Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

6. Παράταση, σε κράτη μέλη, του χρόνου κρατήσεως των παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών πέραν της προθεσμίας των 18 μηνών, κατά παράβαση των διατάξεων της οδηγίας περί επιστροφής (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Παράταση, σε κράτη μέλη, του χρόνου κρατήσεως των παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών πέραν της προθεσμίας των 18 μηνών, κατά παράβαση των διατάξεων της οδηγίας περί επιστροφής (2014/2701(RSP))

Ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Hubert Pirker, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Franziska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mario Borghezio, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Cecilia Wikström, Γεώργιος Παπανικολάου, Jean Lambert η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Γεώργιου Παπανικολάου, Marie-Christine Vergiat, Philip Claeys, Seán Kelly και Hélène Flautre.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Andrew Henry William Brons.

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου