Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 17 април 2014 г. - Страсбург

2. Последващи действия на Комисията, произтичащи от консултацията с МСП за десетте най-обременяващи законодателни акта на ЕС (внесени предложения за резолюция)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000049/2014) зададен от Paul Rübig, от името на комисията ITRE, към Комисията: Процес на консултация за десетте най-обременяващи акта на ЕС за МСП ("top ten") и облекчаване на тежестта от регулирането на ЕС за МСП (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Предложения за резолюции, внесени на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Paul Rübig, от името на комисията ITRE, относно консултацията с МСП за „десетте най-обременяващи законодателни акта на ЕС“ и намаляването на регулаторната тежест на ЕС върху МСП (2013/2711 (RSP)) (B7-0415/2014);

- Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, относно процеса на консултация за десетте най-обременяващи законодателни акта на ЕС и намаляването на регулаторната тежест на ЕС върху МСП (2013/2711(RSP)) (B7-0434/2014).

Гласуване: точка 9.15 от протокола от 17.4.2014.

Правна информация - Политика за поверителност