Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

2. Συνέχεια που δόθηκε από την Επιτροπή στην διαδικασία διαβούλευσης «TOP-10» με τις ΜΜΕ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000049/2014) που κατέθεσε Paul Rübig, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, προς την Επιτροπή: Η διαδικασία διαβούλευσης "TOP-10" και η μείωση του διοικητικού φόρτου της νομοθεσίας της ΕΕ για τις ΜΜΕ (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Paul Rübig, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, σχετικά με τη διαδικασία διαβούλευσης «TOP-10» και τη μείωση του διοικητικού φόρτου της νομοθεσίας της ΕΕ για τις ΜΜΕ (2013/2711(RSP)) (B7-0415/2014

- Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη διαδικασία διαβούλευσης «TOP-10» και τη μείωση του φόρτου της νομοθεσίας της ΕΕ για τις ΜΜΕ (2013/2711(RSP)) (B7-0434/2014).

Ψηφοφορία: σημείο 9.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου