Index 
Protokoll
PDF 284kWORD 180k
Onsdagen den 16 april 2014 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 4.Hundra år efter första världskriget: lärdomar och Europas framtid (debatt)
 5.Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet, särskilt destabiliseringen av östra Ukraina (debatt)
 6.Ändring av föredragningslistan
 7.Omröstning
  
7.1.Skydd av arter av vilda djur och växter ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Republiken Seychellerna *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.3.Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.4.Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Republiken Madagaskar *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.5.Ramavtal mellan EU och Republiken Korea när det gäller frågor rörande återtagande *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.6.Ramavtal mellan EU och Republiken Korea, med undantag för frågor rörande återtagande *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.7.Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och Republiken Montenegro (protokoll med anledning av Kroatiens anslutning till EU) *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.8.Ramavtal mellan EU och Georgien om de allmänna principerna för Georgiens deltagande i unionsprogram *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.9.Tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats i de autonoma regionerna Madeira och Azorerna för vissa alkoholhaltiga drycker * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.10.Tillämpningen av AIEM-skatten på Kanarieöarna * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.11.Ändring av beslut 2004/162/EG om sjötullsystemet i de franska utomeuropeiska departementen * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.12.Ändring av Europaparlamentets arbetsordning med avseende på parlamentsfrågor (omröstning)
  
7.13.Ändring av artikel 90 i Europaparlamentets arbetsordning avseende internationella avtal (omröstning)
  
7.14.Ändring av Europaparlamentets arbetsordning för att möjliggöra elektroniska signaturer (omröstning)
  
7.15.Förslag till ändringsbudget nr 1/2014: tekniska justeringar avseende Europeiska investeringsfonden, Horisont 2020 och det gemensamma företaget Shift2Rail (omröstning)
  
7.16.Införande av driftsrestriktioner av bullerskäl vid flygplatser i unionen ***II (omröstning)
  
7.17.Unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 ***II (omröstning)
  
7.18.Oavsiktlig fångst av valar ***II (omröstning)
  
7.19.Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster ***I (omröstning)
  
7.20.Återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium ***I (omröstning)
  
7.21.Minskning av användningen av tunna plastbärkassar ***I (omröstning)
  
7.22.Övervakning av yttre sjögränser ***I (omröstning)
  
7.23.Överföring av motorfordon ***I (omröstning)
  
7.24.Ekonomiskt ansvar i samband med tvistlösning mellan investerare och stat vid tvistlösningsorgan som föreskrivs i internationella avtal där Europeiska unionen är part ***I (slutomröstning)
  
7.25.Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***I (slutomröstning)
  
7.26.Stadga för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser ***I (omröstning)
  
7.27.Finansiering av europeiska politiska partier ***I (omröstning)
  
7.28.Finansiella regler för unionens allmänna budget ***I (omröstning)
  
7.29.Koldioxidutsläpp från sjötransporter ***I (omröstning)
  
7.30.Invasiva främmande arter ***I (omröstning)
  
7.31.Tekniskt genomförande av Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändringar ***I (omröstning)
  
7.32.Bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen ***I (omröstning)
  
7.33.Ansvarsfrihet för 2012: Europaparlamentet (slutomröstning)
  
7.34.Europaparlamentets undersökningsrätt (slutomröstning)
  
7.35.Förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Systemet för Europeiska unionens egna medel * - Genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel - Genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel *** - Traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov * (debatt)
 12.Europeiska unionens solidaritetsfond ***I (debatt)
 13.Akut brist på betalningar till stöd för att finansiera EU:s externa bistånd (debatt)
 14.Omröstning
  
14.1.Genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
14.2.Systemet för Europeiska unionens egna medel * (omröstning)
  
14.3.Traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov * (omröstning)
  
14.4.Genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (omröstning)
  
14.5.Utökat samarbete mellan offentliga arbetsförmedlingar ***I (omröstning)
  
14.6.Europeiska unionens solidaritetsfond ***I (omröstning)
  
14.7.Europeiska investeringsfondens kapitalökning ***I (omröstning)
  
14.8.Europeiska läkemedelsmyndigheten (säkerhetsövervakning av humanläkemedel) ***I (omröstning)
  
14.9.Makroekonomiskt stöd till Republiken Tunisien ***I (omröstning)
  
14.10.Flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ***I (omröstning)
  
14.11.Straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning ***I (omröstning)
  
14.12.Honung ***I (slutomröstning)
  
14.13.Europeiska havs- och fiskerifonden ***I (slutomröstning)
  
14.14.Europeiska polisakademin ***I (omröstning)
 15.Röstförklaringar
 16.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 17.EU-domstolens dom av den 8 april om lagring av uppgifter (C-293/12 och C-594/12) (debatt)
 18.Religionsfrihet och kulturell mångfald (debatt)
 19.Överträdelser av konkurrensrättsliga bestämmelser ***I (debatt)
 20.Europeiska långsiktiga investeringsfonder ***I (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

FEMM, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar (COM(2014)0212 - C7-0145/2014 - 2014/0120(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

ITRE, ECON, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang och direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa inslag i årsberättelsen om företagsstyrning (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

ECON, LIBE, IMCO


3. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller polyvinylalkohol-polyetylenglykol-ymp-sampolymer i kosttillskott i fast form (D031929/02 - 2014/2691(RPS) - tidsfrist: 5/6/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för 2-fenylfenol, klormekvat, cyflufenamid, cyflutrin, dikamba, fluopikolid, flutriafol, fosetyl, indoxakarb, isoprotiolan, mandipropamid, metaldehyd, metkonazol, fosmet, pikloram, propyzamid, pyriproxifen, saflufenacil, spinosad och trifloxystrobin i eller på vissa produkter (D032091/02 - 2014/2693(RPS) - tidsfrist: 10/6/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för acibenzolar-S-metyl, etoxikin, flusilazol, isoxaflutol, molinat, propoxikarbazon, pyraflufenetyl, kvinoklamin och warfarin i eller på vissa produkter (D032093/02 - 2014/2692(RPS) - tidsfrist: 5/6/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI.


4. Hundra år efter första världskriget: lärdomar och Europas framtid (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Hundra år efter första världskriget: lärdomar och Europas framtid (2014/2670(RSP))

Talmannen höll ett inledande anförande.

Evangelos Venizelos (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Martin Callanan för ECR-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFD-gruppen, och Daniël van der Stoep, grupplös.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman


5. Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet, särskilt destabiliseringen av östra Ukraina (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet, särskilt destabiliseringen av östra Ukraina (2014/2699(RSP))

Štefan Füle gjorde ett uttalande för Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Libor Rouček för S&D-gruppen, Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Adrian Severin, grupplös, Elmar Brok, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paweł Robert Kowal; Knut Fleckenstein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł Robert Kowal, Nikola Vuljanić, Rolandas Paksas, Andrew Henry William Brons, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Posselt; Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, Gerben-Jan Gerbrandy, Roberts Zīle, Willy Meyer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Charles Tannock; Hans-Gert Pöttering, Tonino Picula, Alexander Graf Lambsdorff, Adam Bielan, Arnaud Danjean, Ioan Mircea Paşcu, Adina-Ioana Vălean, Marian-Jean Marinescu, Marusya Lyubcheva, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Gahler; Andrzej Grzyb, Iliana Malinova Iotova, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Francisco José Millán Mon, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Zbigniew Zaleski; Monica Luisa Macovei, Boris Zala, Cristian Dan Preda, Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Jacek Protasiewicz, Vytautas Landsbergis, Paweł Zalewski, Elisabeth Jeggle och Zbigniew Ziobro.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrey Kovatchev, Victor Boştinaru, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker och Krisztina Morvai.

Talare: Štefan Füle.

Resolutionsförslagen (artikel 110.2 i arbetsordningen) skulle tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.13 i protokollet av den 17.4.2014.


ORDFÖRANDESKAP: Jacek PROTASIEWICZ
Vice talman

6. Ändring av föredragningslistan

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen följande ändring av föredragningslistan, i enlighet med artikel 140 i arbetsordningen:

Kvällens omröstningsomgång, som enligt planerna skulle äga rum kl. 18.00–19.00, skulle följas av muntliga röstförklaringar, vilka skulle ha behandlats följande dag. Detta skulle pågå fram till kl. 19.00, då debatterna skulle återupptas.

Föredragningslistan ändrades i enlighet härmed.

°
° ° °

Talare: William (The Earl of) Dartmouth yttrade sig om dagens första omröstningsomgång.


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


7.1. Skydd av arter av vilda djur och växter ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (omarbetning) [COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Matthias Groote (A7-0087/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0397)


7.2. Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Republiken Seychellerna *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna [16651/2013 - C7-0020/2014- 2013/0375(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0201/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0398)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


7.3. Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av protokollet mellan Europeiska unionen och Unionen Komorerna om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de båda parterna [16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0177/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0399)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


7.4. Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Republiken Madagaskar *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Madagaskar om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna [14164/1/2012 - C7-0408/2012 - 2012/0238(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Crescenzio Rivellini (A7-0178/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0400)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


7.5. Ramavtal mellan EU och Republiken Korea när det gäller frågor rörande återtagande *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, när det gäller frågor rörande återtagande [05290/2014 - C7-0046/2014 - 2013/0267A(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Hubert Pirker (A7-0267/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0401)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


7.6. Ramavtal mellan EU och Republiken Korea, med undantag för frågor rörande återtagande *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med undantag för frågor rörande återtagande [05287/2014 - C7-0044/2014 - 2013/0267B(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Norica Nicolai (A7-0265/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0402)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


7.7. Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och Republiken Montenegro (protokoll med anledning av Kroatiens anslutning till EU) *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [14187/2013 - C7-0007/2014 - 2013/0262(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Charles Tannock (A7-0192/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0403)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


7.8. Ramavtal mellan EU och Georgien om de allmänna principerna för Georgiens deltagande i unionsprogram *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Georgien om de allmänna principerna för Georgiens deltagande i unionsprogram [16612/2013 - C7-0486/2013 - 2013/0257(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Krzysztof Lisek (A7-0191/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0404)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


7.9. Tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats i de autonoma regionerna Madeira och Azorerna för vissa alkoholhaltiga drycker * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats i den autonoma regionen Madeira för rom och likör som framställs och konsumeras där och i den autonoma regionen Azorerna för likör och eau-de-vie som framställs och konsumeras där [COM(2014)0117 - C7-0104/2014 - 2014/0064(CNS)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Danuta Maria Hübner (A7-0262/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0405)


7.10. Tillämpningen av AIEM-skatten på Kanarieöarna * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om tillämpningen av AIEM-skatten på Kanarieöarna [COM(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Danuta Maria Hübner (A7-0263/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0406)


7.11. Ändring av beslut 2004/162/EG om sjötullsystemet i de franska utomeuropeiska departementen * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2004/162/EG om sjötullsystemet i de franska utomeuropeiska departementen [COM(2014)0181 - 2014/0101(CNS)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Danuta Maria Hübner (A7-0264/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0407)


7.12. Ändring av Europaparlamentets arbetsordning med avseende på parlamentsfrågor (omröstning)

Betänkande om ändring av Europaparlamentets arbetsordning med avseende på parlamentsfrågor [2013/2083(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Zita Gurmai (A7-0123/2014)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för antagande av ändringsförslagen)

ARBETSORDNINGEN

Antagna ändringsförslag: se bilagan Omröstningsresultat”, punkt 12

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0408)

De nya bestämmelserna skulle träda i kraft den första dagen av den åttonde valperiodens första sammanträdesperiod.


7.13. Ändring av artikel 90 i Europaparlamentets arbetsordning avseende internationella avtal (omröstning)

Betänkande om ändring av artikel 90 i Europaparlamentets arbetsordning avseende internationella avtal [2013/2259(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: David Martin (A7-0253/2014)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för antagande av ändringsförslagen)

ARBETSORDNINGEN

Antagna ändringsförslag: se bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 13

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0409)

De nya bestämmelserna skulle träda i kraft den första dagen i nästkommande sammanträdesperiod.


7.14. Ändring av Europaparlamentets arbetsordning för att möjliggöra elektroniska signaturer (omröstning)

Betänkande om ändring av Europaparlamentets arbetsordning för att möjliggöra elektroniska signaturer [2014/2011(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: György Schöpflin (A7-0175/2014)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för antagande av ändringsförslagen)

ARBETSORDNINGEN

Antagna ändringsförslag: se bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 14

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0410)

De nya bestämmelserna skulle träda i kraft den första dagen i nästkommande sammanträdesperiod.


7.15. Förslag till ändringsbudget nr 1/2014: tekniska justeringar avseende Europeiska investeringsfonden, Horisont 2020 och det gemensamma företaget Shift2Rail (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt avseende förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen [08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Anne E. Jensen (A7-0276/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0411)


7.16. Införande av driftsrestriktioner av bullerskäl vid flygplatser i unionen ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om regler och förfaranden för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i unionen inom en välavvägd strategi och om upphävande av direktiv 2002/30/EG [05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för förkastande av texten)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänd. (P7_TA(2014)0412)


7.17. Unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av en unionsinsats för evenemanget europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 och om upphävande av beslut nr 1622/2006/EG [05793/1/2014 - C7-0132/2014- 2012/0199(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Marco Scurria (A7-0275/2014)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RÅDETS STÅNDPUNKT

(P7_TA(2014)0413)


7.18. Oavsiktlig fångst av valar ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 812/2004 om åtgärder när det gäller oavsiktlig fångst av valar vid fiske [06103/1/2014 - C7-0100/2014 - 2012/0216(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Raül Romeva i Rueda (A7-0272/2014)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänd. (P7_TA(2014)0414)


7.19. Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster [COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Danuta Jazłowiecka (A7-0249/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0415)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0415)

Inlägg:

Danuta Jazłowiecka (föredragande) yttrade sig efter omröstningen.


7.20. Återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium (omarbetning) [COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Marie-Christine Vergiat (A7-0058/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0416)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0416)


7.21. Minskning av användningen av tunna plastbärkassar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall för att minska användningen av tunna plastbärkassar [COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Margrete Auken (A7-0174/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0417)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0417)

Inlägg:

Robert Goebbels yttrade sig om utarbetandet av detta betänkande i ENVI-utskottet; Margrete Auken (föredragande).


7.22. Övervakning av yttre sjögränser ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser [COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Carlos Coelho (A7-0461/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0418)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0418)


7.23. Överföring av motorfordon ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förenklad överföring av motorfordon registrerade i en annan medlemsstat på den inre marknaden [COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Toine Manders (A7-0278/2013)

Toine Manders (föredragande) begärde, med åberopande av artikel 175.2 i arbetsordningen, att betänkandet skulle återförvisas till utskottet.

Parlamentet godkände denna begäran.


7.24. Ekonomiskt ansvar i samband med tvistlösning mellan investerare och stat vid tvistlösningsorgan som föreskrivs i internationella avtal där Europeiska unionen är part ***I (slutomröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för hanteringen av det ekonomiska ansvaret i samband med tvistlösning mellan investerare och stat vid tvistlösningsorgan som föreskrivs i internationella avtal där Europeiska unionen är part [COM(2012)0335 - C7-0155/2012 - 2012/0163(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

Debatten hölls den 22 maj 2013 (punkt 19 i protokollet av den 22.5.2013).

Omröstningen sköts upp vid sammanträdet den 23 maj 2013 (punkt 13.3 i protokollet av den 23.5.2013).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

FÖRSLAG TILL FÖRORDNING

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0419)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0419)

Inlägg:

Före omröstningen begärde Helmut Scholz, med åberopande av artikel 175.2 i arbetsordningen, att detta betänkande skulle återförvisas till utskottet; Paweł Zalewski (föredragande) motsatte sig denna begäran; Franziska Keller uttryckte sitt stöd för begäran om återförvisning till utskottet.

Parlamentet förkastade begäran.

Paweł Zalewski yttrade sig efter omröstningen.


7.25. Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***I (slutomröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen och av rådets förordning (EG) nr 597/2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen [COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

Debatten hölls den 4 februari 2014 (punkt 14 i protokollet av den 4.2.2014).

Omröstningen sköts upp vid sammanträdet den 5 februari 2014 (punkt 9.13 i protokollet av den 5.2.2014).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0420)


7.26. Stadga för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser [COM(2012)0499 - C7-0288/2012 - 2012/0237(COD)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Marietta Giannakou (A7-0140/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0421)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0421)

Inlägg:

Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) yttrade sig före omröstningen.


7.27. Finansiering av europeiska politiska partier ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiering av europeiska politiska partier [COM(2012)0712 - C7-0393/2012 - 2012/0336(COD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A7-0200/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0422)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0422)


7.28. Finansiella regler för unionens allmänna budget ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 [COM(2013)0639 - C7-0303/2013 - 2013/0313(COD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A7-0108/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0423)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0423)


7.29. Koldioxidutsläpp från sjötransporter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av förordning (EU) nr 525/2013 [COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Theodoros Skylakakis (A7-0080/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0424)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0424)


7.30. Invasiva främmande arter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter [COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Pavel Poc (A7-0088/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 29)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0425)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0425)

Inlägg:

Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen).

Ioan Mircea Paşcu.


7.31. Tekniskt genomförande av Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändringar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 525/2013 vad gäller det tekniska genomförandet av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar [COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Vladimir Urutchev (A7-0171/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 30)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0426)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0426)


7.32. Bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen [COM(2012)0363 - C7-0192/2012 - 2012/0193(COD)] - Budgetkontrollutskottet - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ingeborg Gräßle och Juan Fernando López Aguilar (A7-0251/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 31)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0427)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0427)


7.33. Ansvarsfrihet för 2012: Europaparlamentet (slutomröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt I – Europaparlamentet [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

Debatten hölls den 2 april 2014 (punkt 24 i protokollet av den 2.4.2014).

Omröstningen sköts upp vid sammanträdet den 3 april 2014 (punkt 7.13 i protokollet av den 3.4.2014).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 32)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0428)

Inlägg:

Före omröstningen yttrade sig Daniel Cohn-Bendit om punkt 61 i resolutionen som hade gått till omröstning den 3 april 2014 (talmannen gjorde vissa förtydliganden).

Jens Geier yttrade sig på föredragandens vägnar för att meddela att Cătălin Sorin Ivan (föredragande) ville dra tillbaka sitt namn från betänkandet.


7.34. Europaparlamentets undersökningsrätt (slutomröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets förordning om närmare föreskrifter för utövandet av Europaparlamentets undersökningsrätt och om upphävande av Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut 95/167/EG, Euratom, EKSG [2009/2212(INL)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: David Martin (A7-0352/2011)

Debatten hölls den 23 maj 2012 (punkt 6 i protokollet av den 23.5.2012).

Omröstningen sköts upp vid sammanträdet den 23 maj 2012 (punkt 8.6 i protokollet av den 23.5.2012).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 33)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0429)


7.35. Förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten (omröstning)

Betänkande om förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten [2013/2185(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Carlo Casini (A7-0255/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 34)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0430)


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning: tisdagen den 15 april 2014)

Andrabehandlingsrekommendation Ria Oomen-Ruijten - A7-0188/2014
Dubravka Šuica och Daniel Hannan

Betänkande Mario Pirillo - A7-0162/2014
Dubravka Šuica och Daniel Hannan

Betänkande Marit Paulsen - A7-0129/2014
Dubravka Šuica och Charles Tannock

Betänkande Hynek Fajmon - A7-0147/2014
Dubravka Šuica

Betänkande Christel Schaldemose - A7-0355/2013
Dubravka Šuica

Betänkande Sirpa Pietikäinen - A7-0346/2013
Dubravka Šuica

Betänkande Hans-Peter Martin - A7-0457/2013
Dubravka Šuica

Betänkande Anthea McIntyre - A7-0101/2014
Andrej Plenković, Ivana Maletić, Joseph Cuschieri och Dubravka Šuica.

(Omröstning: onsdagen den 16 april 2014)

Andrabehandlingsrekommendation Jörg Leichtfried - A7-0274/2014
Charles Tannock och Dubravka Šuica

Betänkande Danuta Jazłowiecka - A7-0249/2013
Paul Murphy och Dubravka Šuica

Betänkande Marie-Christine Vergiat - A7-0058/2014
Zdravka Bušić, Dubravka Šuica och Andrej Plenković

Betänkande Margrete Auken - A7-0174/2014
Dubravka Šuica och Andrej Plenković

Betänkande Carlos Coelho - A7-0461/2013
Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Mario Borghezio och Andrej Plenković

Betänkande Cătălin Sorin Ivan - A7-0246/2014
Dubravka Šuica.


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.00 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. Systemet för Europeiska unionens egna medel * - Genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel - Genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel *** - Traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov * (debatt)

Betänkande om utkastet till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel [05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)] - Budgetutskottet. Föredragande: Anne E. Jensen och Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

Betänkande om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel [2014/2020(INI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Anne E. Jensen och Jean-Luc Dehaene (A7-0270/2014)

Rekommendation om utkastet till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel [05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)] - Budgetutskottet. Föredragande: Anne E. Jensen och Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

Betänkande om utkastet till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov (omarbetning) [05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)] - Budgetutskottet. Föredragande: Anne E. Jensen och Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

Alain Lamassoure (som ersatte föredraganden) och Anne E. Jensen redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Dimitrios Kourkoulas (rådets tjänstgörande ordförande) och Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen).

Talare: Salvador Garriga Polledo för PPE-gruppen, Jutta Haug för S&D-gruppen, Jan Mulder för ALDE-gruppen, Isabelle Durant för Verts/ALE-gruppen, Richard Ashworth för ECR-gruppen, Jürgen Klute för GUE/NGL-gruppen, Claudio Morganti för EFD-gruppen, Lucas Hartong, grupplös, Ingeborg Gräßle, Ivailo Kalfin, Gerben-Jan Gerbrandy, François Alfonsi, Peter van Dalen, Věra Flasarová, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, William (The Earl of) Dartmouth, Andrew Henry William Brons och Andrej Plenković.

Talare: Janusz Lewandowski, Dimitrios Kourkoulas, Alain Lamassoure och Anne E. Jensen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.2, i protokollet av den 16.4.2014, punkt 14.4 i protokollet av den 16.4.2014 och punkt 14.3 i protokollet av den 16.4.2014.


12. Europeiska unionens solidaritetsfond ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond [COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

Rosa Estaràs Ferragut redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Talare: Georgios Stavrakakis (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Nuno Teixeira för PPE-gruppen, Kerstin Westphal för S&D-gruppen, Michael Theurer för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth; Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, Adam Bielan för ECR-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth för EFD-gruppen, Joachim Zeller, María Irigoyen Pérez, Ruža Tomašić och Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nikola Vuljanić.

Talare: Janusz Lewandowski och Rosa Estaràs Ferragut.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.6 i protokollet av den 16.4.2014.


13. Akut brist på betalningar till stöd för att finansiera EU:s externa bistånd (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000050/2014) från Alain Lamassoure, för utskottet BUDG, till rådet: Akut brist på betalningar till stöd för att finansiera EU:s externa bistånd (2014/2697(RSP)) (B7-0114/2014)

Fråga för muntligt besvarande (O-000051/2014) från Alain Lamassoure, för utskottet BUDG, till kommissionen: Alarmerande brist på utbetalningar till stöd för finansiering av EU:s bistånd till tredjeländer (2014/2697(RSP)) (B7-0115/2014)

Fråga för muntligt besvarande (O-000053/2014) från Eva Joly, för utskottet DEVE, till rådet: Akut brist på betalningar för att finansiera EU:s externa bistånd (2014/2697(RSP)) (B7-0116/2014)

Fråga för muntligt besvarande (O-000054/2014) från Eva Joly, för utskottet DEVE, till kommissionen: Akut brist på betalningar för att finansiera EU:s externa bistånd (2014/2697(RSP)) (B7-0117/2014)

Eva Joly och Alain Lamassoure utvecklade frågorna.

Dimitrios Kourkoulas (rådets tjänstgörande ordförande) och Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Göran Färm för S&D-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Alda Sousa för GUE/NGL-gruppen, Ricardo Cortés Lastra och Michael Cashman.

Talare: Janusz Lewandowski och Dimitrios Kourkoulas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 17.35, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 18.00.)


ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

14. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


14.1. Genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel [05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)] - Budgetutskottet. Föredragande: Anne E. Jensen och Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 35)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0431)

Parlementet godkände utkastet till rådets förordning.


14.2. Systemet för Europeiska unionens egna medel * (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel [05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)] - Budgetutskottet. Föredragande: Anne E. Jensen och Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 36)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0432)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0432)


14.3. Traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov * (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov (omarbetning) [05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)] - Budgetutskottet. Föredragande: Anne E. Jensen och Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 37)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P7_TA(2014)0433)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0433)

Inlägg:

Jean-Marie Cavada yttrade sig före omröstningen.


14.4. Genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (omröstning)

Betänkande om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel [2014/2020(INI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Anne E. Jensen och Jean-Luc Dehaene (A7-0270/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 38)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0434)


14.5. Utökat samarbete mellan offentliga arbetsförmedlingar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna [COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 39)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0435)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0435)

Inlägg:

Efter omröstningen yttrade sig Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen) om kommissionens uttalanden om betänkandena av Frédéric Daerden (A7-0072/2014), Linda McAvan (A7-0476/2013), Raül Romeva i Rueda (A7-0102/2014), Alain Cadec (A7-0282/2013) och Kinga Gál (A7-0146/2014).


14.6. Europeiska unionens solidaritetsfond ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond [COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 40)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0436)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0436)


14.7. Europeiska investeringsfondens kapitalökning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska unionens medverkan i en ökning av Europeiska investeringsfondens kapital [COM(2014)0066 - C7-0030/2014 - 2014/0034(COD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0156/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 41)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0437)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0437)

Inlägg:

Miguel Angel Martínez Martínez yttrade sig efter omröstningen.


14.8. Europeiska läkemedelsmyndigheten (säkerhetsövervakning av humanläkemedel) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om de avgifter som ska betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten för säkerhetsövervakning av humanläkemedel [COM(2013)0472 - C7-0196/2013 - 2013/0222(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Linda McAvan (A7-0476/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 42)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0438)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0438)


14.9. Makroekonomiskt stöd till Republiken Tunisien ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Republiken Tunisien [COM(2013)0860 - C7-0437/2013 - 2013/0416(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Vital Moreira (A7-0110/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 43)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0439)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0439)


14.10. Flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 302/2009 om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet [COM(2013)0250 - C7-0117/2013 - 2013/0133(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Raül Romeva i Rueda (A7-0102/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 44)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0440)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0440)


14.11. Straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning och om ersättning av rådets rambeslut 2000/383/RIF [COM(2013)0042 - C7-0033/2013 - 2013/0023(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Anthea McIntyre (A7-0018/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 45)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0441)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0441)


14.12. Honung ***I (slutomröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2001/110/EG om honung [COM(2012)0530 - C7-0304/2012 - 2012/0260(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Julie Girling (A7-0440/2013)

Debatten hölls den 14 januari 2014 (punkt 12 i protokollet av den 14.1.2014).

Omröstningen sköts upp vid sammanträdet den 15 januari 2014 (punkt 10.12 i protokollet av den 15.1.2014).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 46)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0442)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0442)


14.13. Europeiska havs- och fiskerifonden ***I (slutomröstning)

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1198/2006, rådets förordning (EG) nr 861/2006 och rådets förordning (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik [COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Alain Cadec (A7-0282/2013)

Debatten hölls den 22 oktober 2013 (punkt 18 i protokollet av den 22.10.2013).

Omröstningen sköts upp vid sammanträdet den 23 oktober 2013 (punkt 11.6 i protokollet av den 23.10.2013).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 47)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0443)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0443)

Inlägg:

Avant le vote, Guido Milana och Alain Cadec (föredragande).


14.14. Europeiska polisakademin ***I (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av beslut 2005/681/RIF om inrättande av Europeiska polisakademin (Cepol) [17043/2013 - C7-0435/2013 - 2013/0812(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Kinga Gál (A7-0146/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 48)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0444)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0444)


15. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande David Martin - A7-0352/2011
Andrej Plenković

Betänkande Anne E. Jensen och Jean-Luc Dehaene - A7-0271/2014
Peter Jahr och Seán Kelly

Betänkande Rosa Estaràs Ferragut - A7-0078/2014
Zdravka Bušić, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr, Seán Kelly och Andrej Plenković

Betänkande Julie Girling - A7-0440/2013
Peter Jahr, Seán Kelly och Hiltrud Breyer

Betänkande Alain Cadec - A7-0282/2013
Dolores García-Hierro Caraballo och Andrej Plenković.

(Sammanträdet avbröts kl. 18.45 och återupptogs kl. 19.00.)


16. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


ORDFÖRANDESKAP: Oldřich VLASÁK
Vice talman

17. EU-domstolens dom av den 8 april om lagring av uppgifter (C-293/12 och C-594/12) (debatt)

Uttalande av kommissionen: EU-domstolens dom av den 8 april om lagring av uppgifter (C-293/12 och C-594/12) (2014/2698(RSP))

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Murphy, Claude Moraes för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Manfred Weber; Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Axel Voss, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Sophia in 't Veld och Cornelia Ernst; Juan Fernando López Aguilar, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Marie-Christine Vergiat, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Cecilia Wikström, Carl Schlyter, Paul Murphy, Josef Weidenholzer, Nadja Hirsch och Birgit Sippel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marc Tarabella, Christian Engström och Ana Gomes.

Talare: Cecilia Malmström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Religionsfrihet och kulturell mångfald (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Religionsfrihet och kulturell mångfald (2014/2690(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Marietta Giannakou för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Ewald Stadler, grupplös, Cristian Dan Preda, Marusya Lyubcheva, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Alf Svensson, Boris Zala, Bernd Posselt och Seán Kelly.

Talare: Dimitrios Kourkoulas.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Marietta Giannakou, för utskottet AFET, om EU:s utrikespolitik i en värld av kulturella och religiösa skillnader (2014/2690(RSP)) (B7-0365/2014).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.12 i protokollet av den 17.4.2014.


19. Överträdelser av konkurrensrättsliga bestämmelser ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell lagstiftning för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser [COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Andreas Schwab (A7-0089/2014)

Andreas Schwab redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Ildikó Gáll-Pelcz för PPE-gruppen, Antolín Sánchez Presedo för S&D-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, och Ruža Tomašić för ECR-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly och Theodor Dumitru Stolojan.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Cecilia Malmström och Andreas Schwab.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.7 i protokollet av den 17.4.2014.


20. Europeiska långsiktiga investeringsfonder ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014)

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Ivailo Kalfin (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Astrid Lulling för PPE-gruppen, Saïd El Khadraoui för S&D-gruppen, Philippe De Backer för ALDE-gruppen, Theodor Dumitru Stolojan och Ruža Tomašić.

Talare: Cecilia Malmström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.4 i protokollet av den 17.4.2014.


21. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 531.857/OJJE).


22. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 21.45.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Barbagallo, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy