Kazalo 
Zapisnik
PDF 274kWORD 230k
Sreda, 16. april 2014 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)
 4.100 let po prvi svetovni vojni: poglavitna spoznanja in prihodnost Evrope (razprava)
 5.Ruski pritisk na države vzhodnega partnerstva, zlasti na destabilizacijo vzhodne Ukrajine (razprava)
 6.Sprememba dnevnega reda
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Varstvo prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.2.Ribolovne možnosti in finančni prispevek iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Sejšeli *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.3.Ribolovne možnosti in finančni prispevek iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Komori *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.4.Ribolovne možnosti in finančni prispevek iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Republiko Madagaskar *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.5.Okvirni sporazum med Evropsko unijo in Republiko Korejo glede zadev v zvezi s ponovnim sprejemom *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.6.Okvirni sporazum med Evropsko unijo in Republiko Korejo, razen zadev v zvezi s ponovnim sprejemom *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.7.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskima skupnostma in Republiko Črno goro (zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške) *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.8.Okvirni sporazum med Evropsko unijo in Gruzijo o splošnih načelih za sodelovanje Gruzije v programih Unije *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.9.Dovoljenje Portugalski, da uporabi nižjo trošarinsko stopnjo v avtonomnih pokrajinah Madeira ter Azori za nekatere alkoholne pijače * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.10.Davek AIEM, ki se uporablja na Kanarskih otokih * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.11.Sprememba obdobja uporabe Odločbe 2004/162/ES o pristaniških pristojbinah v francoskih čezmorskih departmajih * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.12.Sprememba določb Poslovnika o parlamentarnih vprašanjih (glasovanje)
  
7.13.Sprememba člena 90 Poslovnika Evropskega parlamenta o mednarodnih sporazumih (glasovanje)
  
7.14.Sprememba Poslovnika Parlamenta, da se omogočijo elektronski podpisi (glasovanje)
  
7.15.Predlog spremembe proračuna št. 1/2014: tehnične prilagoditve v zvezi z Evropskim investicijskim skladom, Obzorjem 2020 in skupnim podjetjem Shift2Rail (glasovanje)
  
7.16.Uvedba s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije ***II (glasovanje)
  
7.17.Aktivnost Unije za evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 ***II (glasovanje)
  
7.18.Naključni ulovi kitov in delfinov ***II (glasovanje)
  
7.19.Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev ***I (glasovanje)
  
7.20.Vračanje predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni z ozemlja države članice ***I (glasovanje)
  
7.21.Zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk ***I (glasovanje)
  
7.22.Varovanje zunanjih meja na morju ***I (glasovanje)
  
7.23.Selitev motornih vozil ***I (glasovanje)
  
7.24.Finančne odgovornosti, povezane s sodišči za reševanje sporov med vlagatelji in državo, ustanovljenimi z mednarodnimi sporazumi, katerih pogodbenica je Evropska unija ***I (končno glasovanje)
  
7.25.Zaščita proti dampinškemu in subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti ***I (končno glasovanje)
  
7.26.Statut in financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij ***I (glasovanje)
  
7.27.Financiranje evropskih političnih strank ***I (glasovanje)
  
7.28.Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije ***I (glasovanje)
  
7.29.Emisije ogljikovega dioksida iz pomorskega prometa ***I (glasovanje)
  
7.30.Invazivne tujerodne vrste ***I (glasovanje)
  
7.31.Tehnično izvajanje Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja ***I (glasovanje)
  
7.32.Boj proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava ***I (glasovanje)
  
7.33.Razrešnica za leto 2012: Evropski parlament (končno glasovanje)
  
7.34.Preiskovalna pravica Evropskega parlamenta (končno glasovanje)
  
7.35.Odnosi med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Sistem virov lastnih sredstev * - Izvedbeni ukrepi za sistem virov lastnih sredstev - Izvedbeni ukrepi za sistem virov lastnih sredstev *** - Tradicionalna lastna sredstva in lastna sredstva iz naslovov DDV in BND ter ukrepi za zagotavljanje denarnih sredstev * (razprava)
 12.Solidarnostni sklad Evropske unije ***I (razprava)
 13.Zaskrbljujoče pomanjkanje plačil za financiranje zunanje pomoči EU (razprava)
 14.Čas glasovanja
  
14.1.Izvedbeni ukrepi za sistem virov lastnih sredstev *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
14.2.Sistem virov lastnih sredstev * (glasovanje)
  
14.3.Tradicionalna lastna sredstva in lastna sredstva iz naslovov DDV in BND ter ukrepi za zagotavljanje denarnih sredstev * (glasovanje)
  
14.4.Izvedbeni ukrepi za sistem virov lastnih sredstev (glasovanje)
  
14.5.Boljše sodelovanje med javnimi zavodi za zaposlovanje ***I (glasovanje)
  
14.6.Solidarnostni sklad Evropske unije ***I (glasovanje)
  
14.7.Povečanje kapitala Evropskega investicijskega sklada ***I (glasovanje)
  
14.8.Evropska agencija za zdravila (izvajanje dejavnosti na področju farmakovigilance v zvezi z zdravili za uporabo v humani medicini) ***I (glasovanje)
  
14.9.Makrofinančna pomoč Republiki Tuniziji ***I (glasovanje)
  
14.10.Načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju ***I (glasovanje)
  
14.11.Kazenskopravna zaščita eura in drugih valut pred ponarejanjem ***I (glasovanje)
  
14.12.Med ***I (končno glasovanje)
  
14.13.Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ***I (končno glasovanje)
  
14.14.Evropska policijska akademija ***I (glasovanje)
 15.Obrazložitve glasovanja
 16.Popravki in namere glasovanja
 17.Sodba Sodišča Evropske unije z dne 8. aprila o hrambi podatkov (zadevi C-293/12 in C-594/12) (razprava)
 18.Verska svoboda in kulturna raznolikost (razprava)
 19.Kršitve zakonodaje o konkurenci ***I (razprava)
 20.Evropski dolgoročni investicijski skladi ***I (razprava)
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumenteod Sveta in Komisije:

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

FEMM, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom (COM(2014)0212 - C7-0145/2014 - 2014/0120(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

ITRE, ECON, IMCO

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev in Direktive2013/34/EU glede določenih elementov izjave o upravljanju podjetij (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

ECON, LIBE, IMCO


3. Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede uporabe polivinil alkohol-polietilen glikol-graft-kopolimera v trdnih prehranskih dopolnilih (D031929/02 - 2014/2691(RPS) - rok: 5/6/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za 2-fenilfenol, klormekvat, ciflufenamid, ciflutrin, dikambo, fluopikolid, flutriafol, fosetil, indoksakarb, izoprotiolan, mandipropamid, metaldehid, metkonazol, fosmet, pikloram, propizamid, piriproksifen, saflufenacil, spinosad in trifloksistrobin v ali na nekaterih proizvodih (D032091/02 - 2014/2693(RPS) - rok: 10/6/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za acibenzolar-S-metil, etoksikvin, flusilazol, izoksaflutol, molinat, propoksikarbazon, piraflufen-etil, kvinoklamin in varfarin v ali na nekaterih proizvodih (D032093/02 - 2014/2692(RPS) - rok: 5/6/2014)
posredovano pristojni: ENVI.


4. 100 let po prvi svetovni vojni: poglavitna spoznanja in prihodnost Evrope (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: 100 let po prvi svetovni vojni: poglavitna spoznanja in prihodnost Evrope (2014/2670(RSP))

Predsednik je podal uvodno izjavo.

Evangelos Venizelos (predsedujoči Svetu) in José Manuel Barroso (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, Martin Callanan v imenu skupine ECR, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine EFD, in Daniël van der Stoep samostojni poslanec.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik


5. Ruski pritisk na države vzhodnega partnerstva, zlasti na destabilizacijo vzhodne Ukrajine (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Ruski pritisk na države vzhodnega partnerstva, zlasti na destabilizacijo vzhodne Ukrajine (2014/2699(RSP))

Štefan Füle je podal izjavo v imenu Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

PREDSEDSTVO: László SURJÁN
podpredsednik

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE, Libor Rouček v imenu skupine S&D, Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Adrian Severin samostojni poslanec, Elmar Brok, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paweł Robert Kowal, Knut Fleckenstein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł Robert Kowal, Nikola Vuljanić, Rolandas Paksas, Andrew Henry William Brons, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bernd Posselt, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, Gerben-Jan Gerbrandy, Roberts Zīle, Willy Meyer, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Charles Tannock, Hans-Gert Pöttering, Tonino Picula, Alexander Graf Lambsdorff, Adam Bielan, Arnaud Danjean, Ioan Mircea Paşcu, Adina-Ioana Vălean, Marian-Jean Marinescu, Marusya Lyubcheva, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Iliana Malinova Iotova, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Francisco José Millán Mon, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Zbigniew Zaleski, Monica Luisa Macovei, Boris Zala, Cristian Dan Preda, Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Jacek Protasiewicz, Vytautas Landsbergis, Paweł Zalewski, Elisabeth Jeggle in Zbigniew Ziobro.

Po postopku "catch the eye" so govorili Andrey Kovatchev, Victor Boştinaru, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker in Krisztina Morvai.

Govoril je Štefan Füle.

Predlogi resolucij, ki so vloženi v skladu s členom 110(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.13 zapisnika z dne 17.4.2014.


PREDSEDSTVO: Jacek PROTASIEWICZ
podpredsednik

6. Sprememba dnevnega reda

Po posvetovanjih s političnimi skupinami je predsednik predlagal naslednjo spremembo dnevnega reda v skladu s členom 140 Poslovnika:

Večernemu času glasovanja, ki je bil predviden med 18. in 19. uro, bo sledila ustna razlaga glasov, ki je bila sicer predvidena jutri, trajala pa bo do 19. ure, ko se bo nadaljevala razprava.

S tem je bil spremenjen dnevni red.

°
° ° °

Govoril je William (The Earl of) Dartmouth o opoldanskem glasovanju.


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Varstvo prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (prenovitev) [COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Matthias Groote (A7-0087/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0397)


7.2. Ribolovne možnosti in finančni prispevek iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Sejšeli *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli o partnerstvu v ribiškem sektorju, v imenu Evropske unije [16651/2013 - C7-0020/2014- 2013/0375(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0201/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0398)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


7.3. Ribolovne možnosti in finančni prispevek iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Komori *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo in Unijo Komori o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki velja med pogodbenicama, v imenu Evropske unije [16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0177/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0399)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


7.4. Ribolovne možnosti in finančni prispevek iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Republiko Madagaskar *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Protokola, o katerem sta se dogovorili Evropska unija in Republika Madagaskar ter ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki velja med pogodbenicama [14164/1/2012 - C7-0408/2012 - 2012/0238(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Crescenzio Rivellini (A7-0178/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0400)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


7.5. Okvirni sporazum med Evropsko unijo in Republiko Korejo glede zadev v zvezi s ponovnim sprejemom *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani glede zadev v zvezi s ponovnim sprejemom [05290/2014 - C7-0046/2014 - 2013/0267A(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Hubert Pirker (A7-0267/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0401)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


7.6. Okvirni sporazum med Evropsko unijo in Republiko Korejo, razen zadev v zvezi s ponovnim sprejemom *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, razen zadev v zvezi s ponovnim sprejemom [05287/2014 - C7-0044/2014 - 2013/0267B(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Norica Nicolai (A7-0265/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0402)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


7.7. Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskima skupnostma in Republiko Črno goro (zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške) *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji, v imenu Evropske unije in njenih držav članic [14187/2013 - C7-0007/2014 - 2013/0262(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Charles Tannock (A7-0192/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0403)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


7.8. Okvirni sporazum med Evropsko unijo in Gruzijo o splošnih načelih za sodelovanje Gruzije v programih Unije *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Gruzijo o splošnih načelih za sodelovanje Gruzije v programih Unije [16612/2013 - C7-0486/2013 - 2013/0257(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Krzysztof Lisek (A7-0191/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0404)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


7.9. Dovoljenje Portugalski, da uporabi nižjo trošarinsko stopnjo v avtonomnih pokrajinah Madeira ter Azori za nekatere alkoholne pijače * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o dovoljenju Portugalski, da uporabi nižjo trošarinsko stopnjo v avtonomni pokrajini Madeira za lokalno proizveden in porabljen rum in likerje ter v avtonomni pokrajini Azori za lokalno proizvedene in porabljene likerje in žganja [COM(2014)0117 - C7-0104/2014 - 2014/0064(CNS)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A7-0262/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0405)


7.10. Davek AIEM, ki se uporablja na Kanarskih otokih * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o davku AIEM, ki se uporablja na Kanarskih otokih [COM(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A7-0263/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0406)


7.11. Sprememba obdobja uporabe Odločbe 2004/162/ES o pristaniških pristojbinah v francoskih čezmorskih departmajih * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi obdobja uporabe Odločbe 2004/162/ES o pristaniških pristojbinah v francoskih čezmorskih departmajih [COM(2014)0181 - 2014/0101(CNS)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A7-0264/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0407)


7.12. Sprememba določb Poslovnika o parlamentarnih vprašanjih (glasovanje)

Poročilo o spremembi določb Poslovnika o parlamentarnih vprašanjih [2013/2083(REG)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalka: Zita Gurmai (A7-0123/2014)

(za sprejetje predlogov sprememb zahtevana kvalificirana večina)

BESEDILO POSLOVNIKA

Sprejeti predlogi sprememb: Glej prilogo "Izid glasovanj" , točka 12

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0408)

Nove določbe stopijo v veljavo prvi dan prvega delnega zasedanja osmega zakonodajnega obdobja.


7.13. Sprememba člena 90 Poslovnika Evropskega parlamenta o mednarodnih sporazumih (glasovanje)

Poročilo o spremembi člena 90 Poslovnika Parlamenta o mednarodnih sporazumih [2013/2259(REG)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: David Martin (A7-0253/2014)

(za sprejetje predlogov sprememb zahtevana kvalificirana večina)

BESEDILO POSLOVNIKA

Sprejeti predlogi sprememb: Glej prilogo "Izid glasovanj" , točka 13

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0409)

Nove določbe stopijo v veljavo prvi dan naslednjega delnega zasedanja.


7.14. Sprememba Poslovnika Parlamenta, da se omogočijo elektronski podpisi (glasovanje)

Poročilo o spremembi Poslovnika Parlamenta, da se omogočijo elektronski podpisi [2014/2011(REG)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: György Schöpflin (A7-0175/2014)

(za sprejetje predlogov sprememb zahtevana kvalificirana večina)

BESEDILO POSLOVNIKA

Sprejeti predlogi sprememb: Glej prilogo "Izid glasovanj" , točka 14

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0410)

Nove določbe stopijo v veljavo prvi dan naslednjega delnega zasedanja.


7.15. Predlog spremembe proračuna št. 1/2014: tehnične prilagoditve v zvezi z Evropskim investicijskim skladom, Obzorjem 2020 in skupnim podjetjem Shift2Rail (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2014 za proračunsko leto 2014, oddelek III – Komisija [08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Anne E. Jensen (A7-0276/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0411)


7.16. Uvedba s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju pravil in postopkov glede uvedbe s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije v okviru uravnoteženega pristopa ter razveljavitvi Direktive 2002/30/ES [05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

(potrebna kvalificirana večina za zavrnitev akta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

STALIŠČE SVETA

Raglašeno kot odobreno (P7_TA(2014)0412)


7.17. Aktivnost Unije za evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi aktivnosti Unije za evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 in o razveljavitvi Sklepa št. 1622/2006/ES [05793/1/2014 - C7-0132/2014- 2012/0199(COD)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Marco Scurria (A7-0275/2014)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

STALIŠČE SVETA

Raglašeno kot odobreno (P7_TA(2014)0413)


7.18. Naključni ulovi kitov in delfinov ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 812/2004 o podrobnih pravilih v zvezi z naključnimi ulovi kitov in delfinov pri ribolovu [06103/1/2014 - C7-0100/2014 - 2012/0216(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Raül Romeva i Rueda (A7-0272/2014)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P7_TA(2014)0414)


7.19. Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev [COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Danuta Jazłowiecka (A7-0249/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0415)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0415)

Govorila je

Danuta Jazłowiecka (poročevalka) po glasovanju.


7.20. Vračanje predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni z ozemlja države članice ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vračanju predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni z ozemlja države članice (Prenovitev) [COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Marie-Christine Vergiat (A7-0058/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0416)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0416)


7.21. Zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk [COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Margrete Auken (A7-0174/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0417)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0417)

Govorila sta

Robert Goebbels o pripravi tega poročila v odboru ENVI in Margrete Auken (poročevalka).


7.22. Varovanje zunanjih meja na morju ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil varovanja zunanjih meja na morju v okviru operativnega sodelovanja, ki ga usklajuje Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije [COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Carlos Coelho (A7-0461/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0418)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0418)


7.23. Selitev motornih vozil ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o poenostavitvi postopka selitve motornih vozil, registriranih v drugi državi članici, na enotnem trgu [COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Toine Manders (A7-0278/2013)

Toine Manders (poročevalec) je v skladu s členom 175(2) Poslovnika zahteval, da se njegovo poročilo vrne odboru.

Parlament je odobril zahtevo.


7.24. Finančne odgovornosti, povezane s sodišči za reševanje sporov med vlagatelji in državo, ustanovljenimi z mednarodnimi sporazumi, katerih pogodbenica je Evropska unija ***I (končno glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za upravljanje finančnih odgovornosti, povezanih s sodišči za reševanje sporov med vlagatelji in državo, ustanovljenimi z mednarodnimi sporazumi, katerih pogodbenica je Evropska unija [COM(2012)0335 - C7-0155/2012 - 2012/0163(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

Razprava je potekala 22. maja 2013 (točka 19 zapisnika z dne 22.5.2013).

Glasovanje je bilo preloženo na seji dne 23. maja 2013 (točka 13.3 zapisnika z dne 23.5.2013).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG UREDBE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0419)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0419)

Govorili so

Pred glasovanjem Helmut Scholz, v imenu skupine GUE/NGL, ki je v skladu s členom 175(2) Poslovnika zahteval, da se poročilo vrne odboru, Paweł Zalewski (poročevalec), ki je temu nasprotoval, in Franziska Keller, ki je podprla vrnitev poročila odboru.

Parlament je zahtevo zavrnil.

Paweł Zalewski po glasovanju.


7.25. Zaščita proti dampinškemu in subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti ***I (končno glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti, in Uredbe Sveta (ES) št. 597/2009 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti [COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

Razprava je potekala 4. februarja 2014 (točka 14 zapisnika z dne 4.2.2014).

Glasovanje je bilo preloženo na seji dne 5. februarja 2014 (točka 9.13 zapisnika z dne 5.2.2014).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0420)


7.26. Statut in financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij [COM(2012)0499 - C7-0288/2012 - 2012/0237(COD)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalka: Marietta Giannakou (A7-0140/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0421)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0421)

Govoril je

Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) pred glasovanjem.


7.27. Financiranje evropskih političnih strank ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 glede financiranja evropskih političnih strank [COM(2012)0712 - C7-0393/2012 - 2012/0336(COD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Ingeborg Gräßle (A7-0200/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0422)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0422)


7.28. Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 [COM(2013)0639 - C7-0303/2013 - 2013/0313(COD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Ingeborg Gräßle (A7-0108/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 27)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0423)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0423)


7.29. Emisije ogljikovega dioksida iz pomorskega prometa ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prometa, poročanju o njih in njihovem preverjanju ter spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013 [COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Theodoros Skylakakis (A7-0080/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 28)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0424)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0424)


7.30. Invazivne tujerodne vrste ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst [COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Pavel Poc (A7-0088/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 29)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0425)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0425)

Govorila sta

Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije).

Ioan Mircea Paşcu.


7.31. Tehnično izvajanje Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013 v zvezi s tehničnim izvajanjem Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja [COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Vladimir Urutchev (A7-0171/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 30)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0426)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0426)


7.32. Boj proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava [COM(2012)0363 - C7-0192/2012 - 2012/0193(COD)] - Odbor za proračunski nadzor - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Soporočevalca: Ingeborg Gräßle in Juan Fernando López Aguilar (A7-0251/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 31)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0427)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0427)


7.33. Razrešnica za leto 2012: Evropski parlament (končno glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek I – Evropski parlament [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

Razprava je potekala 2. aprila 2014 (točka 24 zapisnika z dne 2.4.2014).

Glasovanje je bilo preloženo na seji dne 3. aprila 2014 (točka 7.13 zapisnika z dne 3.4.2014).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 32)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0428)

Govorila sta

Daniel Cohn-Bendit pred glasovanjem, o odstavku 61 resolucije, o kateri se je glasovalo 3. aprila 2014 (predsednik mu je dal pojasnila).

Jens Geier v imenu poročevalca, ki je povedal, da želi Cătălin Sorin Ivan (poročevalec) umakniti svoje ime s poročila.


7.34. Preiskovalna pravica Evropskega parlamenta (končno glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta o določbah, ki podrobneje urejajo uresničevanje preiskovalne pravice Evropskega parlamenta, ki nadomešča Sklep 95/167/ES, Euratom, ESPJ Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije [2009/2212(INL)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: David Martin (A7-0352/2011)

Razprava je potekala 23. maja 2012 (točka 6 zapisnika z dne 23.5.2012).

Glasovanje je bilo preloženo na seji dne 23. maja 2012 (točka 8.6 zapisnika z dne 23.5.2012).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 33)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0429)


7.35. Odnosi med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti (glasovanje)

Poročilo o odnosih med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti [2013/2185(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Carlo Casini (A7-0255/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 34)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0430)


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

(Čas glasovanja v torek, 15. aprila 2014)

Priporočilo za drugo obravnavo Ria Oomen-Ruijten - A7-0188/2014
Dubravka Šuica in Daniel Hannan

Poročilo: Mario Pirillo - A7-0162/2014
Dubravka Šuica in Daniel Hannan

Poročilo: Marit Paulsen - A7-0129/2014
Dubravka Šuica in Charles Tannock

Poročilo: Hynek Fajmon - A7-0147/2014
Dubravka Šuica

Poročilo: Christel Schaldemose - A7-0355/2013
Dubravka Šuica

Poročilo: Sirpa Pietikäinen - A7-0346/2013
Dubravka Šuica

Poročilo: Hans-Peter Martin - A7-0457/2013
Dubravka Šuica

Poročilo: Anthea McIntyre - A7-0101/2014
Andrej Plenković, Ivana Maletić, Joseph Cuschieri in Dubravka Šuica.

(Čas glasovanja v sredo, 16. aprila 2014)

Priporočilo za drugo obravnavo Jörg Leichtfried - A7-0274/2014
Charles Tannock in Dubravka Šuica

Poročilo: Danuta Jazłowiecka - A7-0249/2013
Paul Murphy in Dubravka Šuica

Poročilo: Marie-Christine Vergiat - A7-0058/2014
Zdravka Bušić, Dubravka Šuica in Andrej Plenković

Poročilo: Margrete Auken - A7-0174/2014
Dubravka Šuica in Andrej Plenković

Poročilo: Carlos Coelho - A7-0461/2013
Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Mario Borghezio in Andrej Plenković

Poročilo: Cătălin Sorin Ivan - A7-0246/2014
Dubravka Šuica.


9. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.00, se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

10. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


11. Sistem virov lastnih sredstev * - Izvedbeni ukrepi za sistem virov lastnih sredstev - Izvedbeni ukrepi za sistem virov lastnih sredstev *** - Tradicionalna lastna sredstva in lastna sredstva iz naslovov DDV in BND ter ukrepi za zagotavljanje denarnih sredstev * (razprava)

Poročilo o osnutku sklepa Sveta o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije [05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Anne E. Jensen in Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

Poročilo o izvedbenih ukrepih za sistem virov lastnih sredstev Evropske unije [2014/2020(INI)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Anne E. Jensen in Jean-Luc Dehaene (A7-0270/2014)

Priporočilo o osnutku uredbe Sveta o določitvi izvedbenih ukrepov za sistem virov lastnih sredstev Evropske unije [05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Anne E. Jensen in Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

Poročilo o osnutku uredbe Sveta o načinih in postopkih za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev ter lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev (prenovitev) [05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Anne E. Jensen in Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

Alain Lamassoure (namestnik poročevalca) in Anne E. Jensen so predstavila svoja poročila.

Govorila sta Dimitrios Kourkoulas (predsedujoči Svetu) in Janusz Lewandowski (član Komisije).

Govorili so Salvador Garriga Polledo v imenu skupine PPE, Jutta Haug v imenu skupine S&D, Jan Mulder v imenu skupine ALDE, Isabelle Durant v imenu skupine Verts/ALE, Richard Ashworth v imenu skupine ECR, Jürgen Klute v imenu skupine GUE/NGL, Claudio Morganti v imenu skupine EFD, Lucas Hartong samostojni poslanec, Ingeborg Gräßle, Ivailo Kalfin, Gerben-Jan Gerbrandy, François Alfonsi, Peter van Dalen, Věra Flasarová, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, William (The Earl of) Dartmouth, Andrew Henry William Brons in Andrej Plenković.

Govorili so Janusz Lewandowski, Dimitrios Kourkoulas, Alain Lamassoure in Anne E. Jensen.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14.2, zapisnika z dne 16.4.2014, točka 14.4 zapisnika z dne 16.4.2014 in točka 14.3 zapisnika z dne 16.4.2014.


12. Solidarnostni sklad Evropske unije ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št 2012/2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije [COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

Rosa Estaràs Ferragut je predstavila poročilo.

Govoril je Janusz Lewandowski (član Komisije).

PREDSEDSTVO: Anni PODIMATA
podpredsednica

Govorili so Georgios Stavrakakis (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Nuno Teixeira v imenu skupine PPE, Kerstin Westphal v imenu skupine S&D, Michael Theurer v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE, Adam Bielan v imenu skupine ECR, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth v imenu skupine EFD, Joachim Zeller, María Irigoyen Pérez, Ruža Tomašić in Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Po postopku "catch the eye" je govoril Nikola Vuljanić.

Govorila sta Janusz Lewandowski in Rosa Estaràs Ferragut.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14.6 zapisnika z dne 16.4.2014.


13. Zaskrbljujoče pomanjkanje plačil za financiranje zunanje pomoči EU (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000050/2014), ki ga je postavil Alain Lamassoure v imenu odbora BUDG Svetu: Zaskrbljujoče pomanjkanje plačil za financiranje zunanje pomoči EU (2014/2697(RSP)) (B7-0114/2014)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000051/2014), ki ga je postavil Alain Lamassoure v imenu odbora BUDG Komisiji: Zaskrbljujoče pomanjkanje plačil za financiranje zunanje pomoči EU (2014/2697(RSP)) (B7-0115/2014)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000053/2014), ki ga je postavila Eva Joly v imenu odbora DEVE Svetu: Zaskrbljujoče pomanjkanje plačil za financiranje zunanje pomoči EU (2014/2697(RSP)) (B7-0116/2014)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000054/2014), ki ga je postavila Eva Joly v imenu odbora DEVE Komisiji: Zaskrbljujoče pomanjkanje plačil za financiranje zunanje pomoči EU (2014/2697(RSP)) (B7-0117/2014)

Eva Joly in Alain Lamassoure so predstavila vprašanja.

Dimitrios Kourkoulas (predsedujoči Svetu) in Janusz Lewandowski (član Komisije) sta odgovorila na vprašanja.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Göran Färm v imenu skupine S&D, Charles Goerens v imenu skupine ALDE, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, Alda Sousa v imenu skupine GUE/NGL, Ricardo Cortés Lastra in Michael Cashman.

Govorila sta Janusz Lewandowski in Dimitrios Kourkoulas.

Razprava se je zaključila.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 17.30 v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob 18. 00)


PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

14. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


14.1. Izvedbeni ukrepi za sistem virov lastnih sredstev *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku uredbe Sveta o določitvi izvedbenih ukrepov za sistem virov lastnih sredstev Evropske unije [05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Anne E. Jensen in Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 35)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0431)

Parlament je odobril osnutek uredbe Sveta.


14.2. Sistem virov lastnih sredstev * (glasovanje)

Poročilo o osnutku sklepa Sveta o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije [05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Anne E. Jensen in Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 36)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0432)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0432)


14.3. Tradicionalna lastna sredstva in lastna sredstva iz naslovov DDV in BND ter ukrepi za zagotavljanje denarnih sredstev * (glasovanje)

Poročilo o osnutku uredbe Sveta o načinih in postopkih za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev ter lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev (prenovitev) [05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Anne E. Jensen in Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 37)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno (P7_TA(2014)0433)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0433)

Govoril je

Jean-Marie Cavada pred glasovanjem.


14.4. Izvedbeni ukrepi za sistem virov lastnih sredstev (glasovanje)

Poročilo o izvedbenih ukrepih za sistem virov lastnih sredstev Evropske unije [2014/2020(INI)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Anne E. Jensen in Jean-Luc Dehaene (A7-0270/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 38)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0434)


14.5. Boljše sodelovanje med javnimi zavodi za zaposlovanje ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o boljšem sodelovanju med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ) [COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 39)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0435)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0435)

Govoril je

Janusz Lewandowski (član Komisije) po glasovanju, o izjavah Komisije o poročilih naslednjih poročevalcev: Frédéric Daerden (A7-0072/2014), Linda McAvan (A7-0476/2013), Raül Romeva i Rueda (A7-0102/2014), Alain Cadec (A7-0282/2013) in Kinga Gál (A7-0146/2014).


14.6. Solidarnostni sklad Evropske unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe št 2012/2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije [COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 40)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0436)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0436)


14.7. Povečanje kapitala Evropskega investicijskega sklada ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o udeležbi Evropske unije v povečanju kapitala Evropskega investicijskega sklada [COM(2014)0066 - C7-0030/2014 - 2014/0034(COD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0156/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 41)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0437)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0437)

Govoril je

Miguel Angel Martínez Martínez po glasovanju.


14.8. Evropska agencija za zdravila (izvajanje dejavnosti na področju farmakovigilance v zvezi z zdravili za uporabo v humani medicini) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pristojbinah, ki se plačujejo Evropski agenciji za zdravila za izvajanje dejavnosti farmakovigilance v zvezi z zdravili za uporabo v humani medicini [COM(2013)0472 - C7-0196/2013 - 2013/0222(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Linda McAvan (A7-0476/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 42)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0438)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0438)


14.9. Makrofinančna pomoč Republiki Tuniziji ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči Republiki Tuniziji [COM(2013)0860 - C7-0437/2013 - 2013/0416(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Vital Moreira (A7-0110/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 43)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0439)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0439)


14.10. Načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 302/2009 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju [COM(2013)0250 - C7-0117/2013 - 2013/0133(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Raül Romeva i Rueda (A7-0102/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 44)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0440)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0440)


14.11. Kazenskopravna zaščita eura in drugih valut pred ponarejanjem ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskopravni zaščiti eura in drugih valut pred ponarejanjem ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2000/383/PNZ [COM(2013)0042 - C7-0033/2013 - 2013/0023(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Anthea McIntyre (A7-0018/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 45)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0441)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0441)


14.12. Med ***I (končno glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Svet 2001/110/ES o medu [COM(2012)0530 - C7-0304/2012 - 2012/0260(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Julie Girling (A7-0440/2013)

Razprava je potekala 14. januarja 2014 (točka 12 zapisnika z dne 14.1.2014).

Glasovanje je bilo preloženo na seji dne 15. januarja 2014 (točka 10.12 zapisnika z dne 15.1.2014).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 46)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0442)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0442)


14.13. Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ***I (končno glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo [razveljavitev Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006, Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 in Uredbe Sveta št. XXX/2011 o celostni pomorski politiki] [COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Alain Cadec (A7-0282/2013)

Razprava je potekala 22. oktobra 2013 (točka 18 zapisnika z dne 22.10.2013).

Glasovanje je bilo preloženo na seji dne 23. oktobra 2013 (točka 11.6 zapisnika z dne 23.10.2013).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 47)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0443)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0443)

Govorila sta

Guido Milana in Alain Cadec (poročevalec) pred glasovanjem.


14.14. Evropska policijska akademija ***I (glasovanje)

Poročilo o osnutku uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa 2005/681/PNZ o ustanovitvi Evropske policijske akademije (CEPOL) [17043/2013 - C7-0435/2013 - 2013/0812(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Kinga Gál (A7-0146/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 48)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0444)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0444)


15. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: David Martin - A7-0352/2011
Andrej Plenković

Poročilo: Anne E. Jensen in Jean-Luc Dehaene - A7-0271/2014
Peter Jahr in Seán Kelly

Poročilo: Rosa Estaràs Ferragut - A7-0078/2014
Zdravka Bušić, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr, Seán Kelly in Andrej Plenković

Poročilo: Julie Girling - A7-0440/2013
Peter Jahr, Seán Kelly in Hiltrud Breyer

Poročilo: Alain Cadec - A7-0282/2013
Dolores García-Hierro Caraballo in Andrej Plenković.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 18.45, se je nadaljevala ob 19.00.)


16. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


PREDSEDSTVO: Oldřich VLASÁK
podpredsednik

17. Sodba Sodišča Evropske unije z dne 8. aprila o hrambi podatkov (zadevi C-293/12 in C-594/12) (razprava)

Izjava Komisije: Sodba Sodišča Evropske unije z dne 8. aprila o hrambi podatkov (zadevi C-293/12 in C-594/12) (2014/2698(RSP))

Cecilia Malmström (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Murphy, Claude Moraes v imenu skupine S&D, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Manfred Weber, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Axel Voss, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavili Sophia in 't Veld in Cornelia Ernst, Juan Fernando López Aguilar, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Marie-Christine Vergiat, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Cecilia Wikström, Carl Schlyter, Paul Murphy, Josef Weidenholzer, Nadja Hirsch in Birgit Sippel.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marc Tarabella, Christian Engström in Ana Gomes.

Govorila je Cecilia Malmström.

Razprava se je zaključila.


18. Verska svoboda in kulturna raznolikost (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Verska svoboda in kulturna raznolikost (2014/2690(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Marietta Giannakou v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, Ewald Stadler samostojni poslanec, Cristian Dan Preda, Marusya Lyubcheva, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Alf Svensson, Boris Zala, Bernd Posselt in Seán Kelly.

Govoril je Dimitrios Kourkoulas.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Marietta Giannakou, v imenu odbora AFET, o zunanji politiki EU v svetu kulturnih in verskih razlik (2014/2690(RSP)) (B7-0365/2014).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.12 zapisnika z dne 17.4.2014.


19. Kršitve zakonodaje o konkurenci ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih pravilih, ki urejajo postopke z odškodninskimi tožbami v nacionalni zakonodaji zaradi kršitev določb zakonodaje o konkurenci držav članic in Evropske unije [COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Andreas Schwab (A7-0089/2014)

Andreas Schwab je predstavil poročilo.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Ildikó Gáll-Pelcz v imenu skupine PPE, Antolín Sánchez Presedo v imenu skupine S&D, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Seán Kelly in Theodor Dumitru Stolojan.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorila sta Cecilia Malmström in Andreas Schwab.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.7 zapisnika z dne 17.4.2014.


20. Evropski dolgoročni investicijski skladi ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014)

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Ivailo Kalfin (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Astrid Lulling v imenu skupine PPE, Saïd El Khadraoui v imenu skupine S&D, Philippe De Backer v imenu skupine ALDE, Theodor Dumitru Stolojan in Ruža Tomašić.

Govorila je Cecilia Malmström.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.4 zapisnika z dne 17.4.2014.


21. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 531.857/OJJE).


22. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 21.45.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Barbagallo, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov