Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 17 april 2014 - Straatsburg

9. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


9.1. EU-Albanië: protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst (toetreding van de Republiek Kroatië) *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie en haar lidstaten van het protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [14783/2013 - C7-0075/2014- 2013/0311(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Nikola Vuljanić (A7-0266/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0445)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


9.2. Regeling met het Koninkrijk Noorwegen betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van Noorwegen aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting van de Regeling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van het Koninkrijk Noorwegen aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken [18141/2013 - C7-0107/2014- 2013/0427(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Roberta Metsola (A7-0257/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0446)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de regeling.


9.3. Regeling met het Vorstendom Liechtenstein betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van Liechtenstein aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting van de regeling tussen de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van het Vorstendom Liechtenstein aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken [18116/2013 - C7-0091/2014- 2013/0423(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Roberta Metsola (A7-0168/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0447)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de regeling.


9.4. Europese langetermijninvesteringsfondsen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese langetermijninvesteringsfondsen [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0448)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (rapporteur) stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


9.5. Maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer ***I (eindstemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer [COM(2013)0133 - C7-0065/2013- 2013/0074(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Gesine Meissner (A7-0379/2013)

Het debat heeft op 11 december 2013 plaatsgevonden (punt 13 van de notulen van 11.12.2013).

De stemming is uitgesteld tijdens de vergadering van 12 december 2013 (punt 12.8 van de notulen van 12.12.2013).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P7_TA(2014)0449)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0449)

Het woord werd gevoerd door:

Carl Schlyter, voor de stemming, om te wijzen op vertaalfouten in de Zweedse versie en uit te leggen dat moet worden uitgegaan van de Engelse versie van de tekst, en Gesine Meissner (rapporteur).


9.6. Raming van de inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2015 - Afdeling I - Europees Parlement (stemming)

Raming van de inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2015 - Afdeling I - Europees Parlement [2014/2003(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Salvador Garriga Polledo (A7-0277/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0450)


9.7. Inbreuken op het mededingingsrecht ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie [COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Andreas Schwab (A7-0089/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0451)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0451)


9.8. Overbrenging van afvalstoffen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen [COM(2013)0516 - C7-0217/2013- 2013/0239(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Bart Staes (A7-0069/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P7_TA(2014)0452)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0452)


9.9. Nieuwe psychoactieve stoffen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe psychoactieve stoffen [COM(2013)0619 - C7-0272/2013- 2013/0305(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jacek Protasiewicz (A7-0172/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0453)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0453)


9.10. Strafbare feiten en straffen op het gebied van de illegale drugshandel ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale drugshandel [COM(2013)0618 - C7-0271/2013- 2013/0304(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0173/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0454)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0454)


9.11. Onderhandelingen over de strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (stemming)

Verslag met de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden betreffende de onderhandelingen over de strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan [2014/2021(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0455)


9.12. Godsdienstvrijheid en culturele diversiteit (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0365/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0456)

Het woord werd gevoerd door:

Nick Griffin, na de stemming, voor een punt van orde (de Voorzitter was van oordeel dat het niet om een punt van orde ging en ontnam hem het woord).


9.13. Russische druk op landen van het Oostelijk Partnerschap en met name de destabilisatie van Oost-Oekraïne (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0431/2014, B7-0435/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 en B7-0444/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement Petro Porochenko, lid van het Oekraïense parlement (Verkhovna Rada) en covoorzitter van de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Oekraïne, die in de tribune heeft plaatsgenomen.

ONTWERPRESOLUTIE B7-0431/2014

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B7-0435/2014

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0436/2014

(ter vervanging van B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 en B7-0444/2014)

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Maria Corazza Bildt, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Paweł Zalewski, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Alf Svensson, Inese Vaidere, Sophie Auconie, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin en Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, namens de PPE-Fractie;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff en Adina-Ioana Vălean, namens de ALDE-Fractie;

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Ulrike Lunacek, Tarja Cronberg en Werner Schulz, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Roberts Zīle en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2014)0457)

(Ontwerpresoluties B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 en B7-0444/2014 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, om te verzoeken om een hoofdelijke stemming bij de eindstemming over de gezamenlijke resolutie, en, om dit verzoek te steunen, Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Francesco Enrico Speroni, namens de EFD-Fractie, en Charles Tannock, namens de ECR-Fractie (het Parlement willigde het verzoek in).

Elmar Brok, om een mondeling amendement op amendement 2 voor te stellen, dat in aanmerking werd genomen.


9.14. Onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0367/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0458)


9.15. Follow-up van de Commissie van het "Top Ten"-overleg met kmo's over EU-regels (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0415/2014 en B7-0434/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE B7-0415/2014

Aangenomen (P7_TA(2014)0459)

(Ontwerpresolutie B7-0434/2014 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Vicky Ford.

Juridische mededeling - Privacybeleid