Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2700(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000032/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000032/2014 (B7-0113/2014)

Συζήτηση :

PV 17/04/2014 - 5
CRE 17/04/2014 - 5

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

5. Όροι που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009) (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000032/2014) που κατέθεσε Brian Simpson, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, προς την Επιτροπή: Επιβολή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 (2014/2700(RSP)) (B7-0113/2014)

Ο Brian Simpson αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Mathieu Grosch, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Silvia-Adriana Ţicău και Philippe De Backer, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Olga Sehnalová.

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου