson, Boris Zala, Bernd Posselt i Seán Kelly.

Głos zabrał Dimitrios Kourkoulas.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Marietta Giannakou, w imieniu komisji AFET, w sprawie polityki zagranicznej UE w świecie różnic kulturowych i religijnych (2014/2690(RSP)) (B7-0365/2014).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.12 protokołu z dnia 17.4.2014.


19. Naruszenia prawa konkurencji ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego [COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Andreas Schwab (A7-0089/2014)

Andreas Schwab przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Ildikó Gáll-Pelcz w imieniu grupy PPE, Antolín Sánchez Presedo w imieniu grupy S&D, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE i Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly i Theodor Dumitru Stolojan.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Andreas Schwab.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.7 protokołu z dnia 17.4.2014.


20. Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014)

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Ivailo Kalfin (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Astrid Lulling w imieniu grupy PPE, Saïd El Khadraoui w imieniu grupy S&D, Philippe De Backer w imieniu grupy ALDE, Theodor Dumitru Stolojan i Ruža Tomašić.

Głos zabrała Cecilia Malmström.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.4 protokołu z dnia 17.4.2014.


21. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 531.857/OJJE).


22. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 21.45.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Barbagallo, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności